Hotărârea nr. 497/2019

HOTARAREnr. 497 din 2019-09-17 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 749/30.10.2018 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat public al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 14267/11.09.2019 și al Direcției Servicii Integrate nr. 9223/10.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 23/16.09.2019, avizul Comisiei Patrimoniu nr. 170/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 589/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile art. 2 lit. j) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Cu respectarea Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat public al Municipiului București, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat public al Municipiului București, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

Buc Nr.
SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SADE PREDARE-PRIMIRE ELEMENTELOR SISTEMULUI DE AT PUBLIC

DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI AFLAT ÎN GESTIUNEA SC LtfXTEN LIGHTING COMPANY SA încheiat astazi, 22.07.2019

/Aizand /n i/edere prevederile Contractului de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul București nr.

206/27.12.1997

PĂRȚILE:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, având sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, telefon 021.305.55.30, fax: 021-305.55.87 cod fiscal 4267117, reprezentat prin doamna Gabriela FIREA, în calitate de Primar General, in calitate de "TITULAR” in Contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul București nr. 206 / 27.12.1997

Si

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY SA cu sediul social în Str. Parângului nr.76, București, sector 1, inmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/9082/2009, Cod Unic de înregistrare RO 6734030, cont IBAN R005CITI0000000824949018 deschis la CITI BANK EUROPE DUBLIN PLC, tel: 021.668.88.19, fax: 021.668.88.23, e-mail: office@luxten.com, reprezentata prin Silvian Serbanescu - Președinte Directorat, in calitate de “GESTIONAR” in Contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul București nr. 206/ 27.12.1997

Au procedat astazi 22.07.2019 la predarea-primirea elementelor sistemului de iluminat public al Municipiului

București in baza:

Proces verbal de inventariere sistem de iluminat public - nr. 1/ 25.10.2018;

 • -   Proces verbal de inventariere sistem de iluminat public- nr. 2/ 09.07.2019;

 • -   Raport de evaluare privind valoarea justa patrimoniala - emis de Interproiect Consulting S. R. L. - societate de specialitate autorizata ANEVAR- ediția octombrie 2018;

 • -   Raport de evaluare privind valoarea justa patrimoniala - emis de Interproiect Consulting S. R. L. - societate


Prezentul document a fost încheiat astazi. 22.07.2019 in 2 (doua) exe parte.

TITULAR - PRIMITOR, MUNICIPIUL BUCUREȘTIGESTIONAR -PREDATOR,

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANYS.A.

Președinte Comisie

Membrii Comisie:


Pavel Gagiu

Sef Serviciu Iluminat Public


Membrii Comisie^ z

Victor Dorobantu^zV^

Expert Superior Serviciu Iluminat Public


George Fierăstrău

Expert Superior Serviciu Iluminat PublicȘtefan Chirila

Inginer Proiectant București


Dumitru Sandu

Expert Superior Serviciu Iluminat PublicAurel Delca

Identificator Sectoarele 1Tudor Voinescu

Expert Superior Serviciu Iluminat Public^

Gheorghe Prodan

Identificator Sectoarele 3 si 4


Mihai Tudor

Expert Superior Serviciu Iluminat Public


Adrian Dumitru

Expert Superior Serviciu Iluminat Public


Serban Ion

Identificator Sectoarele 5 si 6


Referent Superior
SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA

Nr................/.......................


PROCES VERBAL nr. 2

PRIVIND INVENTARIEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI IN VEDEREA INTRODUCERII IN PATRIMONIUL TITULARULUI

încheiat astazi, 09.07.2019

Având in vedere:
 • - prevederile art. 5.2. din Contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul București nr. 206 / 27.12.1997, conform caruia: "Gestionarul se obliga ca la sfârșitul perioadei de contract sa predea intregul patrimoniu existent (SIP si totalitatea investițiilor amortizate) in buna stare de funcționare. Predarea se face prin proces verbal pe baza unui audit acceptat de ambele parti. costurile acestuia urmând a fi suportate in mod egal de către parti”.

 • - Prin HCLMB nr. 749/30.10.2018 a fost aprobat inventarul patrimoniului sistemului de iluminat public din București;

 • - Termenul contractului de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul București nr.206 / 27.12.1997 a fost prelungit, conform act adiționale

PĂRȚILE:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, având sediul în București. Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, telefon 021.305.55.30, fax: 021-305.55.87 cod fiscal 4267117, reprezentat prin doamna Gabriela FIREA. în calitate de Primar General, in calitate de "TITULAR” in Contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul București nr. 206 / 27.12.1997

Si                                        x

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY SA cu sediul social în Str. Parângului nr.76, București, sector 1, inmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/9082/2009. Cod Unic de înregistrare RO 6734030, cont IBAN R005CITI0000000824949018 deschis la CITI BANK EUROPE DUBLIN PLC, tel: 021.668.88.19. fax: 021.668.88.23, e-mail: office@luxten.com. reprezentata prin Silvian Serbanescu - Președinte Directorat, in calitate de “GESTIONAR” in Contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul București nr. 206/27.12.1997

Patrimoniul actualizat inventariat de parti se regăsește in anexele la prezentul proces verbal:

Centralizator

Anexa 1.1/1.2. - Anexa stâlpi de iluminat - intrare/iesire din patrimoniu

Anexa 2.1'2.2. - Anexa console de iluminat - intrare/iesire din patrimoniu

3j^/3^>.xAnexa corpuri de iluminat - intrare/iesire din patrimomtr'

4/Ahexa puncte de aprindere        "            z

pag. 4-5; pag. 6-26:

g. 27-74: pag. 75-133: pag. 13
Anexa 5.175.2. - Anexa cutii de distribuție - intrare/iesire jMpatriXoni

Anexa 6.176.2. -Anexa rețele electrice de iluminat - ințrâre/i£s+rb din patrimoniu pag.


Prezentul document a fost incheiat astazi, 16.07.2019, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

TITULAR,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


GESTIONAR.

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.

Președinte Comisie

Membrii Comisie:


Membrii Comisie:Victor Dorobantu

Expert Surilor Serviciu Iluminat Public


George Fierăstrău

Expert Superior Serviciu Iluminat Public

Dumitru Sandu

Expert Superior Serviciu Iluminat PublicȘtefan Chirila

Inginer Proiectant Buciq;e£i


Aurel Delca

Identificator Sectoarele 1 si


Tudor Voinescu

Expert Superior Serviciu Iluminat PublicGheorghe Prodan

Identificator Sectoarele 3 si 4Mihai Tudor

Expert Superior Serviciu Iluminat PublicSerban Ion

Identificator Sectoarele 5 si 6


Ion lonescu Referent Superior


Adrian Dumitru

Expert Superior Serviciu Iluminat Public


Proprietar

Ieșiri

Tip stâlp

Total general

8eton cu alveole

Cilindric

Met. dreptunghiular

Octogonal

Ornamental

Tronsonat

PMB

152

8

651

811

ENEL

132

132

STB

16

3

94

113

Total

0

300

0

11

651

94

1,056

Proprietar

Inventar actualizat

Tip stâlp

Total general

Beton cu alveole

Cilindric

Met. dreptunghiular

Octogonal

Ornamental

Tronsonat

iPMB

2,654

9,955

34,229

4,795

51,633

ENEL

478

37,237

203

284

143

38,345

STB

6,332

137

13

2

1.940

8,424

Total

4 78

46,223

137

10.174

34.515

6,878

98,402

Stâlpi


CENTRALIZATOR


Proprietar

Inventar conform HCLMB nr. 749/30.10.2018              (           /

Tip stâlp                                                      y

Total general

Beton cu alveole

Cilindric

Met. dreptunghiular

Octogonal

Ornamental

Tronsonat

PMB

'2,796

9,860

34,634

4,775

52,065

ENEL

478

37,317

203

284

143

38,425

STB

6.162

137

16

2

2,001

8,318

T Utdl

4 78

46,275

137

10,079

34,920

6,919

98,808

Proprietar

Intrări

Tip stâlp

Total general

Beton cu alveole

Cilindric

Met. dreptunghiular

Octogonal

Ornamental

Tronsonat

PMB

io

103

246

20

379

ENEL

52

52

STB

186

33

219

Total

0

248

0

103

246

53

650Console

Tip consola

Inventar conform HCLMB nr. 749/30.10.2018

Intrări

Număr brațe

Total general

Număr brațe

Total general

1 braț

2 brațe

3 brațe

4 brațe

1 braț

2 brațe

3 brațe

4 brațe

Pietonala

6,545

1.039

44

7,628

591

0

0

0

591

Stradala

66,225

3,077

41

5

69,348

590

27

0

0

617

Zid

964

964

0

0

0

0

0

Total

73,734

4,116

85

5

77,940

1,181

27

0

0

1,208

Tip consola

Ieșiri

Inventar actualizat

Număr brațe

Total general

Număr brațe

Total general

1 braț

2 brațe

3 brațe

4 brațe

1 braț

2 brațe

3 brațe

4 brațe

Pietonala

201

37

0

0

238

6.935

1.002

44

0

7,981

Stradala

739

108

1

0

848

66.076

2,996

40

5

69,117

Zid

0

0

0

0

0

964

0

0

0

964

Total

940

145

1

0

1,086

73,975

3,998

84

5

78,062

Corpuri de iluminat


Tip lampa

Inventar conform HCLMB nr.

749/30.10.2018

Intrări

Ieșiri

Inventar actualizat

Total aparate de iluminat

Halogenura

2,194

0

128

2,066

LED

18,220

1885

181

19,924

Sodiu

101,424

44)

2881

98,984

Total

121,838

2,326

3,190

120,974
Puncte aprindere


Tip Cutie

Inventar conform HCLMB nr. 749/30.10.2018

Intrări

Proprietar

Total general

Proprietar

Total general

ENEL     |    PMB

ENEL

PMB

BMPIIP

508       |     585

1,093

0

0

0Tip Cutie

Ieșiri

Inventar actualizat

Proprietar

Total general

Proprietar

Total general

ENEL

PMB

ENEL

PMB

BMPIIP

0

1

1

508

584

1,092


Proprietar cutie

Inventar conform HCLMB nr. 749/30.10.2018

Intrări

Tip cutie

Total general

Tip cutie

Total general

CD10

CD6

CDLUX

CD10

CD6

CDLUX

PMB

30

532

471

1,033

0

7

24

31


Proprietar cutie

Ieșiri

Inventar actualizat

Tip cutie

Total general

Tip cutie

Total general

CD10

CD6

CDLUX

CD10

CD6

CDLUX

PMB

1

47

7

55

29

492

488

1,009


Rețele electrice

Proprietar rețea

Inventar conform HCLMB nr. 749/30.10.2018

Intrări

Tip rețea

Total general [km]

Tip rețea

Total general [km]

Linie electrica aeriana [km]

Linie electrica subterana [km]

Linie electrica aeriana [km]

Linie electrica subterana

[km]

PMB

290 71

1,844.04

2,134.75

3 87

15 11

18.98

Proprietar rețea

Ieșiri

Inventar actualizat

Tip rețea

Total general [km]

Tip rețea

Total general [km]

Linie electrica aeriana [km]

Linie electrica subterana [km]

Linie electrica aeriana [km]

Linie electrica subterana

[km]

PMB

0 00

55 13

55.13

294 58

1.804 02

2,098.60

Primăria Municipiului București


S.C. Luxten Lighting Company S.A.

Membrii Comisie:


Victor Dorobantu
Expert Superior Serviciu Iluminat PublicTudor Voinescu

Expert Superior Serviciu Iluminat PublicMihai Tudor

Expert Superior Serviciu Iluminat Public


/Vc X.A O- —


BENEFICIAR:

LLXTEN LIGHTING

COMPANY S.A.

DENUMIREA LUCRĂRII: RAPORT DE EVALUARE LA VALOAREA JUSTA A MIJLOACELOR FIXE CE URMEAZA A FI PREDATE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT:

VOLUM:

Volumul conține 92 file.

