Hotărârea nr. 494/2019

HOTARAREnr. 494 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PARCAJELOR APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONCESIUNE CATRE CAMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului București

HOTÂRÂRE

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune către Compania Municipală Parking București S A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 17309/11.09.2019 și al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1214/11.09.2019;

Văzând avizul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 86/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 586/16.09.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare:

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din Municipiul București și a caietului de sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă și confirmă delegarea ca modalitate de gestiune a serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București, mai puțin cele aflate în administrarea sectoarelor.

Art.2 Se aprobă și confirmă ca serviciul public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București să fie delegat către Compania Municipală Parking București S.A., mai puțin cele aflate în administrarea sectoarelor.

Art.3 Se aprobă încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune, împreună cu anexele acestuia, între Municipiul București, în calitate de delegatar și Compania Municipală Parking București S.A., în calitate de delegat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2.

Art.5 (1) La data intrării în vigoare a contractului prevăzut la art. 2 se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 530/23.08.2018.

(2) Contractul de delegare în vigoare, aprobat și încheiat în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 530/2018, își va păstra valabilitatea până la data la care va începe să își producă efecte juridice contractul de delegare ce face obiectul prezentei hotărâri, hotărârea inițială fiind confirmată prin prezenta.

Art,6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019


București, 17.09.2019

Nr. 494’


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana Zamfir


A/Oc'M , C(y. M 6

AVx            C>v\

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII ȘERVETULUI PUBLIC DE ( '

ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PARCAJELOR APARȚINÂND

MLNICIPIl El I BUCUREȘTI PRIN CONCESIUNE

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta. nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare 42671 17, cont R095TREZ7002 1330250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat de doamna Gabriela F irea în calitate de Primar General, denumit in cele ce urmează ..Delegatar". pe de o parte.

și

Societatea Compania Municipală Parking București S.A.. cu sediul social în București. Sectorul 1 , strada Profesor Dr. Grigore Cobălcescu nr. 8. parter, camera 3. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/10320/2017. cod unic de înregistrare 37832152. cont RO97TREZ7015069XXX018824 deschis la Trezoreria Sector 1. reprezentată de Constantin-Cristiar General Interimar, denumită în cele ce urmează „Delegat*


Denumite în continuare împreună ..Părțile" și separat ..Pai

AVÂND ÎN VEDERE:

 • (A) Dispozițiile art 5 alin. 2 lit j. art. 10 alin. 1 lit b , art. 12 alin. 2 lit a. ari 13 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare

precum:

 • (B) Faptul că. în conformitate cu dispozițiile legale menționate la lit. (A) de mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de administrare și exploatare a domeniului public și privat, iar amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor este parte componentă a serviciilor de administrare și exploatare a domeniului public și privat de interes local, această activitate putând fi delegata către o societate conform art 12 alin. 2 lit a. în baza unui contract atribuit conform art. 13 alin 2 lit. a) din OG nr. 71/2002:

 • (C) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/22.02.2018. cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din Mun. București;

 • (D) Faptul că societatea Compania Municipală Parking București S.A. a fost înființată de Municipiul București (acesta deținând 99,9995 % din acțiunile emise de această societate, deci controlul absolut asupra acesteia) și organizată ca o întreprindere publică, tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul in cele mai bune condiții pentru comunitate. Compania Municipala Parking București deține Atestatul AMRSP nr. 1/15.03.2019 pentru furnizarea/prestarea serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Mun. București.

  Dispozițiile Hotărârii Consiliului--General al Municipiului București nr ...... /

  care s-a aprobat forma prezentului- Contract de delegare convenit încheie


  prin


  Au

  administrare sKexpiat;


  prezentului /Contract de delegare a gestiunii serviciului public de

  <e a


  parcărilor aparținând Municipiului București prin concesiune

  \ / \ 1 / \ - * - -


(denumii în cele ce urmeaza Contractul de delegare), conform termenilor și condițiilor stipulate in cele ce urmează:


(1) In sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"An Contractual"

înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract:

„Aria Delegării"

înseamnă raza teritorială a De legatarii lui, respectiv Municipiul București;

„Autoritatea Municipală"

..Autorizații

"Bune Practici Comerciale"


înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

înseamnă toate autorizațiile. licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de o Autoritate Competentă. în scopul furnizării/prestării și gestiunii Sere ici ului:

înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile:

 • (B)  suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate Ia litera (A) de mai sus. ținând cont de specificațiile și normele de fabricație: totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;


 • (C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutina, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului: de asemenea. operațiuniU-d^ întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de

2


"Bunuri de Preluare"


"Bunuri de Preluare"


Bunuri de Retur"


Bunuri de Retur"


"Bunuri Proprii"

„Utilizator"

"Contract"


"Bunuri Proprii"

„Utilizator"

"Contract"


..Corpul Agenților de monitorizare"


„Corpul Agenților de monitorizare"


"Data de începere

(a Contractului)?/-


"Data de începere (a Contractului)"/-


personal iustinii și cu experiență, care deține know-liow -ui. tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

 • (D) verificări si controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

 • (E)  operarea echipamentelor și utilajelor folosite in gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant. alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

înseamnă acele bunuri proprii viitoare, dobândite de Delegat, aferente serviciului delegat care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

înseamnă amplasamentele parcajelor aferente serviciului de administrare și exploatare delegat, transmise Delegatului de către Delegatar direct sau prin dirccțiile/administrațiile din subordine precum și cclelate bunuri aferente serviciului de administrare și exploatare delegat în condițiile prezentului contract;

înseamnă acele bunuri care aparțin sau vor fi dobândite de către Delegatul, tara legătură directa cu servciul delegat de administrare sau exploatare și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului

înseamnă persoana fizică sau juridică care utilizează Locul de Parcare dintr-un Parcaj pentru staționarea unuia sau mai multor autovehicule, ocazional, ori cu caracter de regularitate;

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună -   -   *      ■    ■           1 pOt p

modificate acestea s                                 ’daj cu

acordul Părților prin i

1                                                                                C. “C \înseamnă totalitatea persoanelor fizice care seîegîlimează


Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul prestează Serviciul și să notifice acestuia și Delegatarului eventualele disfuncționalități în prestarea Serviciului;
Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar. care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului. Perioada de Mobilizare și Data de Începere’ ) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

Data Intrării în Vigoare”

'Data încetării (Contractului)”

'Data Semnării (Contractului)”

'Daună”


înseamnă Dala Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

înseamnă dala la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 47 ("Menținerea unor prevederi după Dala încetării") din prezentul Contract;

înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegalarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți ;

înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta

Delegat”

.Delegatar”


înseamnă societatea Compania M

București S.A.. căreia i-a fost țmdbiii^tms ASISTcWÎA'Durata Contractului”

.Garanția de Bună Execuție”


“Indicatori de Performanță”va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 21 (..Garanția de Bună Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegalarului, pentru a garanta în limita valorii sale;

 • a) plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

 • b) plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură I cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice inocbși


,,Investiții”


”Loc de parcare”


indiferent de suportul pe care suni stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind proiecția datelor cu caracter personal: și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și clementele de knovv-hovv ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

înseamnă toate și orice tip de proiecte, ansambluri de măsuri, ori lucrări concrete de extindere, reabilitare și modernizare a Parcajelor, precum și proiecte, planuri de dezvoltare ori lucrări concrete de înființare a unor Parcaje noi, finanțate conform prevederilor Articolului 15 ("Investiții”);

înseamnă locul amenajat în cadrul unui Parcaj, semnalizai cu panouri indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice și destinat staționării unui singur vehicul;

Loc de parcare rezervat


înseamnă locul de parcare atribuite utilizatorilor actelor normative in vigoare,


”Parcaj


înseamnă amplasamentul necesar^ serviciului delegat.

vehiculelor, semnalizat

îl delimitează de zonadestin;          oct specia

pr            tre și/sau marcaje, care

destinată circulației autovehiculelor


sau de alte zone, inclusiv Parcajele noi. Parcajele instituțiilor publice și Parcajele Park and Ride aferente serviciilor concesionate Delegatului:


"Parcaje noi”


înseamnă Parcajele realizate de către Delegat conform programului de Investiții Anexa nr. 6 la Contract, cat si cele nou avizate in cadrul CTC care vor completa automat Anexa 3;


"Parcajele instituțiilor publice" înseamnă Parcajele aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea instituțiile publice și care pot fi atribuite gratuit spre utilizarea exclusivă acestora;


"Parcaje „Park and Ride"


înseamnă spațiile amenajate, de regulă în apropierea capetelor de traseu ale unor mijoace de transport public destinat în mod special staționării vehiculelor aparținând Utilizatorilor care își continuă călătoria cu mijloacele de transport public;înseamnă aparatul prin intermediul căruia se încasează tariful pentru staționarea vehiculelor pe Locurile de parcare:


înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data^de începere a prezentului Contract;

••Perioada de Monitorizare"


‘•Regulamentul Serviciului"


"Serviciul"


înseamnă o perioadă specifică (ii pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate de Delegat prin rapoartele, lunare trimestriale, anuale și/sau (ii) modul de prestare a Serviciului de către Delegat ori (iii) Indicatorii de Performanță, sau (iv) orice altă perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții notificate Delegatului sau prin inspecții inopinate: Atunci când Delegatarul/Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate de Delegat prin rapoartele întocmite conform prezentului Contract. Perioada de Monitorizare este ulterioară perioadei pentru care Delegatul întocmește raportul (lunar, trimestrial sau anual);

înseamnă regulamentul serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public sau domeniului privat al Municipiului București (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), aprobat de Delegatar;

înseamnă serviciul public de administrare și exploatare a Parcajelor aparținând Municipiului București, aflat conform Legii sub responsabilitatea Delegatarului. respectiv:

 • a)  administrarea Parcajelor respectiv amenajarea, dotarea, exploatarea acestora;

 • b)  ridicarea/blocarea autovehiculelor care staționează neregulamenlar în Parcaj ori care blochează accesul în Parcaj;

 • c)  gestionarea Parcajelor respectiv repararea. întreținerea și modernizarea acestora:

d)


f)


gestionarea și întreținerea parcului auto pentru ridicarea/blocarea autovehiculelor care staționează

emecrtA

XS.5TH*’.'-

ȚEHN’CA >

---'1 î


încasarea tarifelor de parcare; încasarea sumelor pe neregulainentar în Parch+e:fcitîorfate


g)


gestionarea contractelor pentru parcare rezervate;


h)


gestionarea formularelor cu regim special și a altor bunuri utilizate pentru prestarea Serviciului;

i) înființarea unor Parcaje noi. conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract:

"Smart Parking"reprezintă ansamblul de măsuri, aplicații, echipamente, procedee tehnico - electronice de administrare, gestiune, supraveghere, verificare a parcajelor din Mun. București, precum și orice măsuri, echipamente, aplicații, procedee tehnico - electronice de încasare sau verificare a>trrca^rii Tarifului Serviciului, precum și orice alte elemente de servicii de gestiune, administrare, exploatare a parcajelor într-un și


prinți-un sistem electronic, informatizat, ce înglobează tehnologii de ultimă generație și care concură ia realizarea proiectului general de Smart City:

“Tariful Sen iciului

înseamnă tariful de utilizare a Parcajelor aprobate de Delegatar conform legii pe care Delegatul le va incasa de la Utilizatori. conform reglementărilor HCGMB:

..Zi”

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la ..Zi Lucrătoare”

..Zi Lucrătoare”

înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică: (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții. în conformitate cu Legea în vigoare;

 • (2) In cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora. înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

 • (3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

 • (4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

 • (5) Referirile la ..acest cont ract/prezen tul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

 • (6) Referirile la "Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.


 • (7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de adfrs-U aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL. DURATA SI DOCUMENTELE CONTRACTUL®

’                                                                                                          7/faZ yr


LU z

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI


x* ■

 • (1) Obiectul prezentului Contract constă în delegarea gestiunii Serviciului public de administrare și exploatare a parcărilor Municipiului București, aflat conform Legii sub responsabilitatea Delegatarului. constând în:

 • a) amenajarea, intretinerea. dotarea, exploatarea locurilor de parcare:

sancționarea pecuniara sau exercitarea drepturilor legale asupra utilizatorilor/ autovehiculelor care staționează neregulamentar în Parcaj ori care blochează accesul în Parcaj:


ajejor respectiv repararea. întreținerea și modernizarea acestora:

X           /Ci


 • d)  gestionarea și întreținerea parcului auto pentru ridicarea blocarea autovehiculelor care staționează neregulamentar în Parcaje:

 • e)  încasarea Tarifelor Serviciului:

 • f)   încasarea sumelor rezultate din sancționarea pecuniara sau exercitarea drepturilor legale asupra utilizatorilor. staționate neregulamentar în Parcaje:

 • g)  gestionarea contractelor pentru folosința locurilor de parcare rezervate:

 • h)  gestionarea formularelor cu regim special și a altor bunuri utilizate pentru prestarea Serv iciului:

 • i)   înființarea unor Parcaje noi. conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract:

 • j)   orice alte servicii conexe, necesare ce vor aparea pe parcursul activ itatii conform obiectului.

 • (2) Delegatul va avea totodată dreptul și obligația de întreținere corespunzătoare, fără a avea însă dreptul să solicite plata Tarifului serv iciului de la Utilizatori,:

 • a)  Parcajele utilizate de instituțiile publice, și care sunt aferente imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea, identificate ca atare în Anexa nr. 3 "Inventarul Amplasamentelor de retur aferente Serviciului Delegat":

 • b)  Parcajele care pol ii utilizate tară plată, identificate ca atare în Anexa nr. 3 " Anexa nr. 3 "Inventarul Amplasamentelor de retur aferente Serviciului Delegat":":

 • (3) Nu fac obiectul prezentului Contract:

 • a) Serviciile de administrare sau exploatare asupra parcajelor amenajate pe terenurile proprietatea privată a persoanelor fizice și sau juridice:

 • b) Parcajele publice de reședință, aferente imobilelor cu destinația de locuință sau parcările de domiciliu: Parcajele de reședință administrate de primăriile de sector:

  • (4)  Prin

  menționată la Articolul 3 ("Durata Contractului. Perioada de Mobilizare și Data de începere"), dreptul și obligația de a administra si exploata Parcările existente și de a înființa noi Parcări pe terenuri aparținând Municipiului București și amplasamente care vor fi puse acestuia pentru administrare sau exploatare pe măsură ce vor fi identificate.

  • (5) Delegatul va presta Serviciul în conformitate cu prevederile prezentului Regulamentului Serviciului, ale Caietului de sarcini al Serviciului și cu dispbzi^

  • (6) Prin prestarea Serviciului, Delegatul trebuie să asigure:

  satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică privind(ștațiojZarea autov ebîcîiîelăf:

  administrarea, exploatarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului în interes public:


  prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp


  la dispoziția

  /XV?

  ’Wrac.L aleC'


  • a)

  • b)
 • c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului;

 • d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai Serviciului:

  • e)

  • f)


  crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului. în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului:


  protecția și conservarea m’ediului natural și construit, precum și tonice. în conformitate cu reglementări' direcția r'g GUVERNAI'

  J*. CORPOKA’

  \ >
  onumentelor și

  Vjgoare:


  T. ! •z

  /


 • g) proiecția igienei și sănătății publice, in conformitate cu reglementările specifice in \ iuoarc

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTUA L PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE

 • (1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data de începere a Contractului.

 • (2) Data de începere este ulterioară Datei Intrării in Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 (..Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

 • (3) Cu toate acestea. în condițiile dispozițiilor legale in vigoare (ex: art. 21 alin. (2) din OG nr. 71/2002), în vederea amortizării investițiilor realizate sau atrase de către Delegat în exercițiul prezentului contract. în măsura în care această amortizare nu se poate realiza pe perioada convenită la alin. ( 1) de mai sus. prezentul contract î.și va prelungi valabilitatea de drept, fără încheierea niciunul act adițional, pentru o perioadă suficientă de timp în scopul amortizării investițuiilor anterior menționate, fără ca prin aceasta, durata maximă a contractului să depășească 30 ani.

 • (4) în cazul în care nu va fi incidență prelungirea de drept a Contractului, conform alin. (3) de mai sus. Părțile pol conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 6 (sase) luni înainte de dala expirării Contractului.

 • (5) în cazul în care este necesar. ître Data Semnării și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

 • (6) în Perioada de Mobilizare, care nu poale fi mai lungă de 60 (sasezeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora:

 • a) Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 22 ("Asigurări”) din prezentul Contract;

 • b) Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data de începere a Contractului, astfel cum este aceasta definită la Artic 1 ("Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.


  ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE


cp* ' .■.c a 7 UQiCft

X ,,r:

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a Părților cu privire la obiectul acestuia.


/)


 • b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

 • c)  “Inventarul Bunurilor de retur aferente Serviciului Delegat":( Anexa nr. 3)

 • d) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor sau amplasamentelor (Anexa nr. 4)

 • c) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5);

 • f)  Programul de Investiții (Anexa nr. 6;

 • g) Indicatorii de Performantă (Anexa nr. 7)

 • h) Tariful Serviciului (Anexa nr. 8)

 • i)  Costul Serviciului Public de Administrare a Parcajelor (Anexa nr. 9)

 • (4) In cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚII/


ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatului arc următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu rc^ill^mUn-ttle. programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.


 • a)

  să stabilească strategiile de dezvoltare și funcționare a Serviciului:

  să exercite competențele și responsabilitățile ce-i revin potrivit Legii în domeniul Serviciului:


  b)


 • c) să aprobe structura, nivelul și ajustările Tariful Serviciului propuse de Delegat:

 • d) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului precum și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor Municipiului București, încredințate pentru prestarea Serviciului:

 • e) să urmărească asigurarea unei bune întrețineri, protejări și conservări a Parcărilor:

 • f)  să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a Municipiului București, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu, in funcție de propunerile Delegatului:

 • g) să inspecteze Bunurile de Retur sau aferente prestării serviciilor delegate, respectarea clauzelor de administrare, exploatare, întreținere și predare a acestora:

 • h) să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

 • i)  să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutarc a obligațiilor contractuale de către Delegat:

 • j)  să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract, ori în cazul în care Delegatul nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin Contract, cu exceptj^usituațiil^r-^are nu se datorează.Delegatului;

 • k) alte drepturi pi/văzui^j?eprezentul Contract sat/de Lese.

/ ^7^        1 I

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) să presteze Serv iciul în Aria Delegării, cu respectarea prevederilor prezentului Contract, a Regulamentului Serviciului, a Caietului de Sarcini și a oricărei Legi aplicabile Serviciului.

 • b) să asigure amenajarea Parcajelor, instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației in aceste Parcaje;

 • c) să pună în vânzare /biletele/tichetele/jetoanele/abonamentele/legitimațiile/autorizațiilc. emise conform legii. în orice mijloace prevăzute de lege posibile, inclusiv prin intermediul soluțiilor de SMAR1 PARING: echipamente, platforme, aplicații vveb si pe mobil, software, precum si orice alte alternative moderne de plata puse la dispoziția utilizatorilor;

 • d) să încheie contracte cu Utilizatorii pentru Locurile de parcare rezervate;

 • e) Sa urmareasca dezvoltarea noilor tehnologii de gestiune a parcărilor, sa solicite introducerea acestora in regulamentul Serviciului, si sa implementeze noile tehnologii;

 • f)  să încaseze de la Utilizatori Tariful Serviciului aprobat de Delegatar;

 • g) să încaseze/primească drepturile pecuniare prevăzute de prezentul Contract în vederea acoperirii Costul serviciului public administrare a parcajelor, aplicat la numărul efectiv de locuri de parcare exploatale/administrate;

 • h) să solicite Delegatarului ajustarea și/saii modificarea Tarifului Serviciului în situațiile și în condițiile prevăzute de Lege;

  i)


să sesizeze organele de poliție competente cu privire la faptele produse în^Rat^aje, care potrivit Legii îmbracă forma unor abateri de la normele privind ordinea șj^țnjștea pubjică și/sau care constituie contravenții sau infracțiuni.


alte drepturi prevăzute de prezentul Contract;

cale ori perflpiC 'gestionarea servicului public de administrare sau exploatare irTconditii optime, pentrtr-fealîzarea investițiilor, pentru atingerea indicatorilor de performanta, pentru atragerea de investiții private este necesar, in condițiile legii.


sa solicite si sa primească aprobarea De legatarului

 • 1) sa dispună toate măsurile legale pentru sancționarea utilizatorilor care nu au achitat Tariful serviciului și să recupereze sumele restante.

m) In cazul diminuarii/majorarii parcajelor aferente serviciului delegat, obligațiile, mai ales cele de natura pecuniara sau investitionala ale delegatului vor tine cont de aceste diminuări, in sensul analizării si amendării corespunzătoare a contractului prin act adițional.


ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

i

Delegatarul are următoarele obligații:

a) să actualiz             be modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins î1 la pre^ntul C


ct, în baza regulamentelor cadru, conform Legii; znexa nr. • b) să aprobe Tariful Serviciului propus de Delegai conform Legii in vigoare. i inclusiv ajustările și modificările):

 • c)  să verifice periodic:

 • 1.  calitatea Serviciului prestat:

 • 2.  îndeplinirea Indicatorilor de Performantă:

 • 3.  menținerea echilibrului contractual:

 • 4.  gradul de îndeplinire a obligațiilor in sarcina Delegatului privind prestarea Serviciului;

 • d) să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract:

 • e) să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

 • f)  să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri ele. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului;

 • g) să păstreze, in condițiile Legii, confidențialitatea dalelor și informațiilor economico -financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public;

 • h) să asigure predarea către Delegat, direct sau prin administrațiile/entitățile din subordine, locurilor de parcare ce fac obiectul Anexei 3 -"Inventarul Bunurilor de retur aferente Serv iciului Delegat";

 • i)  dacă veniturile realizate de Delegat sunt mai mici decât Costul serviciului- aprobat de Autoritatea Municipală - Anexa 9 la Contract -. aplicat la numărul electiv de locuri de parcare exploatate/administrate. diferența va fi suportată de către Delegatar, în condițiile art. 18 alin. (3) din OG nr. 71/2002. respectiv ari. 20 lit. 1) și 26 din Regulamentul serv iciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al Mun. București, aprobat prin HCGMB nr. 95/2018.

Diferența va fi achitată de Delegatar pe bază de solidare scrisă și detaliată formulată de Delegat, lunar, trimestrial sau anual, în funcție de necesitățile interne, raportat la Luxurile financiare și se va plăti de către Delegatar în termen de maxim 30 de zile de la data formulării solicitării. In caz de întârziere la plată. Delcgatarul va datora dobânzi. în cuantumul prevăzut de legislația fiscală pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat. Cuantumul obligațiilor accesorii nu îl va putea depăși pe cel al obligației/obligațiilor principale.


