Hotărârea nr. 482/2019

HOTARAREnr. 482 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA DE SPECIALITATE PENTRU UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic nr. 17309/09.08.2019 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 21559/07.08.2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 94/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 575/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

  • -  art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), alin. (14) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță și/sau reprezentare juridică de specialitate de către unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.2 Procedura de achiziționare a serviciilor prevăzute la art. 1 va fi demarată de unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, numai după analizarea și avizarea favorabilă de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a existenței cazului justificat.

Art.3 Se împuternicesc managerii unităților sanitare Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale BucureștiJ achiziție si încheierea contractelor de servicii^uridic

j       ,                                                                                 7 f r\

juridică de specialitate.


, aflate în administrarea rea derulării procedurii de eQcc^fei^^tă și/sau reprezentareArt.4 Contravaloarea serviciilor de consultanță și/sau reprezentare juridică de specialitate vor fi suportate de către unitățile sanitare solicitante, aflate în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, din fondurile proprii ale acestora.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și unitățile sanitare aflate în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 27.08.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Claudiu DaniBucurești, 27.08.2019

Nr. 482