Hotărârea nr. 51/2019

HOTARAREnr. 51 din 2019-01-31 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI CORUL NATIONAL DE CAMERA "MADRIGAL - MARIN CONSTANTIN" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI CANTUS MUNDI BUCURESTI 2019

- Marin Constantin” în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului Cantus Mundi București 2019

»

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 343/23.01.2019 și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 1/30.01.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 2/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 57/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare adresa oficială a Ministerului Culturii si Identității

J                                                J

Naționale - Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin” nr. 1701094/23.01.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 821/2014 pentru aprobarea obiectivelor principale și a unor măsuri pentru derularea Programului Național "Cantus Mundi”, gestionat de Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin”, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului Ministrului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național nr. 2725/12.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al instituției publice de concerte Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a, pct. 4 și pct. 5, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

O 4 X

Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare între Centrul de Proiecte^EducaționăjbxȘi Sportive București - PROEDUS și Corul Național de Cameră "Madriqal^îvțariyi\ ai i //. • .^. . Ai-/’/ i 1B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 0


București 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește directorul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS să semneze prezentul Acord de cooperare.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile publice/serviciile publice de interes local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, <.

Anca Daniela Raiciu W


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 31.01.2019

Nr. 51B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI


j CONFORM CU ORKai


CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORi i


sediul în Splaiul Independentei, nr 2, secțoj..6, București, reprezentat prin Zvetlad Director, denumit în continuare PROEDUS;a Preoteasa,


și

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ "MADRIGAL-MARIN CONSTANTIN” cu sediul în str. Ion Câmpineanu nr. 28, sector 1, București, cod fiscal 6312141, reprezentat prin Emil PANTELIMON, Manager Interimar, denumit în continuare CORUL;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea financiară de către PROEDUS aproiectului CANTUS MUNDI București 2019. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului , comun, acela de dezvoltare a intercomunicării și interactivității culturale în rândul populației școlare, prin intermediul muzicii corale, cu un număr de aproximativ 30.000 de beneficiari, preșcolari și elevi bucureșteni.

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS:

 • a) să susțină financiar Proiectul CANTUS MUNDI București 2019, conform specificațiilor prezentate în Anexa 1- Buget estimativ proiect,în limita sumei de 8.900.000 lei pentru pentru acoperirea unor cheltuieli necesare pentru realizarea activităților specifice proiectului CANTUS MUNDI București 2019, sumele necesare proiectul fiind incluse în bugetul anual al PROEDUS;

 • b)  să nu întreprindă activități și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii de imagine sau patrimoniale CORULUI;

 • c)  are dreptul de a efectua vizite de monitorizare a activităților din calendarul proiectului;

 • d) drepturile PROEDUS se constituie în obligații ale CORULUI, respectiv obligațiille PROEDUS

)           se constituie în drepturi ale CORULUI.

3.2 Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin":

 • a) să asigure managementul de proiect în ansamblul său, resursa umană angajată în cadrul instituției, materialele proprietatea intelectuală produse de instituție, spațiile de desfășurare a workshop-urilor, repetițiilor și baza materială propriepentru realizarea activităților specifice proiectului CANTUS MUNDI București 2019 pentru grupul țintă al acestuia, respective preșcolarii și elevii bucureșteni;

 • b) să promoveze PROEDUS și Primăria Municipiului București prin toate mijloacele de care dispune;


 • e) să ofere reprezentanților PROEDUS acces gratuit, la activitățile organizate în cadrul proiectului și să-i informeze ori de câte ori apar modificări;

 • e)  să nu întreprindă activități și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii de imagine sau patrimoniale PROEDUS;

 • f)  CORUL va pune la dispoziția PROEDUS materialele audio, foto și video ce decurg din implementarea proiectului și cesionează în regim de neexclusivitate folosința acestora;

 • g) să notifice PROEDUS pentru orice modificare a calendarului propus în maximum 24 de ore de la modificare dar nu mai târziu de 48 de ore până la data implementării/desfășurării activității;

 • h) să obțină licență pentru comunicarea publică a operelor muzicale și să plătească către organul de gestiune colectivă obligatorie a drepturilor de autor UCMR-ADÂ remunerațiile stabilite prin lege;

 • i)  Drepturile CORULUI se constituie în obligații ale PROEDUS, respectiv obligațiille CORULUI

se constituie în drepturi ale PROEDUS. ___________ ,......... ,

j CONFORM CU ORjWÂLy:

ART. 4 DURATA ACORDULUI                ------------.  %

a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți jjsi încefea^.s^?tăâîâ de 31 decembrie 2019.                                                      ■ b) Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.^^^^/

ART.5 MODALITĂȚI DE DECONT

 • a) CORUL va angaja toate cheltuielile menționate în Anexa 1, conform procedurii interne proprii

 • b) Procedura de decont va impune următoarele etape:

Punerea la dispoziția Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului a următoarelor documente: nota justificativă /referat, contract, proces verbal de recepție, factură prestatorului, raportul de activitate și factura CORULUI;

Verificarea și certificarea decontului de către Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului;

Aprobarea acestuia de către directorul PROEDUS;

Decontare cheltuielilor aprobate de către Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului;

Punerea la dispoziție a extraselor de cont doveditoare efectuării plăților aprobate de către directorul PROEDUS;

Punerea la dispoziția Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului a oricăror alte documente justificative, în baza solicitării scrise a acesteia.

 • c) Decontarea se face lunar și doar după transmiterea extraselor de cont doveditoare efectuării plăților aprobate de către directorul PROEDUS pentru decontul precedent.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

 • a)   Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

 • b)  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de
 • a)   Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

 • b)  Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul acord a fost încheiat astazi_______________________la București, în trei exemplare originale in

limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

PROEDUS

Director

Zvetlana Ileana Preoteasa

PARTENER,

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ "MADRIGAL”


Manager Interimar

Emil Pantelimon

Anexa 1 - Buget estimat pentru proiectul CANTUS MUNDI București 2019

i CONFORM CU

----------------------------------------------—-------------------------- .s' -______ --------—.

Buget estimativ

Cantus Mundi București 2019

Nr.

Crt

Categorie/denumire cheltuieli

U.M.

Nr.

U.M

Val.Tot. (Lei)

Cheltuieli specifice

1

Chirie Spații - necesară pentru închirierea spațiilor necesare desfășurării evenimentelor

Proiect

1

320000

2

Transport persoane

Proiect

1

350000

3

Cazare

Proiect

1

475000

4

T ipărituri/Promoționale

proiect

1

950000

5

Contracte drepturi de autor și conexe dreptului de autor

Proiect

1

800000

6

Contracte prestării servicii

Proiect

1

1750000

7

Organizare evenimente

Proiect

1

4250000

Total

8900000

PARTENER,

PARTENER,

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ

"MADRIGAL”

Manager Interimar

Emil Pantelimon


PROEDUS

Director

Zvetlana Ileana Preoteasa