Hotărârea nr. 496/2019

HOTARAREnr. 496 din 2019-09-17 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "IMPREJMUIREA , IGIENIZAREA, SALUBRIZAREA SI DOTAREA CU CAMERE VIDEO A TERENULUI DIN STRADA CHITILA, F.N., TARLAUA A912, SECTORUL 1, IN BAZA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 323/31.10.2016" APROBATI PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 608/26.09.2018


privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din strada Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 323/31.10.2016” aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 608/26.09.2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice nr. 3989/10.09.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 193/16.09.2019, avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 588/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa ISPE Proiectare și Consultanță S.A., nr. 1671/09.05.2019, prin care a transmis documentele solicitate de Direcția Utilități Publice și anume actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții "împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din strada Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 323/31.10.2016;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene:

Hotărârii de Guvern nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată:


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici, aferenți obiectivului de investiții ”împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din strada Chitila f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 323/31.10.2016”, aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 608/26.09.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul local al Municipiului București și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

București, 117.09/2019

Nr. 496   >    / 'SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir
Cod document: 8553/2018-1-S0102564-B1


pj---

-3-—

Revizie: 1

Pag

3DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții“publjoe

împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu c        rdeo a teren

Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza H.C.G.M.B. 323/31.10.2016 - Sc tratarea parțială a deșeurilor valorificabile pe amplasament, pregătirea lor pentru reutilizare și/sau valorificare

în prețuri la data de 31.03.2019, 1euro = 4,7628 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea

terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

lucrări de construcții și instalații

6.282.841,00

1.193.739,79

7.476.580,79

Total 1.2

6.282.841,00

1.193.739,79

7.476.580,79

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

271.586,00

51.601,34

323.187,34

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

6.554.427,00

1.245.341,13

7.799.768,13

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

lucrări de construcții și instalații

TOTAL CAPITOL 2


18.908,00


18.908,00


CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șj asistență te


3.1


Studii


3.1.1. Studii de teren


3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului


3.1.3. Alte studii specifice


3.592,52


2.202,00


0,00


2.202,00


0,00


22.500,52


22.500,52


inică

418,38


0,00


418,38


0,00


2.620,38


0,00


2.620,38


0,00


Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                      __

Expertizare tehnică __________

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Proiectare


300.101,34
il-

I'W

Lr


Cod document. 8553/2018-1-S0102564-B1

Revizie. 1

Pag 4

----a FPM-03 01-01-02 ActC


3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

WoV

87.(Wr

'7j6.530'.('j0 '

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

55.062,00

10.461,78

65.523,78

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.202,00

418,38

2.620,38

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

107.922,00

20.505,18

128.427,18

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

500,00

95,00

595,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

37.387,00

7.103,53

44.490,53

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

8.810,00

1.673,90

10.483,90

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

7.048,00

1.339,12

8.387,12

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.762,00

334,78

2.096,78

3.8.2. Dirigenție de șantier

28.577,00

5.429,63

34.006,63

TOTAL CAPITOL 3

331.484,00

62.981,96

394.465,96

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investii

;ia de bază

4.1

Construcții și instalații

01

împrejmuirea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1

1.199.873,00

227.975,87

1.427.848,87

Total subcapitol 4.1

1.199.873,00

227.975,87

1.427.848,87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

01

împrejmuirea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1

138.64Q£3=

7^-341,60

164.981,60

Total subcapitol 4.2

138.6^0,01?

R Q^41,6O

164.981,60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

’X V \

\  \ -rzA

\ < \\
Cod document 8553/2018-1-S0102564-B1CONFORM CU

01

împrejmuirea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1

97.515,00

116.042,85

Total subcapitol 4.3

97.515,00

18.527,85

116.042,85

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

Total subcapitol 4.4

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

Total subcapitol 4.5

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

Total subcapitol 4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.436.028,00

272.845,32

1.708.873,32

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

102.777,00

19.527,63

122.304,63

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

68.518,00

13.018,42

81.536,42

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

34.259,00

6.509,21

40.768,21

5.2

Comisioane, cote , taxe,costul creditului

162.760,00

0,00

162.760,00

5.3

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

33.908,00

0,00

33.908,00

5.2.3 Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții

6.782,00

0,00

6.782,00

5.2.4 Cota aferentă “Casei Sociale a Constructorilor"

33.908,00

0,00

33.908,00

5.2.6 Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare

88.162,00

0,00

88.162,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

829.894,00

157.679,86

987.573,86

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

1.095.431,00

177.207,49

1.272.638,49

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologic^


>0 FPM-03 01-01-02 Acl.C


Pregătirea personalului de

6.1 exploatare


6.2 Probe tehnolg

TOTAL CAPITOL/^/^p> ’ n----

_rr^." (îy
$

Cod document 8553/2018-1-S0102564-B1

Revizie. 1

Pag 6


TOTAL GENERAL

9.436.278,00

1.761.968,42

11.198.246,42

din care C + M

7.980.366,00

1.516.269,54

9.496.635,54Nr. crt.

I

i !

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2

3

4

5

01

Construcții și instalații

Lucrări de salubrizare

5.222.791,00

992.330,29

6.215.121,29

02

Contribuția pentru economia circulară OUG 74/2018 (legea 31/2019)

1.060.050,00

201.409,50

1.261.459,50

TOTAL I

6.282.841,00

1.193.739,79

7.476.580,79

II. - MONTAJ

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

III. -

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

Total

0,00

0,00

0,00

Utilaje și echipamente de transport

Total

0,00

0,00

0,00

Dotări

Total

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

0,0^

--0,00

0,00

Total subcapitol 1.2

6.282^44^

---yo  x

^7r^.7ȘX79

7.476.580,79

^C‘P/(y7i

F5T3

| I r.-T."

L

1 Z

Cod document 8553/2018-1-S0102564-B1

Revizie. 1

Pag 7


CONFORM CU ORÎG


Cap.1. Cheltuieli pentru obținerea si ă

Subcapitolul 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea

inițială - lucrări de igienizare

în prețuri la data de 31.03.2019, 1euro = 4,7628 lei


d FPM-03 01-01-02 Act 0Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

01

Lucrări de igienizare

271.586,00

51.601,34

323.187,34

TOTAL I

271.586,00

51.601,34

323.187,34

II. - MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

III. -

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

Total

0,00

0,00

0,00

Utilaje și echipamente de transport

Total

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

0,00

0,00

0,00

Total subcapitol 1.3

271.586,00

51.601,34

323.187,34


Cod document 8553/2018-1-S0102564-B1


revizie: 1


Pag 8


CONFORM CU


■       -                   - _j                 <■>     - o

Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților rfccesare obiectivukșâidl^est^â Devizul obiectului 02: Racordul la energie electrică Pîn prețuri la data de 31.03.2019, 1euro = 4,7628 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

I. - CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

01

Lucrări aferente racordării la rețeaua electrică

18.908,00

3.592,52

22.500,52

TOTAL I

18.908,00

3.592,52

22.500,52

II. - MONTAJ

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

TOTAL II

0,00

0,00

0,00

III. -

PROCURARE

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Total

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

Total

0,00

0,00

0,00

Dotări

Total

0,00

0,00

0,00

TOTAL III

0,00

0,00

0,00

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III)

18.908,00

3.592,52

22.500,52

FPM-03 01-01-02 Act

Nr. crt.


1

3.1


3.1.1Cod document. 8553/2018-1-S0102564-B1


Revizie 1CONFORM CU ORIGINALUL

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare ș+ dsistunță'W


în prețuri la data de 31.03.2019, 1euro


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli


_______ 2

Subcapitolul 3.1 Studii


Studii de teren


Pag 9Valoare

(fără TVA)


lei


2.202,00

0,00


lei


418,38


0,00


lei


2.620,38

0,00


  • 3.1.2

  • 3.1.3


Raport privind impactul asupra mediului - notificare


2,202,00


3.2


3.3


3.4


3.5


Alte studii specifice


Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de a vize, a c o rd u n și autorizați i


Expertizare tehnică


Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor


Proiectare


  • 3.5.1 Temă de proiectare

  • 3.5.2 Studiu de prefezabilitate


  • 3.5.3 Studiu de fezabilitate/

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general__     _______

  • 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor


3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție


0,00


418,38

0,00


2.620,38


0,00


39.209,00


7.449,71


46.658,71


0,00


0,00


252.186,00


0,00


0,00


87.000,00


55.062,00


0,00


0,0016.530,00


10.461,78


103.530,00


65.523,78


1 FPM-03 01-01-02 Act O


3.6

Cod document. 8553/2018-1-S0102564-B13.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

37.387,00

7.103,53

44.490,53

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

8.810,00

1.673,90

10.483,90

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

7.048,00

1.339,12

8.387,12

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.762,00

334,78

2.096,78

3.8.2. Dirigenție de șantier

28.577,00

5.429,63

34.006,63

TOTAL CAPITOL 3

331.484,00

62.981,96,

____\  394.465,96

1 FPM-03 O'-O'-02 Act O


Nr. crt.


