Hotărârea nr. 504/2019

HOTARAREnr. 504 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA GHICA TEI NR. 141-143, SECTOR 2, BUCURESTI


-^s^s--'

ks <?'Q -

rr4- %'<V

\5V' sv/

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Ghica Tei nr. 141-143, Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 5991/16.05.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 59/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 504/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 1400/62„G”/07.12.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 32/08.03.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 94/13.08.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 93/09.10.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 912650/22.06.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1708248/03.04.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1626653/9181/07.08.2018; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare:

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;


cu


Și


de


Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin HotățJ C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea

C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G^T£/r>
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Ghica Tei nr. 141-143, Sector 2, București. în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 23/16.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 5992/16 05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETAR GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania20i9.eu

Sc/i


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare cererii adresate de S.C. DMBI ARHITECTURA SRL - arh                - - RUR

D,E în calitate de proiectant, cu sediul în București, Str. Johann Strauss nr. 2A. sector 2. București, pentru S.C. GEORDAN DOMENII SRL , în calitate de beneficiar, cu sediul în București, sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 128, et. 2. cam 1. înregistrată la Primăria Municipiului București sub 1725320/04.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR. Z3 / /i ■

pentru

PUZ - B-DUL GHICA TEI NR. 141-143, S

GENERAT DE IMOBILUL: situat la adresa din B-dul suprafață de 1483.0 mp din acte (1491,75 mp din măsi

Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. cerere 252/07.01.2019). având la bază Certificatul de urbanism nr. 1400/62 “G” din 07.12.2017 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii) emis de Primăria Sectorului 2. București.

în conformitate cu NORMELE METODOLOGICE din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, “ART. 3, (3) în situația existenței unor litigii cu privire la limitele administrativ-teritoriale. zonele aflate în litigiu se evidențiază explicit în planșele componente ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și vor fi prevăzute cu interdicție de construire până la reglementarea situației juridice. în cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, pentru asigurarea coerenței dezvoltării spațiale vor fi cuprinse prevederi cu caracter indicativ cu privire la modul de ocupare și utilizare a terenurilor și prioritățile de dezvoltare și pentru zonele aflate în litigiu.”

în conformitate cu NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții**) Art. 46, (4) în temeiul prevederilor art. 7 alin. (9) din Lege, autoritatea administrației publice locale/competente, potrivit Legii, emitentă a autorizației de construire/desființare, nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența la momentul emiterii actului a unor litigii aparținând solicitantului, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, privind imobilul - teren și/sau construcții -, situație în care responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu excepția cazului în care litigiul a fost notat în cartea funciară și este evidențiat în extrasul de carte funciară depus de solicitant.

INIȚIATOR:


S.C. DMBI ARHITECTURA SRL


PROIECTANT:


S.C. GEORDAN DOMENII SRLSPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA ST

se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriu^adm/list^ați» PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:


Bd Regina Ehsabeta nr 47 cod Tel 021.305 55 00 http.//www pmo.roa 0500^3 sector 5 București. România:^d\a studiată prin PUZ ©toftjlui 2.


Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010. HCGMB nr. 241/20.12.2011. HCGMB nr. 232/19.12.2012. HCGMB nr.224/15.12.2015. HCGMB nr.341/14.06 2018 și HCGMB nr 877/12.12.2018). imobilul este cuprins în subzona ,,L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu

 • - Funcțiuni predominante: Utilizări admise : locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat): -echipamente publice specifice zonei rezidențiale; Utilizări admise cu condiționări: funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD (...);

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri), se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): POT maxim = 45%

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1.3 mp ADC/mp. teren: în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane vizibile: retras față de aliniament cu minim 3.0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare, iar străzile au profite minime de 6.0 metri carosabil cu trotuare de 1.5 metri (...);

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: (...) clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri.

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 32 din 08.03.2018 emis de Primăria Municipiului Buc AVIZ PRELIMINAR NR. 94/13.08.2018.


O'HECTIA


PREVEDERI P.U.Z, - R.L.U. PROPUSE:

-Regim de construire: discontinuu (izolat)

-Funcțiune predominantă: locuințe colective, cu funcțiuni comerț/servicii. la parter.

-Regimul maxim de înălțime: RHmax= 2S+P+3E-E4retras,       ș^edtaTea specificațiilor

Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 67 %,

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 1,56 mp ADC/mp teren, pentru etajul retras se admite depășirea CUT max. proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu max. 60% din aria construită.


 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmax.= 14.Om pentru 2S+P+3E ( +3,Om pentru a minimă față de aliniament: cu respectarea caracteristicii străzii, și anume 3.Om față a Tei, respectiv pe aliniament la Str. Bălteni, cu respectarea specificațiilor Planului de vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

minimă față de limitele laterale și posterioare: cu respectarea specificațiilor glementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

i accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor „crjpriru        respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru

^SfiDifeTgp^strucții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor TSC^sare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 si conform Acordului de principiu nr. 9181/07.08.2018. împreună cu planșa nr.
1626653/07.06.2018. vizată spre neschimbare. emis de Direcția Transporturi Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare energie electrică și respectarea condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1708248/03.04.2019. împreună cu planșa nr. 1708248/03.04.2019. vizată spre neschimbare. emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Urbanism.

Notă:

 • - La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea condițiilor specificate în adresa nr. 912650. București. 22.06.2018, emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - B-dul Ghica Tei nr.141 -143, sector 2, București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. A3 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U Z

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Ba Regina Elisabeta nr 47 coc poșta1050013 sector 5 București România

Tel 021 305 55 00

http;//www pmb ro□rtl construcții

• te pct.de contur

Lungimi laturi 2 (1,1 ♦ 1)

4 5

X Js.’

.341

589683 132

0.191

1014

589682.052

3 . '77

3'35

5896'5 033

6 4 43

l o 62

589669 215

4 253

1’94

589665.394

20 8 35

. i ’ț

589646.564

4.191

.119

589642 959

11 943

.296

58964'. ’8'

3 . 541

599

589651.510

0 26’’

. 334

589651 542

4 4C9

. 421

589653 586

! 554

4 258

589655 194

' 433

639

589653.5'6

4 652

42 ’

509660.552

3 . 3C5

505

589668 468

0. 335

. 2”

589668 622

4 . 980

1 34 6

5896'3 119

14.42'’

44 6

589686.193

3. Gl?

354

589685 389

6. 428

643

589684.083

0.186

'61

589683.925

12.553

0’9

589o81 511

3.121

1-15

589681.633

3.980

126

589680.396

8.924

[56’

589689.087

15.466


SUPRAFEȚE

Suprafața Tere


EXISTENT mp (%)         cf. PUG PROPUS mp (%)

:4-' 75mpjî00°o ' i4-'J75mo(riJ%)- 's?- 75 r f

S. piopus domeniu puolic —

Suprafața Construita

Spatii Verzi - Sol Natural

Spatii Verzi pe îerasa El

Accese\Alei\Platforme

UTR \ Funcțiune


r

f

i

i           CU

i                    '

L


POT max

CUT max
998.00 mp (67%)

298.00 mp (20%/ "T49.00 mp (10%/

S!^^/^?5.75 mp (13%)


D'REcrw «

SS *s/st£nt


EXTgASDlNPUG

n>’    \


LEGENDA


J40/3742/26 03.2015 CUI 34291397

Strada Johann Strauss nr 2A

ect 2 București. Tel Fax 0371179362


S.CSGEORDAN DOMENII S.R.L.


ENUMIRE PROIECT:


EDIFICABIL PROPUS COMERȚ

EDIFICABIL PROPUS ' uOCUINTE COLECTIVE

EDIFICABIL PROPUS CU CARACTER ORIENTATIV

ALINIERE PROPUSA

ACCESE

ACCES AUTO IN PARCAJ SUBTERAN)

ACCES APROVIZIONARE

ACCES PIETONAL LOCATARI

ACCES PIETONAL COMERȚ

LIMITE

LIMITA P UZ

LIMITA TEREN REGLEMENTAT

LIMITA TEREN STUDIAT

LIMITA loturi

FUNCȚIUNI

LOCUINȚE NCC/DUA-uz SAU COLECTIVE MICJ P P-2-E3- M

LOCUINȚE COLECTIVE

COMERȚ SERVICII BIROURI

INSTITUȚII DE NVATAMANT

TERENURI ulBERE NECONSTRulTE

CIRCULAȚII CAROSABILE

TROTUARE


P.U.Z STR. GHICA TEI NR. 141-143

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNE COMPLEMENTARA LOCUIRII LA RTER - COMERȚ 2S+P+3E+4Er


PROIECTANT:

DMBI-ARHITECTURA S.R.L.


P.U.Z.


PLAN REGLEMENTARI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISMP.U.Z. Ghica Tei Nr. 141-143, Sector 2, București

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNE COMPLEMENTARA


LOCUIRII LA PARTER - COMERȚ - 2S+P+3E-E4r


L1am - locuințe colective cu funcțiune complementara locuirii la parter - comerț, cu înălțime maxima de 2S+P+3E-E4retras, situate in afara zonei protejate
DtHECVA

iijRlD'Cft


GENERALITĂȚI: CARACTEKO£<ZQ


Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București


terenul care face obiectul


prezentului Plan Urbanistic Zonal se afla localizat in Unitatea Teritoriala de Referința L1a -


locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;

Terenul este situat în zona Tei. Zona are în general un caracter rezidențial dar sunt prezente atât servicii/comerț, birouri, educație. în imediata proximitate a lotului studiat se pot întâlni: la nord - instituții de învățământ, la est și vest-locuințe individuale, la sud locuințe colective.


Zona prezintă în general un caracter neomogen din puct de vedere a regimului de înălțime. Frontul sudic al Bulevardului Ghica Tei variază de la P până la P+8 iar cel nordic de la P până la P+3 Frontul deschis la Strada Bălteni pe I timp ce pe latura sudică de la P până la P+4

Terenul care a generat P.U.Z este în p propune desființarea construcțiilor existentet c6j$$truit,'avâYid destinația de servicii. Se lizareâ uriuf imobil locuințe colective cu


| Adresa: Str. Johonn Strauss. nr. 2A. Sector 2, București   Tel/Fax: +40 - 0371.1 79.342      E-Mail: dmbi.orhitecturaWgmail.com Cod fiscal: 34291397  |


funcțiune complementara locuirii la parter - comerț cu regim de înălțime 2S+P+3E-E4r. (s-a obtinut Autorizația de desființare nr. 406/23"G"/13.11 2018. eliberata de Primăria Sectorului 2)


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

 • -  locuințe colective cu înălțime maxima de 2S+P+3E:

 • -  echipamente publice specifice zonei rezidențiale;


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aviz nr. .....:..........

VIZAT SPRE NESCHIMBAREse admite un etaj retras peste inaltimea de 2S+P+3E. cu condiți fie de maxim 60% din aria unui nivel curent;


se admite la parter funcțiune complementara locujriKcoARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


Se interzic următoarele utilizări;


 • -  activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • -  realizarea unor false mansartde;

 • -  anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • -   construcții provizorii;

 • -  instalarea în curți a panourilor pentru reclame; • -  dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora.


- depozitare en-gros;


 • -  depozitări de materiale refolosibile;

 • -  platforme de precolectare a deșeurilor urbane;


depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de s


activități productive care utilizează pentru depGzitaj circulațiile publice;

stații de betoane;

autobaze;

stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașiip^dHycție terenul vizibil din


’ ■■                 n fi n >

■ -

i             uliu i;

- --

.. . ■

Adresa. »t. Johonn Strauis nr. 2A, Sector 2. »ucur«>tl T«l/Fox: *40 - 0371.179.362      E-Mail: dmbi.arhltocturaMgmail.com Cod fiscal: 34291397

- spălătorii chimice:

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile

de pe parcelele adiacente:

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

S teren: 1491,75 mp din măsurători cadastrale (1483 mp cf. acte de proprietate). Deschidere la B-dul Ghica Tei: 28.46m, iar la Strada Balteni: 45.25m

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Clădirile vor fi retrase cu 3m fata de aliniamentul B-dului Ghica Tei, iar la Str. Balteni vor fi dispuse pe aliniament:

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • -  Fata de limitele laterale clădirea va fi retrasa cu minim 6,5m, cu excepția porțiunilor de clădire parter, pentru care retragerea laterala minima va fi de 3m.

 • -  Limita posterioara a terenului este adiacenta Străzii Balteni, la care alinierea construcțiilor

este prevăzută pe aliniament.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI


PARCELA                       r

Pe teren se va construi o singura ciad(r&0NF^R?^

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

Accesul carosabil se va realiza din B-


aj subteran si din Strada

Balteni (acces aprovizionare). Accesul locatarilor in clădire se va face din Str. Balteni, iar accesul

publicului la spațiul comercial din B-dul Ghica Tei.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELORARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Clădirile se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza ciudadirile învecinate ca arhitectura si finisaje:


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • -  Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice:

In cazul in care se va opta pentru evacuarea ext

foargra apelor pluviale.

«


«

burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • -  Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare:

 • -   Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • -  Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • -  Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese

 • -  Suprafața de spatii verzi va fi de minim 30% din suprafața totala a terenului; cel puțin 20% din suprafața totala a terenului va fi spațiu verde amenajat pe sol, restul de 10% poate fi in jardinere sau pe terase (peste parter, peste etaj 3).

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

 • -  împrejmuirile spre strada vor avea Hmax= 2.00m, cu soclu opac de 60cm, sau pot lipsi.


 • -  împrejmuirile pe limitele laterale ale proprietății vor fi opace, de inaltime maxim 2.50m

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 67%


A TERENULUI (CUT) admite o depășire a CUT proporțional cu


(Adresa: Str. Johann Ștraass, nr. 2A, Sector 2, București Tel/Fax: +40 - 0371.17$.3«2

E-Mail: dmbi.arhitectura0gmail.com Cod fiscal: 34291397  |


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFEȚE


EXISTENT mp (%)


cf. PUG PROPUS mp (%)

1491.75 mp (100%)* 1491.75 mp (100%)* 1491.75 mp (100%)*

cf. măsurători codcsVaie cf. măsurători cadcsmole cf. mcsurotor codas^ole

S. propus domeniu public —

Suprafața Construita

Spatii Verzi - Sol Natural

Spatii Verzi pe terasa El


Suprafața Teren


30%


Accese\Alei\Piatforme

UTR \ Funcțiune


Lla


POT max

CUT max


45%

1.3 **


195.75 mp (13%) LI am: ocuir te-UriCîiune complementara rocuri corner

67%

1,56** 2S+P+3E+E4R( 17.0m) 2S+P+3 (‘4.9m), 2S+P(5.0m)


H max                —           P+2E(10m)**

*Extras CP de rfcrmare din 07 01 2019 - observații,'referm!e S teren din acte=l483mp S teren cf masuraton cadastraie=1491 75-np Pentru jn eta; retras se admite depasirea CUT max oropomonai cu suplimentarea are desfasu'ate cj max 60% dm ana consrjta\ REGULAMENT LOCA^  ț

IPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism__


romania2019.eu
RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONS       PUBLICUlW-v

PUZ-STR. GHICATEI NR. 141 -143, SECTOR 2, BUCUR *


O'RECTlA

ASlSr£NȚ<5 rEHNica 51 JURlClCA • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr 136/2012. în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor ). astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare 25.05.2018 - 11.06.2018.

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare 28.06.2018 - 16.07.2018.

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare 05.09.2018 - 24.09.2018.

 • •   etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.      Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare, nu sunt postate observații și propuneri ale cetățenilor

 • 4.      Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale șcrise. - Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces. -

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare Nu este cazul.

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.


  ițl^t^rwJĂRlanului de urbanism sau amenajare a otivația acestui lucru. Nu este cazul.


 • 6.      Probleme, observații și rezerve teritoriului nu poate sau nu e dispus sa Iș'r^z

  UKAS i

  50 #001 tSC -«C-

  001


Ba Regina Elisabeta nr 47 cod postai 050013 sector 5 București 1

Tel 021 305 55 00

http./'www pmb ro

7       Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea

propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România cadre universitare specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef. pentru a deveni operațional planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege în acest scop procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și. după caz alte avize conform legislației în vigoare

Prin urmare configurația edificabilelor a circulațiilor a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 9181/07.08.2018. împreună cu planșa nr. 1626653/07 06.2018. vizată spre neschimbare. emis de Direcția Transporturi. Comisia Tehnică de Circulație a PMB

Referitor la evaluarea de mediu PUZ- ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 93/09.10.2018

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul din înscrisuri reiese faptul că nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H C G M B nr 136/30 08 2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art 12 a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - B-dul Ghica Tei nr. 141-143, sector 2, București ”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Față de cele prezentate mai sus. apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din Ordin și a H.CGMB nr. 136/30 08 2012 însușirea prezentului raportARHITECT ȘEF AL ARH.ȘTEF

EȘTI--------

4 CONFORM CU ORIGINALUL


Redactat, ing - urb Camelia Garcușa/2ex./16.04.2019