Hotărârea nr. 495/2019

HOTARAREnr. 495 din 2019-09-17 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA N.A.T.O. SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE STRADA IZVOR CU STRADA NICOLAE D STAICOVICI, DOCTOR, SECTOR 5, BUCUREST

............... i   ' i ' i ii r —iii  i ’ —_  - ■ HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Piața N.A.T.O. spațiului public situat la intersecția dintre strada Izvor cu strada Nicolae D Staicovici, doctor, sector 5, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 9673/11090/23.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 160/27.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 587/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 09/13.09.2019 al Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București:

în conformitate cu prevederile:

Art. 2, lit. d) din Ordonanța Guvernului României nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr 48/2003 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numelor poștale de imobile în Municipiul București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/2003; în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. d) și art 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se atribuie denumirea de Piața N A T.O. spațiului public situat la intersecția dintre strada Izvor cu strada Nicolae D. Staicovici, doctor, sector 5, București.

Art.2 Piața sus menționată se identifică potrivit planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 Pe amplasamentul prevăzut la art. 1, Ministerul Apărării Naționale va realiza un postament pentru amplasarea drapelelor statelor membre N.A.T.O. și a simbolului alianței.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrației Străzilor, Primăriei Sector 5, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Oficiului Național al Registrului Comerțului. Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Marius AdrjarTF’avel

\


București. 17 09.2019

Nr. 495SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.