Hotărârea nr. 484/2019

HOTARAREnr. 484 din 2019-09-17 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL IN REGIM DE TAXI A AUTOTURISMELOR TAXI CU NORMA DE POLUARE SUB EURO 6- RABLA TAXI"Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Programului de stimulare a eliminării din serviciul public de transport local în regim de taxi a autoturismelor taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 17599/16.09.2019 și al Direcției de Mediu nr. 10510/16.09.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 90/16.09.2019. avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 202/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 615/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 178/2008 privind aprobarea regulamentului - cadru, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. e), alin. 7) lit. i) și art.139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă “Programul de stimulare a eliminării din serviciul public de transport local în regim de taxi a autoturismelor taxi cu normă de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI”, care are drept scop îmbunătățirea condițiilor privind serviciul public de transport local în regim de taxi din Municipiul București și reducerea poluării prin eliminarea autoturismelor cu norma de poluare sub Euro 6.

Art.2 (1) Pentru implementarea programului prevăzut la art. 1, se aprobă acordarea, etapizată pe 2 ani, în perioada 2020-2021, începând cu data de 01.01.2020. a unui număr inițial de 3000 de ecp^vouchere în valoare de 15.000 lei/eco-voucher.  • (2) Acordarea de eco-voucher se va face, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, la cerere, o singură dată pentru un transportator autorizat care deține o autorizație taxi/un număr de autorizații taxi eliberate de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului București, pe perioada de valabilitate a acesteia/acestora.

  • (3) Eco-voucherul nu este transmisibil și are termen de valabilitate maxim 6 luni.

  • (4) Condițiile de acordare a eco-voucherelor se vor stabili prin regulamentul elaborat în condițiile art. 4 din prezenta hotărâre.

Art.3 Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru a achiziționa autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii - EURO 6, non-diesel, hibride sau electrice.

Art.4 (1) Programul prevăzut la art. 1 se va desfășura pe baza unui Regulament ce va fi elaborat de către o comisie formată din specialiști din cadrul Direcției de Mediu, Direcției Generale Economice, Direcției Transporturi, Direcției Juridic și Direcției Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

(2) Regulamentul va fi aprobat prin dispoziție a Primarului General al Municipiului București.

Art.5 Programul prevăzut la art. 1 va fi implementat de Grupul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1984/07.11.2018, modificată și completată prin Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 828/17.05.2019.

Art.6 Sumele necesare implementării și finanțării programului prevăzut la art. 1 se vor face din alocații bugetare și/sau alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI