Hotărârea nr. 506/2019

HOTARAREnr. 506 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA JANDARMERIEI NR. 20 (NUMAR CADASTRAL 206518), SECTOR 1, BUCURESTI........ iTi

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Jandarmeriei nr. 2D (număr cadastral 206518), sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 5988/16.05.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 62/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 507/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012,

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 774/16/J/17237/23.05.2017 și nr. 411/10/J/3642/13.03.2015;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 11/31.05.2013;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 25/03.08.2015;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 109/29.11.2018;

Ministerul Apelor și Pădurilor - Garda Forestieră București: avizul nr. 9361/18.09.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii”

București - Ilfov: avizul nr. 337972/08.11.2017;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 54.416/15.11.2018;

Serviciul de Telecomunicații Speciale - avizul nr. 14509/09.04.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 4.066.017/30.05.2016 și avizul nr. 419.041/19.11.2018;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - avizul nr. DT.1756/25.03.2016; Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1408903/01.04.2016;

Comisi            .......... "—"0/22969/23.12.2015;


i contorr

Legii n                                                            onstrucții, republicată, cu

modifică


în conforr


 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului sf urbanismul. cu\modificările și completările ulterioare:

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Jandarmeriei nr. 2D (număr cadastral 206518), Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 24/16.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 5987/16.05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.


Pag 2
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanismromania2019.eu


- Urbanist (RUR D, E) în calitate de SRL, înregistrată cu nr. 1715224 din


Ca urmare a cererii adresate de SC DACRA STUDIO SRL,

elaborator, reprezentant al beneficiarului SC SIS EVENTS & FUN

04 03.2019 la Registratura PMB și intern la DU cu nr 2668 din data de 05.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările uj^erioare, ite următorul


AVIZ

NR.^?^ /    ^jT-2019

PENTRUastral 206518


PUZ - STRADA JANDARMERIEI NR. 2D, (nr. c

SECTOR 1, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN: Str. Jandarmeriei nr. 2D (fost Str. Jandarmeriei nr. 2), nh^cadastr^l 206518. teren în suprafață de 13854,OOmp din acte și 13681,OOmp din măsurători, așa cum rezultă din Extrasul


de Carte Funciară, cerere nr. 8739 din 31.01.2019 și din Certificatul emis de PMB - Direcția Evidență Imobiliară și Cadastrală - Serviciul Nomenclatură Urbană nr 484265/ 13031 din 21.12.2005. pentru care au fost emise de Primăria Sector 1: Certificatul de Urbanism nr. 1060/ 21/ J/ 15517 din 02.07.2012, Certificatul de Urbanism nr.


1798/ 27/ J/ 30313 din 19.11.2014, Certificatul de Urbanism nr. 411/ 10/ J/ 3642 din 13.07.2015, prelungit și Certificatul de Urbanism nr. 774/ 16/ J/ 17237 din 23.05.2017, prelungit.

INIȚIATOR:                                  SC SIS EVENTS & FUN SRL


PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

SC DACRA STUDIO SRL

Urb


(RUR D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI P.U.G. • R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000 (completată cu H C.G.M.B. nr. 324/ 17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20 12.2011, H.C.G.M B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018). imobilul este încadrat în zona A - Zona Activităților Productive. U.T.R. A4 - Subzona Sere;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim: 80%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) volumetric maxim: 9;

Zona A - zona activităților productive: Pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare)

Conform PUZ Sector 1, avizat la faza elaborarea propunerilor, terenul este încadrat în zona M - zonă mixtă; Procent de ocupare a terenului (POT)max.: 60%; Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT)max.:3,0 mp

ADC/ mp. teren;

Conform Art.32 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Alin.5 se prevăd următoarele "în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul Urbanistic General: a) prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT). procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei”; Conform prevederilor art. 47, planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată.

în conformitate cu NORMELE METODOLOGICE din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001

(3) în situația existenței unor litigii cu privire la limitele admimstrativ-teritoriale. zoneie aflate în litigiu se evidențiază explicit in planșele componente ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și vor fi prevăzute cu interdicție de construire până la reglementarea situației juridice în cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, pentru asigurarea coerenței dezvoltării spațiale vor fi cuprinse prevederi cu caracter indicativ cu privire la modul de ocupare și utilizare a terenurilor și prioritățile de dezvoltare și pentru zonele aflate în litigiu "