IA

' I =

J

A

Cod document 8553/2018-1-S0102564-B1

Revizie 1

Pag 11

---------------


I

„   .   , , .     , . CaP-4. Cheltuieli

Devizul obiectului 01: împrejmuirea și dotarea cu camere videq a terenului din str. Chitila, f.n., TaVlaua A912, coGtorull

în prețuri la data de 31.03.2019, 1euro = 4,7628 lei


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli


lei


Formui.nr cod rPM-03 01-01 C? Act 0


1

2

Cap.4

4.1

. - Cheltuieli pentru investiția de ba

Construcții și instalații

4.1.1

Lucrări de construcții - împrejmuirea terenului

4.1.2

[

1 4.1.3

Lucrări de construcții - platforma container

Instalații electrice - lucrări aferente instalației electrice a utilizatorului

4.1.4

TOTAL I - subcapitol 4.1

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

i

4.2.1

Instalații de telecomunicații -sistemului de supraveghere video

4.2.2

Montare container metalic complet echipat

TOTAL II - subcapitol 4.2

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.3.1

Instalații de telecomunicații -sistemului de supraveghere video

4.3.2

Container metalic complet echipat

Total - subcapitol 4.31.126.431,00

214.021,89

1.340.452,89

11.403,00

62.039,00

2.166,57

11.787,41

13.569,57

73.826,41

1.199.873,00

227.975,87

1.427.848,87

136.472,00

25.929,68

162.401,68

2.168,00

411,92

2.579,92

138.640,00

26.341,60

164.981,60

85.730,00

16.288,70

102.018,70

11.785,00

2.239,15

14.024,15

97.515,00

18.527,85

116.042,85


Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj


4.4 și echipamente de transport


__Total - subcapitol 4.4

  • 4.5   Dotări___________________

Total - subcapitol 4.5

  • 4.6   Active necorporale


TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.60,00


0,00


0,000,00

0,00


0,00

0,00

în prețuri

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)/

, TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

68.518,00

13.018,42

81.536,42

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

34.259,00

6.509,21

40.768,21

Total subcapitol 5.1

102.777,00

19.527,63

12^3114^63Cap.5. Alte cheltuieli

Subcapitolul 5.2 Comisioane,cote.taxe,costul creditului în prețuri la data de 31.03.2019, 1euro = 4,7628 leiNr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții

33.908,00

0,00

33.908,00

5.2.3

Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții

6.782,00

0,00

6.782,00

5.2.4

Cota aferentă "Casei Sociale a Constructorilor “

33.908,00

0,00

33.908,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construi re/desființa re   zvSm’u'

X 88.162,00

0,00

88.162,00

Total subcapitol 5.2  ;|§

162.760,00

0,00

162.760,00


Cod document. 8553/2018-1-S0102564-B1în

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) lei

TVA

lei

Valoare cu

TVA

lei

1

2

3

4

5

5.3.1

Cheltuieli diverse si neprevăzute

829.894,00

157.679,86

987.573,86

Total subcapitol 5.3

829.894,00

157.679,86

987.573,86


d FPM-03 01-01-02 Act 0
Cod document 8553/2018-1-S0102564-B1

<-£evizie: 1

Pag 14^2. Principalii indicatori tehnico-economici

a) Indicatori maximali

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectul\n                             ^su

respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate^d^evfzul genW^ aferentă scenariului optim se prezintă în tabelul de mai jos:          z

Tabel 1. Valoarea totală de investiție

Specificație

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

Total investiție

9.436.278,00

1.761.968,42

11.198.246,42

C+M

7.980.366,00

1.516.269,54

9.496.635,54

b) Indicatori de performanta

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacitățti fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții se prezintă in tabelul de mai jos:

Tabel 2. Deșeuri estimate a se elimina elimina de pe amplasament

Tabel 3. Capacități fizice

Specificație

Lungime gard

1630 m

înălțime gard

2 m

Poarta de acces glisanta

6 m

Container metalic

1 buc

Camere supraveghere

18 buc.

Lungime totală cablu

7000 m


c) Indicatori financiari


Tabel 4. - Indicatori financiari


Specificație
Tip deșeu

Cantitate (t)

Moloz (beton, asfalt, cărămizi, praf)

32 598

Deșeuri municipale si lemn

1 270

Deșeuri solide amestecate

8 367

Deșeuri periculoase

100

Total

42 335

Investiția specifică                        222,90

Investiția specifica reprezintă costul pentru evacuarea deșeurilor, salubrizare, igienizare, împrejmuire si dotarea cu camere de suprveghere.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Durata de execuție va fi de 4 luni. Eșalonarea fizică a lucrărilor necesare realizării investiției este


prezentată în Graficul de realizare a investiției.


5d FPM-03 01-01-02 Ac! O