Hotărârea nr. 490/2019

HOTARAREnr. 490 din 2019-09-17 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 BUCURESTI, A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SUBSOL DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTIL B-DUL BUCURESTII NOI, NR. 67, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar in administrarea Consiliului Local Sector 1 București, a spațiului cu altă destinație -subsol din imobilul situat în București, B-dul Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 14149/11.09.2019 si Administrației Fondului Imobiliar nr. 54835 /11.09.2019:

, 1 ’ Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr.166/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 583/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresele nr.13388/01.08.2019 nr. 14187/2019 emise de către Administrația Domeniului Public din cadrul Consiliului Local Sector 1 și adresa nr. 13611/1/ 10.09.2019 emisă de către Direcția Patrimoniu;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 214/ 09.07.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a unei cote părți din imobilul situat în B-dul Bucureștii Noi nr. 67, sector 1;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. g) și art. 166 alin. (2) lit. gj și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului cu altă destinație-subsol, din imobilul situat în București, B-dul Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1, în suprafață totală de 1933,18 mp, în scopul amenajării unei parcări

publice de reședință.

Art.2 (1) Predarea-primirea se face pe bază Administrația Fondului Imobiliar și Consiliul Local al Șg Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 214/ 09.07.20190 data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.         /

o /

/ u

---------------------------------------/---IU


de Protocol încheiat între îfȘuhsii//wnform Hotărârii de zile de la


(2) Toate prerogativele dreptului de administrare urmează să se exercite începând cu data încheierii Protocolului de către Consiliul Local al Sectorului 1.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DE Marius Adrian Pavel


Bucureș/17.(^9.2019 Nr. 490;

r


Bd Regina Elisaoeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5. București. România, tei +4021 305 55 00: www.pmb.ro