Hotărârea nr. 491/2019

HOTARAREnr. 491 din 2019-09-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, TERENUL SITUAT IN STR. ELENA VACARESCU NR. 21 A, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, terenul situat în str. Elena Văcărescu nr. 21 A, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 12944/05.09.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 167/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 584/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 217/2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, str. Elena Văcărescu nr. 21 A, sector 1 si transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și art. 166 alin. (2) lit. g), alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să achiziționeze, în numele și pentru Municipiul București, terenul situat în str. Elena Văcărescu nr. 21 A, sector 1, imobil care se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul achiziționat, prevăzut la art. 1, se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului București, va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 1 și va avea destinația de loc de joacă pentru copii.

Art.3 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București


Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător

Art.5 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 1. în numele municipiului București.

Art.6 Consiliul Local Sector 1 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 17.09.2019

Nr. 491


ANCPl


O'ciu de C.adastrj $. Publicitate Imob lia^ă BJCURES I

8 -ou! ae Cadastru și Pjpi.citare Imobil ară Sectorul 1EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 202831 București Sectorul 1A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:35308

Nr. cadastral vechi:14961

Adresa: Loc. București Sectorul 1, Str Elena Vacarescu, Nr. 21A, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

202831

Din acte: 419

Masurata: 420

Descriere. 420 mp teren proprietate cin acte fara construcție

B. Partea II. Proprietari și acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

9405 / 12/02/2015

Act Notarial nr. 9, din 06/02/2004 emis de GOGONEATA ELISABETA (act notarial nr. 2/11-02-2015 emis de RICHITEANU ROXANA CAMELIA;);

R? Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/1

Al

1) BADRALEXE MIHAI

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

_______________________Carte Funciară Nr 202831 Co’^'jra'Q-as ^U'vcp.j: Bjcces* Secterei 1

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

15.811

2

3

29.997

3

4

15.005

4

1

26.0


Nr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

202831

D n acte: 419

Masu-ata: 420

Descr ie 42C mp te-en p'opnetate am acre fara cor structie

’ Suprafața este determirată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

420

-

-

-

*’ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetrii. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informație din cartea xj,nciară active la data generăr . Acesta este valab.l in condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nn 455/2001 co'obQ'’at cu art 3 din O U.G nr. 41/2016, exclusiv ir. mediul electronic, pentru activități si procese admimstratve prevăzute ce legislația ir vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și in forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice or entităț care a solicitat prezentarea acestui extras.


Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare folosind codul de verificare online disponioil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/08/2019, 14:11