Hotărârea nr. 505/2019

HOTARAREnr. 505 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA INCLINATA NR. 12. SECTOR 5, NC 235838

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 6163/21.05.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 60/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 505/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Sectorului 5 - Certificatul de urbanism nr. 300-J/06.03.2018 si nr. 467-1/15.04.2019;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 59/15.05.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 123/27.11.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 02/14.01.2019;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu nr. 30924/1659/14.12.2018; Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 426.491/14.12.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 914805/09.11.2018;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 54.398/15.11.2018;

Ministerul apărării Naționale - Statul Major al apărării: avizul nr. DT.8556/27.11.2018; Ministerul Transporturilor - Metrorex S.A. - avizul nr. M.04.01.01/454/02.10.2018;

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. - avizul nr. R.2/1/10/17.01.2019;

Comisia de coordonare a Primăriei Munici 1696921/15.03.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de priryfpțb n în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execi/tăfii/l6pjfe^Ț.d modificările și completările ulterioare; ți *            \construcții, republicată, cu

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018:

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUReșTr7'— HOTĂRĂȘTE:              hRVS?' J

Ws.w9o^

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada înclinată nr. 12, Sector 5, NC 235§Ș§lj>^


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUC

HOTĂRĂȘTE:     <

în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 27/21.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 6164/21.05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

__      SECRETAR GENERAL

^m^umunicipiului BUCUREȘTI --—Georgiana ZamjȘr^'


București, /17.09.&/19

Nr. 505         ZAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM SI

AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


romania2019.eu


Ca urmare a

cererii adresate de d-na


reprezentant al SC ADEST


ARCHITECTURE SRL în calitate de Proiectant de Urbanism pentru SC ALFICOM INVEST SRL, cu domiciliul/sediul în Județul ILFOV. Comuna Chiajna. Sat Chiajna Str. Divertismentului, Nr. 1, Imobil Acces, Etaj 2, Camera 16, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la nr 1729876 din 18.04.2019. în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoratrfak si urb, modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ


NR. 24 / ?4-0^.2019            ORIGIf^

PENTRU

PUZ - STRADA ÎNCLINATĂ, NR. 12, SECTOR 5, NC235838

GENERAT DE IMOBILUL: situat în BUCUREȘTI. STRADA ÎNCLINATĂ. NR 12 SECTOR 5. cu NC 235838 (foste NC217130 și NC217131), teren suprafață totală de 15 971,00mp proprietate privată persoană juridică, conform Certificat de Urbanism Nr.300/06.03.2018 completat cu CU Nr.467 din 15.04.2019 eliberate de Primăria Sectorului 5 a Municipiului București.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

SC ALFICOM INVEST SRL

SC. ADEST ARCHITECTURE S R L.

urb.                    - RUR D,E


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 5 și este delimitată: Sud-Est - Strada înclinată. Sud-Vest -proprietăți private. Nord-Vest - Strada Constantin Istrati, Nord-Est- proprietăți private.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012,H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință:

-A2b-subzona unităților industriale și de servicii;

-Regim de construire: construire continuu sau discontinuu;

-Funcțiuni predominante: se admit activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren:

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: în conformitate cu viitorul P U Z ;

-Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 80%;

-Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim volumetric = 15,0 mc./ mp. Teren;

-Retragerea minimă față de aliniament: Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare:

-Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform prevederilor viitorului PUZ, cu următoarele condiționări: clădirile pot fi alipite de construi funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate. în incompatibilități (trepidații, risc tehnologic); în toate celela limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătat metri.

arcelele alăturate cu estea nu prezintă tă2drȚ^daîiiriîâ'*ste dispun izolat de


Bd. Regina Elisabeta nr 47 ood poștal 050013 secte 5 București

Tel: 021 305.55 00

n ttp: //www. p m b . ro
AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 59/ 15.05.2018               COW

PREVEDERI PUZ-RLU PROPUSE:

UTR : M2 - subzona mixtă:

Regim de construire: discontinuu:

Funcțiuni predominante LOCUINȚE , COMERȚ. BIROURI și SERVI neschimbare;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 43.00m;

Regimul maxim de înălțime (RH max): RHmaxim = 2S+P+2E - 2S+P+11 E+Eth Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmaxim = 40%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): CUTmaxim = 3,0 mp.ADC/mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: minim 3,00m-6,00m fată de aliniamentele reglementate, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: minim 5,00m. parțial pe limită, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru n^'le construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.10261/1631689/ 07.09.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1696921/15.03.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - STRADA ÎNCLINATĂ, NR. 12, SECTOR 5. NC235838 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.             (

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate înK numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificat de Urbanism Nr.300/06.03.2018 completat cu CU Nr.467 din 15.04.2019 eliberate de Primăria Sectorului

5 a Municipiului București.


Arh.


A

ARHITECTȚȘEF AL


întocmit, Urb. Bogdan TODERAS

4ex./09.05.2019


NlpiPIULUI prllCUREȘTI,

ASCU

profil Str Veseliei - propus


profil Sos Viilor existent 3A-3A


profil ARTERA


37.00


29.00


PROPUSA 5-5


_L£L5£L T3- 1 0.50

1ZJ1D


brâfil S6s Viilor existent sB-dtJ


profil Sos Viilor propus 3-3


profil Dr Constatin Istrati - existent 4-4


28.00


.pxnfil Or Constat in Istrati - D


[ IRECȚIA ilSTENTA r hnica j>i


JUHtijiCA—

^1(1 H'1*


7.00

29.0


PLAN URBANISTIC ZONAL

Str. înclinată nr. 12

Nr.Cad: 217130 si 2171           5, București.


Beneficiar/lnvestitor

S.C. ALFICOM INVEST S.R.L


Proiectant specialitate urbanismTitlul planșei

REGLEMENTARI URBANISTICE


Administrator

Director

Proiectat


Proiectat

Desenat

Coordonator


Arh.

Urbanist Urbanis Urbanis» Urbanist


jnat n» *

■fo / -


cod proiect|specialitate! editor

URB AA


REVIZIA


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL

Str. ÎNCLINATĂ Nr. 12, Sector 5, București

Ansamblu rezidențial si dotări aferente

locurii- 2S+P+11E+Eth

Amplasament:


Beneficiar/ Investitor:


București, Str. înclinată Nr. 12, Sector 5 Nr. Cad: 235838 (rezultat in urma alipirii^ru;. cad.217130 si 217131)

CONFORM CU 0

___


S.C. ALFICOM INVEST S.R.L.Q. ASISTENIâ - * ■Jr juThîÎcTI r' :

O

’       ♦ y x


Proiectant urbanism:

Sediu .-București, Str. Fabrica de Cărămidă nr.lA casa 54, sector 1

Punct lucru: București, Str. Alexandru Sihleanu nr. 12 sector 3

Tel. 031.226.10.12 Fax : 031.226.10.14 XADEST Architecture SRL


aprilie 2019REGISTERED OFFICE BuCHAREST - IA FAB DE CARAMI

ADRKSHOP 12 ALEXANDRU SIHLEANUSTR 030657 Bl

t        -I. "t . ' t ......        •!-■A


TOR 1 ROMANIA

OR 3" -40 0 .31 226 1012 F: -4C (0)31 226 1014, Email: office'ș.adest.ro

-M .X           :                      . i


TITLUL I I - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE FUNCȚIONALE

ZONA MIXTA - COMERȚ, LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, SERVICII

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Marimea terenului, configurarea urbanistica si planul de dezvoltare a investiției au determinat organizarea terenului intr-o singura unitate teritoriala de referința, denumita LOT UNIC.

Lotul se înscrie in P.U.G. al Municipiului București in subzona A2b : subzona unităților industriale și de servicii;

P.O.T. maxim:80%

C.U.T. volumetric maxim:15 mp. ADC/mp. teren

Hmaxim:20.00 m

Prin PUZ se dorește reglementarea zonei ca subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de 2S + P+1 ÎE + Eth;

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA


Sunt admise următoarele utilizări:

Locuințe colective cu partiu obișnuit;

Spatii comerciale si spatii de depozitare afen

Restaurante, baruri, cofetarii, cafenele;

Sedii ale unor companii si firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

Sedii ale unor organizații politice, profesionale;

Servicii si echipamente publice de cartier;

Sport si recreere in spatii acoperite;

Dispensare, clinici, farmacii, grădinițe;

Servicii sociale, colective si personale;

Hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

Locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale;

Activitati manufacturiere;

spatii tehnice subterane aferente funcționariiParcaje

imobilelor;

(etonale, acceese; ații plantate, scuaruri.


Circul


Art.2 - Utilizări admise cu condiționări

Clădirile vor avea la parterul orientat spre strada funcțiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de funcționare; se recomanda activitati in care accesul publicului nu este liber numai cu condiția ca sa nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse in zona mixta.

Funcțiunile care admit accesul permanent si necontrolat al publicului (comerț cu amănuntul, restaurante, cafenele, farmacii, sedii de companii sau sucursale bancare), vor fi permise numai la parterul si la etajul 1 al imobilelor.

