Hotărârea nr. 493/2019

HOTARAREnr. 493 din 2019-09-17 PRIVIND VANZAREA TERENULUI CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 1595/11.08.2005, IN SUPRAFATA DE 4.454,22 MP, SITUAT IN BULEVARDUL GHEORGHE SINCAI NR. 16 SI 20, SECTOR 4, CONTRACT INCHEIAT CU UNIVERSITATEA ,TITU MAIORESCU"privind vânzarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, în suprafață de 4.454,22 mp, situat în Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 16 și 20, sector 4, contract încheiat cu Universitatea „Titu Maiorescu”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu si al Direcției Juridic nr. 11874/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 169/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 553/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 1652, art. 1660 și art. 1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și art. 364 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă vânzarea imobilului - teren - domeniul privat al Municipiului București, situat în Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 16 și 20. sector 4, în suprafață de 4.454,22 mp. în favoarea Universității „Titu Maiorescu”.

(2) Terenul aparținând domeniului privat al Municipiului București, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005 este identificat în Cartea Funciară

București sub nr. 212313, având nr. cadastral 212313 pentru suprafața de 4.338,22 mp și sub nr. 2261710 având nr. cadastral 2261710 pentru suprafața de 116 mp.

(3) Operațiunile de dezmembrare a corpului C2 a imobilului înscris în Cartea Funciară București sub nr. 212313 se vor face prin grija și pe cheltuiala Universității Titu Maiorescu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.2 (1) Prețul de vânzare (valoarea de piață) rezultat din Raportul de Evaluare nr. 595/28.12.2018 întocmit de SC Media City SRL conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre este de 2.792.706,86 Euro (fără TVA), echivalentul a 13.008.707,82 lei, la un curs valutar de 4,6581 lei.

(2) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) va fi achitată în termen de 36 de luni calendaristice, începând cu data semnării contractului, ratele lunare achitate în lei, la cursul BNR al zilei din data plății urmând să fie indexate anual cu coeficientul de inflație comunicat de organele abilitate.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de vânzare-cumpărare a teren
2>f 55 00: Aww.pmbro- i

N

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ordinară a Consiliului General al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 17.09.2019.huo. £q          .

IVIEDlACITY

Building Trust

RAPORT DE EVALUARE

Teren intravilan în suprafață totală de 4,855.00 mp situat în

B-dul Gheorghe Șincai, nr. 16 și nr. 20,

București, sector 4

J 7          ,----—


Client și utilizator desemnat: Primăria Mun

Evaluator:                  S.C. MEDIA CITY S.R.L.


Numărul și data raportului: Nr. 595 / 28.12.2018 Data evaluării:               28.12.2018

Director general,

Ing. Cristian Andrei SANDU
SINTEZĂ

Subiectul raportului: teren intravilan în suprafață totală de 4,855.00 mp1, reprezentând două loturi cadastrale identificate după cum urmează:

Nr.

crt.

Adresa

Număr cadastral / Carte funciară

Extras CF număr cerere / data

Suprafață (mp)

1

B-dul Gheorghe Șincai nr 16

212313/212313

43436/22.06.2018

4.357.00

382.00

2

B-dul Gheorghe Șincai nr. 20

226171/226171

77399 / 18.10.2017

116.00

Total

4,855.00

Proprietar: Municipiul București
Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Adresa clientului: Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5 Evaluator: S C. MEDIA CITY S.R.L.

ASUTS.NTA TEHNICA Șl JURIOSCA


Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2

subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 si actualizare^cLWănda nr. 13872/24.07.2018
Scopul evaluării: informarea clientului

Data inspecției: 26.07.2018

Data evaluării2: 28 decembrie 2018

Data întocmirii raportului: 28 decembrie 2018

Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4.6581 Lei


Conform extras de carte funciară 212313 22.06.2018 suprafața totală a terenului cu numărul cadastral 212313 este de 5.214.00 mp. format din trei parcele din care două cu suprafața totală de 4,739 00 mp (4 357 00 mp + 382.00 mp) și categoria de folosință curți construcții și una cu suprafața măsurată este 475.00 mp și cotegoria de folosință drum. în continuare în prezenta lucrare subiectul evaluării îl reprezintă terenul cu suprafața totală de 4.855.00 mp reprezentând două din cele trei parcele cu numărul cadastral 212313. în suprafața totală de 4 739.00 mp și categoria de folosință curți construcții plus lotul cadastral 226171. teren în suprafață de 116 00 mp

Prezenta lucrare reprezintă o actualizare a raportului de evaluare nr. 490/27.09.2018 și a fost întocmită, fără inspecție, pe baza informațiilor obținute la inspecția din data de 26.07.2018.

' Valoarea de piață nu include TVA.

CERTIFICARE

Subsemnatul certific cu bună credință și după cunoștința mea următoarele:

Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și ipotezele speciale și se constituie ca analize nepărtinitoare din punct de vedere profesional, concluzii și opinii personale.

Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea ce face obiectul acestui raport și nu am nici un interes personal și nici nu sunt părtinitor față de vreuna din părțile implicate.

Remunerarea mea nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior.

Acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei valori minime. Analizele, opiniile și concluziile raportate au fost elaborate, iar acest raport a fost realizat în conformitate cu cerințele Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2018. Prezenta lucrare reprezintă o actualizare, fără inspecție, întocmită pe baza informațiilor obținute la inspecția proprietății efectuate de Ec. Ioana Azoiței, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR. specializarea EPI, în data de 26.07.2018 împreună cu reprezentantul clientului.

în prezent sunt evaluator autorizat, specializarea EPI. membru titular ANEVAR, legitimație nr. 15924.

CUPRINSSINTEZĂ

CERTIFICARE...........................................................................................................3


CUPRINS


1. TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

 • 1.1. SUBIECTUL EVALUĂRII

 • 1.2. IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI

 • 1.3. CLIENTUL Șl UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE

 • 1.4. SCOPUL EVALUĂRII

 • 1.5. DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

 • 1.6. TIPUL VALORII DEFINIȚIA MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 1.7. DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR

 • 1.8. DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE


 • 1.9. IPOTEZE Șl IPOTEZE SPECIALE..........................

 • 1.10. RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE Șl PUBLICARE

 • 1.11. DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV.....................

 • 1.12. DESCRIEREA RAPORTULUI..................

 • 1.13. RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TERȚI

 • 2. DESCRIEREA AMPLSAMENTULUI........

2.1. DESCRIERE LOT CADASTRAL 212313.

2 2. DESCRIERE LOT CADASTRAL 226171

 • 3. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE.............

 • 4. PREZENTAREA PIEȚEI SPECIFICE

 • 5. ABORDĂRI ÎN EVALUARE...............

 • 6. PREZENTAREA REZULTATELOR...

ANEXE....................................................7

.8

..8

.9

.9

10

10

11

 • 13

 • 14

16

20

21


ANEXA 1 - HARTĂ LOCALIZARE.........................................................................22

ANEXA 2 - FOTOGRAFII PROPRIETATE IMOBILIARĂ SUBIECT.......................24


ANEXA 3 - EXTRAS OFERTE DE VÂNZARE TEREN...........................................


27


ANEXA 4 - DOCUMENTE DE LA CLIENT


36( Pag- 4 ]

1. TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII


1.1. SUBIECTUL EVALUĂRII'SiTLT. t UNICA ș JURIDICA


Subiectul prezentei lucrări îl constituie întocmirea r în suprafață țoală de 4,855.00 mp4 aflat în pr reprezentând două loturi cadastrale identificate după cum urmează:


Nr. crt.

Adresa

Număr cadastral / Carte funciară

Extras CF număr cerere / data

Suprafață

(mp)

1

B-dul Gheorghe Șincai nr. 16

212313/212313

43436/22.06.2018

4.357.00

382.00

2

B-dul Gheorghe Șincai nr 20

226171 /226171

77399 / 18.10.2017

116.00

Total

4,855.00


1.2. IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI


S.C. MEDIA CITY S.R.L. București a fost înființată în anul 1996, fiind o companie de consultanță specializată în proiecte rezidențiale și soluții pentru segmentele Office și terenuri. începând din anul 2008 MEDIA CITY S.R.L. a dezvoltat și activitatea de consultanță în evaluare, devenind membru corporativ ANEVAR.

în prezent prin membrii echipei de evaluare are competențe pentru următoarele secțiuni precizate de Ordonanța 24/2011 cu privire la unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor: a) evaluări de bunuri imobile, b) evaluări de întreprinderi, c) evaluări de bunuri mobile și f) verificări de rapoarte de evaluare.

Având în vedere modul de organizare și experiența acumulată echipa MEDIA CITY S.R.L. poate oferi o evaluare obiectivă și imparțială.

Datele de identificare ale MEDIA CITY S.R.L.:

Sediu sociakBucurești, Bd-ul Unirii, nr.27, bl. 15, sc. 2, et. 5, ap. 38, Sect.4

Telefon / Fax: 021.310.03.99


Telefon mobil:0741.200.002. 0746.040.646

E-mail:   office@mediacity.ro

Registrul Comerțului sub nr: J40/6434/1996

Cod de înregistrare fiscală: RO 8671680

Autorizație ANEVAR: 0120/2018

J4 Conform extras de carte funciară 212313/22.06.2018 suprafața totală a terenului cu numărul cadastral 212313 este de 5,214.00 mp. format din trei parcele din care două cu suprafața totală de 4.739.00 mp (4.357 00 mp + 382.00 mp) și categoria de folosință curți construcții și una cu suprafața măsurată este 475.00 mp și cotegoria de folosință drum. în continuare în prezenta lucrare subiectul evaluării îl reprezintă terenul cu suprafața totală de 4.855.00 mp reprezentând două din cele trei parcele cu numărul cadastral 212313. în suprafața totală de 4 739 00 mp și categoria de folosință curți construcții plus lotul cadastral 226171, teren în suprafață de 116 00 mp


1.3. CLIENTUL Șl UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE

Client desemnat și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 si actualizare comanda nr. 13872/24.07.2018                                   .

1.4. SCOPUL EVALUĂRIIScopul raportului de evaluare: informarea clientului

1 5. DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

5

Drepturile de proprietate evaluate se consideră drepturi depline.

Identificarea proprietății: Conform extrase CF aferente fiecărui lot cadastral, proprietatea subiect se identifică astfel:

Lotul cadastral 212313 - B-dul Gheorghe Șincai nr. 16

Lotul cadastral 226171 - B-dul Gheorghe Șincai nr. 20

Sarcini: Așa cum rezultă din extrasul de carte funciară aferent fiecărui lot. în Anexa 4 sunt prezentate actele de proprietate puse la dispoziția evaluatorului de către client.

1.6. TIPUL VALORII. DEFINIȚIA.MODALITĂȚI DE PLATĂ

Tipul valorii: valoarea de piață

Definiția:“Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă), la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.” (Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, SEV100 - Cadru general).

1.7. DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR

Data evaluării: 28.12.2018

Curs valutar: 1 Euro - 4.6581 Lei

1.8. DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE

Documentele și informațiile necesare realizării evaluării au fost puse la dispoziția evaluatorului de către client care este singurul răspunzător pentru validitate, valabilitatea și exactitatea acestora.

Sursele de informare utilizate în cadrul prezentului raport sunt:

• Date privind proprietatea subiect: în Anexa 4 sunt prezentate actele de proprietate puse la dispoziția evaluatorului de către client.

Datele specifice care cuprind detalii despre ofertele de vânzare proprietăți comparabile și caracteristicile relevante ale pieței imobiliare au fost obținute din următoarele surse: baze de date site-ul: www.imobiliare.ro; baze de sitarul: www.imopedia.ro


19. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

EDIA CITY^R&^W


• Acest raport de evaluare a fost elaborat de cătr calitate de consultant al clientului, având la bază informațiile puse la dispozițîe’de către acesta;

 • •  Concluziile exprimate în prezentul raport sunt valabile numai la data evaluării și nu au fost luate în considerare elemente ce au apărut sau pot apărea după data evaluării;

 • •  în elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă deliberat nici o informație relevantă pentru estimarea valorii;

 • •  Evaluatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru existența unor factori externi care ar putea influența în vreun fel valoarea estimată;

 • •  Evaluatorul a obtinut informații, estimări și opinii, ce au fost evidențiate în raportul de evaluare, de la surse pe care el le consideră credibile și nu își asumă nici o responsabilitate în privința completitudinii și corectitudinii lor nefiind verificate din surse independente ;

 • •  Evaluatorul nu va fi făcut responsabil pentru aspectele de natură juridică ale proprietății. Evaluatorul a presupus că dreptul de proprietate este valabil și nu există sarcini asupra bunului imobil la data evaluării, altele decât cele menționate eventual în prezentul raport;

 • •  Evaluatorul a presupus că proprietatea se conformează restricțiilor urbanistice din zonă, deține toate licențele autorizațiile și certificatele necesare utilizării lor și că acestea vor putea fi reactualizate în viitor dacă va fi necesar;

Evaluatorul nu are calificpreo^o^sară pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa '~ kA 5 ' ■    '   ' *’   1

^'t^rA-'W'fpișt-ele indicate de client și descrise în raport


corespund cu docuiw^j^^ejpsppfe^te și cu cele cadastrale. Acest rapo menirea de a estimp /alp,afe..ai ipoteza în care aceasta

.........W tății identificată și descrisă în raport î r po^^n^le cA cea din documentele de proprietate; ,

// \

7

'l e            '■                        —-__-
 • •  Orice neconcordanță între proprietatea identificatâCâhcea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea’estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate, dar păstrează validă valoarea estimată pentru proprietatea identificată în raport;

 • •  Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;

 • •  Terenul subiect al prezentei lucrări nu a fost măsurat de reprezentanții MEDIA CITY S.R.L., toate dimensiunile se presupun a fi în concordanță cu informațiile puse la dispoziție de societate. în analiza realizată evaluatorul a luat în considerare suprafațele care au rezultat din documentele puse la dispoziție;

 • •  Nici o informație conținută în acest raport nu trebuie să fie interpretată ca o consultanță fiscală, juridică sau contabilă;

 • •  Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de viitor în legătură cu proprietatea evaluată sau cu părțile interesate în tranzacție;

 • •  Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

 • •  Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca probă în instanță nefiind o expertiză judiciară;

 • •  Raportul de evaluare poate fi verificat cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • •  Evaluatorul își asuma responsabilitatea pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare;

 • •  Prezentul raport este valabil doar cu semnătura și ștampila în original ale evaluatorului autorizat, coordonator al echipei care l-a întocmit.

1.10. RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SI PUBLICARE

Raportul de evaluare sau orice referire la el nu va fi inclus în niciun document destinat publicității și nu va fi publicat în niciun fel, fără acordul scris și prealabil al S.C. MEDIA CITY SR.L., a clientului și a utilizatorilor desemnați, cu specificarea formei și contextului în care ar urma să apară.

Raportul este destinat pentru scopul declarat la cap 1.4 și numai pentru uzul părților menționate la cap 1.3. Acest raport este confidențial pentru destinatar și evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate, față de nicio persoană, cu excepția clientului, niciodată și în nicio circumstanță.

Standardele aplicate sunt:


 • • SEV 100 - Cadrul General (IVS Cadrul general)

 • • SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării (IVS 101)

 • • SEV 102 - Implementare (IVS 102)

• SEV 103 - Raportare (IVS 103)

• SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)


• GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

1.12. DESCRIEREA RAPORTULUI

In conformitate cu activitățile specifice realizate în vederea evaluării, raportul cuprinde mai multe capitole (și anexe) ce includ: termenii de referință, descrierea subiectului evaluării, analiza pieței specifice, metodologia evaluării și concluzia cu privire la valoare.

1.13. RESPONSABILITATEA FATĂ DE TERTI

5                                          7

Raportul de evaluare este destinat scopului precizat la pct. 1.4 și numai pentru uzul clientului și utilizatorului menționați la pct. 1.3.
BuildingTrust

DESCRIEREA AMPLSAMENTULUI

• Identificare subiect: Teren intravilan în suprafață totală de 4,855.00 mp. reprezentând două loturi cadastrale identificate după cum urmează

Nr. crt.

Adresa

Număr cadastral / Carte funciară

Extras CF număr cerere / data

Suprafață

(mp)

1

B-dul Gheorghe Șincai nr 16

212313/212313

43436/22.06.2018

4,357.00

382.00

2

B-dul Gheorghe Șincai nr 20

226171/226171

77399 / 18.10.2017

116.00

Total

4,855.00

 • •  Clasificarea zonei: urbană cu acces la infrastructura de utilități

 • •  Categorie teren: intravilan

 • •  Categorie de folosință: curți construcții

 • •  Utilizare/zonare: Conform prevederi PUG subiectul este încadrat în Subzona M2

Coeficienți urbanistici: Conform prevederi PUG pentru Subzona M2: - POT max = 70%

CUT max — 3

Utilizare actuală: La data evaluării terenul subiect este conQeșib? Universitatea „Titu Maiorescu" din București în baza cont 1595/15.08.2005.2.1. DESCRIERE LOT CADASTRAL 21231^Vflf^

• Dimensiune teren: Conform extras de carte funciară 212313/22.06.2018 suprafața totală a terenului cu numărul cadastral 212313 este de 5,214.00 mp.

Lotul cadastral 212313 este format din trei parcele din care două cu suprafața totală de 4,739.00 mp (4,357.00 mp + 382.00 mp) și categoria de folosință curți construcții și una cu suprafața măsurată este 475.00 mp și cotegoria de folosință drum.

în continuare în prezenta lucrare subiectul evaluării îl reprezintă terenul cu suprafața totală de 4,739.00 mp. respectiv parcela 1 și parcela 2 cu categoria de folosință curți construcții.

• Utilizare actuală: Cele două parcele subiect al evaluării nu sunt comasate astfel încât parcela 2 cu suprafața de 382.00 mp nu are acces din B-dul Gheorghe Șincai ci numai din parcela 3 constituită ca drum de acces pentru deblocarea căii de acces Aleea Borcea (potrivit Sentinței Civile nr. 1343/03.03.2008 pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 în Dosarul nr.11041/4/2008)


Parcela 1 cu suprafața de 4.357.00 mp este ocupată de construcții cu destinația destinația cămine studen.

iar parcela 2 în suprafața db

Dimensiuni teren: sppra.

^P^țfi^dministrative și tehnice specifice activității UTM Okij^este utilizată ca parcareDimensiuni teren: spprafețș t^țală Not.7

Suprafață utilizabilă: 4,r39.(|^Ap }

\    --- 7^,

r z C,'Paa.IVIEOIACITY

Building Trust

Teren în exces: nu

Vecinătăți:                                                               v '

Parcela 1 - 4,357.00 mp - Conform plan de amplasament și situației din'teren la data inspecției are următoarele vecinătăți:

 • ■  Nord: B-dul Gheorghe Șincai și teren liber (IE: 201157)

- Sud: Căi de acces (domeniu public)

 • ■ Est: Căi de acces (domeniu public)

• Vest: Căi de acces (domeniu public)

Parcela 2 - 382.00 mp - Conform plan de amplasament și situației din teren la data inspecției are următoarele vecinătăți:

 • ■ Nord: Domeniu public

 • ■ Sud: Domeniu public

 • ■ Est: Domeniu public

 • ■ Vest: Parcela 3 - Drum de acces (Aleea Borcea) • Caracteristicile amplasamentului :

 • ■ îmbunătățiri aduse terenului Parcela 1 - 4.357.00 mp:

 • ■ Nivelări: da

 • ■ Borduri: da

 • • Trotuare: da

 • ■ împrejmuiredimitele proprietății sunt materializate parțial cu gard

 • ■ îmbunătățiri aduse terenului Parcela 2 - 382.00 mp:

 • ■ Nivelări: da


 • • Borduri: nu

 • • Trotuare: nu

 • ■ împrejmuire: nu

• Utilităti :

 • ■ Rețea de alimentare cu apă - canal: da

 • ■ Rețea de energie electrică: da

 • ■ Rețea de gaze: da

- Drum de acces: B-dul Gheorghe Șincai

• Topografia terenului: Plană, formă poligonală, așa cum rezultă din planul de amplasament

• Servituti: nu este cazul

1

2.2. DESCRIERE LOT CADASTRAL 226171

 • •  Dimensiune teren: 116.00 mp

 • •  Utilizare actuală: Teren liber

Vecinătăți: Conform plan de amplasament și situației din teren la data inspecției terenul subiect are următoarele vecinătăți:


 • ■ Nord: B-dul Gheorghe Șj

 • ■  Sud: Teren liber (IE:

• Est: Teren liber (I

 • ■  Vest: Teren liber (IEî 20

• îmbunătățiri aduse terenului:

 • ■ Nivelări: nu

 • • Borduri: nu

 • • Trotuare: nu

 • ■ împrejmuire:limitele proprietății sunt materializate cu gard

 • •   Utilități : La limita proprietății

 • •  Topografia terenului: Plană, formă poligonală, așa cum rezultă din planul de amplasament

 • •  Servituti: nu este cazul

 • •  Observații: Având în vedere dimensiunile și amplasarea acestui lot de teren evaluatorul consideră că ar putea fi amenajat și utilizat ca spațiu de parcare.

  3. CEA MAI BUNĂ Lîn conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018 - Glosar: “Cea mai bună utilizare este utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare”.

Având în vedere situația de fapt respectiv faptul că terenul este ocupat de construcții cu destinația cămine studențești, spații administrative și tehnice specifice activității în continuare evaluatorul consideră că cea mai bună utilizare pentru proprietatea subiect al evaluării este cea actuală.
Pag. 13PREZENTAREA PIEȚEI SPECIFICE

5 • • Adresă: B-dul Gheorghe Șincai, nr. 16 și nr.20, Sector 4, București

 • • Localizare: București, central. Zona Tineretului - Timpuri Noi

 • • Limite geografice ale pieței locale: Având în vedere cele prezentate anterior, piața imobiliară specifică poate fi considerată piața terenurilor libere amplasate central în zona Tineretului - Timpuri Noi.

 • • Evoluția valorilor imobiliare: Piața terenurilor. Numărul total de tranzacții a suferit din cauza obstacolelor administrative, însă interesul pieței a fost foarte ridicat și se așteaptă să continue și în cursul anului 2018. Interesul major este pentru loturile destinate dezvoltării rezidențiale deoarece o serie de factori s-au convertit spre a face dezvoltarea rezidențială foarte atractivă (de exemplu, creșteri ale ocupării forței de muncă în ultimii trei ani, salarii mai mari, rate scăzute ale dobânzilor și dezvoltarea de noi zone de birouri). Dezvoltatorii s-au axat pe definirea unor noi zone rezidențiale în imediata apropiere a clădirilor de birouri recent dezvoltate, în special în partea de nord a Bucureștiului. în acest context, zone precum Aviației, Băneasa. Sisești, Străulești, Pipera sau Militari-Lujerului au fost deosebit de interesante pentru piața specifică.Pe termen scurt, piața de birouri din București se va reduce, deoarece va avea nevo/e de ceva timp pentru a absorbi livrările efectuate în perioada 2016 - 2017. în consecință, dezvoltatorii își vor redirecționa atenția către; i) parcele cu locații excepționale sau loturi mai mici cu autorizații pentru construcții care permit o perioadă de timp scurtă pentru comercializare sau ii) terenuri cu accent pe evoluția pe termen mediu.

Investitorii vor continua să se concentreze asupra nevoilor în evoluție ale consumatorilor. Progresele rezidențiale apropiate de zonele de birouri vor rămâne atractive, precum și dezvoltarea proiectelor mixte (de exemplu, rezidențiale și birouri). Bucureștiul este lider pe radarele investitorilor, urmat de orașe ca Cluj-Napoca, Timișoara sau Brașov.

O altă tendință va fi nivelul de selectivitate a terenurilor în funcție de statutul documentației de zonare (PUZ. PUD, autorizație de construire). Având în vedere efervescența pieței rezidențiale, investitorii caută flexibilitatea de a furniza proiecte pe piață cât mai repede posibil și sunt, prin urmare, dispuși să plătească mai mult pentru parcelele cu autorizații în vigoare.

Prețurile terenurilor au rămas stabile, cu creșteri ușoare izolate pentru locațiile prime unde mai mulți dezvoltatori negociază pentru același teren. Privind situația mai largă a pieței, prețul mediu a crescut ușor și în 2017, dar se atribuie această creștere faptului că au fost tranzacționate mai multe parcele de valoare mai mare^decâț o, .majorare generală a prețurilor.                                              /gg '     \

• Condițiile pieței specifice în zonă                                            '

ofertă pentru vânzare terenuri amplasate în zoh^^«mzataȘ^TÎnîcadreâză în intervalul 533.00 Euro/mp 852.00 Euro/mp^funcție de dimehi^n'e^dbalizare, acces și vizibilitate, deschiderea frontului stradal, coeficienții urbanistici ai zonei, etc. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor și în Anexa 3:Localizare

Sursa

Suprafață

(mp)

Utilizare /

Zonare

Coeficienți urbanistici

Acces

Front stadal (ml)

Construcții pe teren

Preț ofertă*

(Euro/mp)

Zona Vitan - Mihai Bravu

https://www.regatta.ro/lands/teren-de-vanzare-

zona-mihai-bravu-bucuresti-4822-mp-31784/

4.822.00

cf PUG-

Subzona M2

POT=70%.

CUT = 3

Sos Mihai Bravu

D = 37.50ml

nu

640.00

Zona Parcul Ca rol -

Filaret

https://www.imobiliare.ro vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/parcul-carol'teren-constructii-de-vanzare-

5.100.00

cf PUG-

Subzona M2

PO’=70%.

CUT=3

Str. Fabrica de

Chibrituri

Dublă. 44.00

m'19.80m

nu

588.00

Zona Parcul Ca rol -

Văcărești

http://www.imobiliare.net/oferta'vanzari-terenuri-

vacaresti-bucuresti/55803579 65501

7.500.00

cf.PUG-

Subzona M2

POT=70%.

CUT = 3

Str. Pridvorului

D = 23.00ml

da

533.00

Zona Timpuri Noi -

Splaiul Unirii

https://www.imobiliare roA/anzare-terenuri-constructii/bucuresti/timpuri-noi/teren-constructii-de-vanzare-X6NJ0301T?lista=2349863&harta=1

r\/ a

739.00

cf.PUG-

Subzona M3

POT=60%,

CUT = 2.5

Splaiul Unirii./ Str. Doamna Chiajna

Dublă. 8.22m !

11,50m

nu

852.00

marja de negociere la vânzarea terenurilor libere în zona analizată este la nivelul deMetodele de evaluare a terenului liber sunt următoarele: comparația directă, extracția, alocarea, metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare și analiza parcelării și dezvoltării. Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.                                  .

Analiza datelor de piață, calitatea și cantitatea informațiilor de piață disponibile și tipul proprietății de evaluat a evidențiat următoarele:


Metode de evaluare a terenului

Adecvare

Motiva&eC/              ° '

- Comparația directă

adecvată

Există terenuri libere șpJ inform ați i^^^eLAprață suficiente și credibile privind oferte și tranzacții în zona analizată

- Extracția

inadecvată

Extracția este o variantă a metodei proporției. Tehnica extracției nu reflectă caracteristicile pieței la data evaluării. încrederea în metoda extracției depinde de precizia estimării valorilor pentru construcții, deprecierea funcțională și cea rezultată din cauze externe. în zona analizată există terenuri libere și informații de piață suficiente și credibile privind oferte și tranzacții.

- Alocarea

inadecvată

Metoda alocării, cunoscută și ca metoda proporției, nu conduce la indicații decisive privind valoarea dar poate fi utilizată în stabilirea valorii atunci când numărul de vânzări de terenuri libere este insuficient. în zona analizată există terenuri libere și informații de piață suficiente și credibile privind oferte și tranzacții.

- Metoda reziduală a terenului

inadecvată

Metoda reziduală poate fi utilizată în cazul în care vânzările comparabile lipsesc, sau ca verificare a abordării prin comparație directă. în zona analizată există terenuri libere și informații de piață suficiente și credibile privind oferte și tranzacții.

- Capitalizarea rentei funciare

inadecvată

Nu există informații suficiente privind rentele de piață și există terenuri libere și informații de piață suficiente privind oferte și tranzacții în zona analizată

- Analiza parcelării și dezvoltării

inadecvată

Metoda parcelării este utilizată în studii de fezabilitate și în evaluări în care vânzările comparabile sunt rare. în zona analizată există terenuri libere și informații de piață suficiente și credibile privind oferte și tranzacții.


Având în vedere tipul proprietății de evaluat, calitatea și cantitatea informațiilor de piață disponibile. în cadrul acestui raport de evaluare, pentru evaluarea terenurilor se

In cazul de față, metoda a fost aplicată având la baza informații cu privire la oferte de vânzare cu loturi de teren liber situate în aceeași zonă cu proprietatea de evaluat.


Prețurile de ofertă pentru vânzarea terenurilor intravilane amplasate în zona analizată se încadrează în intervalul 533.00 Euro/mp + 852.00 Euro/mp, funcție de dimensiune, localizare, tipul de acces și coeficienții urbanistici ai zonei. în continuare sunt prezentate sintetizat ofertele reținute ca și comparabile (verificate telefonic, fără inspecție):


Localizare

Sursa

Suprafață

(mp)

Utilizare 1

Zonare

Coeficienți urbanistici

Acces

Front stadal (ml)

Preț ofertă* (Euro/mp)

Comparabilă

Zona Vitan - Mihai Sravu

https 'www.regatta roJands'teren-de-'^nzare-

zona-m'f'ai-Dravu-bjcurestj-4822-mp-31784

4.822.00

cf. PUC -Suczona M2

POT=70%

CUT = 3

Sos Mihai Bravu

D = 37.50ml

640.00

CI

Zona Parcul Carol -Filare!

https. '.w/a imobiliare.ro vanzare-terenuri-constructii bucuresti.parcui-caroi teren-constructii-de-vanzare-

X52S1300L?lista=9416886

5.100 00

cf. PUG -

Subzona M2

POT=70%.

CUT = 3

Str Fabrica de Chibrituri

Dubla. 44.00

m/ 19.80m

588 00

C2

Zona Parcul Carol -

Văcărești

http www.imobiliare netoferta-vanzan-terenuri-vacaresti-bucuresti 55803579/65501

7,500.00

cf. PUG-

Subzona M2

POT=70%,

CUT = 3

Str Pridvorului

D = 23.00ml

533.00

C3

Zona Timpuri No -Splaiul Unim

https :/Vrww imobiliare rcvanza^-terenun-constructn.bucurestitimpun-noi'teren-constructii-de-vanzare-

X6NJ0301 T?!ista=2349863&harta=1

739 00

cf PUG-Subzona M3

POT=60%

CUT = 2 5

Splaul Unirii / Str Doamna

Cmaina

Dublă 8 22m

11,50m

852.00

C4în tabelul următor este prezentată sintetizat descri^feăpro comparabile:Descriere comparabile

Subiect

C1

C2

*

Suprafață teren (mp)

4.855.00

4,822.00

5,065.00

7,500.0()%^/£:

Preț oferta (Euro/mp)

600.00

588.00

533.00

"-—^52.00

Localizare

Timputi Noi - Sincai

Zona Vitan - Mihai

Bravu

Zona Parcul Carol ■

Filaret

Zona Parcul Carol -

Văcărești

Zona Timpuri Noi -Splaiul Unirii

Acces/vizibilitate

Bd Gheorghe Șincai

Sos Mihai Bravu

Str. Fabrica de Chibrituri

Str. Pridvorului

Splaiul Unirii / Str. Doamna Chiajna

Deschiderea frontului stradal

D ~ 54.00 m

D = 37 50ml

Dublă. 44.00 m/

19.80m

D = 23.00ml

Dublă, 8.22m /

11.50m

Utilități

la limita proprietății

la limita proprietății

la limita propnetății

la limita proprietății

la limita proprietății

Utilizare/zonare

cf. PUG - Subzona M2

cf PUG - Subzona

M2

cf. PUG - Subzona

M2

cf PUG - Subzona M2

cf. PUG -Subzona M3

Coeficienți urbanistici

POT=70%, CUT =

3

POT=70%, CUT =

3

POT=70%, CUT =

3

POT=70%, CUT = 3

POT=60%, CUT =

2.5

Categorie teren

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

Servituti

nu

nu

nu

nu

nu

Construcții pe teren

nu

nu

nu

nu

nu


în continuare este prezentată grila datelor de piață unde au fost prelucrate, sintetizate și utilizate toate elementele de comparație considerate relevante, care justifică ajustările aplicate asupra prețurilor de vânzare pentru fiecare proprietatea similară comparabilă.ELEMENTE DE COMPARAȚIE

SUBIECT

COMPARABILA 1

COMPARABILA 2| COMPARABILA 3| COMPARABILA 4

Preț oferta vânzare (Euro/mp)

600

588

533

852

Dreptul de proprietate transmis

depline

deplin

deplin

deplin

deplin

Ajustare

0%

0%

0%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

600.00

588.00

533.00

852.00

Condiții de finanțare

numerar

numerar

numerar

numerar

numerar

Ajustare

0

0

0

0

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

600.00

588.00

533.00

852.00

Condiții ale pieței

12/28/2018

similar

similar

recent

similar

Ajustare

0

0

0

0

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

600.00

588.00

533.00

852.00

Suprafață (mp)

4 855 00

4.822 00

5 065 00

7.500 00

739 00

Ajustare

0%

0%

0%

-15%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

600.00

588.00

533.00

724.20

Localizare

Timputi Noi -

Șincai

Zona Vitan - Mihai

Bravu

Zona Parcul Carol ■

Filaret

Zona Parcul Carol ■

Văcărești

Zona Timpuri Noi -Splaiul Unirii

Ajustare

10%

0%

10%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

588.00

586.30

724.20

Tip de acces

Bd Gheorghe Smcai

Șos Mihai Bravu

Str. Fabrica de Chibrituri

Str Pridvorului

Splaiul Unirii Str Doamna Chiajna

Ajustare

0%

15%

15%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

674.25

724.20

Front stradal

D - 54 00 m

D = 37 50ml

Dublă. 44 00 m/

19 80m

D = 23 OOml

Dublă 8 22m /

11 50m

Ajustare

0%

0%

0%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

674.25

724.20

Utilități

la limita proprietății

la limita propritătii

la limita propritățn

la limita propntății

la limita propritățn

Ajustare

0%

0%

0%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

674.25

724.20

Utilizare/Zonare

cf. PUG - Subzona

M2

cf PUG - Subzona

M2

cf PUG -Subzona M2

cf PUG - Subzona

M2

cf PUG - Subzona

M3

Ajustare

0%

0%

0%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

674.25

724.20

Coeficienți urbanistici

POT=70%. CUT =

3

POT=70%. CUT =

3

POT=70%, CUT =

3

POT=70%. CUT =

3

POT=60%. CUT =

2.5

Ajustare

0%

0%

0%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

674.25

724.20

Categone teren

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

Ajustare

0%

0%

0%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

674.25

724.20

Servituti

nu

nu

nu

nu

nu

Ajustare

0%

0%

0%

0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

674.25

724.20

Planeitate teren

plan

similar

similar

similar

similar

Ajustare

0%

0%

.

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

.674/25 W,

724.20

Construcții pe teren

nu

nu

nu

nu

Ajustare

0%

0% •

p i|| 0%

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

660.00

676.20

^74.25,<

.0 *#24.20

Total ajustări brute (Euro/mp)

60.00

88.20

k ^.25

?>Z/127 80

Total ajustăn brute (%)

9 09%

13 04%

17 65%

Interval

Minim

Maxim

-------------------- 1/

Rezultat (euro/mp)

660.00

724.20

Marjă de negociere 5%

33.00

36 21

/S

O

.—A

Preț unitar ajustat (Euro/mp)

627.00

687 99

Preț adoptat* (Euro/mp)

627.00

Rezultat (euro)

3 044 085.00

1 /

0 indicație a valorii de piață pentru teren (Euro)

3,044,000.00

! >

’Comparabda 1 cu cea mai mică ajustare tctaJer'Brbiă


Din analiza comparativă a ofertelor de vânzare disponibile a rezultat că nu este necesar să se aplice ajustări asupra următoarelor elemente de comparație: categorie de teren, utilizare/zonare, coeficienți urbanistici, servituți, planeitate și acces la infrastructura de utilități, comparabilele fiind terenuri intravilane, plane și negrevate de servituți.

Din analiza comparativă a rezultat necesitatea aplicării următoarelor ajustări asupra prețului de vânzare din oferte, astfel:

pentru dimensiune a fost ajustată comparabila C4 fiind considerată superioară, cu suprafața mai mică de 1,000 mp;

pentru localizare, comparabilele C1 și C3 sunt inferioare fiind localizate la distanță mai mare față de centru, zona Vitan;

pentru tipul de acces, comparabilele C2 și C3 sunt inferioare cu acces din străzi secundare;

pentru condițiile de vânzare, marja de negociere la vânzare este estimată la 5%, oferta de vânzare fiind redusă, terenul în zonă este utilizat în proporție mai mare de 90%.

Urmare a analizei informațiilor deținute și a aplicării ajustărilor am estimat valoarea unitară a terenului aferent proprietății la 627 Euro/mp (Comparabila 1 are cele mai mici ajustări brute).

Rezultă valoarea justă a terenului aferent proprietății subiect:

Vteren = 4,855.00 mp x 627.00 Euro/mp = 3,044,000.00 Euro (rotund)

O indicație a valorii de piață a terenului rezultată din abordarea prin piață este de 3,044,000.00 Euro, echivalent 14,179,256.00 Lei6. PREZENTAREA REZULTATELOR (

Ca urmare a investigațiilor și analizelor noastre, considerând ipotezele și ipotezele speciale expuse în prezentul raport de evaluare, concluzia evaluatorului este că așa cum se prezenta la data evaluării, o indicație a valorii de piață pentru terenul subiect localizat în B-dul Gheorghe Șincai nr. 16 și nr. 20, București, sector 4 este de:

V^— 3,044,000.00 EurOj echivalent 14,179,256.00 Lei
/  /(            f Pag. 18  1- Valoarea de piață nu include TVA

ANEXE


 • 1. Hartă localizare

 • 2. Fotografii

 • 3. Extras oferte de vânzare teren

 • 4. Documente de la client

 • 5. Informații privind coeficienții urbanistici ai zoneiAnexa 1 - Hartă localizare


Adresă B-dul Gheorghe Șincai nr. 16. București, sector 4

C3        ®

C3

O

EZ3

VUu.-nari    53

U

L~1

rrn


Z7


Conectațl-vă

IVIEOIACIT

Building Trust
Localizare rapida y


Cautare imobil y


î + j

fcAi i M 1 ■ i MF

X

0 * * '

] -

IL

fcyfc         , <SECTOR3 '


■nss

. r.utTar ’a~e ’jr ura 211'-'

| Zoct :c

. 1Strat imobile y


I 'ancei


Rezultatele lautaru rap


Cautare imobil y
Lot cadastral 226171 - 115.86 mp


Anexa 2 - Fotografii proprietate imobiliară subiectr/zr^
Anexa 3 - Extras oferte de vânzare teren

Comparabila 1

https://www.reqatta.ro/lands/teren-de-vanzare-zona-inihai-bravu-bucuresti-4822-m
31784/

RIXiATTA


CARACTERISTICI

ZONA Mihai Bravu

Suprafața utila 4822 r p

POT 70%

CUT 3

Destinație Construcții Retail

Front stradal 37 5 mp

Construcție pe teren Nu Autorizație de construcție Nu Proiect NuDESCRIERE

Teren de vanzare sr.uat in rana SVnai Bravu București □escTrdere .a strada 37 5 m

Teren Ccrstrutbii - rercer.’ia. cc—ertia:

n'crrrati: -rbanisrr

P Q T 7C’t

CUT 3

Jtilitati gaz curent electnc cana.iză'e

Situate juridica Teren -:r propne’atea jne oerscare ;-_ndice


Comparabila 2

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenun-constructii/bucuresti/parcul-carol/teren-constructii-de-vanzare-X52S13QQL?lista-9416886

imobiliore.ro

Teren construcții Parc Caro!Caracteristici


Specificații utilități


Alte detalii :onă

Detalii de contact

Sună la

0725.311.111

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/parcul-carol/teren-

constructii-de-vanzare-X72C1303V?lista=45410136&harta=1


Alte detalii iDnă

Detalii de contact

Sună la

0722.532.348

Ai*; telefoane


imobiliarejo


Comparabila 3Bui Iding Trust
Vanzari Terenuri București. TINERETULUI. VĂCĂREȘTI

la 5 min de metrou Piața Sudului. int-avan. construibil, 7500mp., sjp- -ia- 75CC, pc-t 7C-. cut 3 6. desch sosea, in apropiere de metrou. oa't. supe-'iarket. unitate sanitara, sccala. grădiniță. Teren de vanzare parcul tineretului, zona văcărești str. Pridvorului București r. suprafața de 75OC rx a-.and deschiderea stradala. Regim ce înălțime P-14 Recomandam acest teren pentru construirea unor imobile rezidențiale oftice ’ co-e-ciale as and pot 7fft. cut 3. 6. putet' construi aproximați. 27.COC metri patrati Pr?t 533 euro 'metru patrat negociabil f Cod anunț: "7013586? IC’ anunț 55803579 I

