Hotărârea nr. 509/2019

HOTARAREnr. 509 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA GHEORGHE TITEICA NR. 109-119, SECTOR 2, BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Gheorghe Țițeica nr. 109-119,

Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 15147/21.12.2018;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 65/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 510/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 487/27„T”/24.05.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 65/115.09.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 99/30.08.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 84/20.09.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu 30144/1636/23.11.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 895592/06.08.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 421.604/31.10.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.5339/26.07.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.979/26.07.2018;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 14052/01.08.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1666126/04.10.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1644469/13085/07.09.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:
Planului Urbanistic General al Municipiului București robaf prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Gheorghe Țițeica nr. 109-119, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 86/21.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 15148/21.12.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


ROMÂNIA


Ca urmare a cereri adresate de SC ALEXANDRA TURISM SA. în calitate de beneficiar, prin -înregistrată în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite

elaborator SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS SRL -la Primăria Municipiului București cu Nr 2001 privind amenajarea teritoriului și următorul


NR.


CONFORt^CU-ORiGINAL


PENTRU

PUZ - STR. GHEORGHE ȚIȚEICA NR.


GENERAT DE IMOBILUL: situat în STRADA GHEORGHE ȚIȚEICA NR.109-119, SECTOR 2, BUCUREȘTI, teren în suprafață totală de 16.967.00mp. conform Certificat de Urbanism Nr.487/27"T” din 24.05.2017. eliberat de Primăria Sectorului 2 a Municipiului București Imobilul este proprietate privată persoană juridică.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

SC ALEXANDRA TURISM SA

SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS SRL

Urb.                        (D, E)


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 și este delimitată astfel pe latura de Nord-Est - Strada Gheorghe Țiteica. iar pe restul de proprietăți private.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu HCGMB nr 324/17 11.2010, H C.G.M.B nr. 241/ 20 12.2011, H.C G M B nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/  15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/  14.06.2018 și H.C G.M B

nr.877/12.12.2018), amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință -(U.T.R.) A2b - subzona unităților industriale și de servicii, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

Regim de construire: continuu sau discontinuu

Funcțiuni predominante: activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren; parcaje la sol și multietajate: stații de întreținere și reparații auto; stații de benzină, comerț, alimentație publică și servicii personale; locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): în conformitate cu viitorul PUZ, cu următoarele condiționări: se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 20.0 metri: înălțimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăși distanța între aliniamente;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 80%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max VpJjumetricT 15.0 mc/ mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: Prinz . J.Z\Ve Vor^p7eciza retragerile de la aliniamente spre străzile situate pe limita de proprietate in cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic), în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6 00 metri se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 6 00 metri față de posterioare ale parcelelor

f*c^15,0 mc/ mp. teren;

>                ■■■■■■■!■■« iulu      UIIIIIUIIIVI li, i i ii i               vOn preCi^-ca luuaycnic uc ia ai 11 i ia i i 1^1 i iti ^>pii c oua

perimetrale și interioare;                    /      --y \

Retrageri minime față de limitele lateral^'șf posterioare:- Conform prevederilor viitorului P U Z următoarele condiționări: clădirile pot fi alipite’diâ construeț ile\de*pe parcelele alăW^^Qy^up^j^simiJPREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:


UTR : - Zonă Mixtă M2

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

Funcțiuni predominante: Locuințe colective și funcțiuni complemdrrtaeerm înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 46,40m;

Regimul maxim de înălțime (RH max): 2S+P+6E-7E-8E-12£^—— Procent de ocupare a terenului (POT max.): 70%      C___fV

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 3.00 mp ACD/ mp teren.


Retragerea minimă față de aliniament: 3,Om, conform Planului de reglementa^^';ăî'^^g<ilamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: minim 5,00m, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: minim 5,00m, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcț; amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționau a arterelor de circulație' aprobate prin HCGMB nr 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 13085/1644469/ 07.09.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum si respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr 1666126/04.10.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STR GHEORGHE ȚIȚEICA NR. 109-119. SECTORUL 2. BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. Nr.487/27”T” din 24.05.2017, eliberat de Primăria Sectorului 2 a Municipiului București..'C


Hc6*sr••qj


VMVDS

•qjiCONFORM CU ORIGINALUL

--icT.


■r


ueojed

PIV

3S3DDV


IZJ3A ii)ed$

"H xeujy

XELU H

Th’D

VOLUMUL

NSAMBLU DE LOCUINȚE CU PARTER COMERCIAL Si FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (LOCUINȚE COLECTIVE, SEMI-COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ, SPATII VERZI, ALE! PlETONALE SI CAROSABILE SI PARCARI)

STR. GHEORGHE TITEICA NR. 109-119, sector 2, Municipiul BUCUREȘTIProiectant


Proiect nr.

Inițiator


Beneficiar


FOAIE DE GARDA


S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L.

