Hotărârea nr. 488/2019

HOTARAREnr. 488 din 2019-09-17 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI. PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. DOAMNEI NR. 3 (CORP A+B), SECTOR 3 SI STR. DOAMNEI NR. 5, SECTOR 3 PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE

HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părți, proprietate de stat, din imobilele situate în municipiul București, str. Doamnei nr. 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5, sector 3 pe perioada execuției lucrărilor de punere în siguranță și consolidare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Investiții nr. 2168/10.09.2019, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 7459/10.09.2019, Direcției Patrimoniu nr. 14268/11.09.2019 și Administrației Fondului Imobiliar nr. 54662/10.09.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 164/17.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 581/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor-părți, proprietate de stat, din imobilele menționate, asa cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada execuției lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Art.2 Predarea-primirea se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. La finalizarea lucrărilor se va întocmi proces-verbal de retransmitere, cu predarea documentațiilor ce atestă efectuarea lucrărilor.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDI

Marius Adriăn Pav^l /

//Nr. 488

/ANEXA LA1 .str. Doamnei nr. 3. sector 3, 2.str. Doamnei nr. 5. sector 3,

- Cotă indiviză stat: 58,33%