Hotărârea nr. 510/2019

HOTARAREnr. 510 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 4, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Tudor Arghezi nr. 4, Sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 13248/06.11.2018;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 68/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 513/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 268/1477870/22.03.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 93/06.10.2017;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 40/18.06.2018;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1161/Z/21.08.2018;

 • -   Ministerul Culturii si Identității Naționale - Direcția Patrimoniu Cultural: avizul nr. 46/Z/2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 807676/26.03.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.409/22.03.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: 415.373/29.05.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1611895/20.04.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1592531/1324/02.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Tudor Arghezi nr. 4, Sector 2, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 62/01.11.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 13015/01.11.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism


:       •..•‘ o

ROMÂNIA


Ca urmare a cererii adresate de CENTRUM BUCHAREST DEVELOPMENT SRL. în calitate de


beneficiar, cu sediul în Calea Floreasca nr. 175, etaj 1, camera 5, sector 1, București, prin S.C. URBE 2000 SRL - arh                _ . - RUR - ABCDEF6G5G6, în calitate de proiectant, înregistrată sub nr

1668508/09.10.2018. nr. 1654885/27.08.2018, nr. 1653710/22.08.2018, nr. 1652068/14.08.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


completările ulterioare, se emite următorul:


PENTRUPUZ - STR. TUDOR ARGHEZI NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI


GENERAT DE IMOBILUL: Str. Tudor Arghezi nr. 4, sector 2, în suprafață de 2088,0 mp din acte ( 2098,Omp din măsurători) este proprietate particulară ( Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr cerere 49295/31.07.2018), având la bază Certificatul de urbanism nr. 268/1477870/22.03.2017 ( durata de valabilitate prelungită până la data de 21.09.2019) emis de Primăria Municipiul București.

INIȚIATOR: CENTRUM BUCHAREST DEVELOPMENT SRL


PROIECTANT: S.C. URBE 2000 SRL


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.                - RUR ABCDEF6G5G6

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

 • - Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr.324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr.241/20 12.2011, H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr.224/15.12.2015 și H.C G.M.B. nr 341/14 06.2018), imobilul este cuprins în „M1” - subzona mixtă situată în zona protejată.

 • - Conform PUZ - Zone Construite Protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, imobilul se află în Zona protejată NR. 21 - Jean Louis Calderon Polonă - grad de protecție: maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică: sunt permise intervenții care conservă și potenjează valorile existente; intervenții: conservarea clădirilor valoroase și a spațiilor constituite existente - restructurarea unor porțiuni pentru amplificarea continuității de-a lungul întregului traseu

 • - preluarea diferențelor de înălțime prin formule de legătură și interzicerea rupturii de scară/ gabarit; înălțimi admise: maximum 16 m, minimum 13 m. - peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m îălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (16 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei în cazul clădirilor de colț, înălțimea permisă pentru bulevard poate fi continuat și pe strada secundară pe o lungime de cel mult 15 m, după care se racordeaze la înălțimea corespunzătoare străzii respective. - atunci când o clădire nouă este alăturată la calcan unei construcții existente preluarea pantei acoperișului, fără însă a depăși coama aci ocupare al terenului (POT): maxim admis: 65 %. Supn^ puțin 30 mp Coeficient de utilizare al terenului (CUTj^Qnâxxfîădmis^s^,^^


u acoperiș, este recomandată jfș^hjiZd^tent. Procent maxim de să liberă trebuie sâȚie de celBd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 0

Tel 021 305 55 00 http.//www pmb ro
UKAS

ISO 9001 • 150 1*»1

OO1


PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

Funcțiune dominantă birouri/hotel, cu dotări conexe acestora la parter, destinate publicului Hmax.cornișă =28.0 m pentru Rhmax.= 3S+P+6E.

Hmax.cornișă =23,Om pentru Rhmax.=3S+P+5E:

Hmax.cornișă =20.Om pentru Rhmax.=3S+P+4E:

POTmax.= 65%. CUTmax.=3.9 mpADC/mpteren;

Bovindourile să reprezinte maxim 30% din suprafața fațadei.