în conformitate cu NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții**) Art. 46, (4) în temeiul prevederilor art. 7 alin. (9) din Lege, autoritatea administrației publice locale/competente potrivit Legii emitentă a autorizației de construire/desființare nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența la momentul emiterii actului a unor litigii aparținând solicitantului, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, privind imobilul - teren și/sau construcții situație în care responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu excepția fost notat în cartea funciară și este evidențiat în extrasul de carte funciară depus de

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

UTR - M3;


FUNCȚIUNE: ANSAMBLU REZIDENȚIAL Șl DOTĂRI COMPLEMENTARE LOCU

Procent de Ocupare a Terenului POT = 50%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUT = 2,5 mp ADC/mp.teren; înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 22,00m;

Regim de înălțime RH - S+P+4E și S+P+6E:

Suprafața de spații de verzi va fi de 20% pe sol și 10% terase verzi/ spații verzi peste subsol'din-șjjgrafața terenului,, conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 109 din 29.11.2018, a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului București;

Retrageri față de axul Str. Jandarmeriei (configurație conform PUZ închidere Inel Median): 25,00m; Retrageri față de limita de Nord a parcelei: minim 5.00m;

Retrageri față de limita de Est a parcelei: 10.00m;

Retrageri față de limita de Vest a parcelei: conform Acordului de principiu nr. 1922/ 1372120/ 23.12.2015, emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB cu respectarea restricției privind obturarea completă a vizibilității fațadelor construcțiilor către obiectivul militar;

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 1922/ 1372120/ 23.12.2015, emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1408903/ 01.04.2016.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal Strada Jandarmeriei nr. 2D, (nr. cadastral 206518), sector 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit.

g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (Q.T.A.C.) se poate întocmi numai  după aprobarea P.U.Z și cu obligativitatea respectăriiprevederilor^'cestuia

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i + 1)

N [m]

E [m]

13

335454.533

585704.748

24.342

26

335460.636

585728.312

11.734

27

335449.967

585733.197

44 . /08

4

335463.850

585775.695

28.590

28

3354 36.4 62

585783.899

74.797

29

335415.780

585712.018

25.174

10

335439.329

585703.121

4.243

11

335443.572

585703.181

6.131

12

335448.735

585706.487

6.053

S (ST1

=2400mp P

=225.772m


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

N [m]

E [m]

1

335502.235

585764.418

14.242

2

335488.576

585768.451

13.083

3

335476.043

585772.206

12.682

4

33o463.850

585775.695

28.590

28

335436.462

585783.899

34.836

c,

335403.091

585793.896

66.702

6

335379.707

585731.427

4.115

7

335383.591

585730.068

5.503

8

335381.647

585724.920

32.293

9

335411.854

585713.501

4 .197

29

335415.780

585712.018

25.174

10

335439.329

585703.121

4.243

11

335443.572

585703.181

6.131

12

335448.735

585706.487

6.053

Bucura

13

335454.533

585704.748

2.134

«nr!

14

335455.999

585703.197

8.051

Diac

15

335464.029

585703.784

4.434

16

335464.592

585699.386

3.676

17

335462.172

585696.619

2.252

18

335462.879

585694.481

6.161

19

335468.414

585691.776

27.444

20

335494.145

585682.232

15.654

21

335507.991

585674.928

39.227

22

335540.860

585653.518

95.135

23

335566.172

585745.224

31.025

24

335536.465

585754.171

15.967

25

335520.990

585758.104

19.789

S (ST)

=13680.88mp

P=528.795mobiectivul militar prin parapeti inalti - Soluția constructiva de detaliu, tipul materialelor folosite, gabaritele si estetica soluțiilor vor fi stabilite la faza DTAC


Bilanț teritorial

Criteriu

PUG

Existent

Propus

S teren inițiala

13681

13681

S teren cu situație juridica incerta

2400

2400

S teren reglementata

11281

11281

S construita

5640.5

S desfasurata

28202.5

POT

80%

50%

CUT

9 volumetnc

2.5 adc/mp

H max (m)

9m

22

Rh max

P+6

Spatii verzi la sol

2256 2

Terase verzi/spatii verzi peste subsol

1128 1

Suprafața rezervata pentru extindere circulație publica

aprox 1400


S.C DACRA STUDIO SRL

1                                                                                    r-

>ir Arcctouk! \r ? Sector?. Bucurest;

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

Str. Jandarmeriei nr 2D

SECTOR 1

BUCUREȘTIP.U Z. Strada Jandarmeriei nr 2C-SECTOR 1-BUCUREȘTIREGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

Str. Jandarmeriei nr 2D

SECTOR 1

BUCUREȘTI


TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1. Rolul RLU

Regulamentul local ele urbanism este o piesa de baza in aplicarea Planului Urbanistic Zonal, intareste si detaliaza sub forma de prescriptiițpermisiuni si restricții), reglementările din piesele desenate.

