Hotărârea nr. 507/2019

HOTARAREnr. 507 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA VERGULUI NR. 16, SECTOR 2, BUCURESTI


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Vergului nr. 16, Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 5995/16.05.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 63/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 508/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 1081/43,,V721.09.2017; Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 108/31.10.2017;

  • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 77/07.09.2018;

  • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 912037/25.04.2018;

  • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1686880/01.02.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1607451/4881/1/30.07.2018; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în  administrația publică, republicată, cu modificările și completările^K^fî^r^^

Bd Regina E'isabeia nr 47 cod poștal 050013. secto^X^ucureș^46mânia tel. +4021 305
conform cu origina


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. ( c) și art


139 alin. (3) lit. e). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Vergului nr. 16, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 25/16 05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2. Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 5994/16.05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH507_19.pdf