 • j)  alte obligații prevăzute de Lege sau în prezentul Contrac

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele obligații generale:

 • a) Sa asigure întreținerea, modernizarea, amenajarea si după caz, construirea Parcajelor, dotarea acestora cu indicatoare, automate de plata, stalpisori, bariere, senzori, soluții SMART PARKIXG. alte soluții de semnalizare in aceste Parcaje;

b) să gestioneze Serviciul, conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a-prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. într-OdTîanferăef^entă. în conformitate cu Legea și Bunele PractkfTCoîhspciale;

Ar 1   ;                                       \

 • c) să realizeze toate demersurile pentru asigurarea finanțării, dm venituri proprii sau din surse atrase. în condițiile legii, necesare pentru prestarea Serviciului, inclusiv fondurile necesare pentru realizarea investițiilor, din surse proprii și/sau atrase, inclusiv contracte de creditare, de asociere in participație ele:

 • d) să încaseze Tariful Serviciului:

c) să asigure tipărirea tichetelor. abonamente, bonuri cu valoare fixă ctc.. precum si orice alte operațiuni rezultate din implementarea componentei de ..SMART PARKINCi ‘

1) să întrețină și să modernizeze Parcajele conform unor programe de întreținere și modernernizare aprobate anual de către Delegatar:

 • g) să asigure dotarea Parcajelor cu indicatoare, parcomclre. stâlpișori, bariere, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, ctc.;

 • h) să asigure întreținerea și repararea părții carosabile din interiorul Parcajelor:

 • i)  să asigure marcajele corespunzătoare în Parcaje și pe partea de carosabil destinată acestora:

 • j)  să instaleze la loc vizibil normele/regulile de utilizare a Parcajelor:

 • k) să nu permită accesul în Parcaje a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente:

 • l)  să asigure semnalizarea rutieră verticală și orizontală a Parcajelor. în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București:

 • m) să asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, deszăpezire, dezinsecție. dezinfecție și deratizare a Parcajelor numai cu operatori autorizați:

 • n) să asigure folosința netulburată de către Utilizatori a Parcajelor:

 • o) să nu aplice alte Tarife decât cele aprobate de Delegatar.;                             '

 • p) să asigure eliberarea necondiționată a Locurilor de parcajÂ?/RmW[m^ în cazSb efectuării, unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară, a aJestora sau dacă^aținlui respectiv i s-a atribuit altă destinație;

 • q) să țină evidența locurilor de parcare pe fiecare Parcaj, să păstreze toate documentele referitoare la acestea și să le prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze control;

 • r)  să nu amplaseze dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare fără avizul Comisiei tehnice de circulație a municipiului București;

 • s) să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde destinației Parcajului sau. în caz contrar, să încaseze Tariful Serviciului în raport cu numărul de locuri ocupate de vehiculul în cauză;

 • t)  să furnizeze Delegatului și Autorității Municipale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii dezvoltării Serviciului;

 • u) să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează Serviciul. în condițiile Legii;

 • v) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, intr-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat.-adresa reclamantului, data și ora reclamației. data și ora rezolvării. nfmiăW<d? ordine,al reclamației care va fi comunicat petdntuTîH, La sesizările scrise Delegatul arc obligația să răspundă in termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora:

vv) să depună toate diligentele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor de Retur pe toată Durata Contractului

x) să predea Delegalarului. la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la Articolul 17.1. (..Bunurile de Retur"). în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice ele., pe bază de proces verbal de predare-primire:

v) să obțină și să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare:

z) să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 7 (..Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat:

aa) să aplice metode performante de management care să conducă la optimizarea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în v igoare;

bb)să transmită Delegalarului modificările de patrimoniu apărute in cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la dala de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea in contabilitatea acestuia:

cc) să cesioneze sau să transfereprezcntul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, doar în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 25 ("Sub-dclegarea și Cesiunea"):

dd)să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 22 ('"Asigurări") din prezentul Contract:

ee) să asigure personalul necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă și mijloacele tehnice necesare:

ff) să asigure pregătirea profesională a propriilor salariați:

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚII SPECIFICE ALE DELEGATULUI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DELEGAT.

 • (3) Stabilirea unor noi amplasamente pentru organizarea Parcajelor, inclusiv a Parcajelor de tip ParkckRide se va face cu aprobarea Delcgatarului .

 • (4) Parcajele gestionate prin serviciul de delegat vor fi utilizate . de regula cu plată.

 • (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4). Delegatul va permite slaționarea/utilizarca gratuită pentru:

 • a) autovehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor.:

 • b) autovehiculelor de intervenție (salvare, pompieri, poliție):

 • c) organizarea și desfășurarea de evenimente cu caracter umanitar, evenimente finanțate de la bugetul local si evenimentele organizate de autoritari centrale ale stratului. Pentru toate aceste evenimente este necesara informarea prealabila a Delegatului.

 • d) Autovehicule care dețin permise de parcare eliberate in baza dispozițiilor transmise de Delegatar către Delegat

 • (6) Totodată. Delegatul va permite utilizarea fără plată a Parcajele în cazurile expres prevăzute la Articolul 2 alineatul (2).

 • (7) In schimbul asigurării parcajelor gratuite conform alin. (5) lit. c și alin. (6) de mai sus, precum și art. 2 alin. (2) de mai sus, Delegatarul va suporta costul utilizării lor prin plata către Delegat a unei compensații egale cu 509c din Costul serviciului.

 • (8) In cadrul Parcărilor. Delegatul va stabili Locuri de parcare cu folosință exclusivă, denumite Locuri rezervate, cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului prevăzut în Anexa nr. I la prezentul Contract.

 • (9) Utilizarea Locurilor rezervate este posibilă în baza unui contract încheiat între Delegat și Utilizator.

 • (10) Tariful pentru utilizarea Locurilor rezervate sunt cele prevăzute în Anexa nr. 8 ("Tariful de exploatare la Data de începere a Contractului")

ARTICOLUL 10 - TARIFUL SERVICIULUI


 • (1) Tariful Serviciului la Data de începere a Contractului este prevăzut în Anex4Lnr. Și ' '

 • (2) Structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încât, respectând necesitatea publică a serviciului, nivelul economico - social de sustenabilitate a costului de către Utilizatorul final, să se urmărească respectarea următoarelor condiții:

 • a) să acopere costul efectiv al Prestării Serviciului;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare:

 • c) să încurajeze prestarea eficientă a Serviciului și protecția mediului:

 • d) să încurajeze investițiile de capital;

 • e) să respecte autonomia financiară a Delegatului.

 • (3) Nivelul Tarifului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, sustenabilitatea

economico - socială a acestuia, de către Utilizatorii finali, cât și interesele Delcgatarului. Valoarea Serviciului se fundani^ntează. se ajustează sau se modifică conform metodologiei aprobate de DelegataMm con^narea Delegatului.                             —x.
 • (4) Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea I arifelor serviciului, a modificărilor și ajustărilor acestora.

 • (5) .Aplicarea de către Delegat a 1 arifului serviciului aprobate de Delegatar este obligatorie.

 • (6) Sumele încasate de Delegat din Tarif, precum și cele încasate prin penalizarea utilizatorilor autovehiculelor neregulamentar parcate, constituie venituri ale Delegatului și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de activitatea de administrare și exploatare a serviciului.

 • (7) Soluționarea oricăror dispute în legătură cu aprobarea/modificarea/ajustarea Tarifului de exploatare se face conform prevederilor Articolului 48 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționarea disputelor Delegatul va aplica Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, care vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚĂ

 • (1) De la Data Intrării în Vigoare. Delegatul va avea obligația de a plăti Delegatarului o Redevență în cuantum de 1% din incasarile taxei de parcare, fara TVA. inregistrate in contabilitatea Delegatarului. aferente exploatării locurilor de parcare ce fac obiectul Anexei nr. 3, nu mai târziu de data de 30 iunie, pentru anul anterior.

 • (1) Pentru evitarea oricărui dubiu. Părțile confirmă că Redevență va fi atât pentru anul calendaristic in care intervine data Intrării în Vigoare cât și pentru anul calendaristic în care intervine încetarea sau rezilierea Contractului.

 • (3) Plata cu întârziere a Redevenței dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat. Cuantumul obligațiilor accesorii nu îl va putea depăși pe cel al obligației principale.

 • (4) In cazul în care întârzierea Delegatului în efectuarea plății Redevenței se prelungește pe o durată care determină acumularea de penalități care depășesc suma datorată. Delegatarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").ca

înARTICOLUL 13- MONITORIZAREA CONTRACTULUI

 • (1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și in general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegalar. prin Corpul Agenților de Monitoriare și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

 • (2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 8 (,,Indicatorii de Performanță"), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

 • a) să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

 • b) să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz. măsuri și termene de conformare

 • c) să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.


a) pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

c) să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegalar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d) să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

 • e) să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

 • f) să permită Corpului Agenților de Monitorizare, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul;

 • (ii) să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă  fotocopii și să sco^tă^eXtrase di orițe dosar sau registru ținut de către DelegâKși să î sau teste. /     .


  efectueze inspeepf măș


17 ' ._______

 • (5) Dclcgalarul/Autorilaiea Municipală va informa/notifica in prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi lotuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când in când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legale de Serviciu.

 • (6) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, a cărei durată va fi stabilită cu ocazia transmiterii informări i/noti ficări i prevăzute la alin. (5). Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un "'Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte. Atunci când Delegalul/Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate în rapoartele întocmite de Delegat conform prezentului articol. Perioada de Monitorizare este ulterioară perioadei pentru care a fost întocmit respectivul raport și se întinde pe o perioadă de 30 (treizeci) zile de la dala primirii raportului. în cazul în care, monitorizarea informațiilor conținute de raportul prezentat de Delegat presupune efectuarea unor verificări la sediul Delegatului. Perioada de Monitorizare se prelungește în mod corespunzător, iar Delegatul va fi informat/noti ficat conform prezentului alineat.

 • (7) După primirea Raportului de monitorizare. Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

 • a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță:

 • b) prevedea o dală până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

 • (8) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor. în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

 • (9) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

 • (10) începând cu cel de-al doilea An Contractual, Delegatul va prezenta Delegatariilui, anual, până la sfârșitul primului trimestru al Anului Contractual curent, un raport privind numărul de utilizatori ai Parcărilor, numărul de abonamente/legilimații/autorizații/bilete/tichete/jetoane distribuite Utilizatorilor și volumul încasărilor din Tarif în Anul Contractual precedent.
ARTICOLUL 14-ÎNTREȚINERI ȘI REPARAȚII

 • (1) In scopul menținerii unei stări corespunzătoare a Parcajelor. Delegatul \a executa periodic lucrări de întreținere și reparații de diferite categorii, conform unor programe anuale de întreținere și reparații aprobate de către reprezentanții Delegatarului. respectiv membri Adunării Generale a Acționarilor. In funcție de cheltuielile rezultate din prestarea acestor servicii. Tariful de administrare si exploatare poate fi modificat in condițiile prezentului contract. Aceste cheltuieli necesare menținerii unei stări corespunzătoare amplasamentelor sunt considerate cheltuieli aferente serviciului delegat.

 • (2) Execuția lucrărilor va fi asigurată fie prin personal propriu fie prin contractarea acestora cu respectarea prevederilor Legii Achizițiilor.

