Hotărârea nr. 500/2019

HOTARAREnr. 500 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII RECONSTRUCTIE "MONUMENT PACHE PROTOPOPESCU"


Consiliul General al Municipiului București


■si


HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investiții Reconstrucție "Monument Pache Protopopescu"

Având în vedere referatul de aprobare al consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4825/11.09.2019 ;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 46/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 592/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;


Art.1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții Reconstrucție "Monument Pache Protopopescu".

Art.2 Se aprobă amplasamentul monumentului de for public aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Piața Pache Protopopescu, cu condiția obținerii avizelor și acordurilor legale de speță necesare.

Art.3 Se aprobă relocarea monumentului de for public Nicolae Bălcescu, autor Mircea Spătaru, din Piața Pache Protopopescu în B-dul Nicolae Bălcescu. între strada Ion Câmpineanu și strada Dem. I.Dobrescu.

Art.4 Monumentul de for public Nicolae Bălcescu, autor Mircea Spătaru, trece din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Art.5 Finanțarea realizării obiectivului de investiții, prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, inclusiv a documentației tehnico - economice, va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al municipiului București, prin introducerea costurilor necesare în bugetul propriu al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al Municipiului București, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost ad(                        iliului General al Municipiului București din


data de 17.09.2019.


Marius         avei
Georgiana Zamfir


Bd. Regina ERsabeta nr. 47. coo poștal 050013, sector 5. București România tel. ■>■4021 305 55 00; www.pmb.ro