Hotărârea nr. 499/2019

HOTARAREnr. 499 din 2019-09-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 423/26.07.2018 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII REALIZARE SI AMPLASARE STATUIE/ANSAMBLU MONUMENTAL NELSON MANDELA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 423/26.07.2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Realizare și amplasare statuie/ansamblu monumental Nelson Mandela

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ. Turism nr. 4483/3235/11.09.2019;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 45/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 591/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea din partea Administrației Monumentelor si Patrimoniului Turistic nr. 3235/22.08.2019;

în conformitate cu prevederile;

Ari. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. d) și lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Articolul 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 423/26.07.2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Realizare și amplasare statuie/ansamblu monumental Nelson Mandela se modifică și va avea următorul cuprins ' Art.2 Monumentul de for public Nelson Mandela va fi amplasat la intersecția strada Ankara cu strada Sofia, sectorul 1, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius Adrian Pavel

zn -

tel *4021 305 55 00 uvww.pmb.roBucurești, 17.09.2019 -Nr. 499'              /

Bc Regina Elisabeta'pr 47. cod poștai 050013. sector 5 București

79Amplasament propus pentru mfp NELSON MANDELA


Strada Sofia


Florin Buzan Make-up


ISTICS&DISrRIBUTION


Brow Bar & More DorobanțiAi Sushi Bar


-WltV'-'y-’r

®' Jj’

! ■

L’*7-'

sî.-F’ȘSâ

. /

15" * *' ■

• *

.’tsss-i,


Grace Couture Cakes Dorobanți


-A > c

rn £ %

o ”5 5 ț> ț>


Patchouli Flowefs “cfept Store | FlorarieX ▼