Hotărârea nr. 502/2019

HOTARAREnr. 502 din 2019-09-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTANARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 189/25.08.2016 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE, PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 189/25.08.2016 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002

Având în vedere referatul de aprobare al consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 5673/26.08.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 171/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 594/16.09.2019 din cadrul din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea comisiilor județene sau consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se desemnează ca membru în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002, domnul Pavel Marius Adrian în locul domnului Culea Marian Orlando.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 189/25.08.2016 rămân neschimbate.

Art.III Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 298/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 87/2017 privind plata indemnizațiilor pentru activitatea desfășurată de către Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.IV Hotărârea Consiliului General al Municiei încetează aplicabilitatea.Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și ale Primarilor Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019 .