Respectarea Codului Civil.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: conform avizelor de specialitate și Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de urbanism nr. 268/1477870/22.03.2017 ( durata de valabilitate prelungită până la data de 21.09.2019) emis de Primăria Municipiul București


3d Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București. România

Tel 021 305 55 00

http7/www pmb ro


SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂufi“hnax. 30% din suprâTaȚa


5_2 .           $4

si'tL Jurioica


SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ D

SUPRATERAN

_

PROCENT DE OCUPARE TEREN (POT) COEFICENT DE UTILIZARE TEREN (CUT) SPAȚII VERZI


max. 3,9


406 mp

din care

PE SOL NATURAL

196 mp

PE SOL IMPERMEABILIZAT

210 mp

H max

3S+P+6

28 m la cornișă

3S+P+5

23 m la comisă

3S+P+4

20 m la cornișă

FUNCȚIUNI

BIROURI. HOTEL

Beneficiar

CENTRLM BUCHAREST CEVELOPMENT SRL.

Proiectant: Biroul de proiectare URBE 2000 SRL.

R.C '1752.-1996

i-

| Proiect nr.

348 2047..... 1           I

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

Șef proiect

arh. ”

‘ 500

întocmit

arh

Data

Desenat

arh .

10 2013


Titlul proiectului

PUZ str. Tudcr ARGHEZ nr 4


I

-I-------------------------------------1


fi//.3

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL “IMOBIL MULTIFUNCȚIONAL STR.

TUDOR ARGHEZL NR 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplica teritoriului in suprafața de 2.098mp (din măsurători). 2.088mp (din acte), apartinand S.C. CENTRUM BUCHAREST DEVELOPMENT SRL teritoriu marcat cu linie albastra groasa in Planșa nr 10 - “Propunere reglementari", vizata spre neschimbare, care face parte integranta din prezentul regulament. Pentru restul suprafeței cuprinse in PUZ se pastreaza neschimbat Regulamentul de Urbanism aferent Plan Urbanistic Zone construite Protejate municipiul București.                           -

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR


Parcela cu nr 4 din strada Tudor Arghezi este cuprinsa inZenaX'dnSTrurta Protejata 21 - “strada de tesut tradițional majora JEAN LOUIS CALDERON-POLONA".

Prin prezentul PUZ sunt respectate reglementările stabilite prin Zona Construita Protejata 21 si sunt particularizate funcțiunile admise. Coeficientul de Utilizare a Terenului, așezarea clădirii pe parcela si regimul de inaltime in funcție de caracteristicile parcelei si ale clădirilor situate pe terenurile învecinate.ZONIFICARE FUNCȚIONALA, DIVIZAREA TERENULUI IN ZONE. SUBZONE SI UTR


întreaga suprafața de teren reglementata prin prezentul PUZ face parte (fi Zona Centrala a municipiului București.

Pentru intreaga suprafața reglementata este preluat Regulamentul de Urbanism afere_______ vi tejate 21 “ Jean Louis Calderon-Polona" cu adaptari si de^j8>+n-ceek'^e privește funcțiunile. Coeficientul de Utilizare a Terenulu^sf&bnirea-^istant^l^r fata de vecini si a regimului de inaltime. adaptari datorate ^aplculafitatii vecinătății in care se incadreaza.
/z'


TITLUL II - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

 • II. - UTILIZARE FUNCȚIONAL A

a. utilizări admise:

birouri, hotel

b. utilizări admise cu condiționări:

la nivelul parterului spre strada Tudor Arghezi si strada Jean Louis Calderon in conformitate cu Regulamentul de Urbanism aferent Zonei Construite Protejate nr. 21 este obligatoriu amplasarea de funcțiuni destinate publicului.

