Hotărârea nr. 487/2019

HOTARAREnr. 487 din 2019-09-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 96/19.05.2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, CALEA VICTORIEI NR. 101, CORP A + B

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 1 , Calea Victoriei nr. 101, corp A + B

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Investiții nr. 2279/09.09.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 7381/09.09.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 192/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 580/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local. în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, - sector 1, Calea Victoriei nr. 101, corp A + B;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art.139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05.2005, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Punctul 7 - Finanțarea execuției lucrărilor de investiție (consolidare) se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare".


/''O 11 - i

AVrTT


4r 47 cod poștal 050013, secte

Art.ll în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05.2005, acolo unde apare menționată sursa de finanțare și defalcarea acestora, se vor modifica în mod corespunzător.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05 2005, rămân neschimbate

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.

București, 17.09.2019

Nr. 487

Pag 2

Anexa nrj


CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII CONSOLIDARE IMOBIL CALEA VICTORIEI NRJ01, corp Â+B, SECTOR 1, BUCUREȘTI


Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor, Construcții


Investitor.


Primăria Municipiului BucureștiDIRECȚIA '■£ C \ ASISTENTA V X A reHNtcÂSi =.£ | JURIDICA O " /


Beneficiar.


Asociația proprietarilor din imobil


C. G. M. B. - A. F. I. (locuințe ♦ S.A.D.)


Proprietarii persoane fizice și juridice ai locuințelor și SAD.


i

t

* /

< - /

■/


- Proiectant: S.C. ” I. P. C. T. ” SA.- Indicatorii tehnico-economici:Valori conform deviz general la faza de

S.F., inclusiv T.VA

1€ = 39.874 lei (09.03.2004)

j

l

Total

Locuințe proprietate privată persoane fizice

Locuințe proprietate de stat

Locuințe proprietate privată persoane juridice

SAD. proprietate privată

SAD. proprietate (

de stat i

5.1.

Valoarea totală a investiției din care

C-M

mii lei

80.268.127

58.603.760

13.131.866

746.493

6.148.538

1.637.470

mii lei

66.21

_48.343.808

10.832.827

615.803

5.072.094

1.350.792

euro

\ U69.724

329.334

18.721

154.119

41.066 ’

euro

\1.2^.414

271.676

15.444 <

127.203

33.877 ic 5

I vX

j Eșatona'ea

investitei

total/C+M


anul 1 (12 luni)29.301.880,0

nii lei

40.134.063,5

6.565.033,0

mii tei

33 107.662,0

24.171.904,0

5.416.413,5 !

i

307,901,0

2.536 047,0

l

euro

1 006.522.0

734.862,0

164.667,0 I

9.360,5

77.099.5

euro

830.307,0

606.207,0

135.838,0 j

7.722,0

63.601,5

j


818.735,0

675.396.0


20.533,0

16.938.0


anul II (12 luni)


ma lei ni tei


euro euro

53.

Capacități de consolidat suprafața utilă


40.134.063,5

33.107.662,0


29.301.880,0

24.171.904,0


1.006.522,0

830.307,0


734.862,0

606.207,0


6.565.933,0

5.416.413,5


164.067,0

135.838,0


373.246,5

307.901,0


3.074.269,0

2.536.047,0


818.735,0

675.396,0


2O5&0

16.938,05.4.

Durata de realizare a investiției (consolidare)

luni calendaristice


6. Gradul nominal de asigurare la acțiuni seismice după consolidare, conform Normativului de proiectare antiseismică P100/1992 cu cap.11-12 republicate în Buletinul Construcțiilor nr. 11/1996:

R > 0,55 față de Rmin = 0,50


7. Finanțarea investiției

Finanțarea execuției lucrărilor de investiție (consolidare) se face potrivit art7 din Ordonanța Guvernului României nr.20/1994 republicată în anul 2001, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului României nr.62/2003, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic a! construcțiilor, din următoarele surse:

  • -   73,01% se finanțează de la bugetul de stat și/sau din credite, conform art.7 alin,(1) lita din Ordonanța Guvernului României nr.20/1994 republicată în anul 2001;

  • -   18,40% se finanțează din bugetele focale, conform arl7 alin.(1) îitb din Ordonanța Guvernului României nr.20/1994 republicată în anul 2001;

  • -   0,93% se finanțează din fondurile proprii ale proprietarilor - persoane juridice, conform art7 alin. (1) Iile din Ordonanța Guvernului României nr.20/1994 republicată în anul 2001;

  • -   7,66% se finanțează din fondurile proprii ale proprietarilor - persoane fizice, conform art.7 alin.( 1) lite din Ordonanța Guvernului României nr.20/1994 republicată în anul 2001;

Sumele provenite din transferul de la bugetul de stat se vor recupera după terminarea lucrărilor de consolidare, cu o rambursae de max.25ani (conform art.8 Iile din Legea nr.460/2001)