Hotărârea nr. 492/2019

HOTARAREnr. 492 din 2019-09-17 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, A IMOBILULUI, TEATRUL DE VARA, SITUAT IN STRADA ARH. HARJEU NR. 61, SECTOR 2


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Consiliului Local Sector 2, a imobilului „Teatrul de Vară,, situat în strada Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 2059/09.09.2019 si al Direcției Patrimoniu nr. 14191/09.09.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 168/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 585/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Serviciului Euro 2020 nr. 395/09.09.2019;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 617/26.09.2018 privind preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului București, a imobilului "Teatrul de Vară' situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2. în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan - zone pentru UEFA EURO 2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în administrare Consiliului Local Sector 2, a imobilului "Teatrul de Vară” situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, identificat cu numărul cadastral 237334, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Imobilul menționat la art. 1 va avea destinația de „Teatru de Vară”.

(2) Schimbarea destinației atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri.

Art.3 Predarea - primirea bunului imobil menționat se va face pe baza procesului verbal de predare-primire între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 617/26.09.2018.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
CARTE FUNCIARA NR. 237334

COPIE

Came Fi.'nc;ară Nr. 237334 Bucuroși ■ Sectorul


A. Partea I. Descriere

a: Loc București Sectorul 2, Str Arh.D. Harjeu, Nr. 61, Jud. Bucuresti/A,» 'm,.


Nr. cadastral Nr. topografic


Suprafața* (mp)


Observații / Referințe zConstrucții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

A *

? ■- 7 - - • f 1

.r " ? scure-‘i Sectorul 2. Str Arh ?  •

Nr. niveluri;!; S. construita la so!:771 mp: S construita

1

Harjeu, Li. 6t Juri bucme-ti

cestesu' c.ta. / / i n;p. oup' c.. c c •;$ >.■t:■ .                    ■

7 71 mo I construcție din anu! 1956 )

A* 7

237334-6 7

Ic: Bucurași; Sectoru1 2. Str A,;

N' niveluri 1; S. construită ia sol.2376 mp, S ccnst'Uda

.■ ata:2 ■     ......a                            . /

2376 mp (.construcție din anui 1956 j

Al 3

237334-C3

Loc. București Sectorul 2, Str ArhțD. Harjeu, Nr 61. lud. București

Nr. ..niveluri:!; S. construita la sol.21 mp; S. construita Țdesfâsu-râta:21 mp; Suprafața construita desfasurata =

21 r.. ( cu- stiuctie di", an;.1 1956 )

Al A

237334-04

Loc Eucniest Sectorul 2, Str Ar; D Hs\c-j Nn 61 iun Bucu-usd

Nr. niveluri:!; S. construita la sol;54 mp; S co;i ?uts desfasurata 5 ț mp; Suprafața cc-nstri.Ta c'e'/asurara -54 mo ( construcție cit a-.;;: 1956 }

237?. 3~ '-5

L( C. C ... .'11!: >tl Sec».'•’/ /      ’ r r! '

N'i mvv.u.T 5.. construim a so'.21 mp- S. corn t: u::a

Harjeu, Nn 61. Jud. București

desrasurăta;21 mp: Suprafețe constm-Ta desfasurata

21 mo ( constructie din anul 1956 1

237334-C6

Loc. București-SectorU 2. Str Arh.?. Harjeu, NT,<61, Jud. București

Ni. niveluri !; S. construTa ia scl:52 mp: 8. construire desfasurata:52 mp: Suprafața construita desfasurata -52 mp ( construcție din anul 1956 )

Al.7

2>73j4 C7

jresti S t      .

Harjeu. Nr. 61 Jud. Eucmem

niveluri;!: S. construita ia sol:2G mp 8. ccnst-u.ta desfasurata:20 mp. Suprafața cor struita o-    tu-< t<

20 mn i construcție din arm 1956 .

i Al .8

,   237334-08

Loc. București Sector o1 2, St’ Arh 1.

Nr. niveluri !'■ S. construita ia soi:5C» mp S const-uta

; /Hârjeu, Nr. 61, Jud București

G 6 S’g SU ’ o ta 5 0 Rlp.‘ Sup<râ7âtc COUSLf Uite; C £■ £ ; r.S U! c: t a -

/xm ■*

50 rr<D ( construcție din anul 1956 )

i .» r,

-Loc. București Sectorul 2 St'Ad' L

Nr niveluri.!; S. construita ia sol:126 rup S constru ta

i H c. î; 6 u, l\.r. 61. JUd . 3 C U"6£*,

desx3£urataT26 mc- Suprafața construita desfasurata =

/

126 mp ( construcție din am? 1956 1


Proprietari și acte


i înscrieri privitoare la drep.tul de proprietate si alte drepturi reale L'*                                                      ;


20695 ' 04/04/2018

Act Adrpinistretiv*'nr.'T2,; din 15/01,TIZ . /O 6/*L982’TTrmTT!e 'CONSI LI U L POP zie D V.B L SECTO
C2


Se preia d n Registru', de irarscipi. .ui-rscr; ptiu ni ccirnariciamer't J transe is sub r :\229/2000

Se p re ic cn Reg îStrul ce ■ r« r.scri pi ■ u ui/1 r,sc t ipt iuni notarea t ra nsc nsa sub n;.146/16.64.2013-Se noteaza sesizarea Primăriei Sector 2, pun care aceasta aduce la c irostirra fapuj ca, pentru adresele postalestr. Am.Harjeu, nr.59A, str.Arh.Harjeu, nr 61 si str.Arh.Harjeu nr.63, sector 2, exista titluri de proprietate false si solicita sa nu se procedeze la eliberarea extraselor de carte funciara, pentru evitarea unoi instrainar______ _ ____ ______ ______- ■-


/ ]


Al 1. Al 2. Al Al 5 7. Al.8, Aia"

Al 4

6 Al.7, A 1.8, A. 1


• AT.6,a^

V U.*

;M.5,7p
*:,7y

' 1

Categorie folosință

rtra viisn

Suprafață <>(mp)

Tari

Parcc-lă

Nr. tooo


/ ;

Date referitoare l.a construcții


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe           |

i

Al.l

237-3.34-C1

f construcții injust'taie s* ed'iirare

771

Cu acte

Nr. niveluri:!; S. construita la so!:771 mp; S. construita desfasurata:771 mp; Suprafața construita desfasmata -- 771 mp ' construct e dm 5r;Ji 1956 )
14'

22 416]

16

6 518

18

11.818

20

8.32

90

,2.194

24 j

1 3.7G9

26 i

0 33

1|

24.616