 • c. utilizări interzise:

activitati care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zona protejata:

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat:                                              __ ____________

construcții provizorii de orice natura

depozitare en-gros                                   CONFORM CU ORIGINALUL

depozitare pentru vanzare a unor cantitati mari de substai^^ inflamabile sau toxice: activitati care utilizează pentru depozitare si produpd din circulațiile publice sau din instituțiile publ;

depozitari de materiale refolosibile: platforme de precolectare a deșeurilor urbane:


OIRECîIA -ț_C>


SISTEMA


TEHNICA $i


lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor

meteorice;

 • III. AMPLASARE A CLĂDIRILOR


a. caracteristicile parcelelor

 • -  se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor

 • b. amplasarea fata de aliniament;

 • -  așezarea clădirilor se va face pe aliniamentul definit de limita spre • -  in conformitate cu Regulamentul de Construcții si Alinieri al municipiului București din perioada interbelica, vor putea fi realizate bovindouri care vor acoperi maxim 30% din suprafața desfasurata a fațadei, vor ieși in consola deasupra domeniului public cu maximum 90 cm si incepand de la o inaltime de minimum 4,50m de la cota trotuarului.

 • -  spre strada Tudor Arghezi parterul se poate retrage de la aliniament in

portic, permițând circulația pietonilor pentru amplificarea trotuarului existent, socotit ca insuficient, iar fațada va putea prezenta o retragere parțiala de la aliniament conform PUZ Zona Construita Protejata municipiul București nr. 21:                         1

b. alinierea laterala si posterioara:                   :--------

- așezarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare^ conformitate cu precizările din Planșa 11 - *'Propt(gere Re


care face parte integranta din prezentul regulament, respectandu-se următoarele precizări:

 • - fata de limita de nord-vest de proprietate, clădirea propusa se va cupla la calcan cu clădirea existenta pe parcela din str Jean Louis Calderon. nr 14 după care se va retrage cu minimum 3.Om:

 • - fata de limita de nord de proprietate, clădirea propusa se va cupla la calcan cu clădirea din str Jean louis Calderon, nr 14, clădire așezata si pe limita de nord-vest de proprietate, după care se va retrage cu minimum 5,Om;

 • - fata de limita de nord-est de proprietate, la limita cu clădirile cu acces din str. Dianei, clădirea propusa va păstră o retragere de minimum 5,Om:

 • - fata de limita de sud de proprietate clădirea propusa se va cupla la calcan cu corpul de clădire posibil de realizat pe parcela din Piața Rosetti, nr 1, după care se va retrage cu minimum 5,Om:

c. așezarea clădirilor pe aceeași parcela:

- pe parcela se va realiza un singur corp de clădire

 • IV. ECHIPAREA CLĂDIRILOR                       z

a. circulații si accese:

l se va face din strada Jean Louis Calderon; ace din strada Tudor Arghezi si strada Jean este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare;

a. staționarea autovehiculelor:

staționarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice;

calculul numărului necesar de locuri de parcare se va face in conformitate cu Hotararea 66 2006 a Consiliului General al

Municipiului București;b.


condiții de echipare edilitara:

toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice; pentru corpurile de clădire dispuse pe aliniament racord burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sul£trotua/£ pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate ingropat;

se interzice dispunerea antenelor 1 V-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si va fi evitata dispunerea \izibila a cablurilor TV; se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de

onoare.

c. spatii libere si plantate:

- in conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului București in incinta va fi asigurata o suprafața de spatii verzi de minimum 406mp. din care 196mp pe sol natural si 210mp pe sol impermeabilizat;

d. împrejmuiri

- spre limitele laterale si de spate imprejmuirile pot fi opace, realizate din zidărie tencuita. sau perete de beton cu inaltimea de maximum 2.50mCO^'OFiM CU originalul


 • V. C ONFORMAREA CLĂDIRILOR

a. înălțimi admise:

- înălțimile clădirilor care se vor realiza vor resB^ctaprecizarile din Planșa 11 - "Propunere reglementari" care face parte integranta din prezentul regulament cu respectarea următoarelor precizări:

- corpul de clădire cuplat la calcan cu clădirea de pe parcela din strada Jean Louis Calderon. nr 14 va avea o înălțime de