1080
LI V//X             ( V\!P 1 x ) S.JL_________

1NTERPROIECT CONSULTING SRL


C U P R I N S

VOL.I

SINTEZA RAPORTl LI I DE EVALUARE

 • I. TERMENII DE REFERINȚA AI EVALl ARII

 • II. PREZENTAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE                  10

 • 11.1. Stâlpi

 • 11.2. Console

 • 11.3. Corpuri de iluminat

 • 11.4. Puncte de aprindere

 • 11.5. Cutii de distribuție

 • 11.6. Rețele electrice

 • III. METODOLOGIA DE EVALl ARE

 • 111.1. Prevederi legale

II 1.2. Abordări in evaluare

 • IV. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE STÂLPI

 • V. EVALl ARFA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONSOLE

 • VI. EVALLAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CORPURI

DE ILUMINAT

VIL EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE PUNCTE

DE APRINDERE

36VIII. EVALl ARFA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CUTII DE

DISTRIBUȚIEAnexa 6- Valori juste (valori de piața) imobilizări corporale rețele electrice

V OL.II

Anexa 1- Valori juste (valori


de piața) imobilizări corporale stâlpi


pag 1-615


VOL.1I1

Anexa 2- Valori juste (valori de piața) imobilizări corporale console

pag 1-789


VOL.1V

Anexa 3- Valori juste (valori de piața) imobilizări corporale corpuri de iluminat

pag 1-1131

Nr. 1080/18.06.2019 I ÎNREGISTRARE^

/Nr......

.he --t   -■

/I1, s

CONTRACT

CLIENT/ /

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE


1.

EVALUATOR

k Precup Andrei Legitimație ANEVAR Nr. 15519

Membru corporativ

ANEVAR

INTERPROIECT CONSULTING SRL. Aut.ANEVAR 0379

CLIENT

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.

Date identificare

București, str. Parângului, nr.76, sector 1. inmatriculata la RC cu nr.

J40/9082/2009. Cuf6734O3O, Identificator Unic la Nivel European EUID ROONRC .J40/9082/2009

De st i nataru 1 raport ului

Luxten Lighting Company SA si Primăria Municipiului București

5.

BUNURILE

EVALUATE

_

Imobilizările corporaleimijloace fixe) - stâlpi, console, corpuri de iluminat, puncte de aprindere, cutii de distribuție, rețele executate de către Luxten Lightning Company S.A. pentru Primăria Municipiului București din 1998 pana in 2019 compuse din:

1. STÂLPI - in număr de 51.633 bucăți


Tip stâlp

Număr total, buc

din care intrate, buc

cilindric

2.654

10 1

octogonul

9.955

103 !

ornamental

34.229

246 !

tronsonul

4.795

20 i

Total                                  I                           51.633

379

2. CONSOLE - in număr de 78.062 bucăți:

Console cu:

Nr. Buc

din care intrate:

1 braț

73.975

1.181

2 brațe

3.998

27

3 braie

84

4 brațe

5

Total console

78.062

1.208

3. CORPURI DE ILUMINAT - in număr de 120.974 bucali:


Tip lampa

Nr. Total, buc

din care intrate, buc

1 laloeenura

2.066

Led

19.924

1.885

Sodiu

98.984

441

Total corp iluminat

120.974

2.326

 • 4. PUNCTE DE APRINDERE - in număr de 584 bucali

 • 5. CUTII DE DISTRIBUȚIE - in număr de 1.009 buce


Tip cutie distribuție

Nr buc

din care intrate, buc

CD 10

29

CD 6

492

*7

CD LUX

488

24

Total cutii distribuție

1.009

31

6. REȚELE ELECTRICE cu o lungime totala de 2.098.603 fetNH=^ECTRICE AERIENE - lungime de 294.5 V^N*ft EVe^ȚRICE SUBTERANE -lungime de 14LI \T/:\ LKiHȚlXG ( OMP 1 V 1 S. 1.

INTERPROIECT CONSl LTING SRL

4. : TERMENII DE REFERINȚA AI EVALUĂRII

Baza de ev al uare

Valoarea justa (v aloare de piața)                      '

Scopul evaluării

Prezentarea imobilizărilor corp%faTe (mijloace W5) iîî' situațiile financiare la valoarea justa, care, potrivit Ordc^riîeJ^.1^603 actualizata la 10.03.2015 privind reevaluarea activelorTixe'allate in patrimoniul instituțiilor publice, aprobata prin Legea 493 2003 tine seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia si prețul pieței.

Data de referința si

26.06.2019

curs de schimb BNR

1 EURO = 4.7199 RON

Data inspecției

f ara inspecție

Data evaluării

Data evaluării este 26.06.2019. Data raportului este 28.06.2019

3.

DECLARAREA VALORII

Valorile juste la 26.06.2019 pentru mijloacele fixe evaluate sunt prezentate in detaliu in anexele 1-6 si centralizat in tabelul următor


Nr.

Cri.

Tip mijloc fix

Număr mijloace fixe

Cost de înlocuire brut ( I V A inclus)

Valoare justa, lei

Valoare aferenta duratei normale de utilizare ramasa. lei

Amortizare lunara, lei

1

Stâlpi de iluminat

51.633.00

339.599.633.78

152.299.126.27

152.299.126.27

345.851.66

Console iluminat

78.062.00

25.908.532.26

8.576.589.43

8.576.589.43

19.81 1.85

J

Corpuri de iluminat

120.974.00

308.895.295.21

87.975.189.13

87.975.189.13

587.686.98

4

Puncte de aprindere

584.00

23.641.712.30

1 1.930.827.04

1 1.930.827.04

27.292.11

5

Cutii distribuție

1.009.00

4.846.680.64

2.962.464.68

2.962.464.68

6.273.25

6

Rețele electrice de iluminat- linii aeriene

236 poziții

294.583.10 ml

1 1.525.212.79

8.913.320.87

8.913.320.87

20.009.05

6’

Rețele electrice de iluminat- linii subterane

1799 poziții

1.804.020.70 ml

550.282.661.22

404.702.630.93

404.702.630.93

955.351.84

Total

1,264,699.728.20

677,360,148.35

677,360,148.35

1,962,276.74

Argumentele care au stal la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele privind valoarea sunt:

Legjunvrt'u Nr - K * 7 Valabil 2C'      <

ferea: t'A’W

/. I Xti: \ I.IGIITI \ (> ( OMP I V } .$'. 1.


 • I. TERMENII DE REFERINȚA AI FA ALL ARII

1.1. Identificarea si competenta evaluatorului

S.C INTERPROIECT CONSULTING SRL este o       e comerciala, organizata ca

persoana juridica romana cu capital integral privat. avand sediul social in București, str. Doamna Oltea. nr. 55. sector 2 si este înregistrata la Registrul Comerțului București la nr. .140/7537/1999. Codul fiscal atribuit societății este ROI2071080.

S.C. INTERPROIECT CONSL LTING S.R.L. este membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania cu autorizația 0379:

Pana in prezent. SC INTERPROIECT CONSLLTING SRL a realizat, pentru numeroase societăți cu capital privat si de stat lucrări privind evaluări patrimoniale (întreprinderi, active, valori imobiliare).

1.2. Identificarea clientului si utilizatorilor desemnați ai raportului

Evaluarea a fost solicitata de către S.C. Ll’XTEN LIGII TING COMPANY S.A.. in baza contractului nr. 1080/18.06.2019 si se adreseaza acesteia in calitate de client.

Denumirea clientului: S.C. Ll’XTEN LIGHTING COMPANY S.A.

Adresa: București, str. Parângului, nr.76. sector 1

Nr. înmatriculare la RC .140 9082/2009

Cod unic de înregistrare fiscala: 6734030

Identificator Unic la Nivel European EUID ROONRC

Utilizatorii raportului de evaluare sunt: clientul si Primăria Municipiului București. Acest raport de evaluare este destinat scopului si destinatarilor precizați. Raportul este confidențial, strict pentru client si destinatari iar evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata de o tcrta persoana, in nicio circumstanța.

1.3. Scopul evaluării

Prezentul raport este întocmit exclusiv in temeiul prevederilor contractului de prestări servicii nr. 1011 09.10.2018 si in conformitate cu Standardele de Evaluare Bunuri 2018 si cu prevederile Ordonanței 81/2003 actualizata la 10.03.2015 privind reevaluarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice, aprobata prin Legea 493/2003.

Art. 21. - Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.

Utilizarea rezultatelor evaluării in alte scopuri decât cel menționat ar putea conduce la rezultate sau concluzii diferite iar evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate in cazul unor astfel de utilizări.


oprezintă total mijloace fixe evaluate in octombrî<2^18 ejpajna la data acesieievaluari.

11 \H X / /G// / /XG (O\/l>lX) S. 1.                   _________

INTERPRO1ECT CONSULTING SRL


Denumire mijloc fix

Total evaluate la oct 2(118

Total ieșite

Total reexaluate

TotaU-

îp’Xf A i     -

r

Stâlpi, buc

52.065

81 1

379

Console, buc

77.940

1.086

76.854

1.208

78.062

Corpuri de iluminat, buc

121.838

3.1901

1 18.648

2.326

120.974

Puncte de aprindere, buc

585

1

584

584

Cutii de distribuție, buc

1.033

55

978

31

1.009

Linii aeriene si subterane, ml

2.134.750

55.129

2.079.621

18.983

2.098.604


Rezulta ca se evalueaza următoarele mijloace fixe:

• STÂLPI - in număr de 51.633 bucăți

Tip stâlp

, Sumar total, buc

din care intrate, buc

cilindric

2.654

io;

octogon al

9.955

103

ornamental

34.2^9

246

tronsonat

4.795 !

20 i

TOTAL

51.633

379

•CONSOLE - in număr de 78.062 bucăți:

Console cu:

Nr. Buc

din care intrate:

1 braț

73.975

1.183

2 brațe

3.998

27

3 brațe

84

4 brațe

5

Total console

78.062

1.208

©CORPURI DE ILUMINAT - in număr dc 120.974 bucali:

Tip lampa

Nr. Total, buc

din care intrate, buc

Halogenura

2.066

Led

19.924

1.885 i

Sodiu

98.984

441 i

Total corp iluminat

120.974 '    ,

2.326 • • PUNCTE DE APRINDERE - in număr de 584 bucăți

 • • CUTII DE DISTRIBUȚIE - in număr de 1.009 buc compuse din:

  Tip cutie distribuție

  Nr buc

  din care intrate.,4^ș--       0       \

  29

  /               V

  492

  -------------/         ■’X ' ‘-• 7:        >> 5 >„


LI \TE\             ( ()\ll> IMS. I.

INI ERPROIECT CONSULTING SRL

• REȚELE El EC ! R1CE cu o lungime loiala de 2.098.603 km din care:

 • -  LINII ELECTRICI AERIENE - lungime de 294.58 km

 • -  LINII ELECTRICE SUBTERANE - lungime del .804.020 km

1.5. Tipul valorii estimate

Evaluarea realizata conform prezentului raport, in concordanta decurgând din prevederile contractului si din discuțiile purtate, reprezintă o estimare a valo juste in înțelesul SEV 300. pe baza abordărilor recunoscute de Standardele de Evaluare Bunuri 2018.

Conform SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiara, valoarea justa este „prețul care ar fi încasat pentru vanzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii intr-o tranzacție reglementata intre participantii de pe piața, la data evaluării”.

Aceasta definiție si comentariul asociat din 1FRS 13 indica in mod clar faptul ca \aloarea justa, conform II RS. este un concept diferit de valoarea justa, asa cum este aceasta definita si comentata in SEV 100 Cadrul General.

Axând in vedere cele prezentate se va estima o valoare justa (Standardelor Internationale de Raportare Financiara)


1.6. Data evaluării

Data evaluării este 26.06.2019

1 EURO = 4.7199RON

Data raportului este 28.06.2019

1.7. Documentarea necesara pentru efectuarea evaluării.

Pentru efectuarea evaluării au fost purtate discuții atat cu reprezentanții Luxten Lightning Company SA cat si cu reprezentanții PMB pentru a clarifica scopul evaluării, tipul valorii de determinat si modalitatea de raportare a valorilor obținute.

După discuții au fost analizate actele normative in vigoare si standardele de evaluare pentru a determina abordările in evaluare ce pot fi folosite in cadrul prezentului raport.

1.8. Natura si sursa informațiilor pe care se va baza evaluarea

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost documentele si informațiile puse la dispoziție de client/reprezentantul acestuia privind:

 • •   Inventarul mijloacelor fixe la data evaluării, ce conține caracteristici, valori de inventar si modalitati de identificare a mijloacelor fixe

 • •   Fise tehnice ale bunurilor, planuri si schite aferente bunurilor si lucrărilor asociate acestora


1.9. Ipoteze si condiții limitative

Principa ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea

/

-M                                  *         1

fp^^srporale (mnl^ace iix£) eya|uate^ug^


LI \ /L \ l.l(iini\(, ( (f\ll> 1 \ > S. L__f

IXTL RPROIECT COXSI LTIXG^C/^Z^ '

Țl/ ~      liK S

istrate țj't


anul 1998 pana in anul 2019 (data evaluării) sTurmeaza sa fi^'itir evidentele contabile la valoare justa (conform SEV 300)

 • •  Se considera ca inventarul pus la dispoziția evaluatorului de către conform cu situația de pe teren.

 • •  Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării:

 • •  Valoarea justa estimata este valabila la data evaluării.

 • •  S-a presupus ca legislația in vigoare seva menține si nu au fost luate in calcul eventuale modificări care pot sa apara in perioada armatoare:

 • •  Alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a făcut ținând seama de particularitățile evaluării:

 • •   Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii toate informațiile pe care le-a avut la dispoziție, la data evaluării, referitoare la bunurile de ev aluat, neexcluzand posibilitatea existentei si a altor informații de care acesta nu avea cunoștința.

 • •  Se presupune că bunurile, acolo unde este cazul (stâlpi, rețele, puncte de aprindere, puncte de distribuție), se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, urbanism, mediu, legislație aplicabila și utilizare.

 • •   Deprecierile aplicate imobilizărilor corporale evaluate sunt estimate la nivelul amortizării, daca nu se specifica altfel, fara a efectua măsurători fizice privind elementele componente (grosimi de straturi, investigații de profunzime a structurii fundațiilor, starea cablajelor si corpurilor de iluminat, etc.)

1.9.2. Condiții limitative

 • •  intrarea in posesie a unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia:

 • •  evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietățile in chestiune, in afara cazului in care s-au incheiat astfel de înțelegeri in prealabil:

 • •   nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitoare la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului:

 • •  orice valori estimate in raport se aplica întregii proprietăți si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prev azuta in raport:

 • •  raportul de evaluare este valabil in condițiile economice, fiscale, juridice si politice de la data întocmirii sale. Daca aceste condiții se vor modifica, concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea.

 • 1.9.3. Ipoteze speciale


• nu sunt ipoteze speciale

1.10. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Raportul de evaluare sau oricare alta referire la acesta nu poate fi publicat, nici incjjag

document destinat publicității, pentru alte scopuri decât cel menționat in raport, j%fa accrtMul’^A scris si        tUal evaluatorului cu specificarea formei si contextului in căSBfrrmW-'isa v

tU^l evaluatorului cu specificarea formei si contextului in cărț®fm^a^°-§a p^cateaVpȘrtiala sau integrala, precum si utilizarea lui de catre/ajt^~. pcr^anj^decat V tjjâi sus. atrage după sine încetarea obligațiilor contractual^

1.11. Declararea conformității evaluării eu SF\

Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerințelor din Standardele de exaluare ANEVAR 2018:

 • • SEV

•SEV •SEV •SEV

 • • SEV


 • 100 - Cadrul general (1VS - Cadrul general):

 • 101 - Termenii de referința ai evaluării (1VS 101):


 • 102 - Implementare (IVS 102):

 • 103 - Raportare (IVS 103):

 • 104 - Tipuri ale valorii:

 • • SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • • SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiara

•GEV 630 - Ghid de evaluare Evaluarea bunurilor iizfobi

•GEV 620 - Ghid de evaluare Evaluarea bunurilor mobile

1.12. Descrierea raportului

Procedura de evaluare este conforma cu standardele, recomandările si metodologia de lucru adoptate de către Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania.

Etapele parcurse pentru determinarea valorii de piața au fost:

0 discuții purtate cu destinatarii raportului de evaluare

0 documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului:

0 stabilirea limitelor si ipotezelor care stau la baza elaborării raportului:

0 selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport:

0 deducerea si estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie sa se tina seama la derularea tranzacției:

0 aplicarea abordărilor in evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii si estimarea opiniei evaluatorului.

Prin prezenta certificam ca :

 • • afirmațiile susținute in prezentul raport sunt reale si corecte:

 • • analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si ipotezele speciale si se constituie ca analiza nepărtinitoare:

 • • nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea ce face obiectul acestui raport de evaluare si nu avem nici un interes personal si nu suntem părtinitori fata de vreuna din părțile implicate:

 • • nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu este acționar, asociat sau persoana afiliata sau implicata cu beneficiarul :

 • • remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau intelegere care sa-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaluare :

 • • analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerințelor din standardele, ghidurile de lucru si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania). Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale:

• evaluatorul nu este auditorul independent al ofertantului si nici persoana afiliata sau implicata cu auditorul:


rtificam faptul ca suntem c asigurarea de rasp

IA \// \ Ll(,llll\(, ( ()\1P 1\) ,S. 1.               _________

1.NTERPRO1ECT CONSULTING SRL

II. PREZENTAREAEMOBILIZARILOR CORPORALE (mijloace fixe)

Bunurile de evaluat lac parte integranta din sistemul de iluminat public al municipiului București fiind amplasate pe străzi, pe bulevarde, in parcuri, instituții, in piețe sau la iluminarea unor ansambluri statuare.

in parcari. in incinta unor


mobile ( pn-șolc. corpuri de feude .aprindere si

n -* •’

c "   >


Imobilizările corporale (mijloace fixe) evaluate sunt atat bunuri iluminat) cat si bunuri imobile (stâlpii montati. rețelele £ cutiile de distribuție).


In tabelul următor se prezintă total mijloace fixe evgfuate j ieșite si cele intrate pana la data acestei evaluări.

Denumire mijloc fix

Total evaluate la oct 2018

Total ieșite

Total reexaluate

Total intrate

Total supuse e\ aluarii

Stâlpi, buc

52.065

811

51.254

379

51.633

Console, buc

77.940

1.086

76.854

1.208

78.062

Corpuri de iluminat, buc

121.838

3.190

1 18.648

2.326

120.974

Puncte de aprindere, buc

585

1

584

0

584

Cutii de distribuție, buc

1.033

55

978

31

1.009

Linii aeriene si subterane, ml

2.134.750

55.129

2.079.621

18.983

2.098.604

Rezulta ca se evalueaza următoarele mijloace fixe.

II.1. STÂLPI de iluminat

Sunt analizați stâlpii cu elementele de identificare prezentate in Anexa 1. asa cum au fost primite de la beneficiar.

Se grupează stâlpii după elementu

de identificare - tip stâlp astfel:

Tip stâlp

Număr total, buc

din care intrate, buc

cilindric

2.654

10

octogonal

9.955

103

ornamental

34.229

246

tronsonat

4.795

20

TOTAL

51,633

379

Se grupează stâlpii funcție de anul de intrare, astfel :______________

Anul Număr buc


LI \LL\ LI(,HTl\(, ( O MP IM.V.I

—KCipo rliLVillini re8. Au fost estimate deprecierile aplicabile fiecărui stâlp prin jinffa noptnala de • funcționare efectixa durata normala de funcționare (preluata din (f         pri\ clasificarea

si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea lfc nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496 2008) care se exprima in felul următor: x .o . • Deprecierea (%)   100 x Durata normala de funcționare (varsta) efectiva Durata nortnaîă~'

de funcționare

Asa cum am prezentat la cap.II 1.2 durata normala de funcționare estimata pentru stâlpi de iluminat este de 48 ani.

Se determina varsta efectiva prin diferența dintre durata normala de funcționare (48ani) si numărul anilor de la instalare pana in 2019.

An instalare

An evaluare

Durata normala de funcționare efectisa. ani

Durata normala de funcționare ramasa. ani

Durata normala de funcționare cf catalog, ani

Grad depreciere fizica.0 o

Grad depreciere morala.0 o

1998

2019

22

26

48

45.83

45.83

1999

2019

21

27

48

43.75

43.75

2000

2019

20

28

48

41.67

41.67

2001

2019

19

29

48

39.58

39.58

2002

2019

18

30

48

37.50

37.50

2003

2019

17

3 1

48

35.42

35.42

2004

2019

16

32

48

33.33

-s -s        '■'I

33.33

2005

2019

15

33

48

31.25

3 1.25

2006

2019

14

34

48

29.17

29.17

2007

2019

13

35

48

27.08

27.08

2008

2019

12

36

48

25.00

25.00

2009

2019

1 1

37

48

22.92

->7 92

2010

2019

10

38

48

20.83

20.83

2011

2019

9

39

48

18.75

18.75

2012

2019

8

40

48

16.67

16.67

2013

2019

7

41

48

14.58

14.58

2014

2019

6

42

48

12.50

12.50

2015

2019

5

43

48

10.42

10.42

2016

2019

4

44

48

8.33

8.33

2017

2019

•*»

3

45

48

6.25

6.25

2018

2019

46

48

4.17

4.17

2019

2019

1

47

48

2.08

2.08

0. Estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale tip stâlpi de iluminat s-a făcut prin deducerea deprecierii fizice si deprecierii morale din costul de înlocuire brut, rezultând costul de înlocuire net respectiv valoarea justa asa cum se prezintă in Anexa 1./ Rezultatul centralizat este prezentat in continuare.               --\

Anul instalării


1998


786


640


Număr buc

Cost de

Grad de

Grad de

Costal de

i nlocui re

depreciere

depreciere

inlocuire

fizica. %

morala. %

net. lei

(TV A inclus)


3.756.358


3.461.375


18.288.452


45.83


45.83


43.75


43.75


41.67


Valoare justa, lei


■j-3;O48.07fr k


39.58 1^.4.489.0'1

IA X lf \ LI(jHTIX(i ( OMP 1 \ 1 .$. 1.


INTERPROJECT CONSULT


200.


84.773.922


35.42 .


O

35.42 ' 24.725.727 ;!. ' • 24172.W7

4.574.433


2.519

4.433

?. -2 J

3 J . ? ?

2004

2005

3 ?

201.573

3 1.25

3 1.25

75.590

75.590

2006

1.862

10.144.018

29.17

29.17

4.226.674

4.226.674

2007

238

1.375.612

27.08

27.08

630.489

630.489

2008

6.576

52.680.939

25.00

25.00

26.340.470

26.340.470

2009

200

1.089.583

">"> cp

->■> 9?

-

590.191

590.191

2010

317

2.177.921

20.83

20.83

1.270.454

1.270.454 i

201 1

659

3.678.060

18.75

18.75

2.298.788

2.298.788

2012

1.016

7.298.700

16.67

16.67

4.865.800

4.865.800

2013

2.164

21.469.582

14.58

14.58

15.207.621

15.207.621

2014

2.837

23.629.880

12.50

12.50

17.722.410

17.722.410

2015

1.600

17.820.561

10.42

10.42

14.107.944

14.107.944

2016

845

6.748.750

8.33

8.33

5.623.958

5.623.958

2017

1.271

10.242.579 i

6.25

6.25

8.962.257

8.962.257

2018

791

4.963.909

4.17

4.17

4.550.250

4.550.250

2019

199

863.243

2.08

2.08

827.274

827.274

TOTAL

51,633

339.599,634

152,299,126

152.299,126


10. Se determina amortizarea lunara aferenta fiecărui stâlp astfel:

 • - valoarea justa determinata pentru fiecare stâlp este valoarea aferenta duratei normale de utilizare ramase

 • - durata normala de funcționare aplicata este de 48 ani (asa cum am prezentat la capitolul 111.2) prin preluarea numărului maxim de ani dat in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496/2008.

 • - se determina durata normala de funcționare ramasa:

Duratu normala de funcționare- durata normala de funcționare efectiva (varsta cronologica) durata normal de funcționare ramasa


Amortizarea lunara = valoarea aferenta duratei normale de utilizare ramase Durata de amortizare ramasa / 12


Rezultatul este prezentat centralizat in tabelul următor si in detăîîtriAnul instalării

1

Număr buc

Valoare justa, lei

Valoare aferenta duratei normale de utilizare ramasa. lei

Durata normala de funcționare ramasa. ani

Amortizare lunara, lei

1998

786

3 13.030

313.030

26

1.003

1999

640

432.672

432.672

27

1.335

2000

3.24 1

3.048.075

3.048.075

28

9.072

2001

3.727

4.489.045

4.489.045

29

12.900

7.415.976

20.600I I \r/:\ l.K,HTI\G COMP I X 1 S. I.