2. Baza legala a elaborării

Regulamentul local de urbanism se elaborează in baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la problematica zonei si reglementările din PUG.


Documentele care au stat la baza eliberării Regulamentului Local de Urbanism pentru Str. Jandarmeriei nr 2D sector 1, București sunt următoarele :

-Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HCGMB nr. 525/1996

-Planul Urbanistic General al Municipiului București impreuna Regulamentul Local de Urbanism, aprobate prin HCGMB nr. 269/2000


-Metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zo 010-2000.

-Codul Civil actuali

Prezentul regulamer^^^j^^^^nului din sectorul 1, Str. Jandarmeriei nr 2  ce are o suprafață totala denform actelor de proprietate, facand referire si

la teritoriile invecinate.


Terenul este proprietatea S.C. SIS EVENTS & FUN S.R.L. conform acte de proprietate si are următoarele vecinătăți:


4. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Planul urbanstic respecta prevederile OUG 195/2005 si Legii 265/2006 si precizările avizului de mediu al APMB.

Planul urbanistic zonal nu are efecte semnificative asupra mediului.

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

La proiectarea, autorizarea si executarea construcțiilor se vor respecta prescripțiile actelor normative în vigoare astfel:

 • - Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcții

 • - Legea nr. 137/1995 rep.2000 - legea protecției mediului

 • - Legea nr. 107/1996 - legea apelor

 • - Legea nr. 124/1995 - privind apararea împotriva dezastrelor

 • - Ordinul M.Sanatatii 536/1997 - privind norme de igiena

 • - Normativul P 100-92 - privind proiectarea antiseismica a construcțiilor

 • - Normativul P.7 - privind terenurile sensibile la umezire.

 • - Normativul PI 18 - Normativul de siguranța la foc a construcțiilor


Terenurile învecinate sunt libere de construcții, astfel incat amenajarea teren reglementat nu afecteaza clădirii învecinate.

6. Reguli de amplasare si utilizări admise


Construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

Amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.;

ARTICOLUL 2 - Utilizări admise cu condiționări.

In cazul existenței unor echipamente publice la parterul ^pejnrilor de. locuit se recomandă:                                      XCvr

Dispensarele de la parterul blocurilor să aibă zdn Acces separat de cel al locatarilor;                                                   ----

Creșele și grădinițele să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună in utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;

Se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru Categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională private cu grad redusde perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (intre 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

Se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.

ARTICOLUL 3 - Utilizări interzise.

Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

Construcții provizorii;

Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

Depozitare en-gros;

Depozitări de materiale refolosibile;

Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

Stații de betoane;


Autobaze;

Spălătorii chimice;

Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile p


ele adiacente;

> S C. DACRA STUDIO SRL

Sir \reetoai.i V 5 - Seuu'2. Sucurest:

Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Imobilul din Sos. Jandarmeriei nr.2D va respecta următorii indicatori de Bilanț Maxim și anume:


Accesle carosabile si pietonale in incinta se vor face din străzile ce bordeaza amplasamnetul la est si vest.

Circulația in incinta se va efectua pe o artera carosabila privata cu un profil de 6.00 m

Accesul din str. Jandarmeriei va fi exclusiv pietonal

Clădirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private;

Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • - locurile de parcare se dimensionează conform H.C.G.M.B. nr.66 din 06.04.2006. și se dispun în construcții supraterane si subterane

8. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcțiiS C. DACRA STUDIO SRL

i 'Mr Vaeii au X: 5 - Sector?. București

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri

Se vor identifica, proteja și păstra in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri Înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm;

Minim 20 % din suprafața terenului vs fi amenajata ca spațiu verde la sol.

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi inierbate si plantate.

Spațiul dintre aliniament si aliniere va fi tratat ca spațiu public si va fi amenjata cu mobilier urban.

TITLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALA

11. Unitati si subunități funcționale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic /tom

REZIDENȚIAL si de DOTĂRI AFERENTE LOCUIRII P+4E-6E.


'se va realiza un ansamblu cu regim de inaltime -


O suprafața de 2400 mpțdelimitata conform planșei de reglementari) din terenul studiat face obiectul unui litigiu, are situație juridica incerta, si este propus pentru dezmembrare. Reglementările pe acest teren sunt de principiu- in vederea construirii vor putea fi preluate si detaliate printr-un P.U.D. avizat si aprobat in condițiile legii. Se va menține funcțiunea reglementata prin PUZ, de locuințe colective si servicii conexe.

TITLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR TERITORIALE

Prin prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL, se propune CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aprobarea unui Regulament de Construire pentru realizarea unor construcții cu caracter definitiv în imobilul din Strada Jandarmeriei nr. 2D.

Conform dorinței beneficiarului se propune realizarea unui ansamblu de LOCUIRE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE LOCUIRII cu regim de inaltime maxim P + 4E- P+6E

Viitoarele construcții din Strada Jandarmeriei nr. 2D , imobil cu o suprafață totala de 13681 mp conform actelor de proprietate, se va înscrie intr-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri si alinieri conform PLANȘA 5 = ESTICE (scara 1:1000) .                        /

REGLEMENTARI U


P.U.Z. Strada Jandar:S C DACRA STUDIO SRL

sr -\r2e10ai.: Xr 5 fecior?. București

Conform dorinței beneficiarului se propune realizarea unui ansamblu de LOCUIRE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE LOCUIRII cu regim de inaltime maxim P - 4F- P+6E

Viitoarele construcții din Strada Jandarmeriei nr. 20 imobil cu o suprafață totala de 13681 mp conform actelor de proprietate, se va inscrie intr-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri si alinieri conform PLANȘA nr. 5 = REGLEMENTARI URBANISTICE (scara 1:1000) .

P.O.T max =50%


C.U.T max =2.5


Rh max= P+6E


Suprafața totala teren = 13681 mp

Suprafața teren reglementata = 11281 mp

Suprafața de teren cu situație juridica incerta = 2BILANȚ TERITORIAL

Criteriu

PUG

Existent

S teren inițiala

13681

S teren cu situație juridica incerta

2400

S teren reglementata

11281

- -

S construita

5640.5

S desfasurata

28202.5

POT

80%

50%

CUT

9 volumetric

2.5 adc/mp

H max (m)

9m

22

Rh max

P+6

Spatii verzi la sol

(

2256.2

Terase verzi/spatii verzi peste subsol

1128.1

Suprafața rezervata pentru extindere circulație publica

aprox 1400

■ P U Z Strada Ja£d£r IRetrageri:

 • - retragere min. 5 ml pe limita NORD - imobil proprietate privata;

 • - retragere min. 5 ml tata de limita ES I - drum de acces

 • - retragere min. 10 ml pe limita SUD - Str. Jandarmeriei

 • - retragere min. 6 ml fata de limita VEST- drum de acces;

  întocmit,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

romania2019.eu

/Wvf HQ. ‘yRAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSl LTÂR

PI Z - STRADA J ANDARMERIEI NR. 2D, (nr. cadastral 206518), SECTOR 1. BUCUREȘTI

 • 1.  Detalii priv ind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

In vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136 2012. în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 06.11.2014 - 21.1 1.2014;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.1 1.2014 - 07.01.2015:

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat in perioada 23.02.2019 - 10.03.2019;

 • •   etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PL'Z urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 2003 privind transparența decizională in administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului vvvvvv.pmb.ro.

In etapa de avizare. PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și sau să transmită observațiile reclamațiile recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București. Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise; Nu este cazul

 • 5.  Numărul persoanelor care au participat la acest proces. Nu este cazul.

 • 6.   Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare; Nu este cazul.

 • 7.   Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public; Nu este cazul.

 • 8.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru; Nu este cazul


  "A


  I Iterior obținerii \vizului Arhitectului Șef. pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. In acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului in cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. In mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București. Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B . Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare P.M.B. și după caz avizele Ministerului Apelor și Pădurilor Garda Forestieră București. Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva Direcția Silvică Ilfov Ocolul Silvic București. Serviciului Proiecte Urbane P.M.B., M.A.I. M.Ap.N. S.R.I., S.T.S., M.A.I. - I.S.U.


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificabi I ul ui au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările in vigoare. Prin urmare configurația editîcabilelor. a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal eu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 1922/ 1372120 23.12.2015, emis de Direcția Transporturi. Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 109 din 29.11.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București ari. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA JANDARMERIEI NR. 2D, (nr. cadastral

206518), SECTOR 1, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus. se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.l I și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136 30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului însușirea prezentului raport.                                            /V


cfc>

UKA5

tso 9001 • tsc 1*OO1        001