3S-P-4niveluri (20m la comisa), după care cu o retragere de 3.Om de la limita de nord-est de proprietate se va putea construi cu P~6 niveluri, iar fata de limita de nord de proprietate după o retragere de 5,Om se va putea construi cu P+5 niveluri:

 • - corpul de clădire alipit spre sud cu clădirea cu nr 1 din Piața C.A. Rosetti va avea o inaltime de 3S-P-4 niveluri (20m la comisa) după care cu o retragere de minimum 5.Om de la limita de proprietate se va putea construi cu P~5 niveluri:

 • - spre limitele de proprietate de nord . nord-est si sud unde noua clădire se învecinează cu parcela din str Jean Louis Calderon. nr 14, parcelele cu acces din str. Dianei si parcelele cu acces din Piața C.A. Rosetti. pastrandu-se o retragere de minimum 5.Om de la limita de proprietate se poate constru cu regimul de inaltime de 3S+P-5 niveluri (23m la cornișa), după care cu o retragere de minimum 1.5m se poate construi cu P-6 niveluri;

 • - spre străzile Jean Louis Calderon si Tudor Arghezi clădirea va avea o inaltime de 3S-P-6 niveluri (28m la comisa)

b. aspectul exterior:

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al Pieței C.A.Rosetti, inscriindu-se. in scara definita de clădirile existente;

- se interzic imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare),

utilizarea culorilor stridente.


 • VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI

 • a. procent maxim de ocupare a terenului (POT):

 • -  maxim admis: 65%. Suprafața ramasa libera pentru spatii verzi trebuie sa fie de cel puțin 406mp.

 • b. coeficient de utilizare a terenului (CUT):

 • -  maxim admis: 3.9

întocmit

Arh.? ’• I' v'. * *       ' î V 1 * ‘    :. i " | • i Î.2 • - \ , i 15 î

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

A //

‘ • •.                •

• •                 ®

ROMÂNIA


5r UcK/ctn.iri?

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ - STR. TUDOR ARGHEZI NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI

METODE DE INFORMARE UTILIZATE

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012.

Astfel, a fost publicat materialul informativ pe site-ul PMB. cel puțin 15 zile calendaristice pentru fiecare Etapă - etapa pregătitoare/de inițiere, etapa elaborării propunerilor, etapa avizării. Pentru Etapa de aprobare - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura s|andaxd-pdn_lniermediul sit^-ului wvvvv.pmb.ro.1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant penn*trinTribrnnr consulta publicul:

Etapa pregătitoare/de inițiere s-a desfășurat din data de 27.10J

10.11.2017.

Etapa elaborării propunerilor s-a desfășurat din data dd<L8, 112017

12.12.2017.

Etapa avizare s-a desfășurat din data de 29.08.2018 până în data de 14.09.2018.

Astfel, a fost publicat materialul informativ pe site-ul PMB. cel puțin 15 zile calendaristice pentru fiecare Etapă - etapa pregătitoare/de inițiere, etapa elaborării propunerilor, etapa avizării.

Pentru Etapa de aprobare - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului vvAvvv.pmb.ro.

rocedurii de evaluare și a parcurgerii i.xi^xîncadrare în presa și pe portalul


în etapa de avizare. PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a Avizului de medi etapei de încadrare, precum și publicarea/î^jȘzte ARPMB.


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 0500'3 sector 5 București, România

Tel 021 305 55 00

http www pmb .ro

2 Numărul persoanelor care au participat la acest proces : Nu este cazul.

 • 3.  Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Nu au fost postate observații sugestii pe pagina de internei a Primăriei Municipiului București, la secțiunea alocată acestui imobil - www.pmb.ro Urbanism.

 • 4.  Orice alte informații considerate necesare pentru preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București. Comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului șef. pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare și. după caz. alte avize conform legislației în vigoare, de exemplu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Prin urmare configurația edificabilului, și a modului de utilizare a terenului concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare.


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013, sector 5 București România

Tel 021 305 55 00

http://www.pmb ro