Hotărârea nr. 5/2019

HOTARAREnr. 5 din 2019-01-31 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE·CETATEAN ·DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL (CIOBOTEA), PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 318/22.01.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură, învățământ, turism nr. 1/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 5/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederile Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Dan llie Ciobotea (Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) în semn de recunoștință pentru activitatea social - filantropică, liturgică și misionară desfășurată pe plan național și internațional.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 31.01.2019.
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro