Hotărârea nr. 501/2019

HOTARAREnr. 501 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI/SAU GARANTARII UNEI/UNOR FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE SI/SAU EXTERNE IN VALOARE TOTALA DE PANA LA 574.869.000 LEI, IN VEDEREA REFINANTARII DATORIEI PUBLICE LOCALE PROVENITE DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI REALIZATA IN ANUL 2015, COD ISIN ROPMBUDBL020 (INCLUSIV CUPOANE OBLIGATIUNI)


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă -Biroul Accesare Fonduri Rambursabile nr. 5848/09.09.2019 și al Direcției Generale Economice -Direcția Financiar, Contabilitate. Buget nr. 7892/09.09.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 194/16.09.2019, avizul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 2/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 593/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Articolului 1.166 și următoarele, referitoare la contracte, din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Articolului 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Articolului 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), ari. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe. în valoare totală de până la 574.869.000 lei (inclusiv cupoane obligațiuni), cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani.

Art.2 Contractarea și/sau garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată de Municipiul București în anul 2015, având cod ISIN ROPMBUDBL020.Art.3 Se împuternicește Primarul Ge _ «al Municipiului București, să negocieze și  semneze, în numele și pe seama Municipii^dîguMr^tî^rmenii și condițiile finanțării/finanțărilor


Bd. Regina Elisabeta . ccxjy^aT050O • 3. sector 5. rambursabile, contractul/contractele de finanțare rambursabilă interne și/sau externe prospectul/prospectele de emisiune/emisiuni pentru finanțarea/finanțările rambursabile acordul/acordurile de garantare aferent/aferente, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu autorizarea. încheierea, punerea în executare și derularea acestor finanțări rambursabile.

Art.4 (1) Municipiul București poate garanta finanțarea/finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituției/instituțiilor finanțatoare, în condiții care urmează a fi agreate de Municipiul București cu aceste instituții, iar garanțiile astfel acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Cuantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțarea/finanțările rambursabile interne/externe prevăzute la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțării/finanțărilor rambursabile respective.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului București și/sau din sumele obținute din contractarea de finanțări rambursabile pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art.5 Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata:

  • a)  serviciului anual al datoriei publice locale;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

  • c)  alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.6 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București următoarele date:

  • a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia:

  • b) Valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;

  • c)  Gradul de îndatorare a Municipiului București:

  • d)  Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile.

  • e) Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

  • f)  Plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

a Consiliului General al Municipiului


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară București din data de 17.09.2019.