4.000.000 EURO neg?

București -CaRESTi                                                                             T.t »•

Marvis Hcuse Irwest -


Telefon 0785225855, 026232/3/8

Agent si M e::_  0262.3/2.3/6


P’et 4.0<30.000 EURO negt-iafi

București ,-CAFESTi

Marvis House Invest -

Telefon: 0785225855, 0767377376

Agent:-.arian          0767.377.376


S il.’ Poli'.ulen! i Q
ra-x

•. tui =■ inrc<ea"u

U
Comparabila 4

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/timpuri-noi/teren-constructii-de-vanzare-X6NJ0301T?lista=2349863&harta=1

Teren in zona Splaiul Unirii-Timpuri Noi

749.000 EUR

I EUR n-p
Utilități

U3I 1

C.-rt •

Alte detalii toni

■Iu—•-st .--±:s

Detalii de contact

Sună la

0773.864.817fVlEOIACITY

BuildingTrust

Anexa 4 - Documente de la client


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Pat'TT.on uCătre


S C. MEDIACITY S.R.L.


fax 021/310 C3 99Referitor - CONTRACT SUBSECVENT nr. 4 inrcgisțfat s obiect „sorvicii de evaluare imobiliară a bunurilor imofiHe aflate în domeniul public/privat sau în administrarea Municipiului București".


Avâr.c ’.n vedere p'evederie ocrractul./ subsecvent v 4'20i£ 'nreg strat sub -r V5 560/25 04 201c si trâ~d cont de prevederile an 5 2 d.n contract, va solicităm va solicităm întocm rea rapcrlu u ce evaluare ce va avea ca ooect


• slab I rea oretu'j: de vă”za'e a terenuri d.n B-dui Grecrghe Șircai r' 16 sector 4 BuctrHșG,


 • •   lai î - SLcrafală ierei c::a 4.739 rc : cnTipjș dji 01 4 357 rrr. *• Cz 382 mp)

 • •    ct 2- sutyalațâ te rar 116 rr o

Pe/Eosnă de ccrlsct Vădana re a săcl

7c-bl C722 22 34 35

Pentru evaluarea amp-asaru'r.te.cr m.niriahza’e vă atașări, în copie documentația aferentă


Predarea către bcrcficarJ Municipii,! București a rapoartelor ce evaluam oertru .mobilee r.cninalizate mai sus va trebui realizată conform art. 14 3 în termen de maximum 14 zilo calendaristice de la data prezentei și a asigurării accesului în spațiul ce urmează a fi evaluat


DIRECTOR EXECUTIV
Building Trust
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


A. Partea I Descrierea imobiluluiAdresa: Lac iaj.utb; Sertc:j 4 dc..

n. a Cin- r.j •

• • .6  .. B.r.irjsl:

Mr. i Nr. cadustra* 1 r       . .    .

[CrtÎNr. trpo<jrAflC| 5l£Prnfa^ <mP'

Observații / Referințe

; A.                     0".3:!e b ii:

Mă'unra 2 i

i        irr . ! ■ r-i. C           ’i 1   1 ' ‘         i . I j: ? 1 :• <2 1  ' îC â'Ui C Jni'C'L-.'t;i 2*. '           ' CF 2 1. c 2 3-/2 C:c. -i.     ,


.-i- :-i r.r * l?j 1Inritact «’• .1                  i 12 j: i (. 1 i_:-ua CS i k: ..-i r 2" 2'.ii'.'. Ce,

-C.‘. s_i-.c* i r .. i\                  : _/ ir .. /j .3 22 , s tj 2:21: c ; •„ ■■■    ■ u .••<»:- ,1. ic „ ce

’Fj'i:‘3’? ’î'Cri -<■» "LS’VStS 2? :drl *. MP'

'.;>r n.t i -n


'□ iia - 1 / 2 ji r;            j ■ r '

- 1 l. .’.r                   , F. 1 1 ■ ' ’ 1               ■ ■ ■; ■>. F I - -l' >J: - I c. SI ' I 2 V

Ir ::. i : :•• r • .


B. Partea II. Proprietari și acteînscrieri privitoare la dreptu* dc proprietate si alte drepturi reale

1

434714*72 bJ 2 2009


_ MUNICIPIUL BUCUREȘTI


36418 / 28/10/2014

A 2*. Adu i 1 >

Le rMeaz

1 a ■j i. a ■ e j 41950 1 Q31\2i2QyA A r Adi” r ij-ja’i .■ ’r jr l?G T >»■>('■ ir î.nrr r          ir SI / •’?

523'32       ./• ?013

ul lI Lc l jînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

A. t ~ ni 'iisl-.::r/ r' 1 • 4 > n. c • 2               r r s _?i I 21; ‘ _?< b'r Art J •

/.i,-    . 2Z ] iJ e~:s Ge 3Ci’l S          = S F     ■. I. 3- -;r - J        4' ■ ;    i i ■. . J- •

IJiVJCATOp.IA SK ’uP.L.JI 4        r- r.041-|Aj ■ irraf. i-


C. Partea Hi. SARCINI

• înscrieri privind dezrnembrarnintele dreptu'in de proprietate, drepturi reale de yaranție și sarcini

434714 / 21/12/2009

■" i ■ s r _• rir 1363 21 •' 1              i >_-"i i <!•"• F»F«** cCNS' 4'1 IR ~

; 5 .5 II 2CC'6 tr’> 5 c •- Ff. M ARjA *4.1 \ ~ i" !___J ..a         11 ■

HCT-I"=!f: ::rct ce

Refcrințe


1 UNIVERSITATEA TITU MAIORESC.J
•|' .'r T. a jxt? 15 k “ Î.-7C >1.. jr j . jl.îC             ->t ‘i r: 3     , •- <       ; j -..u J c u            j.r JOi '

c-i rr- ’r s‘ ' j .li calai k rî.>r• : . r •• i?t_ c>. r--i și. ir- a ar ii' -f? il~ d >• a- rit a' • s-s.?:;:.: I*. .if        rcd 'r c’*\ ’i kr Ir kj ; ■

S 1 .-zf.’ ;j'. I..i'i’ii r.- iif. f>:JM. -CI' . ir’:’ i .• '■ 1 ki -k '>•* •22 2c-2C2S ■' fi r’<.î ■;..i CD. cr' a ..- ji >.• ■. j c. p ?■ r ratr t. jLi ■ i < i : r i« j r 2 62

Oala r.f. ir - k

26-3 •-a-JÎ

fi a i i ă'
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara BUCUREȘTI

. :       *.’> Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4r.'o^'jr.- '■<                C6-23IH

ÎNCHEIERE Nr. 43436


Registrator: EiJG-N ETa-lCcVIC.I                                   Asistent: ESTERA S'< D

A- i;jij ’.ercr ,"t'’od jsp ne N'uM><_ip ..H. B •CU.RESTI com'f il al in t.oc E.cu'esci Seilcrj 3 r- jiji E ;s?.tota, hi'. 4 jjțj Duc.j'&sti pr vine1 Ac:j<i /-j.-ea mt9-rri37ii tea'' ce r-yte j ara, >:• caz j.

Hot.înur» j nlef :-<nr?asca tu .1 Îu*-3.’03-C3-2'.:oh     •• ne UDZCATO4IA           LU. 4 dosar n

lli.Ul.-4/2CC6:

Act Adm r șl’-afv n.'.434 36 22-C5-201E eris :h> OCPI BL'CL’P.ESlî:

-A< i A.rr n strat v r.'.42962.22C6-231H emis de OC.pl BUC.P.E'STI

Act Adm -1st.rot v r r CXPr R T12A DOSAR NP..1 1041/4.-2 CC 6/12-i 1-27 -•* i do EA.n‘ ’ r-MC OUL1 A PAL NA

Aer Adm.r slraUv v.ilJ. 73CV:.i 06 2C15 :n m? DG TL SECTOR 4

‘ «••<! TdeciTiiic cc'ij.l e sic-v.-'i.'." -i hH 29 o 1 Lecina -r'sst'u j £• a cjbli'.r.it i "ot ari- : i 7'1996. r,5|.'..h'!cat3 c_ r-'ud 1 n e s1 complehr le □ tenca-Q, :.•»( l\. ar.l. ral •- s^ma >. 6t> '< i cu ilorumertu! do plata

Cn teir ta i-ter'.a 'r 156lHrT'22 06 201d in sjma de EU

pentm ;e*vc l a</en- r.cd..’ 262

V3ZO'';1 'Aferatul asistentul j rerj 5t"3to' r. , ca ni. c <. iir;t,i! me’ile I.?. r’5C!"C‘"c


Aii ii terea cererii n. pr,v;,e '□

■ irrob J cu i-.ioastra' 21231 1

-ivard p'C.-meiarn MJh.t.lr’IJL BUCURE

• retează □■ctuai’.’.i'e date :ehrice.

□ ren j-i*3ta cu .'.icecatcr .*i sc-rt r 4 ri dosar r.r 11 c-j r-asimic' i a i-cci u . n-cris r r'•v-' il.a ca*î? *' orurr c!<? ji c i?î .ier‘*j o o:

f..”c i-țrș 212313 JA* București Se •t.j- 4


es A'


Prezenta sc va comunica părților: MUNICIPIUL BUCURI 4 TI

VASII r MITA

UNIVERSITATEA TI7U VA -J“E5CU


’5 Cu <! ce reexaminau r terme Cad astru s Pual o1 ale I către rcgofatcrul sef
fi.                     ■ - --i'.,- ;•     | . sl E j.’-.EST

■ >      Z;«J. ,i t. -’..ul • •!*-- .-.k „ i.j • 5~;:_ j| .|


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU informareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN •;!Observații / Referințe

B. Partea II. Proprietari si acte

înscrieri priv'toare ia dreptul dts prcprietefc și a’re drepturi muie             Referințe

169477 / 2i7l/201G  “      ~ Z~ - ~Z                          ~

-I ■           r 1. . n Z--1.1'. J!;’’trr :-. c : C T.f.SlL.f_"Al Ă.7FSR, A.                         .< rf-

PC ': 1‘2 )1 : r.'Țp sg_PR VA = IA_MI \ f.P DL:      'I D "1C~IA i MWOfl ..

, j .'t?o i-ir-, d-eft ce-PROPRIE A'r .'r’jan.': : i •’î Leal c:.Tj zct.-'7            ' ai


Ti MUNXiPluTaUCURF.STI

1 \r‘. Adm         . ’T 121G c - 1 jj-j en .. uz Ni: i OS 27 Ah '    52L F.f R. a' c-t •; „ • ~:r.i:"» •

•.5'22 .1 n 1 - .'i 3,

c . OL e'iiL

Jc r 1-'VA s |A

v JHICIIPI

’-Ui 2UȚw=.l

S : Ar" AJt -.istr.-it . nr. 4.-'.3’.Ț i

1 S.« 11 -2 3.’. 6 ersl-

■ c •> 2 0'.

S’.CT?-'     A

i. Ac-.vn's

>' i j’ v - r -

4 di- UJ"i 3'2305 ? •   :? t 1 V/ V:

Adr rK» a‘. 7 •”

1 <.f 1 ■: -

2Z..ȚA.2015 r

r i‘j .! _• ?.=. ?■

■; ‘-Tj-j c

i’l.,. . j| BL )l;r'-'TI. ,\r:/.'O     ,;-j jt . r->

. 7C2, d 1 >34

2 o ce <-• •' □

de rrlMARi/-

■ MU'JICIF'.’

. LLA BLC.R

E3' Act A./-r n.r.-|r. dCf 1 ,-f

: ■ ■: ? 2 ■: i •. -1

% de P,\|VA

ria M . silii-

'ului 2

.urs- a-

Acr-’r ST'^tiv ir 8   1 1’. •• j 2u.i

- .1 ;. .7. e v.

.,     T

•: A N'L’N OiJ

.. . cuci

I

in:alcj:c,

Jre.v cc C

CN'iiO J\=l-

: ( p’F ;

r.JÂ OC 4.1

L'r A~f          ’  4-
I Punct. Punct1        Lungime segment

' inceput| sfârșit,'

2 __

2        3

51          î                            2-1.002

’7         5'       "           ‘

F__î.......          ? 3CÎ5

•" Lungimile uegtnente or sunt determinat? m plnr,ui dr p-nm, ț.r Stereo /(> și sunt rotunjite la 1 milimetru. ••• Distanta dintre puncte entn iernată din A»g*nent<! cumulate te sunt mal mkl ik-i.lt val’.tarșa 1 milimetru.


________

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a mobikilui (mp)

Adresa mctiuM

r-.........-

'________

116 mp

n .. -- - _____ . ______ . . ____ ...

B-dm Ghecrțjhe Slncai rv. 20   !

Nn Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

1

[

Btcjresd, SecicrJ 4
*

CatetjcrM

ae /ctoiinta

i 1

Cc

Tottf

L

| Cod

| CurhZI.

Desbinatia


I I.TC'ctmLtt oj gaze sarma e/PM


iii. aci


Cxifr-n tr<n4jLw?a n-cotUu In t-w» de dote rrleyita a atobutroa rKz-vrJu


hu/.a         j-


Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. GHEORGHIENI NR. 36,SECTORUL 5, BUCUREȘTI

Descărcat documentația aici!

Termen: 2019-08-23


inapo a sta or? ecte o' suc-se sezoater

Comentarii

Momentan nu sunt comentarii la acest Proiect!