Hotărârea nr. 50/2019

HOTARAREnr. 50 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA PISCULUI NR. 14, SECTOR 4, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL            romanid20î9.eu

ftxnCm* to ConăW unu* Eucțwns

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONFORM CUHOTĂRÂR

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Piscului nr. 14,

Sector 4, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 62/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 635/25.09.2018- din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1374/44888/06.12.2016;

 • -  Primăria Sectorului 4 - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 99/19.10.2017;

 • -   Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 60/28.12.2017;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 4593/17-SU-BIF-A/09.01.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 33/21.05.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul   nr.

1597118/23.02.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1590410/754/08.02.2018;

i           în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația-publică; locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Piscului nr. 14, Sector 4, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 36/08.06.2018, prevăzut în anexa nr. 1, pianul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


A 9-<.G.h-p) >50/3/-£/-^-'9


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

5

România

1918 2018! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SERVICIUL URBANISM


Ca urmare a cererii adresate de SC URBAN ARTGRID SRL Cu sediul în'Municipiul București, Sector 2, Cod poștal 021678, str. Ritmului nr. 2A, bl. 439, sc. 1, et. 5, ap.16, telefon/ faxflW*, în calitate de proiectant al SC RODEXIM INVESTMENTS COMPANY SRL, în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1627070 din 22.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulteri e emite următorul:

I CONFORM CU ORIGINALUL j ~___ i


AVIZ


NR. 56 /    06.

PENTRU


PUZ - STR. PISCULUI NR. 14 - SECTOR 4

GENERAT DE IMOBILUL: STR. PISCULUI NR. 14 - SECTOR 4 - Sector 4, în suprafață de 6.207,00 mp., proprietate privată a persoanelor juridice conform Certificatului de urbanism nr. 1374/ 44888 din 06.12.2016, eliberat de Primăria Sectorului 4.

INIȚIATOR:        SC RODEXIM INVESTMENTS COMPANY SRL

PROIECTANT:      SC URBAN ARTGRID SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 4.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice.

Indicatorii urbanistici reglementați: V1a: POT max.= 15% - cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale; CUT max.= 0,2 mp. ADC/ mp. teren; RmaxH= P+2 niveluri, cu excepția instalațiilor.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

PAVILION CULTURAL

Zona V1a: POTmax.= 15% - cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale; CUTmax.= 0,2 mp. ACD/ mp. teren; Hmax.= 12,00m, RmaxH.= S+P+ 2E.

Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.7X:%

X. ’ AX

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele^dilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor l^ rețeleXpublice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb. ro

4ex./07.06.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00 int 4016

http ://www. pm b. ro

dz

V

UKAS

MANACUMNT

ST5TIMJ

150 9001 • ISO 14001

001

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

•Btf&ffhertftftia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1374/ 44888 din 06.12.2016, eliberat de Primăria Sectorului 4.p. ARHITECT ȘEF AL I^UltflCIPIULUI BUCUREȘTI ARH. Dl QLTEANUExpert,

arh. urb. Stelian Alexandru Constantinescu


*    C', IIA B. >R


e iti


propus

*13,4%

0.2

'■- * r» n r

> >.O /O

; 85%


ientat):

S.C. URBAN ARTGR» Ș.R.L.

Str. Ritmului 2A, sectei

CUI 35759039, J40/33l


'^TITLUL PROIECTULUI:

^PAVILION CULTURAL

STR. PISCULUI NR. 14 /.SECTOR 4, BUCUREȘTI_________


ITLUL PLANȘEI:

EGLEMENTARI


ÎNTOCMIT:    arh .urb.peisag.Andrada EftimeS.C. URBAN ARTGRID S.R.L.

Str.Ritmului nr.2A, bl.439, sc.1, et.5, ap.16, sector 2, București, CUI 35759039, J40/3334/4.03.2016, ’ tel. MMHim Email:


REGULAMENT LOCAL DE URBANISIVț V

PLAN URBANISTIC ZONAL STRADA PISCULUI NR.14 (FOSTA CALEA PISCULUI) PAVILION CULTURAL

Sector 4, BUCUREȘTI


PRESCRIPȚII GENERALE

Prezentul regulament se aplica terenului aflat la adresa Strada Piscului nr.14, înc studiu astfel delimitată, conform Avizului de Oportunitate nr.99/19.10.2017:


Est: Calea Văcărești;