J40/5698/2oo5

C.U.I RO 174o83o7

41/2017

S.C. ALEXANDRA TURISM S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI si


Titlul documentației


Sef. Proiect: urb.

Proiectat: urb

CUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE., SUBZONE SI UNITĂT! TERITORIALE DE REFERINȚĂ

2.1 Unități Teritoriale de Referință.................................

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ......................

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE............................................

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI..............

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.......................................

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMEN^iUEȚT) Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT........

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERA POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE


Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE............................................

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR........................

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR...

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.....................

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.........................

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE.........................

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI......................................................

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)...........................

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)......................

PARCELĂ.

...........6

............ 6 ............. 7 ............. 7 ............. 7 .............8 .............8 .............8 .............S .............8 .............8TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE
1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Pianului Urbanistic Zonal - ANSAMBLU DE LOCUINȚE CU PARTER COMERCIAL SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Strada Gheorghe Titeica nr. 109-119, Sector 2, București, se aplica pe teritoriul delimitat cu linie roșie neîntrerupta din planșa de reglementari care face parte integranta din prezentul regulament, la nivel iocal, astfel:


La vest - Strada Barbu Vacarescu,

La nord - Strada Gheorghe Titeica/Barbu Vacarescu,

La est - Strada Gheorghe Titeica,

La sud - Strada Ramuri Tei/Soseaua Ștefan cel Mare

1.2 Corelări cu alte documentații

P U G. - București

Certificatul de Urbanism cu nr. 487/27"T ' din 24.o5.2ol7 emis de Primăria Sectorului 2, Municipiului București pentru aceast teren, il incadreaza pe acesta in U.T.R. A2 - subzona activitatilor productive si de servicii:

A2b subzona unităților industriale si de servicii;

Utilizări admise:

- se admit:

activitati industriale productive si ae servicii, IMM desfășurate in construcții industriale mari si mijlocii, distribuția si depozitarea bunurilor si materialelor produse, cercetarea industriala care necesita suprafețe mari de teren.

servicii pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii comerciale legate de transporturi si depozitare - in suprafața maxima de 3.ooo mp ADC (l.ooo mp S vanzare).

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni):

- ee vor rezerva terenuri pentru instituții si servicii publice parcelate in module civand suprafața minimio de l.ooo mp si front la strada de minim 3o.oo metri

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

- Prin P.U Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

- inaltimea maxima admisibila = 2om

Procent maxim de ocupare a terenului - P. O. T.

P.O.T. Maxim ~ 8o%,

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C.U.T.

C.U.T. Maxim = 15 mp. CUT volumetric.


TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA
2.1 Unitati Teritoriale de Referința
U.T.R. M2 - - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE (de tipul M2 cf. P.U.G. București.)
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe colective cu partiu obișnuit;

 • - spatii comerciale si zone aferete de depozitare;

 • - Resturante, baruri, cafenele, cofetarii;

 • - sedii ale unor companii si firme, birouri, servici expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii [

- servicii sociale, colective si personaie;

- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • -  Hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

 • -  Activitati manufacturiere;

 • -  parcaje la sol, subterane si multietajate, spatii tehnice subterane aferente funcționarii imobilelor;

 • -  Spatii libere pietonale, spatii plantate, scuaruri.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

sunt admise următoarele utilizări:

 • -  clădirile vor avea parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale;

 • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta mai mica

de loo,oo metri de service si echipamente publice si de biserici;

 • - pentru orice utilizări se va tine seama de condițiile geotehmce si de zonare seismica;

 • - se admite completarea cu clădiri comerciale in intersecțiile dintre blocuri cu condiția sa se mențină

accesele carosabile si trecerile pietonale dintre blocuri cu vegetația existenta si sa se respecte

cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate;

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- sunt admise următoarele utilizări:


activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natura;


curățătorii chimice;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe mflamabi e sau tox ce;

activiiati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasamente care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteoriceCONfor^uOR'g'NALUL

CLADIRIL


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE
Ai jicolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSLUT

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala (X)          ----—

 • - m conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

 • - suprafețele ce voi face obiectul unor lărgiri si modernizări de străzi se vor determina cu precizie la fazele

armatoare de proiectare in baza unor măsurători topografice de specialitate si in conformitate cu proiectul tehinic avizat (pentru posibile exproprieri) al departamentului responsabil al Primăriei Municipiului București.


Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala IX).

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

 • - aliniamentul, este definit ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietata

 • - retragerea (alinierea viitoarelor construcții la strada Titieica) se va realiza de la limita de respectiv S.oo metri;

 • - se accepta ieșiri in consola balcoane fata de planul fațadei cu l,oo - l,2o metri.

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala (X).

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

 • - retragerile fata de limitele de proprietate a viitoarelor clădiri - minim 5,oo -5,5o metri

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI
PARCELA.

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala (X).

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

 • - retragerile clădirilor unele fata de altelor viitoarelor clădiri - H/2 dar numai puțin de lo,oo metri (pentru etajele superioare);


  //


 • - retragerile clădirilor unele fata de altelor viitoarelor clădiri - H/2 dar numai puțin ce 4,oo metr (pentru zona parterului si a etajului 1)

Articolul 8- CIRCULAȚII SI ACCESE
 • - conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementari Urbanistice -Zonificare Funcționala.

 • - conform studiilor de specilitate avizate conform iegii

 • - suorafetele ce vor face obiectul unor lărgiri si modernizau' de străzi se vor determina cu precizie la fazele următoare de proiectare in baza unor măsurători topografice de specialitate si in conformitate cu proiectul tehinic avizat (pentru posibile exproprieri) al departamentului responsabil al Primăriei Mu n ici piu Iu i Bu cu res ti.

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice, m conformitate cu H C.G M B. nr. 66 din o6.o4.2oo6" privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri ae parcare pentru noile construcții si amenajori autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație".

Nota:

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

conform P.U.Z., cu condiția integrării in particularitățile zonei si armonizării cu vecinătățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentacivitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de "coerenta" si "eleganta ’

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

conform P.U.Z. -U.G4.00 - Reglementari Umanistice - Zonificare Funcționala.

 • •       se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • •       se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

 • •       se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV; etc

Articolul 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementari Urbanistice -■ Zonificare Funcționala.

SPAȚIU VERDE PE SOL NATURAL                                2o%

SPAȚIU VERDE PE PLACA (TERASE)                                lo%

plantațiile inake se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate

toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

- conform normelor specific existente, se recomanda împrejmuiri transparente de 2,oo metri inaltime din care soclu opac de o,6o metri dublate de gard viu


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE ATERENULLJ
Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.țb^FO^
P.O.T. maxim 7o%
Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.
C.U.T. maxim = 3,oo mp. ADC/mp.teren

Nota:

- prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplica numai asupra terenului care a generat P.U.Z. Str. Gheorghe Titeica nr. 109-119, Sector 2).

- a-upra celorlalte terenuri care sunt incadrate in U.T.R A2 - subzona activitatilor productive si de servicii, si sunt cuprinse in zona de studiu se vor aplica prevederile celei mai recente documentata de urbanism sub incidența careirt intra.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

rtc&Kf!,

■ Î •

: ' • •

: • * î            c


ROMÂNIA


SERVICIUL URBANISM


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII P

PUZ- STR. GHEORGHE ȚIȚEICA NR.109-119,“sECTO


ijfetfâ'tiLOt1'originalul1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant penț consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amdla^r^ de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pa§*yfg dfâ. internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publiculuelaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:


 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 10.07.2017 -21.10.2017

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 17.07.2018 - 01.08.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 08.09.2018 -23.09.2018

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.


Nu au fost organizate întâlniri.

3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.


Observațiile și propunerile 'Cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB ’URBONLINE” (http^/i^^nîsVn^m^TcS.. secțiunea Planuri urbanism î nsultare

^>\ v \

I \ * >

u

U£u'e=/ România


\ Bd R(

\ Tel: 0: '.________

Stttp:// vww.pmb.ro

V

UKAS MAXACIAMMT

SY5HA4    j

ISO 900! • 50 14001       001


Răspunsurile elaboratorului documentației ia observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE"


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare


Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.


 • 4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

. S.C. CEFIN REAL ESTATE DEZVOLTARE BV SRL -Nr.164D, Sector 2;

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să re^olve^au de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

• S-a răspuns sesizării primite, răspunsul fiind postat pe portalul UrSg&krn (http://urbanism.pmb.ro).                                                     Ml

Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului

poate sau nu e dispus sa ler. Barbu Văvarescu

| CONFORM CU ORIGINALUL

4


6.

amenajare a teritoriului nu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare


(___

urbantsm sau rezorver-TFhpreună cuconsiderate necesare


pentru a


susține prem^reă^^7

Mi *

presupune prestase și Urbanism din cadrul


a documentațiilor de lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef. pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.


urbanism Teritoriului


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este TezuRâtul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elabpfatprbJ proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprirh^td*' rn cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de de înțeles faptul că atât în mediul


CFAfji ii i iqic i<\i

persoanele învestite legal cu competență. Este


profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 13085/ 1644469/ 07.09.2018 emis de Direcția Transporturi. Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.84/20.09.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12 a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STR. GHEORGHE TITEICA NR.109-119, SECTOR 2”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului prezentului raport.


S

NICIPIULUI BUC ALIN DUMITRAȘ

întocmit,

Urb. Bogdan TODERAS

2ex./18.12.2018

V

UKAS

țrnTMS

ISO 9001 • ISO 14001        001