INTERPROIECT CONSl LTING SRL


2007 1


630.4892008

26.340.4 70

26.340.470

60.973

2009

200

>

6.5^6

2010

IU,

1.270.454

1.270.454

38

--------------------------------------------------------------------------------------------------'

2.786

2011

659

2.298.788

2.298.788

39

4.912

2012

1.016

4.865.800

4.865.800

40

10.137

2013

2.164

15.207.621

15.207.621

41

~ ~ - - - - -

30.910

2014

2.837

17.722.410

17.722.410

42

---------------------------------------------1

35.164

2015

1.600

14.107.944

14.107.944

43

27.341

2016

845

5.623.958

5.623.958

44

10.651

2017

1.271

8.962.257

8.962.257

45

16.597

2018

791

4.550.250

4.550.250

---------46

8.243

2019

199

827.274

827.274

47

1.467

TOTAL

51,633

152,299,126

152,299,126

345,85127LI \n:\ LKiHTiU. ( O\IP \\} S. \.

INTERPROIECT CONSULTING SRL

V. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONSOLE

Pentru evaluarea a 78.062 buc console prezentate anterior calculele de evaluare au fost efectuate prin aplicarea metodelor prezentate la cap.III.2. din raport.

După stabilirea tipului de consola si a numărului de brațe

v \

prezentate deLI XTEX LIGHT1NG COX1PAXY SA s-au parcurs următoarele cL 1. S-a determinat costul de inlocuire brut unitar prin mș

Costul de inlocuire brut montaj consola s-a preluat din lista tarifelor actuale puse la dispoziție de client.

Denumire

Tarif

Montat prelungire un braț tip Standard

263.87

Montat prelungire doua brațe tip Standard

403.31

Montat prelungire trei brațe tip Standard

542.74

Montat prelungire patru brațe tip Standard

682.20

Montat prelungire patru brațe tip Avangard

814.36

Montat prelungire trei brațe tip Avangard

644.40

Montat prelungire doua brațe tip Avangard

474.46

Montat prelungire un braț tip Avangard

304.50

Montat prelungire un braț tip Retro

362.74

Montat prelungire doua brațe tip Retro

576.34

Montat prelungire trei brațe tip Retro

789.92

Montat prelungire patru brațe tip Retro

1.003.56

Costul de inlocuire brut, fara TVA si cu TVA (prin aplicarea coeficientului 1.1 TVA) este prezentat centralizat in tabelul următor si in detaliu in


Anul instalării

Număr buc

Cost de inlocuire brut montaj consola . lei (fara TVA)

— X

Cost de inlocuire brut, lei (TVA inclus)

1998

17.559.00

4.751.962.31

5.654.835.15

1999

15.045.00

4.118.702.07

4.901.255.46

2000

13.939.00

3.774.714.27

4.491.909.98

2001

296.00

79.634.28

94.764.79

2002

495.00

150.913.16

179.586.66

2003

1.890.00

519.972.42

618.767.18

2004

71.00

23.612.15

28.098.46

2005

0.00

0.00

0.00

2006

38.00

11.905.59

14.167.65

2007

8.00

2.668.72

3.175.78

2008

8.017.00

2.408.198.78

2.865.756.55

2009

439.00

122.792.89

J 46,123.54

2010

3.866.00

^--=^4^)86.429.14

201 l

3.634.00

X"6 M H)0^6.63

--------------'r^y Q 5- X liS .

^06>77.'^^L l \ TE \ LIGII Ti \ (, ( O MP 1 \ } S. I.2. Au fost estimate deprecierile aplicabile fiecărei console prin raportul durata normala de funcționare efectiva/durata normala de funcționare (preluata din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu 1IG 1496 2008) care se exprima in felul următor: Deprecierea (%)   100 .v Durata normala de funcționare (varsta) efectiva Durata normala

de funcționare


Asa cum am prezentat la cap.II 1.2 durata normala de funcționare estimata pentru console este de 48 ani.

Calculul efectuat in detaliu pentru durata normala de funcționare (varsta) efectiva este prezentat in continuare.


Anul instalării

An evaluare

Durata normala de funcționare efectiva, ani

Durata normala de funcționare ramasa. ani

Durata normala de funcționare cf catalog, ani

Grad depreciere fizica.0 o

Grad depreciere morala.0 o

1998

2019

->->

26

48

45.83

45.83

1999

2019

21

27

48

43.75

43.75

2000

2019

20

28

48

41.67

41.67

2001

2019

19

29

48

39.58

39.58

2002

2019

18

30

48

37.50

37.5

2003

2019

17

31

48

35.42

35.42

2004

2019

16

32

48

33.33

33.33

2005

2019

15

33

48

3 1 25

31.25

2006

2019

14

34

48

29.17

29.17

2007

2019

13

35

48

27.08

27.08

2008

2019

12

36

48

25.00

25

2009

2019

1 1

37

48

22.92

22 92

2010

2019

10

38

48

20.83

20.83

2011

2019

9

39

48

18.75

18.75

2012

2019

8

40

48

16.67

16.67

2013

2019

7

41

48

14.58

14.58

2014

2019

6

42

48

12.50

12.5

2015

2019

5

43

48

10.42

10.42

2016

2019

4

44

48

8.33

8.33

2017

2019

45

48

6.25

6.25

2018

2019

n

46

48

4.17

4.17

2019

1

47

48

2.08

/r~-11 V77/N /./67/77\(, ( Ol//’1 \ f S. 1.

INTERPROIEC T CONSULTING SRL

 • 3. Estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale tip console s-a făcut prin deducerea deprecierii fizice si deprecierii morale din costul de inlocuire brut. rezultanjX.costul de_ înlocuire net \aloarea justa asa cum se prezintă in Anexa 2.

Rezultatul centralizat este prezentat in continuare.                                                        '

A n u 1 instalării

Număr buc

( ost de inlocuire brut, lei (1 \ \ inclus)

Grad de depreciere fizica. %

i

Grad de depreciere morala. %

1

VOit-de inlocuire ; net. Ici

I

\ aloar\jusfâ, lei

\a'

1998

17.559.00

5.654.835.15

45.83

45.83

471.236.26

471.236.26 |

1999

15.045.00

4.901.255.46

43.75

43.75

612.656.93

612.656.93

2000

13.939.00

4.491.909.98

41.67

41.67

748.65 1.66

748.65 1.66

2001

296.00

94.764.79

39.58

39.58

19.742.67

19.742.67 ,

2002

495.00

179.586.66

37.50

37.50

44.896.67

44.896.67

2003

1.890.00

618.767.18

35.42

35.42

180.473.76

180.473.76

2004

71.00

28.098.46

33.33

33.33

9.366.15

9.366.15

2005

0.00

0.00

31.25

0.00

0.00

2006

38.00

14.167.65

29.17

29.17

5.903.19

5.903.19

2007

8.00

3.175.78

27.08

27.08

1.455.56

1.455.56

2008

8.017.00

2.865.756.55

25.00

25.00

1.432.878.27

1.432.878.27

2009

439.00

146.123.54

">■> cp

22 92

79.150.25

79.150.25

2010

3.866.00

1.292.850.68

20.83

20.83

754.162.89

754.162.89

2011

3.634.00

1.192.554.49

18.75

18.75

745.346.56

745.346.56

2012

3.015.00

1.006.577.56

16.67

16.67

671.051.71

671.051.71

2013

1.1 18.00

370.933.03

14.58

14.58

262.744.23

262.744.23

2014

1.684.00

556.300.19

12.50

12.50

417.225.14

417.225.14 |

2015

2.108.00

800.721.80

10.42

10.42

633.904.76

633.904.76

2016

2.206.00

726.147.79

8.33

8.33

605.123.16

605.123.16

2017

939.00

328.626.57

6.25

6.25

287.548.25

287.548.25

2018

887.00

380.003.33

4.17

4.17

348.336.39

348.336.39 '

2019

808.00

255.375.62

2.08

2.08

244.734.97

244.734.97 i

TOTAL

78.062

25.908.532.26

8,576.589.43

8.576.589.43 1

 • 4. Se determina amortizarea lunara aferenta fiecărei consomasitel:

- valoarea justa determinata pentru fiecare consola este valoareaaferenta duratei normale de utilizare ramase

 • - durata normala de funcționare aplicata este de 48 ani (asa cum am prezentat la capitolul II 1.2) prin preluarea numărului maxim de ani dat in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496 /2008.

 • - se determina durata normala de funcționare ramasa:

Durata normala de funcționare cf catalog - durata normala de funcționare efectiva (varsta

cronologica) - durata normal de funcționare ramasan \//:\ i.k,hii\(, < omp i \ i s. i.

INTERPROIECT CONSl LTING SRL
A n u 1 instalării

Număr buc

\ aloare aferenta

Durata de

\ aloare justa, lei

duratei normale de utilizare ramasa. lei

normala de funcționare ramasa. ani

Xmortizare lunara, lei

1998

17.559.00

471.236.26

471.236.26

26.00

1.510.37

1999

15.045.00

612.656.93

612.656.93

27.00

1.890.92

2000

13.939.00

748.651.66

748.651.66

28.00

2.228.13 |

2001

296.00

19.742.67

19.742.67

29.00

56.73

2002

495.00 1

44.896.67

- -

44.896.67

30.00

124.71

2003

1.890.00

180.473.76

180.473.76

31.00

485.14

2004

71.00

9.366.15

9.366.15

32.00

24.39

2005

0.00

0.00

-

0.00

33.00

0.00

2006

38.00

5.903.19

5.903.19

34.00

14.47 '

2007

8.00 !

1.455.56

1.455.56

35.00

-----———

3.47

2008

8.017.00

1.432.878.27

1.432.878.27

36.00

3.316.85

2009

439.00

79.150.25

- --------------■--—

79.150.25

37.00

178.27

_______2010

3.866.00

754.162.89

754.162.89

38.00

--,

1.653.87

201 1

3.634.00

745.346.56

745.346.56

39.00

1.592.62

2012

3.015.00

671.051.71

671.05 1.71

40.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(

1.398.02

2013

1.1 18.00

262.744.23

262.744.23

41.00

534.03

2014

1.684.00

417.225.14

417.225.14

42.00

827.83

2015

2.108.00

633.904.76

633.904.76

43.00

1.228.50

2016

2.206.00

605.123.16

605.123.16

44.00

1.146.07

2017

939.00

287.548.25

287.548.25

45.00

---------------------------------------------------------------------------------i

532.50

2018

887.00 j

348.336.39

—----——■ ■ ■——-——— ■

348.336.39

46.00

631.04 ,

2019

808.00

244.734.97

244.734.97

47.00

433.93

TOTAL.

78.062 i

8.576.589

8,576.589

19.811.85

u\n:\ / /G///7XG ( GH//> | M S. 1.     __

IM ERPRO1EC T CONSULTING SRL

\ I. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CORPURI DE ILUMINAT

Pentru evaluarea a 120.974 buc corpuri de iluminat prezentate anterior calculele de evaluare au fost efectuate prin aplicarea metodelor prezentate la cap.III.2. din raport.

După stabilirea tipului de lampa (preluata din datele prezentate de LI XTEN LIGHT1NG COMPANY SA) s-au parcurs următoarele etape: 1. S-a determinat costul de Înlocuire brut unitar prin metoda de\ izului.

Costul de Înlocuire brut montaj corpuri de iluminat s-a preluat din lista tarifelor actuale puse la dispoziție de client.

