Hotărârea nr. 489/2019

HOTARAREnr. 489 din 2019-09-17 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STRADA GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT NR. 27, SECTOR 1


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului cu alta destinație din imobilul situat în București, strada General Henri Mathias Berthelot nr. 27, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 14243/11.09.2019, Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 24527/10.09.2019 și Administrației Fondului Imobiliar nr. 54834/11.09.2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 97/16.09.2019, Comisiei patrimoniu nr.165/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 582/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 24105/06.09.2019, înregistrată la Administrației Fondului Imobiliar sub nr. 54169/08.08.2019 și adresa nr. 13645/10.09.2019 a Direcției Patrimoniu;

Văzând prevederile Deciziei nr. 1620/1956 emisă de către Sfatul Popular al Capitalei și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008 modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 298/31.08.2009;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale a spațiului cu altă destinație din imobilul situat în București, strada General Henri Mathias Berthelot nr. 27, sector 1, în suprafață de 411.34 mp în vederea amenajării unei clinici școlare de stomatologie a Municipiului București.

î^l^F ânșxate care fac(2) Spațiul prevăzut la alin. (1) se identifică conform parte integrantă din prezenta hotărâre.

I

/

/        / /•                                                                V

Bc Regina Ehsabeta nr 47 cod poștal 050013. sector 5 București România tel +4021 305 55

'  7  \


c

I /

Art.2 Spațiul cu altă destinație situat la adresă se exclude din lista spațiilor cu. altă destinație ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 - anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 271/2002.

Art.3 Predarea-primirea se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Toate prerogativele dreptului de administrare urmează să se exercite cu data procesului verbal de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.


București, 17.09.2019

Nr. 489’


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013. sector 5 București România tei -*-4021 305 55 00, wvw.pmp.ro

Pag 2
R-"CAPÎT!:l ATIC EJAJ

---------——

Nr, •   Denumire

Crt,    încăpere

Suprafața

(mp)

----------------------r...... 1

“HUL

RT3T3UI

d i    EIRW----

13.43

J i      BIRUL!           JU.bB    |

■BIROU BIRUIT

TU. 36

33.UU

TUTU


BATE

B13LJL1

|      7.EU--

8

S7YS

1     3.45

8

BIROU--

18.13     1

i IU

“BIRUU

IUTE---1

11

FUL

~EUU    1

IE

BURAT A 3 IE

4.63

13

~BA’LLEIN ’

/ .35

14

' LA.A SEB1NIE

86.36

15

BATE

" 5,63

16

W.i-,.

~nre |

I /

htub ‘

T8~

13.64

SUH

\4i* h ; a i u i Ala :

—Z^tJ.7dUU I


ing.

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA de

OFICIUI NATIONAL UE CADASTRU GEODEZIE 1‘31' TÂRTOGRAfTE

CERTIFICAT DE AUTOKIZA.-ÎE Seria M.D.

SI pl---


Masurnt.orî


I întocmit


ing.


BENEFICIAR

!


PDL Sector I


’’C SCAPA

-'f—1:100

DATA 07-2008


Releveu imobil - ETAJ 1

Str. G-ral Berthlot nr. 27 sector 1 București
i ^’Digo ^~iAONOj


birou


l—1.15—

_ !

r

I “

1 !

1

1

1

1


Releveu Demisol

Scara 1; 100lAIVNIOIdO A9 WaOdNOO


g90/v


RECAPITULATIV DEMISOL

1

Nr. Crt.

Denumire încăpere

Suprafața

(mp)

1

BIROU

14.13

2

BAIE

3.50

3

HOL

2.36

4

CASA SCĂRII

14.33

5

BIROU

22.82

G

HOL

3.73

7

HOL

4.71

9

BIROU

8.54

SUPRAFA1

a   t rn -r a ) a

M IUIMLh

7 4.1200


i

•I


^0 ’JN 8W sușq ‘ERSQANA FIZICA AUTORI^ATĂ,bv^°-trivPICIUL NATIONAL DE CADASTRU L3E(&E$iE.b^i ERTTFICâT DE AUTORIZARE Serin'Yy<5r> , N^.^TEl


asuratori


mg.


itocin.it


i ing.

j


' SCARA

Ț~ 1:100

DATA

07-2008


Releveu imobil - DEMISOL

Str. G-ral Berthlot nr. 27 sector 1 BucureștiReleveu

Scara


CONFORM CU ORIGIN


- J?»ULC, rA

ZRau


demisol


RECAPITULATIE parter

Nr. Crt.

»

Denumire incapre

Suprafața (mp)

1

1 1

DEBARA

1.52

2

HOL

28.75

SUPRAFAȚA TOTALA

30.2700


autorTiarBEnEFICIAR
r

CONFORM CU ORIGINALUL


1S5

i

1 (

•n- 1-----

1

1 -----------------------------------------------------

1—1—!—î—1-----

casa scării

1

1(1’   J


RFCaRiTulahe 1

ftaj $----1

Nr, Crt,

Denumire încăpere

Suprafața (mp)

1

riLiL

EHjB

r ■ 0

bAit

ct.ctb

1 a

B7TTE

27t?4

Z

UL 0 ARA"

2./o

lj

IbAlJUUrdv"-


Erecția


irig. Dragos Badea

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA de OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU GEODEZIE -ȘT CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria M.B. ^r.


BENEFICIAR


Măsurători


| întocmit

I


C£^$AFIE\

OE          \‘

csena MB Nr. 0751 Categoriile' --


BADEA DRkfS^Bi Iî-.îoo !

/> I

I

07-2008.


°A/c pGDATA