Se admit construcții cu funcțiuni tehnice necesare rețelelor edilitare cu respectarea zonei de protecție indicata in specificațiile țefi^ice furnizorilor de utilitati urbane).


;3'STEnta ?c ' - «MCA Ș| .5»

Sunt interzise următoarele tipuri de activitati si de lucrarT:"

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incoTnode prin traficul generat;

construcții provizorii sau permanente, așezate la sol, pentru gararea autoturismelor;

construcții provizorii de orice natura; cu excepția celor pentru organizare de șantier pe durata existentei șantierului;

toate tipurile de depozitare en-gros;

depozitari de materiale refolosibile;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

statii de intretinere auto; autobaze;

statii de betoane;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art.4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Din parcela inițiala de 15971.00 mp vor fi dezmembrate suprafețele ce se vor ceda domeniului public al Municipiului București pentru realizarea circulației publice aprobate prin aviz al Comisiei Tehnice de Circulații a PMB. Se dorește realizarea unui schimb parțial de teren din suprafața dezmembrata, cu suprafața pana la noul aliniament, execuție a arterelor


ș^n sud-vest, de la limita de proprietate se va face pe baza proiectului de Comisia Tehnica de Circulații.


zQiClădirile nou propuse pot fi grupate pe terenul utilizat in comun si care vor avea acces pietonal din circulația publica si acces auto comun spre parcari comune amenajate pe lot sau in subsolul imobilelor.

Art.5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Aliniamentul, definit ca fiind li

nia

de

demarcație

intre

domeniul

public

si

proprietatea privata

Construcțiile se vor amplasa

la

0

distanta

mi

inima

de

6

m

fata

de

aliniamentul reglementat al terenului L

a Str. Dr.

Const. Instrati.

Construcțiile se vor amplasa

la

0

distanta

mi

inima

de

6

m

fata

de

aliniamentul terenului la Str. înclinată.

Construcțiile se vor amplasa

la

0

distanta

m

inima

de

3

m

fata

de

aliniamentul reglementat al terenului la Str. Propusa in partea de sud a lotului.

Art.6 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

 • -  Clădirile ce se vor edifica parțial pe limita laterala spre Nord-Est si parțial reatras la o distanta minima de 5.00 m fata de limita de proprietate

 • -  Nu se vor lașa calcane vizibile, sau acestea vor fi [frantU 'CU finisaje djj aceeași calitate precum fațadele.


  CONFORM mi


I

Art.7 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parce

 • -  Distanta dintre turnuri (clădirile mai inalte de P+2) va fPcfe'mtn. 20

 • -  Distanta dintre construcția situata in S-V de P+2E si primul turn, dinstanta dintre construcția situata in N-E si turn va fi de minim 10 - Pentru clădirile (corpurile) comerciale se admite un regim de construire compact, cu respectarea retragerilor minime fata de limite, vitrarea spre spatiile publice si tratarea eventualelor calcane ca fațade (finisaj de calitate).

Art.8 - Circulații si accese - Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 7 m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin intermediul unei servituti de trecere.

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

conform legii. Dru 1 m si va face

- Se preia di lotului , av si ceda do


Va fi realizat pe LOTUL UNIC un drum privat pe care se va asigura accesul vehiculelor si pietonilor si care va dispune de semne de circulație aprobate un carosabil de minim 5 m si trotuare de minim rcarile aflate la sol.

rang superior o artera noua in partea de sus a 7.00 m. Pentru realizarea ei se va dezmembra nul necesar
 • -  Se extinde strada Dr. Const. Istrati la un profil de 29.00 m. Pentru realizarea ei se va dezmembra si ceda domeniului public terenul necesar.

 • -  Se pot realiza pasaje pietonale si curți semiprivate.

 • -  In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in clădiri a persoanelor cu handicap locomotor sau cu dificultăți de deplasare.

Art.9 - Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai in parcajele special amenajate in subsolurile imobilelor sau la sol, deci in afara circulațiilor sau a spatiilor publice. Se vor putea realiza 2 niveluri de subsol, nivelul inferior avand gropi pentru sisteme de parcare supraetajata.

- Calculul necesarului de locuri de parcare se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, Anexa nr. 5 - respectiv Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane (indicativ P132-93) si ale HCGMB nr.66 din 06.04.2006 de aprobare a Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București.


direcția ASISTENTA

"Vb\\

....

—r rrrf

?*//

7


Art.10 - Inaltimea maxima admisibila a clădirilor - Construcțiile nu vor putea depăși P+llE + Eth nivelul inaltimea de maxim 43 m de la nivelul trotuarulpentruJspa'tir Io Autorizarea lucrărilor de construire se va face cu avizului Autorității

Aeronautice Civile Romane.