Sud: Str. Urcușului, Sos. Olteniței, limita estică și nordică a cimitirului Pro Patria, lirpi Șerban Vodă - Bellu-catolic, limita cimitir Șerban Vodă - Bellu ortodox, limj Revoluției;

• Vest: alee de acces in parc dinspre Calea Șerban Vodă, artera de deservire locală adiaceri parcului la partea de vest, în continuarea Str. Ilie Șerban până la Crematoriul Uman Cenușa

Nord: B-dul Tineretului, Piața Sincai

Reglementările au fost formulate pentru terenul studiat, și se raportează la nivelul bilanțului teritorial la Unitatea Teritorială de Referință în care acesta se încadrează, conform PUG Municipiul București.EXISTENT              PROPUS

Bilanț Parcul Tineretului1 (UTR Via)

Suprafața

Procent

Suprafața

Procent

Alei pietonale

17.45 ha

14.42%

17.5 ha

14.47%

Clădiri

0.3 ha

0.25%

0.43 ha

0.35%

Spațiu verde

90.18 ha

74.57%

90.00 ha

74.42%

Oglinda de apa

13.01 ha

10.76%

13.01 ha

10.76%

Suprafața totala parc

120.94 ha

100%

120.94 ha

100%

TOTAL POT (construcții, circulații, platforme)

17.75 ha

14.67%

17.93 ha

14.82%


PRESCRIPȚII SPECIFICE                                                                     ---

;țfel:

| CONfORM CU ORIGII


în baza concluziilor și recomandărilor reieșite din analiza situației existente prezențafănr capitolele anterioare, pentru terenul cuprins în prezentul studiu se propune următorul reg^rament: - preluarea reglementărilor PUG pentru subzona Via- as:

Funcțiuni admise:                                     ;

 • - spații plantate;

 • - circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întrețin

și accesul la activitățile permise;                               /    \

 • - drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare ccfc&s-punzăti

din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat

 • - mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

 • - construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație

publică și comerț;

 • - adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

 • - parcaje

Aspectul exterior al clădirilor:

noua intervenție va urmări încadrarea în imaginea generală de spațiu verde, folosind elemente de limbaj arhitectural de tip terase verzi, linii curbe, abordare organizată, fluidă.

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim 15 %.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului :

CUT maxim = 0,2 mp. ADC / mp. Teren

- circulații, accese si parcare:

accesele principale pietonale și carosabile se vor realiza din Strada Piscului.

Parcarea se va realiza în zona de parcare existentă a Sălii Polivalente, urmând a se încheia un protocol cu administrația publică pentru utilizarea locurilor de parcare, precum și stabilirea unui mod de funcționare în paralel cu activitățile Sălii Polivalente. Politica investitorilor este de descurajare a accesului carosabil, urmărind promovarea mijloacelor de deplasare nepoluante, ecologice.

 • - înălțimea clădirilor:*

 • - noile construcții vor avea un regim de înălțime maxim de S+P+2 Etaje.

 • - înălțimea la cornișă - maxim 12 m

 • - echipare edilitara :

este objigatorie racordarea noii clădiri la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare și electricitate;

racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții.

se va asigura în mod special evacuarea rapidă si Captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;                                              .      ' '

fi


toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

- spatii plantate :

spațiul rămas liber se va amenaja ca spațiu verde, acorqfâ amenajării peisagistice;


BILANȚ SUPRAFEȚE PENTRU TERENUL REGLEMENTAT:
Suprafață teren - 6 207 mp Arie construită la sol - 931 mp Arie desfășurată - 1 241 mp

BILANȚ TERITORIAL TEREN CE AGENERATPUZ

existent

propus

existent

propus

MP

%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL

322

830

5

13,4%

SUPRAFAȚA DESFASURVASUPRAIERW

322

1 241

0.05

0.2

CIRCULAȚII, PLATFORME PIETON ALE

67

101

1

1,6%

SPATII VERZI pe sol

5 818

5 276

94

85%

‘Pavilionul va avea acoperiș verde

SUPRAFAȚĂ TEREN

>

6 207

100%

RHnax înălțime maxima (sala): 12.00 m

1

Nota: Datele au fost obținute de pe site-ul public ANCPI (http://geoportal.ancpi.ro/) accesând baza de date cadastrală a sectorului 4 și din vectorizarea actualjzată a.pjănului Parcul Tineretului cu includerea tuturor documentațiilor de urbanism aflate în vigoare și accesabile'pe site-ul public al PMB