 • (3) Lucrările de întreținere și reparații se vor realiza la intervale adecvate cu respectarea normativelor în vigoare. în condiții tehnice și economice corespunzătoare care să asigure exploatarea optimă a acestora.

 • (4) Volumul lucrărilor de reparații/modernizâri și fondurile necesare se stabilesc pe bază unor documentații tehnico-economice, ante-măsurători, respectiv proiecte elaborate în raport cu starea tehnică și funcțională a Parcărilor. Documentația pentru executarea lucrărilor se va întocmi cu respectarea standardelor și normelor specifice, precum și a cadrului de conținut pentru proiectele respective.

 • (5) Periodicitatea normată a execuției lucrărilor de întreținere și reparații curente la instalațiile și echipamentele gestionate de Delegat este cuprinsă în documentațiile tehnice. Acestea se vor efectua conform normelor în vigoare.

 • (6)  Delegatul, va efectua verificări zilnice ale echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciilor pentru constatarea modului de funcționare a acestora.

 • (7) Cele constatate vor fi consemnate în ordinul de lucru din ziua respectivă și vor fi înregistrate într-o ..fișă de intervenție" existentă pentru fiecare categorie de lucrare.

 • (8) Eișa de intervenție va conține informații cel puțin cu privire la:

- denumirea evenimentului:

 • - locul și momentul apariției evenimentului nedorit/ora depistării/ora intervenției/ora punerii in funcțiune/timp de intervenție;

 • - condițiile, cauzele care au favorizat apariția evenimentului;

 • - operațiile efectuate de personalul de intervenție pentru înlăturarea evenimentului:


 • - efectele produse;

 • - număr personal de intervenție și cantități de materiale folosite:

 • - măsuri tehnico-organizatorice de prevenire a unor eveniment^

ARTICOLUL 15 - INVESTIȚII


 • (3) bondurile necesare pentru realizarea investițiilor vor fi asigurate din surse proprii sau atrase, inclusiv prin încheierea de contracte de creditare, de asociere în participație. sau orice alte forma permise de lege. etc.

 • (4) In măsura în care realizarea planului/planurilor de investiții vor necesita o aprobarc/incuv iințare/acțiune/av izare pozitivă din partea Delegatarului. iar aceasta nu se va emite/elibera prin organul/organele sale deliberative sau executive. Delegatul nu va fi in culpă pentru nerealizarca acestora.

 • (5) Realizarea nivelului investițional asumat la alin. (2) de mai sus se va putea realiza în orice formă prevăzute de lege pentru atragarea fondurilor și se va raporta la valoarea estimată totală, cumulată (dacă va fi vorba de un raport juridic cu executare succesivă), a planului de investițici/afaceri realizat, ori a nivelului aporturilor în bunuri sau servicii ce fac obiectul acestora.

 • (6) Delegatul va efectua investiții în noi Parcaje în baza unui program de investiții convenit împreună cu Delegatarul și aprobat de către prin reprezentanții Delegatarului. respectiv membri Adunării Generale a Acționarilor care va modifica/completa în mod corespunzător Anexa nr. 6 "Programul de Investiții".

 • (7) Investițiile în noi Parcaje vor fi realizate în funcție de terenurile pe care Delegatarul le va pune la dispoziția Delegatului pentru amenajarea unor noi Parcări.

 • (8) Totodată, Delegatul își asumă obligația de a realiza investițiile necesare pentru:

 • a) dotarea Parcajelor cu Parcometre:

 • b)  dotarea Parcajelor cu echipamente video de supraveghere conectate la un dispecerat central organizat de Delegat:

 • c) Implementarea oricăror soluții eficiente de SMART PARKING, precum si orice alte servicii aferente acesteia:

 • d) implementarea unui sistem de achitare electronică a Tarifului de exploatare

 • (9) Delegatul își rezervă dreptul să definească și să prezinte anual planul său de investiții pentru a-i permite prestarea Serviciului în cele mai bune condiții tehnice, economice, de mediu, sociale potrivit celor mai bune practici în vigoare.

 • (10)   Investițiile realizate de Delegat se vor amortiza de către acesta conform legii.In cazul in care investiția nu se amortizează pe durata Contractului, acesta poate fi prelungit pana la amortizarea investiției, in condițiile legii.

 • (11)    Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale se va face cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor^


ARTICOLUL 16 - PRESTAREA SERVICIULUI

 • (1) Delegatul se obligă să Presteze Serviciul în conformitate cu condițiile și termenele/intervalele stabilite în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), și din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).


ARTICOLl L 17- Bl XI RILE UTILIZATE Î.X DERULAREA (OXTRAC 11 El I

Calegoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt u r m ălo a re 1 e:

17.1. Bunurile de Retur

 • 17.1.1. Acestea sunt:

 • a)  bunurile Delegatarului puse la dispo/iția De le gat Lnrrrr aferente serviciului de administrare si exploatare, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului, in scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și folosința asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului, in vederea executării serviciului delegat.

 • b) bunuri noi. care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii Contractului, care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului, cu excepția celor care, potrivit dispozițiilor legale sau convenționale în vigoare și aplicabile Delegatului, rămân în proprietatea altei persoane, chiar dacă acestea sunt folosite/înglobale/utilizate în infrastructura de administrare și exploatare a serviciului'.

 • 17.1.2. Inventarul Bunurilor de retur aferente Serviciului Delegat;existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la Articolul 17.1.1. lit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar. conform disp. art. 7 lit. h) care constituie Anexa nr. 4 la prezentul Contract. In măsura în care. Delegatului i s-au predat deja bunurile de retur în baza unui alt raport juridic, atunci se va încheia doar o variantă consolidată/actualizată a acestui Proces Verbal.

 • 17.1.3. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri noi. sau dobândește astfel de bunuri, definite la Articolul 17.1.1. lit. b). de mai sus. acestea vor reveni, automat. Delegatului în condițiile prezentului contract. Organizarea și efectuarea inventarierii se va face cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de organizare și efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Predarea - primirea se va realiza în termen de maxim 5 zile, de la dobândirea bunului/bunurilor, de către Delegatar direct, sau prin intermediul administrațîilor/entităților din subordine.

 • 17.1.4. Folosința asupra tuturor Bunurilor de Retur revine de drept Delegatarului. la încetarea Contractului din orice cauză.

 • 17.1.5, Delegatarul nu va realiza nici direct, nici implicit, vreo limitare a numărului de parcaje pus la dispoziția Delegatului, conform celor de mai sus, având în vedere importanța serviciului, precum și numărul deja limitat al acestora. Cu toate acestea, în măsura în care politicile Delegatarului impus o asemenea limitare, temporară sau definitivă, acesta din urmă va suporta toate costurile/sumele/penalitățile/daunele pe care, la rândul său. Delegatul le va avea de suportat, urmând ca nivelul investițional, precum și al obligațiilor asumate de către Delegat să fie ajustat în mod corespunzător.

 • 17.5. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucrudin bunurile aferente yiciitluj. jn alt scop decât prestarea Serviciului conform prezentului ^prealabilă a Delegatarului care este proprietarul       tivului 17.1.5 Delegatului ii este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

  exploatării si administrarjus Contract, fără aprobapfa scri> bun/spațiu.

17.1.6. Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor de Retur, cu diligenta unui bun proprietar.

 • 17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

 • 17.2.1, La încetarea prezentul Contract din orice cauză. Delegatarul arc opțiuneade a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

 • 17.2.2, In termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Dala încetării. Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

 • 17.2.3, Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Articolului 17.2.1 de mai sus.

  17.3.

  manifestat intenția de a le prelua, nu vor fi transferate De le gat arului la îru; Delegatul are drepturi depline.


Asupra Bunurilor Proprii care aparțin Delegatului și asupra carora Dgiegătaruf nu, ,\i-a icȚuTăi, 1   >T.\\


i

ARTICOLUL 18 - PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RE


 • (1) Dreptul de acces la Serviciu și de a beneficia de acesta este garantat tuturor Utilizatorilor, in mod nediscriminaloriu.

 • (2) Utilizatorii au obligația de a respecta prevederile Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și de a-și achita obligația de plată a Tarifului serviciului.

 • (1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

 • (2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, sistemul de parcări ce face obiectul prezentului contract, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente. în domeniul protecției, securității și sănătății populației. • (1) De la Dala de începere a Contractului. Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

 • (2) Delegatul nu va puica fi ținut responsabil de nici un aci. omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului. ale căror cauze sunt anterioare Datei de începere a Contractului și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegai pentru orice astfel de răspundere legală de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 21 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • (1) Pentru a asigura respectarea obligațiilor care-i revin conform prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la Redevență, Delegatul constituie și menține în vigoare, pe țoală Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Delegatarului. în termen de 30 de zile de la Dala Semnării Contractului.

 • (2) Valoarea Garanției de bună execuție este fixată la suma de 50.000 Iei

 • (3) Garanția de Bună Execuție va fi constituită prin scrisoare de garanție bancară ce va putea fi emisă de o bancă comercială română sau de o bancă internațională având o sucursală deschisă în România, agreată de Delegatar.

 • (3) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul. în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

 • (4) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordai. Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

 • (5) In cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar. prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

 • (6) Delegatarul va returna Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14

(paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către. Delegat a unor obligații contractuale.                                                                               ' r .


ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI • (1) Fără a aduce atingere altor>aFci.ni.- obligațiișî7sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract. în Perioada de Âlpbffizare. Delegatul, pe proprie răspundere șf cheltuială, va obține și \a menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și in special următoarele asigurări:

 • a)  Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat in gestiunea Sen iciului:

 • b) Asigurarea de răspundere civilă generală.

 • (2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

 • (3) Delegatul, la cererea Delegatarului. va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.

 • (4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

 • a)  prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

 • b)  conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

 • (5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților. agenților. funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

 • (6) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă. Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație. înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului”).

 • (7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. In continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

 • (8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

 • (9) în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE Șl AUDIT

 • (1) Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

 • (2) In situația în care Delegatul va efectua și alte operațiuni/activ ități comerciale/noncomerciale decât cele aferente obiectului prezentului contract. Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract. în conformitate cu dispozițiile legale. In măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").

 • (3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audil ai evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații. înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegalar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului.

 • (4) Toate registrele, evidențele. înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade. Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele. înregistrările și

documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. In urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.


ARTICOLUL 24 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

 • (1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane<ângajjite de Delegata? său de sub-

contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane. în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").

 • (2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului"), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

 • a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;


  d) a oierii orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat a care acesta, in virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

  I Delegatarului.

ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

 • (1) Delegatul va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda, subconcesiona sau transfera in orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau in legătură cu prezentul Contract sau încheia contracte de asociere în participațiune sau alte tipuri de contracte permise de legislația în v igoare. doar cu aprobarea prealabilă de Delegatarului și in condițiile legii.

 • (2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 26 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Delegatul este obligat să aplice proceduri competitive, conform regulilor stabilite prin Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂARI ICOLUL 27 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • (1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile con

ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • (2) în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți. în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

 • (3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 28 - PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat, din culpa sa proprie, a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa, nr. 1' la Contract) și detaliați în           r. 7


("Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a 01ăti

penalitățile contractuale. Anexa nr. 7 ("Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract stipulează cuantumul penalităților pentru fiecare Indicator de Performanță, care a fost încălcat sau nu a fost atins conform termenilor și condițiilor stabilite de anexa menționată.

 • (2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale in caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, in cuantumul stipulat în continuare:

 • a)     5.000- 10.000 lei:

 • b)     netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar. Autoritatea Municipală sau altor entități în conformitate cu Contractul - 1.000 - 5.000 iei

 • (3) Penalitățile sunt aprobate de Delegatar. la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Monitorizare sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării..

 • (4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poale determina rezilierea Contractului de către Delegatar. conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului").

 • (5) .

ARTICOLUL 29- RĂSPUNDEREA DELEGATARULUl

 • (1) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului sa fie obținut anterior, acord care nu va fi întârziat in mod nejustificat.

 • (2) Delegatului nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

 • (3) In niciun caz Delegatului nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)


nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract; acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care responsabil


ARTICOLUL 30- EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI


 • (1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 28 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.îndeplinire a obligațiilor contractuale in perioadele de timp prevăzute. fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile eontraetuale. ea o consecință directă a:

d) apariției unui Eveniment de Forță Majoră:

ei ncrespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

 • f) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

 • (3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul. în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica in mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și a Legii în vigoare cu privire la Serviciu.

ARTICOLUL 31 - ÎNTINDEREA DESPĂGl BIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea prejudiciata.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE


ARTICOLUL 32 - FORȚA MAJORĂ SAU CAZUL FORTUIT

 • (1) ..Forța Majoră" înseamnă un eveniment mai presus de voin£      or. care nu

greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea îndeplinirea Contractului. Aceasta include, in sensul prezentului contract, si nefavorabile de caz fortuit, conform celor de mai jos. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

 • a) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

 • i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

 • ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

 • iii.   contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzale de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă):

 • iv.    bombe sau alte muniții neexplodare sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

 • b) Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii inamicilor externi, blocade și embargouri; • ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile:

 • iii.   orice act sau amenințare de terorism credibilă in mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului:

 • iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

 • c) Evenimente nefavorabile de caz fortuit cum ar fi:

 • i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

 • ii.   orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat );

 • iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fticto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii):

narea il


iv. orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv pol accidental.


 • v. Întreruperea neanunțată a alimentării cu energie electrică

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrare sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligați contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) In situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

 • a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

 • b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

 • (3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni evenimentelor.
 • (4) O Parte afectată de un exeniment de I oi ță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

 • (5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 45 zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de

 • (2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legale de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 32 (*" Fo rț a M aj oră").

 • (3)  In situația în care, independent de Delegat și de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Valorii Serviciului. Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

 • (4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

 • (5) Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

 • (6) Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor cu Regim Special;

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOL! L 34 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR <1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante. în condițiile permise de Lege.

 • (2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii in obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 35 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI I)E CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, doar prin act adițional, in scris, la prezentulContracl. cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se \or aplica prevederile Articolului 33 (" Me n ț i ne re a e c h i 1 i b r u 1 u i c o n t rac t u a 1").


CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTE

ARTICOLUL 36 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 • (I) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii"), și conform Legii în vigoare la data prelungirii:

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar. cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă:

 • d) în condițiile prevăzute la Articolul 32 ("Forța Majoră"), fără plata unei despăgubiri:

eț în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 33 ("Menținerea echilibrului contractual"), este permisă încetarea Contractului;

f) în cazul falimentului Delegatului;


 • g) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, res aplicabilă. în vigoafela acăa dată.         z


 • (2) In cazul încetării Contractului înainte de termen. se \a acorda un preaviz de 60 (șaizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preax iz.

 • a)  Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia 1 se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul. după caz. în sensul următoarelor: să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator..să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delcgatar sau noul operator:

 • b) să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora:

 • c)  in timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel. direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

 • (4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile aferente serviciului de administrare si exploatare, care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

 • b) Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 17.2 din prezentul Contract.

 • c) Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

 • (5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare (..Data de Predare”). Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delcgatar. toate drepturile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, precum si toate drepturile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

 • (6) La Data de Predare. Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

ARTICOLUL 37 - REZILIEREA CONTRACTULUI


37.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

 • 37.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații încălcate"):

a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 37.1.2:

b)


c)


nerespectarea imputabila a Indicatorilor de Performanță:

nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunrlrm&rcina sa conform prezentului Contract gulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcinin • d) renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serv iciului. de către Delegai:

 • e)  nerespectarea Articolului 25 ("Sub-delegarea și transfer") din prezentul Contract de către Delegat:

1) nelurni/area sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale:

 • g) Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract;

 • h) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 24 ("Clauza de prevenire a corupției");

 • i)  alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

 • 37.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 37.1.1:

 • a)  Delegatarul va trimite Delegatului. în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă. Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

 • b)  In cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere. Delegatarul poate rezilia prezentul Contract. în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 37.1.2.

 • c) Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

 • d) în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective. Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

  e)


Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. sau a altor persoane interesate. în acest caz. Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.


37.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului


Contract, care arc un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, in baza prezentului Contract.

 • 37.2.2. In cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 37.2.1. se va aplica nmlutis mutandis procedura prevăzută ia Articolul 37.1.1.


ARTICOLUL 38- POLITIC A PRIVIM) FORȚA

 • (1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară

formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea

Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile. îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

 • (2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiri corespunzător cu:

ai sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

 • b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

 • c) toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp:

 • d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

 • (3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

 • (4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

 • (5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul intern al său. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern. Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților. făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

 • (6) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

/■*

 • (7) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transpprttri-acestuia și achitarea ia timp a salariilor.

 • (8) In cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura in care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării/prestării Serv iciului.

 • (9) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați. în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii. instruiri.

 • (10) Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, in funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furniz.area/prestarea Serviciului.

 • (11) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, in conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.


ARTICOLUL 39 - CONFIDENȚIALITATE

 • (1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale

și pot fi dezvăluite fără restricții.                                                        '• ...    A-. /

‘A.            ‘ ■ î

 • (2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale prijmtc-dcf'la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

 • (3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

 • a) nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract. în scopul îndeplinirii acelor obligații;

 • b) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

 • c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

 • d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau. dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

 • e) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

 • f) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

 • g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit. către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi. în cazul în <rare Deiegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serv iciului; ;

li) oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor >i înregistrări de proprietate necesare; sau

i.) oricărei dezvăluiri făcute in scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

 • (4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b).

 • d). e). g) și li) de mai sus. Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

 • (5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

 • (6) La sau înainte de Dala încetării. Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidentele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său. care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 40 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează kt prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea Contractului.

ARTICOLUL 41 - TAXE


 • (1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni^satTmdepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

 • (2) Delegatul va garanta că personalul său. inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului. orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

 • (3) Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.
  o z?


pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. In cazul în care Delegatul nu poate menține această independență. Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 37 ("Rezilierea Contractului") fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 43 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare intre Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

a) Pentru Delegat

In atenția: Dl. Constantin-Cristian Olani, având funcția de Director General Interimar

Adresa: București, Sectorul 1. strada Profesor Dr. Grigore Cobălcescu nr. 8, parter, camera 3 Fax: .................................

E-mail: contacl@ CMPB.RO

 • b) Pentru Delegatar

In atenția: D-na. Gabriela Firea în calitate de Primar General

Adresa: București. Bulevardul Regina Elisabela. nr. 47. sector 5 Fax: 0213120030


E-mail: cabinetpg@pmb.ro

 • c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl. Cristea Adrian în calitate de Director

Serviciilor Publice

Adresa: București, str. Regina Elisabeta nr.41 sector 5

Fax: 0213112118

E-mail: secretariat@amrsp.com.ro

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

 • (4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

 • (5)  Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată priiprfămțirima Zi

 • (6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 44 - DREPȚI RILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogate sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 45 - RENUNȚARE

 • (1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 43 ("Comunicări’ ) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

 • (2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dală sau de mai multe ori. nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

 • (3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor

încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fijnterpj;


la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 46 - NULITATEA CONTRACTE

PREVEDERILOR SALE

 • (1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

 • (2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezenUrTfontra^t va fi stabilită în conformitate cu Articolul 47 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 47 - MENȚINEREA l NOR PREVEDERI Dl PĂ DATA ÎNC ETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului. prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 47 ("Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”). Articolul 28 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”). Articolul      39

("Confidențialitate”). Articolul 41 ("Taxe"), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 48 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • (1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

 • (2) în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului. Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe calc amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în .................. exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.

DELEGATAR

Primar...............

DELEGAT


ReprezentantREGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARȚINÂND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aprobat prin HCGMB nr. 95/22.02.2018
CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR

APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aprobat prin HCGMB nr. 96/22.02.2018
INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR AFERENTE SERVICIULUI DELEGAT

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR


INVENTARUL BUNURILOR AFLATE IN ADMINISTRARE

CU DESTINAȚIA PARCARINr. cit.

\

Nr. inventar Adm.

Străzilor

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare descriptive

Vecini /

Adresa

PMB

Valoare inventar

- ron -

V

Elemente de identi licăre descriptive

Adresa

lip arteră

Nr. poștal

Sector

a

1

13725

1.3.7.2

PARCAJ

755 LOCURI

BD

AVIATORILOR

1

2.O22.574.OO

0

13726

1.3.7.2

PARCAJ

157 LOCURI

BD

BANU MAN I A

1

370.359.00

3

13727

1.3.7.2

PARCAJ

93 LOCURI

STR.

BERlHELOpEENRI

MAI TI 11 AS AiRAL

1

249.139.00

4

13728

1.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

STR

BIHARIA

1

1 17.202.00

5

13729

1.3.7.2

PARCAJ

72 LOCURI

STR

CAMPINEANU 1OH^)T

/' \\

•,\X

1

192.882.00
6

13730

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

STR

CARA1MAN

1

321.469,00

7

13731

1.3.7.2

PARCAJ

170 LOCURI

STR

CARAMLII NICOLAI

1

455.414.00

8

13732

1.3.7.2

PARCAJ

155 LOCURI

SOS

ci utili :

1

415.230.00

v

1 3733

1.3.7.2

PARCAJ

78 LOCURI

STR

COBALCESCU GR1GORL

1

208.955.00

V \ '•

13734

1.3.7.2

PARCAJ

183 LOCURI

STR

CONSTANTINI SCU ALEX.

1

482.538.00

11

13735

1.3.7.2

PARCAJ

57 LOCURI

Bl)

DACIA

1 i2

1 52.697.00

12

13736

1.3.7.2

PARCAJ

86 LOCURI

CALE

DOROB/J

V\

1

230.386,00

13

13737

1.3.7.2

PARCAJ

26 LOCURI

PTA

DOROBANȚI^X C\ \ \

1

60.945.00

14

13738

1.3.7.2

PARCAJ

43 LOCURI

BD

DUCA GHEORGIlEhNGU '

1

1 15.193.00

15

13739

1.3.7.2

PARCAJ

70 LOCURI

BD

EL1ADE M IRC EA

1

187.523.00

16

13740

1.3.7.2

PARCAJ

107 LOCURI

STR

FEL1X DR.

1

343.235.00

17

13741

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

BD

FICUSULUI

1

311.423.00

V

13742

1.3.7.2

PARCAJ

85 LOCURI

CALE

FLOREASCA

1

227.707,00

V

13743

1.3.7.2

PARCAJ

8.3 LOCURI

SIR

GĂRII DE NORD

1

201.922.00

\

\

20

13744

1.3.7.2

PARCAJ

208 LOCURI

BD

GOLESCU DINICU

1

640.258.00

21

13745

1.3.7.2

PARCAJ

204 LOCURI

CALE

GRIV1ȚEI

1

537.455.00

22

13746

1.3.7.2

PARCAJ

60 LOCURI

STR

JANDARMERimĂ K\)

1

190.872.00

23

13747

1.3.7.2

PARCAJ

34 LOCURI

STR

MAI.TOPOJ

1

91.083.00

x x. jTy v i'j

S|/

..

Ț I

i’u

* (t


<v UJr-


24

13748

1.3.7.2

PARCAJ

66 LOCURI

STR

MARACINEANU WALTER

1

1 76.808.00

25

13749

1.3.7.2

PARCAJ

1 13 LOCURI

BD

MIHALACIIE ION

1

323.478.00

26

13750

1.3.7.2

PARCAJ

41 LOCURI

STR

NATATIEI

1

109.835.00

27

13751

1.3.7.2

PARCAJ

543 LOCURI

SOS

NORDULUI

1

1.454.645.00

28

<

1 3752

1.3.7.2

PARCAJ

58 LOCURI

sos

ORHIDEELOR

1

135.954.00

29

1 3753

1.3.7.2

PARCAJ

28 LOCURI

STR

PAJURI.1

1

88.404.00

30

13754

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

STR

PlATRAWORJl

1

80.367.00

31

13755

1.3.7.2

PARCAJ

268 LOCURI

CALE

PLEVNEI  ^\\\V

1 *6

717.947.00

32    '

‘ 13756

1.3.7.2

PARCAJ

57 LOCURI

STR

POLIZU (1111 ORQLjV \\ '

./"-A

1

170.780.00


33

13757

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

STR

POLONĂ

1 + 2

321.469.00

34

13758

1.3.7.2

PARCAJ

147 LOCURI

SLR

POPA I A I U

1

393.799.00      ’

35

13759

1.3.7.2

PARC'AJ

54 LOCURI

STR

ȘTIRBEI VODĂ

1

144.661,00

\ 36

13760

1.3.7.2

PARCAJ

200 LOCURI

SOS

STRAUL1-.SII

1

669.726.00

\ 37

13761

1.3.7.2

PARCAJ

20 LOCURI

STR

VARNALI LEONIDA

1

53.578.00

38

1 3762

1.3.7.2

PARCAJ

60 LOCURI

STR

VACARESCU ELENA

1

160.734.00

39

13763

1.3.7.2

PARCAJ

54 LOCURI

CALE

VICTORII I

1 i3

144.660,00

40

1 3764

1.3.7.2

PARCAJ

69 LOCURI

STR

VULCANESCU MIRCEa\\v\

1

184.844.00

41

13765

1.3.7.2

PARCAJ

54 LOCURI

STR

ARGIIEZ1 TUDOR

9

144.661.00


42

13766

1.3.7.2

PARCAJ

98 LOCURI

STR

AVRIG

9

262.533.00

43

13767

1.3.7.2

PARCAJ

634 LOCURI

BD

BASARABIA

2 i-3

1.698.426.00

44

13768

1.3.7.2

PARCAJ

28 LOCURI

STR

BATISTEI

O

91.083.00

13769

1.3.7.2

PARCAJ

100 LOCURI

STR

BACILA VASII.l. MAIOR

2

267.891,00

46

13770

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

STR

BUDI1.A

9

80.367,00

47

13771

1.3.7.2

PARCAJ

18 LOCURI

STR

CALDERON .11.AN I.OU1S

2

48.220.00

48

13772

1.3.7.2

PARCAJ

226 LOCURI

BD

CHISINAlPs

( \

2

533.102.00

49

13773

1.3.7.2

PARCAJ

169 LOCURI

SOS

\ \

COLEN’TINA^-} \

9

396.143.00

50

13774

1.3.7.2

PARCAJ

320 LOCURI

STR

D-NAGHICA    \A\

9

1.071.562,00

51

13775

1.3.7.2

PARCAJ

15 LOCURI

PTA

FOIȘORUL DE FOC

1

35.161,00

52

13776

1.3.7.2

PARCAJ

98 LOCURI

STR

LASCAR VASII.L

2

270.569.00

53

13777

1.3.7.2

PARCAJ

200 LOCURI

SOS

MIHA1 BRAVU

213 FARA

SEC IOR 3

1.770.756,00

54

13778

1.3.7.2

PARCAJ

98 LOCURI

SOS

MORARILOR

9

262.533,00

)    55

13779

1.3.7.2

PARCAJ

100 LOCURI

STR

PESCARII OR

2

267.891.00

56

13780

1.3.7.2

PARCAJ

36 LOCURI

BD

P1ERRE DE. COUBERTIN

O

109.835,00

57

13781

1.3.7.2

PARCAJ

31 LOCURI

SOS

PIPERA     \

1 '2

72.665,00

58

13782

1.3.7.2

PARCAJ

80 LOCURI

STR

RITMULUI     \ \ (\ A

2

191.542,00

59z-—

13783

1.3.7.2

PARCAJ

70 LOCURI

STR

ROSE ITIMARIÂ    \\ \

0

180,198.00
60

13784

1.3.7.2

PARCAJ

514 LOCURI

SOS

ȘTEFAN CEL MARI

9

1.206.847,00

61

13785

1.3.7.2

PARCAJ

150 LOCURI

STR

TEIUL DOAMNEI

1

351.606.00

62

13786

1.3.7.2

PARCAJ

170 LOCURI

STR

VIITORULUI

2

399.1 57,00

63

13787

1.3.7.2

PARCAJ

12 LOCURI

STR

ZECE MESI

2

32.147,00

) “

ELIMINAI

>       (.S

13780

1.3.7.2

PARCAJ

460 LOCURI

STR

BASARAB MA TEI

3

I.I42.553.OO

66

13790

1.3.7.2

PARCAJ

520 LOCURI

SLR

BRANCUSI CONSTAN TIN

3

1.741.288.00

67

ELIMINA T     \

68

13793

1.3.7.2

PARCAJ

5 LOCURI

STR

BOTEV I IRISTO \  \Ț\

13.395.00o

U.J c£

o


h-

<i

.■• cr. cr o UJ CL IX’ T?


69

13794

1.3.7.2

PARCAJ

152 LOCURI

CALE

CALARAS1LOR

3

1.153.269.00

70

ELIMINAI

(

71

13796

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

BD

COPOSU CORNELII J

j

80.367.00

72

13797

1.3.7.2

PARCAJ

67 LOCURI

STR

DOAMNEI

3

179.486,00

) 73

ELIMINAT

\  74

ELIMINAI

75

13800

1.3.7.2

PARCAJ

4 LOCURI

STR

FIZICIENILOR

3

10.716.00

76

13801

1.3.7.2

PARCAJ

6 LOCURI

STR

CHICA ION

3

16.073,00

77

ELIMINAI     t

/           Â      '*■

/               '••• '       O

ij.
78

ELIMINAT

79

13804

1.3.7.2

PARCAJ

200 LOCURI

BD

MIRCEA VODĂ

3

1.340.1 22,00

80

13805

1.3.7.2

PARCAJ

60 LOCURI

STR

NERVA I RAIAN

3

863.947,00

) ”

ELIMINAT

82

ELIMINAT

83

ELIMINAT

84

ELIMINAT

85

13810

1.3.7.2

PARCAJ

400 LOCURI

STR

rebreanu liviu

2.080.170.00

86

ELIMINAI

_

•'   . • ' A/.- - X 1
87

13812

1.3.7.2

PARCAJ

12 LOCURI

SLR

S LAN IC

3

32.147.00

88

13813

1.3.7.2

PARCAJ

28 LOCURI

STR

TRAI AN

2i.3

69.652.00

89

13814

1.3.7.2

PARCAJ

250 LOCURI

SPLAI

UNIRII

3*4

1.394.370.00

\  90

ELIMINAT

91

ELIMINAT

92

13819

1.3.7.2

PARCAJ

169 LOCURI

BD

CANTEMIR DIMITR1E

4

402.840.00

93

13820

1.3.7.2

PARCAJ

22 LOCURI

STR

CUTITUL Di : ARGIN T

4

58.936.00

94

13821

1.3.7.2

PARCAJ

130 LOCURI

AL

DEALUL MITROPOLIEI

4

326.492.00

95

13822

1.3.7.2

PARCAJ

153 LOCURI

Q

FABJRJCA DE CHIBRITURI

4

409.872.00


96

13823

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

STR

GEORGESCU Gl ORGE

4

100.459,00

97

13826

1.3.7.2

PARCAJ

82 LOCURI

STR

IZVORUL RECI

4

274.588,00

98

13827

1.3.7.2

PARCAJ

27 LOCURI

STR

MILITARU STOIAN

4

79.1 1 1,00

99

13830

1.3.7.2

PARCAJ

22 LOCURI

PTA

CAROI. 1

4

73.670,00

j 100

\______

13831

1.3.7.2

PARCAJ

217 LOCURI

STR

POPESCU CAND1ANO GRAI.

4

576.299,00

v

\

101

13832

1.3.7.2

PARCAJ

7 LOCURI

PTA

REGINA MAR IA

4

16.408.00

102

13833

1.3.7.2

PARCAJ

160 LOCURI

STR

REȘIȚA

4

535.781.00

103

13835

1.3.7.2

PARCAJ

158 LOCURI

CALE

SER BAN VOI)A\

4

443.359,00

104

J,3837

1.3.7.2

PARCAJ

20 LOCURI

STR

HSMANA     \  \\\

4

66.973.00

it

i

105

13838

1.3.7.2

PARCAJ

355 LOCURI

CALE

VACARESTI

4

862.273.00

1

106

13839

1.3.7.2

PARCAJ

14 LOCURI

SOS

alexandrii:!

5

ț

37.505.00

107

13840

1.3.7.2

PARCAJ

47 LOCURI

STR

BREZO1ANU ION

5

129.909.00

108

13841

1.3.7.2

PARCAJ

158 LOCURI

STR

CAROL DAVILA

5

423.267.00

1

109

13842

1.3.7.2

PARCAJ

494 LOCURI

PTA

CONSTITUȚIEI

5

1.013.212.00

110

13843

1.3.7.2

PARCAJ

206 LOCURI

STR

CROITORI! NICOLAE SOLD.

5

665.038,00

— 111

13844

1.3.7.2

PARCAJ

14 LOCURI

STR

DOMNIȚA ANASTASIA

5

37.505.00

1 12

13845

1.3.7.2

PARC'AJ

46 LOCURI

STR

EFORIE      \ \ M)

5

1 12.514.00

1L3-

13846

1.3.7.2

PAR('A.I

30 LOCURI

BD

EROILOR        \   \\

5

80.367.00

1 14

13847

1.3.7.2

PARCAJ

209 LOCURI

CALE

EERENTARI

5

514.015.00

115

13848

1.3.7.2

PARCAJ

13 LOCURI

SLR

GUTENBERG

5

34.826.00

116

13849

1.3.7.2

PARCAJ

35 LOCURI

STR

1LEOV

5

93.762.00

117

\

13850

1.3.7.2

PARCAJ

347 LOCURI

SPLAI

INDEPENDENȚEI

5

876.002.00

\

\ \ 1 18

13851

1.3.7.2

PARCAJ

16 LOCURI

SI'R

ISP1RESCU PI 1 RE

5

37.505.00

\  119

A

13852

1.3.7.2

PARCAJ

16 LOCURI

STR

IZVOR

5

42.862.00

' \ 120

13853

1.3.7.2

PARCAJ

7 LOCURI

BD

KOGALNICEANU MIHAIL

5

16.408.00

121

/

13854

1.3.7.2

PARCAJ

32 LOCURI

PTA

KOGALNICEANU MIHAIL

c\

5

75.009,00

> 13855

1.3.7.2

PARCAJ

295 LOCURI

BD

■ \\ 0 LIBERTĂȚII \   \Jkl/

5

72 1.295.00

123

13856

1.3.7.2

PARCAJ

125 LOCURI

STR

MARINESCU C-TIN LT.COL.

5

334.863.00

124

13857

1.3.7.2

PARCAJ

103 LOCURI

STR

NASAUD

5

278.606.00

125

13858

1.3.7.2

PARCAJ

20 LOCURI

BD

NAȚIUNILE UNU L

5

46.88 1.00

126

13859

1.3.7.2

PARCAJ

100 LOCURI

SOS

PANDURI

5

245.120,00

13860

1.3.7.2

PARCAJ

103 LOCURI

BD

PIEPTĂNARI

5

275.927.00

\ 128

\

13861

1.3.7.2

PARCAJ

239 LOCURI

STR

PUCHENI

5

645.616,00

129

13862

1.3.7.2

PARCAJ

325 LOCURI

CALE

RAHOVEI

5

939.626.00

130

13863

1.3.7.2

PARCAJ

413 LOCURI

STR

SEBASTIAN MIHaII

5

1.035.732.00

131

13864

1.3.7.2

PARCAJ

6 LOCURI

STR

SILFIDELOR    p \\\

5

16.073,00


132

13865

1.3.7.2

PARCAJ

101 LOCURI

SOS

VIILOR

5

264.542.00

133

13866

1.3.7.2

PARCAJ

37 LOCURI

BD

TUDOR VLAD1MIRESCU

5

109.165.00

134

13867

1.3.7.2

PARCAJ

331 LOCURI

CALE

13 SEPTEMBRIE

5

793.291.00

135

13868

1.3.7.2

PARCAJ

5 LOCURI

AL

CALLATIS

6

10.046.00

13860

1.3.7.2

PARCAJ

200 LOCURI

STR

CEAHLĂUL

6

468.808.00

137

13870

1.3.7.2

PARCAJ

240 LOCURI

BD

CONSTRUCTORILOR

6

642.‘>3 7.00

138

.,--------------

13871

1.3.7.2

PARCAJ

5 LOCURI

SOS

COTROCEN1

6

13.395.00

130 !

13872

1.3.7.2

PARCAJ

490 LOCURI

CĂLI-

CRANGAȘI

6

1.279.177.00

K

140

1387.3

1.3.7.2

PARCAJ

6 LOCURI

BD

GENIULUI ‘

/’ '                   \ A >

6

16.073,00
141

13874

1.3.7.2

PARCAJ

9 LOCURI

BD

GHENCEA

6

24.1 10.00

142

13875

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

PREL

GHENCEA

6

281.285.00

143

13876

1.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

BD

REGIEI

6

107.156.00

144

13877

1.3.7.2

PARCAJ

5 LOCURI

DRUM

SABARENI

6

13.395.00

145

\

13878

1.3.7.2

PARCAJ

900 LOCURI

DRUM

1 ABEREI

6

1.845.933.00

J

146

13879

1.3.7.2

PARCAJ

360 LOCURI

STR

VALEA ARGEȘULUI

6

843.855.00

147

13880

1.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

DRUM

VALEA DOITANEI

6

93.762.00

/

148

13906

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

SlR

GOLESCU NICO1 Ai:

1

80.367.00

149 '

13907

1.3.7.2

PARCAJ

60 LOCURI

BD

IANCU DE HUNEDOARA 1 \

1

160.735.00


150

13908

1.3.7.2

PARCAJ

36 LOCURI

SOS

TITULESCU

1

120.551.00

151

1 3909

1.3.7.2

PARCAJ

14 LOCURI

SOS

IANCULUI

2

32.817.00

152

13910

1.3.7.2

PARCAJ

88 LOCURI

BD

LACUL TEI

O

235.744.00

153

1 391 1

1.3.7.2

PARCAJ

180 LOCURI

SOS

PANTEI.1MON

0

482.203.00

\   154

1 3912

l.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

STR

VACARESCU BĂRBI ’

2

103.138.00

155

1391 3

1.3.7.2

PARCAJ

130 LOCURI

SOS

VERGULUI

o

348.258.00

,    156

13914

1.3.7.2

PARCAJ

12 LOCURI

SLR

N1T.U VASU L

4

32.147.00

157

13915

1.3.7.2

PARCAJ

200 LOCURI

STR

APUSUL! (î\

6

468.808.00

158

13916

1.3.7.2

PARCAJ

760 LOCURI

STR

BRAȘOV   vTxVx

6

1.781.472.00

159

13917

1.3.7.2

PARCAJ

240 LOCURI

STR

DEALUL TUGUI.EA

6

562.570.00

160

1391 X

1.3.7.2

PARCAJ

560 LOCURI

STR

DEZROBIRII

6

1.312.664.00

161

13919

1.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

STR

LUJERULUI

6

93.762.00

162

13920

1.3.7.2

PARCAJ

100 LOCURI

STR

MĂRGELELOR

6

254.496.00

163

13921

1.3.7.2

PARCAJ

2420 LOCURI

BD

IULIU MANIE

6

5.893.591.00

164

13922

1.3.7.2

PARCAJ

220 LOCURI

STR

MO1NESTI

6

589.359.00

165

13923

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

STR

ROMANCIERILOR

6

281.285.00

166

13924

1.3.7.2

PARCAJ

240 LOCURI

STR

SIBIU

6

642.937.00

167

13925

1.3.7.2

PARCAJ

350 LOCURI

STR

TARGUNEAMȚ\\  U

6

820.41 5,00168

13926

1.3.7.2

PARCAJ

740 LOCURI

BD

TIMIȘOARA

6

1.848.445,00

169

13927

1.3.7.2

PARCAJ

280 LOCURI

BD

1 MAI

6

683.121,00

170

13935

1.3.7.2

PARCAJ

72 LOCURI

STR

ACADEMIEI

1+3

192.881,00

\

171

13936

1.3.7.2

PARCAI

208LOCUR1

PTA

ALBA lULIA

3

487.561,00

J

172

13937

1.3.7.2

PARCAJ

8 LOCURI

ALEE

CAUZAȘI

3

18.752,00

173

13938

1.3.7.2

PARCAJ

149LOCURJ

PTA

AMZEI

1

349.262,00

1

X '

174

13939

1.3.7.2

PARCAJ

185 LOCURI

PTA

ENESCU GEORGI

1

495.598,00

175

13940

1.3.7.2

PARCAJ

61 LOCURI

STR

ENESCU GEORGlĂ \ W

1

163.414,00

176

13941

1.3.7.2

PARCAJ

114 LOCURI

STR

QUINET EDGAR          \

1

305.395,007 •7
177

13942

1.3.7.2

PARCAJ

40LOCUR1

STR

DELAVRANCEA

1

107.156,00

178

13943

1.3.7.2

PARCAJ

198LOCURI

PTA

BUCUR OBOR

0

530.423,00

179

13944

1.3.7.2

PARCAJ

73 LOCURI

SlR

ROSET1I C.A.

H2

195.559,00

ISO

13945

1.3.7.2

PARCAJ

16 LOCURI

BD

REGINA ELISABETA

3 05

42.862,00

181

1 3946

1.3.7.2

PARCAJ

20 LOCURI

SlR

MII 1 Al VODĂ

5

53.578,00

J

1 182

13947

1.3.7.2

PARCAJ

28 LOCURI

SlR

MARCON1

5

75.009,00

183

13948

1.3.7.2

PARCAJ

109LOCURI

PTA

CHARLES Dl GAULLE

1

292.001,00

184

1 3949

1.3.7.2

PARCAJ

35 LOCURI

STR

CLOPOTARII VECHI

1

93.762,00

1X5

1.3950

1.3.7.2

PARCAJ

.36 LOCURI

ALEE

CRETULESCU \\

X \ \

1 03

96.441,00


186

1 395 1

1.3.7.2

PARCAJ

77 LOCURI

STR

miile: constantin

1

206.276,00

187

1 3952

1.3.7.2

PARCAJ

64 LOCURI

PTA

DECEBAL

0

171.450,00

188

13953

1.3.7.2

PARCAJ

87 LOCURI

CALE

MOȘILOR

o

259.854,00

189

1 3954

1.3.7.2

PARCAJ

21 LOCURI

STR

DOBRESCU DEM 1.

1

56.257,00

190

13955

1.3.7.2

PARCAJ

1 1 LOCURI

Bl)

DACIA

1+2

29.468,00

191

13956

1.3.7.2

PARCAJ

125LOCURI

STR

BISERICA ENEI

1

334.863,00

192

1 3957

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

STR

EPISCOPIEI

1

80.367,00

193

13958

1.3.7.2

PARCAJ

116 LOCURI

Bl)

MAGIIERU GNj

1

310.753,00

194

1

13959

1.3.7.2

PARCAJ

188LOCIJR1

BD

expoziții:! ^\\\

1

503.634,00

195

1 3960

1.3.7.2

PARCAJ

45 LOCURI

STR

ALEXANDRESCU CRIC.

1

120.551,00

196

1 3961

1.3.7.2

PARCAJ

15 LOCURI

STR

HALELOR

3

40.184,00

197

13962

I..3.7.2

PARCAJ

231 LOCURI

HERĂSTRĂU

1

618.827,00

198

13963

1.3.7.2

PARCAJ

34 LOCURI

PTA

LAI IOV ARI

1

91.083,00

.....

1 3964

1.3.7.2

PARCAJ

53 LOCURI

STR

LIPSCANI

3 1 5

141.982,00

^7--------

\ 200

1 3965

1.3.7.2

PARCAJ

62 LOCURI

STR

FRANKLIN BENJAMIN

1

166.092,00

201

1 3966

1.3.7.2

PARCAJ

51 LOCURI

STR

LUTERANA

1

136.624,00

202

r

13967

1.3.7.2

PARCAJ

43 LOCURI

PTA

ARSPNAI.l^l\\'

5

115.193,00

203

13968

1.3.7.2

PARCAJ

55 LOCURI

SIR

MILLO MATEI

1

147.340,00

204

13969

1.3.7.2

PARCAJ

1 1.3 LOCURI

STR

MENDELEEV

1

302.716,00

205

13970

1.3.7.2

PARCAJ

8 LOCURI

STR

FIL1PESCU NICOLAE

->

21.431,00

206

13971

1.3.7.2

PARCAJ

138LOCURI

STR

CH1R1STOGIILOR

323.478,00

207

1 3972

1.3.7.2

PARCAJ

78 LOCURI

PTA

BABES VICTOR

5

182.835,00

208

1 3973

1.3.7.2

PARCAJ

86 LOCURI

STR

DANIELOPO1

4

230.386,00

209

1 3974

1.3.7.2

PARCAJ

25 LOCURI

BD

BRATIANU I.C.

3

66.973,00

210

13975

1.3.7.2

PARCAJ

86 LOCURI

STR

SALIGNY ANGIIEL

5

230.386,00

211

1 3976

1.3.7.2

PARCAJ

99 LOCURI

PESC'ARUS         p.

1

265.212,00

-

A

212

13977

1..3.7.2

PARCAJ

41 LOCURI

SLR

VERONA AR I HUR.PICTOKT^

1

109.835,00
213

13078

1.3.7.2

PARCAJ

25 LOCURI

PTA

GEMENI

2

66.973,00

214

13979

1.3.7.2

PARCAJ

139 LOCURI

PTA

REVOLUȚIEI

1

372.368,00

215

1 3980

1.3.7.2

PARCAJ

177 LOCURI

PTA

VICTORIEI

1

474.167,00

216

1398 1

1.3.7.2

PARCAJ

81 LOCURI

BD

BAI.CF.SCU NICOLAE

1

216.991,00

217

13982

1.3.7.2

PARCAJ

41 LOCURI

STR

ELIADE POMPILIU

1

109.835,00

J 218

13983

1..3.7.2

PARCAJ

108LOCURI

STR

BEI.LER RADU. AV.

1

289.322,00

219

13984

1.3.7.2

PARCAJ

166LOCURI

SALA PALA I UI UI

1

444.698,00

220

13985

1.3.7.2

PARCAJ

164 LOCURI

BD

SIBIU MAGURl.ANU

1

439.341,00

221

1.3986

1..3.7.2

PARCAJ

277 LOCURI

STR

SF. VINER1                \

3

742.057,00

^^2

1.3987

1.3.7.2

PARCAJ

82 LOCURI

STR

SE. APOS roi .1

4

219.670,00

223

13988

1.3.7.2

PARCAJ

13 LOCURI

STR

SE. VOIEVOZI

1

34.826,00

224

1 3989

1.3.7.2

PARCAJ

42 LOCURI

PTA

NAȚIUNILE UNU I.

5

112.514,00

995

13990

1.3.7.2

PARCAJ

38 LOCURI

SIR

1ONESCU TACIIE

1

101.798,00

226

13991

1.3.7.2

PARCAJ

41 LOCURI

STR

TONITZA NICOLAE

3

109.835,00

227

13992

1.3.7.2

PARCAJ

32 LOCURI

STR

VUIA TRAIAN

1 <2

85.725,00

1 3993

1.3.7.2

PARCAJ

20 LOCURI

STR

UDRISTE

3

53.578,00

229

13994

1.3.7.2

PARCAJ

22 LOCURI

ALEE

VĂCĂREȘTI

4

58.936,00

2.30

1 3995

1.3.7.2

PARCAJ

15 LOCURI

SIR

VANAT^\^\^

5

40.184,00

231

13996

1.3.7.2

PARCAJ

17 LOCURI

STR

CONTA VASILE

9

45.541,00

9 99

13997

1.3.7.2

PARCAJ

24 LOCURI

STR

EFTIMRJ VICTOR

1

64.294,00

233

13998

1.3.7.2

PARCAJ

51 LOCURI

STR

ZIDURI MOȘI

9

136.624,00

234

13999

1.3.7.2

PARCAJ

92 LOCURI

PTA

CRÂNGAS 1

6

215.652,00

TOTAL

83.120.554,00


DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ECONOMIC

MIRELA IONITA


PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRELUARE A BUNURILOR SAU AMPLASAMENTELOR

Procesul verbal de predare - preluare a bunurilor sau amplasamentelor va fi prezentat până la data intrării în vigoare a Contractului

LISTA INDICATIVĂ A BUNURILOR DE PRELUARE

Lista indicativă a Bunurilor de Preluare va fi prezentată până la Data Intrării în Vigoare a Contractului.


PROGRAMUL DE INVESTIȚII

PROGRAMUL DE INVESTIȚIImii lei


Cantitate estimata

Valoare Investiție

Nr.

Crt.

Denumire investiție

Descriere

Cant, totala

Preț unitar

Valoare totala Investiție

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Parcometru

Echipament stradal cu : alimentare prin panou solar integrat sau de la sursa de alimentare externa; temperatura - umiditate de funcționare: de la -25°C la +55“C, pana la 95% umiditate la 55°; Tastatura; Structura compacta si rezistenta impotriva actelor de vandalism.

300

67

20,010

60

60

60

60

60

4,002

4,002

4,002

4,002

4,002

\

2

Sistem Command Center & Video Wall

Soluție pentru dispeceratul Companiei Municipale Parking București SA care va avea următoarele componente: Video Wall 4 ecrane; Echipamente active pentru rețea si telecomunicații; Echipament de tip server; Echipamente de tip statie de lucru pentru 2 agenti; Echipament de tip terminal VOIP pentru cei doi agenti; Cablare structurata pentru conectarea componentelor command center.

1

859

859

1

0

859

0

0

0

3

Software parcometru

Software de operare si management necesar funcționarii echipamentelor de tip parcometru.

1

2354

2,354

1

2,354

0

0

0

0 \

4

Parcare inchisa (1 intrare, 1 ieșire, 1 automat de plata)

Ansamblu de echipamente necesar pentru realizarea unei parcari inchise compus din: bariera >-cu braț lung sau doua bariere pentru intrare,bariera cu braț lung sau doua bariere pentru ieșire, un    \

automat de plata de tip parcometru si camere LPR pentru intrare si ieșire.

X s

6,512

3

3

3

3

4

1,221

1,221

1,221

1,221

1,628

5 -

-

Camera yi^eo

r A

Camera video de exterior care prezintă următorii^ parametrii: minim 2MPx, temperatura - umiditate de funcționare: de la -25°C la +55°C, pana la 95% umiditate la 55°.

* ;

300

\

2,544

60

60

60

60

60

509

509

509

509

509
6

Software

EAM (Electronic Asset Managemen t)

Software specializat care facilitează gestionarea si mentenanta tuturor obiectelor de inventar incepand de la locurile de parcare pana la toate celelate componente necesare realizării obiectivelor contractului de delegare. Permite gestionarea intr-o maniera centralizata prin urmărirea termenelor necesare pentru executare lucrări de mentenanta, elaborarare necesarului de piese si lucrări si emiterea ordinelor de lucru.

1

8550

8,550

1

0

0

0

0

8,550

0

0

0

0

7

Modul Al (Artificial Intelligence)

Modul deep learning care va avea ca obiective: Invatarea tiparelor de activitate corespunzătoare parcari la nivelul cetățeanului si agentului de parcare; Invatare tipare utilizatori de echipamente localizare si activare serviciu de parcare care si-au exprimat acordul;Contributia la imbunatatirea proceselor.

1

2351

2,351

1

0

0

0

2,351

0

8

)

Aplicație software pentru echipamente le de taxare + Wallet

Aplicație software care permite echipamentelor de taxare sa realizeze comunicații securizate in conformitate cu standradele bancare in vigoare. Aplicația Wallet permite utilizarea pentru efectuarea plăților a unor metode alternative convertibile la moneda oficiala in conformitate cu legislația in vigoare.

1

713

713

1

0

713

0

0

0

9

Reabilitare parcari

Reabilitarea parcărilor aflate in administrare pentru aducerea acestora la starea normala

1

15000

15,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

TOTAL CONTRACT

58,892

TOTAL PE ANI

19,636

10,303

8,732

11,083^

9,139

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau domeniului privat al Municipiului București


INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI PUBLIC DEC

PARCAJELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Denumire indicator de performanță

Unitate de măsură

1.

Gradul de utilizare a parcajelor

a) pe timp de zi în cursul săptămânii

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

%

b) pe timp de noapte în cursul săptămânii

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

c) în weekend

Număr de locuri ocupate

Număr de locuri amenajate

2.

Numărul de reclamații ale utilizatorilor

%

3.

Numărul de reclamații justificate raportate la numărul de reclamații primite.

%

4.

Numărul de reclamații justificate, rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate.

%

5.

Numărul de reclamații justificate rezolvate raportat la numărul de reclamații justificate rezolvate în 48 h, raportat la numărul total de reclamații justificate nerezolvate.

%

6.

Numărul de reclamații justificate rezolvate în 5 zile lucrătoare raportat la numărul de reclamații justificate nerezolvate.

%

7.

Numărul de reclamații și sesizări scrise raportat la numărul total de reclamații înregistrate la operator.

%

8.

Numărul de reclamații și sesizări scrise la care s-a răspuns în termenul legal raportat la numărul total de reclamații.

%

9.

Numărul de neconformităti constatate de către autoritatea publică locală

%

10.

Numărul de neconformităti rezolvate raportat la numărul de neconformități constatate de către autoritățile administrației publice locale.

%

11.

Numărul de parcaje amenajate cu locuri pentru persoane cu dizabilități

%

12.

Gradul de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații față de volumul planificat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de operator.

%

TARIFUL SERVICIULUI


COSTUL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR

Anexa 1. Fisa d fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Costului Serviciului Public de Administrare a parcajelor


Nr crt

Specie

Totai le»

Cost Unitar

Achiziție (Lei/UMJ

(UM)

0

2

3

<1

5

1

CHELTUIELI VARIABILE

8S.000 00

Combustibil")

49,500 00

- benzina

37.500.00

- motorina

12.000 00

Energie electrică

.00

Apa

500 00

Materii prime, materia'e tehnologice Ӕ

38,000 00

- vopsea

12,500.00

■ diluant

5.500.00

- panouri de informare

5.000 00

- semne rutiere

4,500.00

- bolarzi

3.800 00

- ciment

2,200 00

- agregat

1,650.00

- scule si unelte

2,850.00

Alte cheltuieli variabile

II

CHELTUIELI FIXE (a + b + c)

3,212,410.00

a)

Cheltuieli materiale

399,110 00

■ amortizare lunara

195.000.00

- redeventa lunara

35,600.00

■ cheltuieli pentru protecția mediului

200.00

■ chirie sediu

19,500 00

• energie electrica ■ sedii

1,200 00

- gaz ■ sedii

1.100 00

reparații in regie

3,000 00

- reparații executate cu terți

5.500 00

studii si cercetări

8,500 00

■ alte servicii executate cu tertn:

13O.61O.OC

• colaborări

23,000.00

- comisione si onorarii

3.000 00

■ protocol, reclame, publicitate

12.000 00

• deplasări, detasari, transferuri

1,500.00

• posta si telecomunicații

35.000.00

- sofware

2.160 00

• servicii incasare cârd

7.000 00

• service incasare SMS

15,000.00

- service IT

500.00

- alte cheltuieli

1,450.00

■ asigurări RCA

2,500 00

■ asigurări CASCO

15,000.00

- revizii auto/menteneanta

12,500.00

■ alte cheltuieli materiale (impozit pe clădiri)

b)

Cheltuieli Cu munco vie

2,768,300.00

• salarii •*•)

1,880,000.00

• Contribuții Angajat.

846,000.00

-CAS-25%

470,000.00

- CASS - 10%

188,000.00

- IMPOZIT PE VENIT - 10%

188,000.00

• Contribuții Angajator

42,300.00

-Contribuție Asiguratone oentru Munca (CAM) - 2.25%

42,300.00

c)

Cheltuieli financiare

45,000.00

III

Alte cheltuieli specifice serviciului/activitatii

550.00

IV

CHELTUIELI TOTALE (1+11+111)

3,300,960.00

V

PROFIT (r%) -5%

165,048.00

VI

COTA DE DEZVOLTARE (d %) - dacă este cazul

...

VII

Fondul IID (FIID) - dacă este cazul

VIII

VENITURI

IX

CANTITATE / Nr. Estimat beneficiari (după caz) - Qk = 8000 locuri x 30 zile = 240000

240,000.00

X

Preț / Tarif (lei / UM) - luna

3,466,008.00

XI

Preț / Tarif (lei / UM) - Loc parcare / zi (fara TVA)

14.44

IP3C la data aprobării tarifelor actuale

’)

se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil utilizat

’*)

se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice

•••)

pentru fiecare tip de activitate în parte se vor prezenta

- calificarea personalului

- salariu mediu

- numărul de ore necesare pentru execuție etc.

se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile
O,