 • -  Inaltimea maxima a corpului situat in S-V-ul terenului destinat grădiniței va fi de maxim 13 m, unde se pot amenaja un parter inalt, parter si un etaj sau parter cu mezanin, adica maxim 3 niveluri). Se admite, daca este necesar, realizarea unui nivel tehnic retras de la fațade si nu mai inalt de 3 m.

 • -  Inaltimea maxima a corpului situat in N-E-ul terenului va fi de maxim 22 m. Se admite, daca este necesar, realizarea unui nivel tehnic retras de la fațade si nu mai inalt de 3 m.

Art.ll - Aspectul exterior al clădirilor - Aspectul clădirilor si amenajărilor peisagere propuse va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al zonei mixte.

- Spatiile tehnice pe terasa peste asa fel incat sa nu fie vizibile din persoane in afara personalului c pentru locuitorii clădirilor inalte. plante a aceastei terase.


ș^ercial se vor amplasa si proteja îce, sa nu fie accesibile altor st-^a'\n'i>^reeze o imagine neplăcută e ^ecp^ndă ^ripenajarea cu gazon si alte - Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii. Astfel, corpurile cu funcțiune comerciala vor avea fațade vitrate spre strada si spre spatiile publice, iar fațadele posterioare vor fi tratate cu finisaje de calitate. Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din circulații publice si din curți semipublice.Art.12 - Condiții de echipare edilitara

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Lucrările de branșament se vor realiza după aprobarea proiectelor de branșament de către furnizorii de utilitati din zona si numai in condițiile avizate de aceștia.

Se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

Toate noile branșamente pentru apa, canalizare, electricitate, telefonie, internet si televiziune vor fi realizate ingropat.

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit sau a unităților exterioare pentru aer condiționat sau ventilare in locuri vizibile din circulațiile publice. Se recomanda conectarea clădirilor la unitati centralizate de telecomunicații, încălzire si ventilare.

In interiorul parcelei trebuie amenajate spatii pentru colectarea si depozitarea deșeurilor menajere pana la ridicarea lor de utilajele societăților de salubrizare. Aceste locuri pot fi amenajate la subsolurile clădirilor sau in spatii acestea, se vor realiza in proporție de 2/3 spatii vera-^e teren natural si 1/3 spatii verzi amenajate deasupra unor construcții, prevazandu-se o grosime a solului care sa permită dezvoltarea vegetației si condiții de dreanare a excesului de umiditate.


 • -  Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate.

 • -  Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase si, in acest sens, se recomanda realizarea parcărilor pentru autoturisme la subsolurile imobilelor.

 • -  Spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi amenajat cu mobilier urban, alei pietonale, plantații ornamentale, fântâni etc.


Art. 14 - împrejmuiri

 • -  Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri;

 • -  spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

POT maxim = 40%

Art. 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

CUT maxim = 3 mp ADC / mp teren

întocmit

JPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI


romania2019.eu


DIRECȚIA URBANISM


H £ • <7

S'or/Wj’


SERVICIUL URBANISM

Nr.         ......./.4/A2..2019RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULJJL^^

PUZ- STRADA ÎNCLINATĂ, NR. 12, SECTOR             ---


 • 1.      Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare 23.05.2018 -07.06.2018

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 26.10.2018-10.11.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 18.12.2018 -02.01.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare. PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizab=> întâlniriConținutu                                                          literilor poștale,

v scrisori,                                                                  ții.Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB URBONLINE’ (http://urbamsm.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz. prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează &ă rezolve saujse va oc5. I___________________________________, _______,_______________________

de problemele, observațiile și rezervele exprimate de publicj.CONFORM CVClRtP

Nu este cazul.                                           i

6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreun acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale. Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și J^entității Naționale.


j/\Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate v^efe^ □le PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare naurania edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente • \a (suflului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort 'cblea^Aja care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și -jrj^i^i/comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență.Bc. Regina Elisabeta nr 47 coc postai 050013 sector 5/Bj

Tei 021 305 55 00

http /www.pmb ro                          '

Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare insă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluăm tuturor propunerilor Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 10261/1631689/07.09.2018 emis de Direcția Transporturi. Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.02/14 01.2019.

Pe parcursul procesului de informare si consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spatiilor verzi

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H C G M B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art 12 a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA ÎNCLINATĂ, NR. 12, SECTOR 5, NC235838”

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art 6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Față de cele prezentate mai sus. se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30 08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport