Hotărârea nr. 486/2019

HOTARAREnr. 486 din 2019-09-17 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 377/26.07.2018 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN TRAFICUL BUCURESTEAN A AUTOVEHICULELOR CU GRAD RIDICAT DE POLUARE" PRIN ACORDAREA DE ECO- VOUCHERE

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 377/26.07.2018 privind aprobarea Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare” prin acordarea de eco - vouchere

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 10050/06.09.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 191/16.09.2019, Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 28/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 579/16.09 2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cumodificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.l Art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 377/26.07.2018 privind aprobarea "Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco - vouchere" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.2 (1) Pentru implementarea programului prevăzut la art. 1, se aprobă acordarea în perioada 2018 - 2020 a unui număr de 5000 de eco - vouchere în valoare de 9000 lei/eco -voucher”.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 377/26.07.2018 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.