Denumire

Tarif

Montat aparat de iluminat max. 50W tip Standard

954.74

Montat aparat de iluminat 51W - I00W tip Standard

1.387.34

Montat aparat de iluminat 101 W - 200W tip Standard

1.553.17

Montat aparat de iluminat 201 \\ - 300W tip Standard

1.747.82

Montat aparat de iluminat 301 \\ - 400W tip Standard

1.906.47

Montat aparat de iluminat 401 W - 600W tip Standard

2.396.74

Montat aparat de iluminat 601 W - 1000W tip Standard

4.920.23

Montat aparat de iluminat 51 W - 100W tip Avangard

1.766.87

Montat aparat de iluminat 101 W - 200W tip Avangard

1.987.27

Montat aparat de iluminat 201 \V - 300W tip Axangard

2.245.98

Montat aparat de iluminat 301W - 400W lip Axangard

2.456.77

Montat aparat de iluminat 601W - 1000W tip Avangard

6.462.11

Montat aparat de iluminat max. 50W lip Retro

1.253.37

Montat aparat de iluminat 51 W - 100W tip Retro

2.079.49

Montat aparat de iluminat 101 W - 200W tip Retro

2.344.83

Montat aparat de iluminat 201 W - 300W tip Retro

2.656.31

Montat aparat de iluminat 301 W - 400W tip Retro

2.910.08

Montat aparat de iluminat max. 50W tip Spot Arhitect

2.396.74

Montat aparat de iluminat 51W - 100W tip Spot Arhitect

199.24

Montat aparat de iluminat 101W - 200W tip Spot Arhitect

’   3'641.23

Montat aparat de iluminat 201W - 300W tip Spot Arhitect

o $362.24

//

Montat aparat de iluminat - proiector max. 10W tip LED

^C/4.199.24

Montat aparat de iluminat - proiector 21W - 30W tip L.El5------

7.083.24

Montat aparat de iluminat - proiector 31W - 50W tip LED

-----8.885.73

Costul de înlocuire brut. fara TVA si cu TVA (prin aplicarea coeficientul 1.19 la C’IB fara TVA) este prezentat centralizat in tabelul următor si in detaliu in Anexa 3.


L l \ //, X / /G// 77 X G ( OMP 1 \ } S. 1.               ____________

IM ERPRO1ECT CONSl L UNG SRL

2002


4.747.00


10.085.579.82


12.001.839.99


2003

13.405.00

24.368.641.10

28.998.682.91

2004                2.349.00                     4.164.359.52

4.955.587.83

2005

37.00                        76.941.13

91.559.94 ,

2006                1.883.00

3.915.679.67

4.659.658.81

2007

588.00                       804.657.69                    957.542.65

2008

15.627.00

25.925.387.05

30.851.210.59 j

2009

734.00

2.397.441.85

2.852.955.80

2010

3.590.00

1 1.681.060.92

13.900.462.49

201 1

4.797.00

9.343.563.47

11.1 18.840.53

2012

4.654.00

12.445.336.72

14.809.950.70

2013

4.81 1.00

14.998.722.79

17.848.480.12

2014

7.955.00

22.210.125.25

26.430.049.05

2015

3.843.00

10.977.083.91

13.062.729.85

2016

2.764.00

6.981.214.86

8.307.645.68

2017

2.473.00

5.690.281.17

6.771.434.59

2018

3.854.00

18.040.692.19

21.468.423.71

2019

1.584.00

6.608.912.29

7.864.605.63

TOTAL

120.974

259,575.878

308.895,295.21

 • 2. Au fost estimate deprecierile aplicabile fiecărui corp iluminat prin raportul durata normala de funcționare efectiva durata normala de funcționare (preluata din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496 /2008) care se exprima in felul următor: Deprecierea (%) = 100 x Durata normala de funcționare (varsta) efectiva DurctuTTmrmaf^ de funcționare                                                           /

(

Asa cum am prezentat la cap. II 1.2 durata normala de funcționare estimata pentjwconpuri de iluminat este de 24 ani.                                                                /

Calculul efectuat in detaliu pentru durata normala de funcționare (varsta) efectiva este prezentat in continuare.

In cazul in care in urma aplicării formulei prezentate mai sus rezulta o deprecie (fizica si morala) mai mare sau egala cu 100% se va lua in calcul o deprecierej&zi de 45.83% si o depreciere morala maxima 45.83% (rezultata din cal funcționare).                                                          ’

•—


Anul instalării


An evaluare


Durata normala de funcționare efectiva, ani


Durata normala de funcționare ramasa. ani


Durata normala de funcționare cf catalog, aniGrad depreciere morala.0 o


1998


1999


2000


2001


2002


2003


2004


20052019___

ASAA7


/ / \//.\ /./G////XG (            S. 1.___           ____

INTERPROIECT CONSULTING SRL

2006

2019

14

10

24

45.83

45.83

2007

2019

13

11

24

45.83

45.83

2008

2019

12

12

24

45.83

45.83

2009

2019

1 1

13

24

45.83

45.83

2010

2019

10

14

24

41.67

4 1.67

2011

2019

9

15

31

37.50

37.50

2012

2019

8

16

24

33.33

2013

2019

7

17

24

29.17

29.17

2014

2019

6

18

24

25.00

25.00

2015

20)9

19

24

20.83

20.83

2016

2019

4

20

24

16.67

16.67

2017

2019

3

21

24

12.50

12.50

2018

2019

-n

24

8.33

8.33

2019

2019

1

- - ---------

23

24

4.17

4.17

3. Estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale tip corpuri de iluminat deducerea deprecierii fizice si deprecierii morale din costul de înlocuire brut, rezultând c de înlocuire net respectiv valoarea justa asa cum se prezintă in Anexa 3. Rezultatul centralizat este prezentat in continuare.Anul


Număr buc


Cost de înlocuire brut (TVA inclus), lei


Grad de depreciere fizica. °o


1 Grad de depreciere

! morala. °o


Cost de înlocuire net. lei


1998


21.435.715.15


45.83 i


45.83


1.787.738.64


2000


2001


2002


2003


2004


1 1.653.00


1 3.779.00


3.774.00


4.747.00

t


13.405.00


2.349.00


29.493.657.48


23.994.257.34


7.020.004.37


12.001.839.99


28.998.682.91


4.955.587.83


91.559.94


45.83


45.83


2.459.771.03


45.83


45.83


45.83


45.83


585.468.36


45.83


45.83


45.83


45.83


45.83


45.83


45.83


45.83


1.000.953.45


2.418.490.15


413.296.02

7.636.10t


Șj9.Jigi-3

16.'65(f23'


29.17


7.619.925.75


5.078.575.94


LI \ 7\ /./G////VG ( OMP I V ) .$. 1.                                                           Raport evaluare

INI ERPROIEC I ( ONSl LTING SRL

4. Se determina amortizarea lunara aferenta fiecărui corp de iluminat astfel:

 • - valoarea justa determinata pentru fiecare corp de iluminat este \aloarea aferenta duratei normale de funcționare ramase

 • - durata normala de funcționare aplicata este de 48 ani (asa cum am prezentat la capitolul

 • 111.2) prin preluarea numărului maxim de ani dat in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496 /2008.

 • - se determina durata normala de funcționare ramasa:

Duratei normala de funcționare cj catalog - durata normala de funcționare efectiva (varsta cronologica) durata normal de funcționare ramasa

Amortizarea lunara = valoarea aferenta duratei normale de utilizare ramase 1 Durata de amortizare ramasa / 12

Rezultatul este prezentat centralizat in tabelul următor si in detaliu in Anexa 3.

Anul

Număr buc

Valoare justa, lei

Valoare aferenta duratei normale de utilizare ramasa. lei

Durata normala de funct.

ramasa. ani

Amortizare lunara, lei

1998

12.073.00

1.787.738.64

1.787.738.64

*>

74.489.11 |

1999

1 1.653.00

2.459.771.03

2.459.771.03

3

68.326.97

2000

13.779.00

2.001.121.06

2.001.121.06

4

41.690.02

2001

3.774.00

585.468.36

585.468.36

N

9.757.81 '

2002

4.747.00

1.000.953.45

1.000.953.45

6

13.902.13

2003

13.405.00

2.418.490.15

2.418.490.15

7

28.791.55 i

2004

2.349.00

413.296.02

413.296.02

8

4.305.17 ’

2005

37.00

7.636.10

7.636.10

9

70.70

2006

1.883.00

388.615.54

388.615.54

10

3.238.46 i

2007

588.00

79.859.06

79.859.06

II

604.99

2008

15.627.00

2.572.990.96

2.572.990.96

12

17.867.99 '

2009

734.00

237.746.32

237.746.32

>3

1.524.01

2010

3.590.00

2.316.743.75

2.316.743.75

14 A

13.790.14

201 1

4.797.00

2.779.710.13

2.779.710.13

15

15.442.83

2012

4.654.00

4.936.650.23

4.936.650.23

16

2013

4.811.00

7.436.866.72

7.4j6.866.72

A46-.4s5.2H'

2014

7.955.00

13.215.024.52

13.215.024.52

-18

2015

3.843.00

7.619.925.75

7.6.19.925.75^

2016

2.764.00

5.538.430.46

5.538.4^4^-

2017

2.473.00

5.078.575.94

5.078.575.94

21

2018

3.854.00

17.890.353.09

17.890.353.09

22

67.766.49

2019

1.584.00

7.209.221.82

7.209.221.82

23

26.120.37 1

TOTAL

120.974

87.975.189

87.975.189.13

587,686.98

LI \ ȚE\ I K,UT! \(, COMP I V ) S. I.                                                      Raport evaluare

INTERPROIECT CONSULTING SRL

VII. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE PI NCȚE DE .APRINDERE

Pentru evaluarea a 584 buc puncte de aprindere prezentate anterior calculele de evaluare au fost efectuate prin aplicarea metodelor prezentate la cap.III.2. din raport.

După analizarea datelor prezentate de I.l X1EN LIGHTIXG COMPAXY SA s-au parcurs următoarele etape: 1. S-a determinat costul de Înlocuire brut unitar prin metoda devizului.


Costul de înlocuire brut ansamblu puncte de aprindere este compus din costul brut echipament cu montaj si cost de inlocuire brut fundație.

Costul de inlocuire echipament cu montaj si cost de inlocuire brut fundație puncte de aprindere s-a preluat din lista tarifelor actuale puse la dispoziție de client.

JJenuinire

/Tarif

!    36.016.11

15.004.14

i-------------------------

413.32


Montat bloc măsură si protecție instalație de iluminat public lip BMPI1P

Montat bloc de distribu tie si corn a n d a control

Realizare fundație bloc de distribuție BMP11P

Costul de inlocuire brut ansamblu punct de aprindere, fara fVA si cu IV A (prin aplicarea coeficientului 1.19 la CIB fara TVA) este prezentat centralizat in tabelul următor si in detaliu in Anexa 4.


2011


216.096.66


2012


324.144.99


2013


288.128.88


2014


24


864.386.64


2015


252.1 12.77


2016


216.096.66


2017


2018


0.0060:106.13.

.457.15

\ 0.00 *
irnate deprecierile aplicabile fiecărui punct aprindere prin rapoțO durapfo Siare efectiva durata normala de funcționare (preluata din Catalogul priymdo. z         „ ele normale, defuncționare a mijloacelor fixe publicat in Monilo^it Qflcaajy

7.V, 1 >. zm                cu pjQ 1496 2008) care se exprima jri feluj^^g.afe^


/, l \ TE \ / K,H ll\(, (.() MP 1 VȚ AU.________

INTERPRO1ECT CONSl LTING SRL

Deprecierea (%t   ]()() .v Duraia normala de funcționare (varsta) efectiva Durata normala

de funcționare

Asa cum am prezentat la cap. 111.2 durata normala de funcționare estimata pentru puncte de aprindere este de 48 ani.

Calculul efectuat in detaliu pentru durata normala de funcționare (varsta) efectiva este prezentat in continuare.

3. Estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale tip puncte de aprindere s-a făcut prin deducerea deprecierii fizice si deprecierii morale din costul de inlacuire brut, rezultând costul de înlocuire net /valoare justa asa cum se prezintă in Anexa 4Rezultatul centralizat este prezentat in continuare:


Cost de inlocuire

Grad de

Grad de

Anul

brut ansamblu

depreciere

depreciere

instalării

(TVA inclus), lei

fizica, %

morala. %


i. ■

C ost de înlocuire net, lei


1999


73.387.1 1


43.75


43.75


9.173.39,2002


91.733.89


37.50


37.50


73.387.1 1


35.42


35.42


2004 I


917.338.87


33.33


jj.j j


305C79.62


21.W|

305.779.62^


»•

\O ’ ■27.520.17


27.520.17


4.391.097.24


4.391.097.24


\ 4.746.936.88

2 34

, 16^5^6

/ 26^. Ș)6.13g 'A -Anul instalării

An

e\alua re

Durata normala de funcționare efecth a. ani

Durata normala de funcționare ramasa. ani

Durata normala de funcționare cf catalog, ani

Grad depreciere fizica.%

Grad depreciere morala.%

1998

2019

26

48

45.83

45.83

1999

2019

21

27

48

43.75

43.75

2000

2019

20

28

48

41.67

41.67

2001

2019

19

29

48

39.58

39.58

2002

2019

18

30

48

37.50

37.5

2003

2019

17

31

48

35.42

35.42

2004

2019

16

32

48

n -v

33.33

2005

2019

15

33

48

3 1.25

3 1.25

2006

2019

14

34

48

29.17

29.17

2007

2019

13

35

48

27.08

27.08

2008

2019

12

36

48

25.00

25

2009

2019

11

37

48

">2.92

22.92

2010

2019

10

38

48

20.83

20.83

201 1

2019

9

39

48

18.75

18.75

2012

2019

8

40

48

16.67

16.67

2013

2019

/

41

48

14.58

14.58

2014

2019

6

42

48

12.50

12.5

2015

2019

5

43

48

10.42

10.42

2016

2019

4

44

48

8.33

8.33

2017

2019

45

48

6.25

6.25

2018

2019

~>

46

48

4.17

4.17

2019

2019

1

47

48

2.08

2.08

L l XTE \ 7 /67/11 \(, C O MP l \ } S. 1.                                   ____

INTERPRO1ECT CONSl LTING SRL

2013

346.808.17

14.58

14.58

655.79

245.655.79

2014

1.040.424.52

12.50

12.50

780.318.39

780.318.39

2015

303.457.15

10.42

10.42

240.236.91

240.236.91

2016

260.106.13

8.33

8.33

216.755.1 1

216.755.1 1

2017

303.457.15

6.25

6.25

265.525.01

265.525.01

2018

0.00

4.17

4.17

0.00

0.00

2019

0.00

2.08

2.08

0.00

0.00

TOTAL

23.641.712.30

11.930.827.04

11.930.827.04

4. Se determina amortizarea lunara aferenta fiecărui punct de aprindere astfel:

 • - valoarea justa determinata pentru fiecare punct de aprindere este valoarea aferenta duratei normale de funcționare ramase

 • - durata normala de funcționare aplicata este de 48 ani (asa cum am prezentat la capitolul

 • 111.2) prin preluarea numărului maxim de ani dat in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496 /2008.

 • - se determina durata normala de funcționare ramasa:

Durata normalei de funcționare cf catalog durata normala de funcționare efectiva (varsta cronologica) durata normal de funcționare ramasa

Amortizarea lunara = valoarea aferenta duratei normale de utilizare ramase / Durata de amortizare ramasa / 12

Rezultatul este prezentat centralizat in tabelul următor si in


iu in Anexa 4.


Anul

| instalării

Număr buc

Cost de in loc ui re net.

lei

Valoare justa, lei

Valoare aferenta duratei normale de utilizare ramasa. lei

Durata normala de funct. ramasa, ani

Amortizare lunara, lei

1999

d

9.173.39

9.173.39

9.173.39

28.31

2002

5

22.933.47

22.933.47

22.933.47

30

63.70

2003

4

21.404.57

21.404.57

21.404.57

31

57.54

2004

50

305.779.62

305.779.62

305.779.62

32

796.30

2005

4

27.520.17

27.520.17

27.520.17

33

69.50

2007

221

4.391.097.24

4.391.097.24

4.391.097.24

35

10.454.99

2008

219

4.746.936.88

4.746.936.88

4.746.936.88

j6

10.988.28

2009

10

234.818.03

234.818.03

234.818.03

“T   ^>8 .$■

2011

6

162.566.33

162.566.33

162.566.33

39

7

2012

9

260.106.13

260.106.13

260.106.13

2013

8

245.655.79

245.655.79

245.655.79

<2-^41

49%>

2014

24

780.318.39

780.318.39

780.318.39

42

1.548.2'fc

2015

•7

240.236.91

240.236.91

240.236.91

43

465.58

2016

6

216.755.11

216.755.11

216.755.11

44

. •4IC1.S3:-

2017

7

265.525.01

265.525.01

^â^^Ol

45

te' 49'i^ii

2018

0

0.00

0.0j^

\        .z 46*-

2019

0

0.00^

»

■ z

>

TOTAL

584

1 1.930.8^4SJsLfX^K82|’.p4

--------—‘-----A" s- v

> J       C> '

::

z

>

I l X TE \ / /G // 77 X G ( O W/>. IA ) S. I.___ __

INTERPROiECT CONSULTING SRL

\ III. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CI TU DE DISTRIBUȚIE

Pentru evaluarea a 1009 cutii de distribuție prezentate anterior calculele de evaluare au fost efectuate prin aplicarea metodelor prezentate la cap.III.2. din raport.

După stabilirea tipului de cutie de distribuție preluate din datele prezentate de l.l'XllA LIGHTING COMPAXY SA s-au parcurs următoarele etape:


1. S-a determinat costul de înlocuire brut unitar prin metoda devizului.

Costul de inlocuire brut ansamblu cutii de distribuție este compus din costul echipament cu montaj si cost de inlocuire brut fundație.

Costul de inlocuire brut. tara TVA si cu TVA (prin aplicarea coeficientului 1.19 la C1B tara I VA) este prezentat centralizat in tabelul următor si in detaliu in Anexa 5.

A n u 1

Număr buc

Cost de inlocuire brut echipament . lei (f’ara TVA)

Cost de inlocuire brut fundație, lei (fara TVA)

Cost de inlocuire brut ansamblu (TVA inclus), lei

2004

37

229.626.07

15.292.84

291.453.50

2005

-<o

3 8

235.832.18

15.706.16

299.330.62

2006

31

192.389.41

12.812.92

244.190.77

2007

88

247.069.68

36.372.16

337.295.79

2008

157

354.861.27

64.891.24

499.505.49 j

2009

69

310.730.59

28.519.08

403.707.1 1

2010

62

251.266.32

25.625.84

329.501.67

2011

69

268.006.59

28.519.08

352.865.55

2012

84

270.309.74

34.718.88

362.984.06

2013

L 66

238.707.26

27.279.12

316.523.79

2014

67

255.594.37

27.692.44

337.111.30

2015

73

282.150.03

30.172.36

^71.6636A^

2016

64

231.635.54

26.452.4^

2017

87

267.566.07

35,958.84

2018

5

9.668.55

2.06^/

• T3.964.83

2019

12

10.387.32

4.959.84

8:563.

TOTAL

1.009

3,655.801

417.040Costul de inlocuire echipament cu montaj si cost de inlocuire brut fundație cutii de distribuție

s-a preluat din lista tarifelor actuale puse la dispoziție de client.

Denumire

Tarif

Realizare fundație bloc de distribuție BMPIIP

413.32

Montat bloc de distribuție CD6

6.206.1 1

Montat cutie derivație tip CDl.l'X

865.61

 • 2. Au fost estimate deprecierile aplicabile fiecărei cutii distribuție prin raportul duraîa_np.rmăla^ L            efectiva durata normala de funcționare (preluata din Catalogul jj^Vțnd

iOrc^si^ju^tele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in M^flîtoruf

(rfl^Ol .2005. actualizat cu HG 1496 2008) care se exprima iij^lujlurii^ât^f:tt IMfâfâVJtffițuilci ele funcționare (vârstei) efecț^a


I.l \l/.\ LKillllX(, ( OMP 1 X > S. 1.___ ___ Raport evaluare

INTERPROIECT CO.NSl LTING SRL


Asa cum am prezentat la cap.II 1.2 durata normala de funcționare estimata pentru cutii distribuție este de 48 ani.

Calculul efectuat in detaliu pentru durata normala de funcționare (xarsta) efectiva prezentat in continuare.

3. Estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale tip cutii de distribuție s-a făcut prin deducerea deprecierii fizice si deprecierii morale din costul de inlocuire brut, rezultând costul de inlocuire net asa cum se prezintă in Anexa 5. Rezultatul centralizat este prezentat in continuare.


Cost de inlocuire brut ansamblu (TVA inclus), lei

AWA

--?


AH


ÂA^A220.540.97

--

24R989.37 r A, x—■— 2V;204.35


A n u 1 instalării

An exalua re

Durata normala de funcționare efectix a. ani

Durata normala de funcționare ramasa. ani

Durata normala de funcționare cf catalog, ani

Grad depreciere fizica,%

Grad depreciere morala.%

1998

2019

2">

26

48

45.83

45.83

1999

2019

21

27

48

43.75

43.75

2000

2019

20

28

48

41.67

41.67

2001

2019

19

29

48

39.58

39.58

2002

2019

18

30

48

37.50

37.5

2003

2019

17

31

48

35.42

35.42

2004

2019

16

32

48

33.33

33.33

2005

2019

15

48

31.25

3 1.25

2006

2019

14

34

48

29.17

29.17

2007

2019

13

35

48

27.08

27.08

2008

2019

12

36

48

25.00

25

2009

2019

1 1

37

48

22.92

22.92

2010

2019

10

38

48

20.83

20.83

201 1

2019

9

39

48

18.75

18.75

2012

2019

8

40

48

16.67

16.67

2013

2019

*7

/

41

48

14.58

14.58

2014

2019

6

42

48

12.50

12.5

2015

2019

5

43

48

10.42

10.42

2016

2019

4

44

48

8.33

8.33

2017

2019

3

45

48

6.25

6.25

2018

2019

->

46

48

4.17

4.17

2019

2019

1

47

48

2.08

2.08

/l\//. \ L/(,H ll\(, ( ()\1P \\} S.            ______

ISTERPRO1ECT CONSl LTING SRL

2015

• J

371.663.64

10.42

10.42

294.233.72

2016

64

307.124.74

8.33

8.33

255.937.29

2017

87

361.194.64

6.25

6.25

316.045.31

L 2018

5

13.964.83

4.17

4.17

12.801.09

2019

12

18.263.12

2.08

2.08

17.502.16

| TOTAL

1.009

4.846.681

2,962,465 i

4. Se determina amortizarea lunara aferenta fiecărei cutii de distrubutie astfel:

 • - valoarea justa determinata pentru flecare cutie de distribuție este valoarea aferenta duratei normale de funcționare ramase

 • - durata normala de funcționare aplicata este de 48 ani (asa cum am prezentat la capitolul

 • III.2) prin preluarea numărului maxim de ani dat in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496/2008.

 • - se determina durata normala de funcționare ramasa:

Durata normala de funcționare cf catalog - durata normala de funcționare efectiva Ivarsta cronologica) durata normal de funcționare ramasa

Amortizarea lunara = valoarea aferenta duratei normale de utilizare ramase Durata de amortizare ramasa / 12

Rezultatul este prezentat centralizat in tabelul următor si in detaliu in Anexa 5.

Valoare justa, leiDurata normala de funcționare ramasa, ani


Amortizare lunara, lei


/./ \ //: X I.Kill I)\(, ( ()MP I \ } S. L__ ___________ Raport evaluare

IM ERPROIECT CONSELTING SRL

IX. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE REȚELE ELECTRICE

Pentru evaluarea a 2.098.603,80 ml rețele electrice prezentate anterior calculele de e\ aluare au fost efectuate prin aplicarea metodelor prezentate la cap.III.2. din raport.

IX.l. EV ALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE REȚELE ELECTRICE
AERIENE____    ____ __________

După stabilirea lipului de rețea electrica preluata din datele prezentate de IA LIGII! IXG COMPANY SA s-au parcurs următoarele etape: 1. S-a determinat costul de înlocuire brut unitar prin metoda devizului.


Costul de înlocuire brut unitar montaj cabluri electrice s-a preluat din lj puse la dispoziție de client.

Costul de inlocuire brut . fara 1 VA si cu TV^f^rîm^pjj^r'ca coeficientuIuîTTÎ^ ba CIB fara I VA) este prezentat centralizat in tabelul următor si in detaliu in Anexa 6.


Anul instalării


Număr ml


Cost de inlocuire unitar brut montaj cablu electric . lei/inl (fara TVA)


Cost de inlocuire brut montaj cablu electric . lei (fara TVA)


Cost de înlocuire brut . lei (cu TVA)


1999


3.035.90


32.87715


99.811.74


----.

1 18.775.97 |


2001


2002


2003


2004


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


12.376.00


32.87715


406.887.61


484.196.25 i


26.003.40

ț

r


27.488.60


59.669.80


130.00


0.00


618.00


0.00


9.184.60


0.00


10.101.20


4

1.596.00


1.810.00


32.506.40


5.496.00


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715


32.87715854.917.68 ---------------------------------------------j.


903.746.83


1.075.458.72


1.961.772.97

t


4.274.03


0.00


20.318.08


0.00


301.963.47


2.334.509.83


5.086.10


0.00


0.00


359.336.531.313.382.96


31.502.89

-----------------------e

123.486.58-

9.685,0^2.77

i *


i

—. j        XCDenumire

Tarif

Montat cabluri electrice, ml

X-----

32.87715

L l \ TL X / 767/77 \ 6 C O\1P 1 \ ) S. 1.     _____ ___

IMERPROIECT CONSl LTING SRL

2. Au fost estimate deprecierile aplicabile fiecărei linii prin raportul durata normala de funcționare efectixa durata normala de funcționare (preluata din Catalogul prixind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496 /2008) care se exprima in felul următor:

Deprecierea (%) ~ 100 .v Durata normala de funcționare (varsta) efectiva Durata normala de funcționare

Asa cum am prezentat la cap.II 1.2 durata normala de funcționare estimata pentru rețele electrice este de 48 ani.

Calculul efectuat in detaliu pentru durata normala de funcționare (varsta) efectiva este prezentat in continuare.

Anul instalării

An e\ a lua re

Durata normala de funcționare efectiva, ani

Durata normala de funcționare ramasa, ani

Durata normala de funcționare catalog, ani

cf

Grad depreciere fizica,%

1999

2019

21

27

48

43.75

2000

2019

20

28

48

41.67

2001

2019

19

29

48

39.58

2002

2019

18

30

48

37.50

2003

2019

17

31

48

35.42

2004

2019

16

32

48

33.33

2005

2019

15

33

48

31.25

2006

2019

14

34

48

29.17

2007

2019

13

35

48

27.08

2008

2019

12

36

48

25.00

2009

2019

1 1

37

48

77 cp

2010

2019

10

38

48

20.83

2011

2019

9

39

48

18.75

2012

2019

8

40

48

16.67

2013

2019

7

41

48

14.58

2014

2019

6

42

48

12.50

2015

2019

5

43

48

10.42

2016

2019

4

44

48

8.33

2017

2019

3

45

48

6.25

2018

2019

7

46

48

4.17

2019

2019

1

47

48

2.08

 • 3. Estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale tip rețele electrice aeriene s-a făcut prin deducerea deprecierii fizice din costul de înlocuire brut, rezultând costul de înlocuire neț cum se prezintă in Anexa 6. Rezultatul centralizat este prezentat in continuare.

  3.035.90 ,


  Grad de depreciere fizica. %
Valoare justa.

,*

<Ă~ CA', \ .

-p , 66.811,48

1 l XTEX UGHTI X(, ( O MP l \ ) S, I.                        ___

INTERPROIECT CONSULTING SRL

2002

27.488.60

1.075.458.72

37.50

672.16170

672.161.70

2003

59.669.80

2.334.509.83

35 42

1.507.704.26

1.507.704.26

2004

130.00

5.086.10

33.33

3.390.73

3.390.73 i

2005 |

0.00

0.00 ;

31.25

0.00 |

0.00

2006

618.00

24.178.51

29.17

17.126.45

17.126.45

2007 |

0.00

0.00

27.08

0.00

0.00

2008

9.184.60

359.336.53

25.00

269.502.40

269.502.40

2009

0.00

0.00

22.92

0.00

0.00 '

2010

10.101.20

395.197.41

20.83

312.864.62

312.864.62

2011

1.596.00

62.441.60

18.75

--

50.733.80

50.733.80

2012

1.810.00

70.814.09

16.67

59.011.74

59.011.74

2013

17.161.90

671.438.89 i

14.58

573.520.72

573.520.72 ;

2014

32.506.40

1.271.774.17

12.50

1.1 12.802.40

1.1 12.802.40

2015

5.496.00

215.024.45

10.42

192.626.07

192.626.07

2016

42.742.90

1.672.265.03

8.33

1.532.909.61

1.532.909.61

2017

39.948.20

1.562.925.73

6.25

1.465.242.87

1.465.242.87

2018

958.20

37.488.43

4.17

35.926.42

35.926.42

2019

3.756.00

146.949.02

2.08

143.887.59

143.887.59

TOTAL

294.583.10

1 1.525.212.79

8.913.320.87

8.913.320.87

 • 4. Se determina amortizarea lunara aferenta fiecărei linii aeriene astfel:

- valoarea justa determinata pentru fiecare linie aeriana este valoarea aferenta duratei normale de funcționare ramase

 • - durata normala de funcționare aplicata este de 48 ani (asa cum am prezentat la capitolul

 • III.2) prin preluarea numărului maxim de ani dat in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG 1496 /2008.

 • - se determina durata normala de funcționare ramasa:

  Durata normala de funcționare cf catalog - durata normala de funcționare efectiva (varsta cronologica)  durata normal de funcționare ramasa  Amortizarea lunara = valoarea aferenta duratei normale de utilizare ramase / Durata amortizare ramasa / 12


  Rezultatul este prezentat centralizat in tabelul următor si in detaliu in Anexa 6.


  Anul instalării


  Număr ml


  1999


  2000


  2001


  3.035.90


  12.376.00


  26.003.40 i


  Valoare justa, lei


  Valoare aferenta duratei normale de utilizare ramasa. lei


  66.81 148


  66.811.48


  282.447.81


  282.447.81


  614.650.19


  614.650.19


  672.161.70  1

  1.507.704.26


  1.7^.24.

  --------------------i

  1.867. DAl.l \ll.\ LI(,HII\(, ( ()\IP\\} S.      _____

INTERPROIECT CONSULTING SRL

2007

0.00

0.00

0.00

35

0.00

2008

9.184.60

269.502.40

269.502.40

36

623.85

2009

0.00

0.00

0.00

37

0.00

2010

10.101.20

312.864.62

312.864.62

38

686.11

201 1

1.596.00

50.733.80

50.733.80

39

108.41

2012

1.810.00

59.01 1.74

59.01 1.74

40

122.94

?QI3

17.161.90

573.520.72

573.520.72

- 4I

1.165.69

2014

32.506.40

1.1 12.802.40

1.1 12.802.40

42

2.207.94

2015

5.496.00

192.626.07

192.626.07

43

373.31

2016

42.742.90

1.532.909.61

1.532.909.61

44

2.903.24

2017

39.948.20

1.465.242.87

1.465.242.87

45

2.713.41

2018

958.20

35.926.42

35.926.42

46

65.08

2019

3.756.00

143.887.59

143.887.59

47

255.12

TOTAL

294.583.10

8.913.320.87

8.913.320.87

20.009.05

IX.2. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE REȚELE ELECTRICE !SUBTERANE

După stabilirea lipului de reiea electrica preluat din dalele prezentate de L.UXTF.N LIGHTING COMPANY SA s-au parcurs următoarele etape:

1. S-au stabilit dimensiunile sântului pozare cablu la rețele electrice subterane care traversează trotuare astfel incat sa corespunda cerinței de calitate impusa de normativele in vigoare din Romania.

Nr.

crt.

Denumire lucrare                                 \

Lungime, m

Lățime.

m

Înălțime.

m

1

Taiere asfalt sau beton

1.00

0.40

0.10 /

2

Spargere si desfacere beton

1.00

0.40

0.15

3

Săpătură

1.00

0.40

0.80 \

4

Umplutura compactată

1.00

0.40

0.80

5

Refacere cai de circulație pietonala cu imbracaminti asfaltice

1.00

0.402. S-au stabilit cantitatile de lucrări si materiale necesare realizării sântului pozare cablu care traversează trotuare pentru rețele electrice subterane.

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Asfalt cai circulație.

mp

Beton cai circulatie.mp

Beton cai circulație.mc

Taiere pe lungime, m /

Sapatujc^nCț

1

Taiere asfalt sau beton

m

Zoo

2

Spargere si desfacere beton

mc

0.06

&

Săpătură

mc

w

4

Ump 1 utijra compactată

mc

0?S2

5

Refac^fe^ii Mcij^ufoiie pietonala

mp

0.40

^-2 ‘ ------Nr. crt.

Denumire lucrare

CM

Cantitate

Preț unitar fara TVA.

RON

Pret/tip sânt pozare cablu fara TVA. RON

1

Taiere asfalt sau beton

m

2.00

63.99

127.98

2

Spargere si desfacere beton

mc

0.06

488.97

29.34

•x

Săpătură

mc

0.32

1 14.74

36.72

4

Umplutura compactată

mc

0.32

61.13

19.56

5

Refacere cai de circulație pietonala cu imbracaminti asfaltice

mp

0.40

326.89

130.756

6

Montat profil PE flexibil 61 mm - F80mm

ml

2.00

15.17

30.34

' 7

Camereta de derivație subterana

buc

0.03

3.298.63

113.75

8

Capac camereta pietonal

buc

0.03

---------------'-7^

j73.?2

12.88

Valoare unitara sânt pozare cablu

ml

501.32 1

Valoare unitara aferenta rețelei de iluminat sânt pozare cablu

ml

213.25

i

1___________________________________

Valoare unitara aferenta cailor de circulație sânt pozare cablu

ml

288.07

*s-a considerat ca tarifele conțin toate componentele devizului (materiale, manopera, cheltuieli indirecte, profit)

Conform calculelor prezentate rezulta un preț al sântului pentru pozare cablu care traversează trotuare de 501.32 lei'ml (fara TVA) din care valoare unitara aferenta rețelei de iluminat de 213.25 lei/ml.

4. S-au stabilit dimensiunile sântului pozare cablu la rețele electrice subterane care traversează pamant (in cazul parcurilor) astfel incat sa corespunda cerinței de calitate impusa de normativele in vigoare din Remania.

Nr. crt.

Denumire lucrare

|

Lungime, m

-------------------------------.-------------52---------------------

Lățime, m

1

înălțime, m

1 1

Săpătură

1.00

0.40

A 0.80

1 2

Umplutura compactată

1.00

0.40

0.80

 • 5. S-au stabilit cantitatile de lucrări si materiale necesare realizării sântului pozare cablu

  'are


  traversează pamant pentru rețele electrice subterane

  Nr. crt.

  Denumire lucrare

  Sapatura.mc

  h

  Săpătură

  0.32

  2

  Umplutura compactată

  0.32 I • 6. S-a determinat prețul pentru realizarea sânt pozare cablu c traversează pamant preluarea costului unitar al lucrărilor necesare pentru realizarea sântului din tarifele actuale ale clientului


  Pret/tip sânt pozare cablu fara TVA.

  RON____

  _________36.72

  19.56


Montat profil PE flexibil 61 mm - F80mm erivatie subterana

aiN4rt4f


ițafa Sț\nt pozare cabl


*s-a considerai ca tarifele conțin toate componentele devizului (materiale, manopera, cheltuieli indirecte, profit)

Conform calculelor prezentate rezulta un preț al sântului pentru pozare cablu care traversează pamant de 213.25 lei ml (fara TVA).

 • 7. S-au stabilit dimensiunile sântului pozare cablu la rețele electrice subterane care traversează bulevarde-străzi astfel incat sa corespunda cerinței de calitate impusa de

  normativele in vigoare din Remania.

  X’r. crt.

  Denumire lucrare

  Lungime.

  m

  Lățime, m

  înălțime.

  m

  1

  Taiere asfalt sau beton

  1.00

  0.40

  0.10

  2

  Spargere si desfacere beton

  1.00

  0.40

  0.15

  3

  Săpătură

  1.00

  0.40

  0.80

  4

  Umplutura compactată

  1.00

  0.40

  0.80

  5

  Refacere cai de circulație pietonala cu imbracaminti asfaltice

  1.00

  0.40 • 8. S-au stabilit cantitatile de lucrări si materiale necesare realizării sântului pozare cablu care

  traversează bulexarde centrale pentru rețele e ectrice subterane.

  Xr. crt.

  Denumire lucrare

  Asfalt cai circulație.

  mp

  Beton cai circulație.

  mp

  Beton cai circulație, mc

  Taiere pe lungime, m

  Săpătură, mc

  1

  Taiere asfalt sau beton

  2.00'

  9

  Spargere si desfacere beton

  0.06

  Săpătură

  0.32

  4

  Umplutura compactată

  0.32

  5

  Refacere cai de circulație pietonala cu imbracaminti asfaltice

  0.40

  ---------1--------------------


  9. S-a determinat prețul pentru realizarea sânt pozare cablu care traversează bulexarde centrale prin preluarea costului unitar al lucrărilor necesare^pentru realizarea sântului din tarifele actuale ale clientului (o camereta de derixatie la 30 ml si un cămin de tragere la 100 ml)------------L

I 3

14

L.5

6_ [7


Spargere si desfacere beton

Săpătură

Umplutura compactată

Refacere cai de circulație pietonala cu imbracaminti asfaltice Montat profil PE flexibil 61 mm - F80mm

Camereta de derixatie subterana

Cantitate

2.00

0.06

0.32

0.32

0.40

3.00

0.03

0.03tragere pietonal

ozare cablu

rețelei de iluminat sânt pozare cablu

* s-a considerat ca tarifele conțin toate componentele dex izului (materiale, manopera, cheltuieli indirecte, profit)


Conform calculelor prezentate rezulta un preț al sântului pentru pozare cablu care traxerseaza bulevarde centrale trotuare de 591.86 lei ml (fara TVA) din care valoare urmata aferenta rețelei de iluminat de 303.79 lei ml.                                            /     ,


10. La costul de înlocuire brut montaj cablu electric se adauga costul de înlocuire brut șanț pozare cablu aferent rețelei de iluminat si rezulta costul de înlocuire brut al liniei subterane (valoare fara TVA). La aceasta valoare se aplica TVA si rezulta CIB al fiecărei linii subterane cu TVA inclus asa cum se prezintă centralizat in tabelul următor si in detaliu in Anexa 6.


Anul instalării

Număr ml

Cost de in loc ui re brut total sânt pozare cablu aferent rețelei de iluminat.

RON

Cost de inlocuire brut montaj cablu electric , lei (fara TVA)

Cost de inlocuire brut, lei (cu TVA)

1998

5.568.53

1.187.489.55

107.766.08

1.541.354.20

1999

16.193.37

3.453.236.37

313.385.29

4.482.279.78

2000

108.790.77

23.796.270.75

2.105.394.10

30.822.981.17

2001

135.071.70

31.340.360.70

2.614.000.66

40.405.690.02

2002

177.802.81

40.035.785.32

3.440.962.57

51.737.329.99

2003

378.564.18

88.728.240.86

7.326.235.20

1 14.304.826.51

2004

56.029.95

1 1.948.386.82

1.084.330.25

15.508.933.32

2005

0.00

0.00

0.00

0.00

2006

33.510.13

7.146.035.60

648.51 1.19

9.275.510.68

2007

7.091.48

1.512.257.85

137.239.19

1.962.901.48

2008

283.858.53

70.733.697.34

5.493.426.12

90.710.276.92

2009

3.918.88

835.701.76

75.840.92

1.084.735.79

2010

16.386.33

3.610.327.97

317.1 19.62

4.673.662.63

201 1

19.375.89

4.200.965.94

374.975.61

5.445.370.44 ;

2012

49.953.70

12.153.779.82

966.738.51

15.613.416.81

2013

102.682.25

25.400.257.18

1.987.177.70

32.591.047.51

2014

172.227.96

43.997.824.95

3.333.074.27

56.323.770.08

2015

125.606.83

32.580.728.65

2.430.830.13

41.663.754.96 |

2016

34.292.81

8.003.930.56

663.658.04

10.314.430.4.3 |

2017

67.162.23

14.561.482.49

1.299.769.87

18.874.890.31

2018

4.556.37

1.029.410.32

88.178.01

1.329.930.1 1

2019

5.376.00

1.254.265.14

103.355.1 1

L615.568.10 1

TOTAL linii subterane

1.804.020.70

427.510.435.95

34,911.968.44

J>^5p.282.66E-22’

zzdi       '    311. Au Jost estimate deprecierile aplicabile fiecărei linii Subterane prin raportul dufâta ionare efectiva'durata normala de functi âre (preluata din Catalogul prix in ^le normale de funcționare a mijloaq^or fixe pil :at in Monitorul Oficial tzaicuHG 1496 /2f

8) care se V^Aiin-ăln felul următor:


Deprecierea (%)   100 ,v Durata normala de funcționare fvarsta) efectiva Durata normala

de funcționare


Asa cum am prezentat la cap.II 1.2 durata normala de funcționare estimata pentru rețele electrice subterane este de 48 ani.


Calculul efectuat in detaliu pentru durata normala de funcționare (varsta) efectiva este prezentat in continuare.


Anul instalării

An ex a lua re

Durata normala de funcționare efectixa. ani

Durata normala de funcționare ramasa. ani

Du rata normala de funcționare cf catalog, ani

Grad depreciere fizica.%

1998

2019

22

26

48

45.83

1999

2019

21

27

48

43.75

2000

2019

20

28

48

41.67

2001

2019

19

29

48

39.58

2002

2019

18

30

48

37.50

2003

2019

17

31

48

35.42

2004

2019

16

32

48

33.33

2005

2019

15

33

48

3 1.25

2006

2019

14

34

48

29.17

2007

2019

13

35

48

27.08

2008

2019

12

'(i

48

25.00

2009

2019

11

37

48

22.92

2010

2019

10

38

48

20.83

2011

2019

9

39

48

18.75

2012

2019

8

40

48

16.67

2013

2019

7

41

48

14.58

2014

2019

6

42

48

12.50

2015

2019

5

43

48

10.42

2016

2019

4

44

48

8.33

2017

2019

-V

45

48

6.25

2018

2019

■>

46

48

4.17

2019

2019

1

47

48

2.0812. Estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale tip rețele subterane s-a făcut prin deducerea deprecierii fizice din costul de înlocuire brut, rezultând costul de înlocuire net asa cum se prezintă in Anexa 6.

Rezultatul centralizat este prezentat in conținCost de in locuire brut . lei (cu TVA)


Grad de depreciere fizica, %


Cost deinlo

net, lei
45.83


834.900.19


834.900.19


37.59


2,5?l,282.38


17.9&ÎA7235    ' 17.980.072.35

---------”       --•’TT'T-»------------------------

24,41 f pBtt.05      1 24,411.771,05

f.\2-rf^'   322335.831.24


32.3


L l VTE \ LIGII 77 \6 ( 01 //’ 1 \ 1 .V A.                        _____

INTERPRO1ECT CONSULTING SRL

2004

56.029.95

15.508.933.32

33.33

10.339.288.88

10.339.288.88

2005

0.00

0.00

31.25

0.00

0.00

2006

33.510.13

9.275.510.68

29.17

6.570.153.40

6.570.153.40

2007

7.091.48

1.962.901.48

27.08

1.431.282.33

1.431.282.33 i

2008

283.858.53

90.710.276.92

25.00

68.032.707.69

68.032.707.69

2009

3.918.88

1.084.735.79

-)S 99

836.150.51

836.150.51 •

2010

16.386.33

4.673.662.63

20.83

3.699.982.92

3.699,982.92 i

2011

19.375.89

5.445.370.44

18.75

4.424.363.48

4.424.363.48

2012

49.953.70

15.613.416.81

16.67

13.01 1.180.67

13.01 1.180.67

2013

102.682.25

32.591.047.51

14.58

27.838.186.41

27.838.186.41

2014

172.227.96

56.323.770.08

12.50

49.283.298.82

49.283.298.82 .

2015

125.606.83

41.663.754.96

10.42

37.323.780.48

37.323.780.48

2016

34.292.81

10.314.430.43

8.33

9.454.894.56

9.454.894.56

2017

67.162.23

18.874.890.31

6.25

17.695.209.66

17.695.209.66

2018

4.556.37

1.329.930.1 I

4.17

1.274,516.35

1.274.516.35

2019

5.376.00

1.615.568.10

2.08

1.581.910.43

1.581.910.43

TOTAL linii subterane

1.804.020.70

550.282.661.22

404.702.630.93

404.702.630.93

13. Se determina amortizarea lunara aferenta fiecărei rețele subterane astfel:

 • - valoarea justa determinata pentru fiecare rețea subterana este valoarea aferenta duratei normale de funcționare ramase

 • - durata normala de funcționare aplicata este de 48 ani (asa cum am prezentat la capitolul

 • 111.2) prin preluarea numărului maxim de ani dat in Catalogul prixind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.46 din 13.01.2005. actualizat cu HG'1496 /2008.

 • - se determina durata normala de funcționare ramasa:

Durata normala de funcționare cj catalog - durata normala de funcționare efectiva (varsta cronologica) durata normal de funcț ionare ramasa

Amortizarea lunara - valoarea aferenta duratei normale de utilizare ramase / Durata amortizare ramasa / 127.784774^


16 «925.23 I


INTERPRO1ECT CONSULTING sRL

X. OPINIA EVALUATORI LVI


2005J_____0.00______0.00__0,00_____33     _          0.00

2006        33.510.13       6.570.153.40       6.570.153.40             34           16.103.32

2007

7.091.48

1.431.282.33

1.431.282.33

35

3.407.82

2008

283.858.53

68.032.707.69

68.032.707.69

36

157.483.12

2009

3.918.88

836.150.51

836.150.51

''

1.883.22

2010

16.386.33

3.699.982.92

3.699.982.92

38

8.1 14.00

,2011

19.375.89

4.424.363.48

4.424.363.48

39

9.453.77

2012

49.953.70

13.011.180.67

13.01 1.180.67

40

27.106.63

2013

102.682.25

27.838.186.41

27.838.186.41

41

56.581.68

2014

172.227.96

49.283.298.82

49.283.298.82

42

97.784.32

2015

125.606.83

37.323.780.48

37.323.780.48

43

72.332.91

2016

34.292.81

9,454.894.56

9,454.894.56

44

17.907.00

2017

67.162.23

17.695.209.66

17.695.209.66

45

32.768.91

2018

4.556.37

1.274.516.35

1.274.516.35

46

2.308.91

2019

5.376.00

1.581.910.43

1.581.910.43

47

2.804.81

TOTAL linii subterane

1.804.020.70

404.702.630.93

404.702.630.93

_

955.351.84

Folosind abordarea prin cost - metoda devizului, singura adecvata tipurilor de imobilizări corporale evaluate si singura pentru care au fost găsite date suficiente si credibile am obtinut următoarele rezultate ale valorii juste.


rezentate in detaliu in


Valorile juste la 26.06.2019 pentru mijloacele fîxej^; anexele 1-6 si centralizat in tabelul următor.

Cost de inlocuire brut fundație aferenta rețelei electrice a mijlocului fix (fara TVA)
\Valoare justa, lei

\

l.1 \ TE X /. KjH TI X 6 ( OMP 1X1 .S. 1,   __________

INTERPROIECT CONSULTING SRL

6'

Rețele electrice de iluminat- linii subterane

1799 poziții

1.804.020.70 nil

427.510.435.95

34.911.968.44

550.282.661.22

404.702.630.93l

Total

1,264,699,728.20

677.360.148.35

Valorile aferente duratei normale de utilizare si amortizarea lunara pentru mijloacele fixe exaluate sunt prezentate in detaliu in anexele 1-6 si centralizat in tabelul următor.

Nr. Crt.

Tip mijloc fix

Număr mijloace fixe

Valoare justa, lei

Valoare aferenta duratei normale de utilizare ramasa. lei

Amortizare lunara, lei

1

Stâlpi de iluminat

51.633.00

152.299.126.27

152.299.126.27

345.851.66

Console iluminat

78.062.00

8.576.589.43

8.576.589.43

19.81 1.85

3

Corpuri de iluminat

120.974.00

87.975.189.13

87.975.189.13

587.686.98

4

Puncte de aprindere

584.00

1 1.930.827.04

1 1.930.827.04

27.292.1 1

5

Cutii distribuție

1.009.00

2.962.464.68

2.962.464.68

6.273.25

6

Rețele electrice de iluminat- linii aeriene

236 poziții

294.583.10 ml

8.913.320.87

8.913.320.87

20.009.05

6’

Rețele electrice de iluminat- linii subterane

1 799 poziții

1.804.020.70 ml

404.702.630.93

404.702.630.93

955.35 1.84

Total

677,360,148.35

677.360,148.35

1.962,276.74

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele privind x aloarea sunt:

Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusix de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport:       -                     tf'XX

Valoarea estimata se refera la mijloacele fixe ex aluate:

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport

Valoarea propusa reprezintă opinia evaluatorului. '

VALORILE COXTIX TVASemnătură
Stampila