Hotărârea nr. 481/2019

HOTARAREnr. 481 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE IN ANUL SCOLAR 2019-2020 DE SCOALA DE ARTA BUCURESTI, CASA DE CULTURA "FRIEDRICH SCHILLER" SI UNIVERSITATEA POPULARA "IOAN I. DALLES", INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate în anul școlar 2019 - 2020 de Școala de Artă București, Casa de Cultură "Friedrich Schiller” și Universitatea Populară ”loan I. Dalles”, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4156/01.08.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 188/26.08.2019, avizul Comisiei cultură și culte nr. 42/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 574/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • -  solicitarea Școlii de Artă București nr. 428/26.06.2019;

 • -  solicitarea Casei de Cultură "Friedrich Schille” nr. 3178/22.07.2019;

 • -   solicitarea Universității Populare ”loan I. Dalles” nr. 2993/22.07.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 896/12.12.2018 privind aprobarea organigramei numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Școlii de Artă București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 364/14.06.2018 privind aprobarea organigramei numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Casei deCultură "Friedrich Schiller”;

 • -  Anexei nr. 19b la Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013 privind punerea în aplicarea a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Universității Populare ”loan I. Dalles”;

 • -   art. 2, pct. 15 din anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 829/2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:Art. 1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Școala de Artă BucureștiȚCasa de Cultură "Friedrich Schiller” și Universitatea Populară ”lo Dalles”, instituții publice de^cultură


de interes local ale Municipiului București, conft prezenta hotărâre.\

~^w\pmb.roArt.2 Cuantumurile tarifelor aprobate la art. 1 sunt valabile pentru stagiunea 2019 - 2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Școala de Artă București, Casa de Cultură "Friedrich Schiller” și Universitatea Populară ”loan I. Dalles”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


București din data de 27.08.2019

București, 27.08.2019

Nr. 481


CONFORM CU ORIGINALULCuantumul tarifelor practicate în anul școlar 2019-2020 de către Școala de Artă București, Casa de Cultură ”Friedrich Schiller și Universitatea Populară ”loan I. Dalles


Denumire instituțieȘCOALA DE ARTA BUCUREȘTI


CASA DE CULTURA „FRIEDRICH SCHILLER”


Tarif înscriere și participare examen adhritefe^50^ lei/persoană; 50 lei/persoană/curs;            7

 • >     Tarif frecvență curs - 1.500Llei/an la disciplinele canto muzică ușoară, canto muzică populară, canto muzică clasică, pian, orgă electronică, acordeon, chitară, percuție, improvizație jazz și pian, grafică, pictură, pictură copii, design vestimentar, decorațiuni interioare și ambientale, artă fotografică, actorie, coregrafie, iconografie, imprimerie textilă, vioară, plătibili astfel:

Pentru anul I de curs achitarea taxei se efectuează într-o singură tranșă, cu termen de plată 15 decembrie 2019; taxă școlarizare de 1.200 lei dacă se achită până la data de 1 noiembrie 2019.

Pentru anii de curs II, III, specializare și perfecționare, taxa se poate achita astfel: până pe 15 decembrie 2019, prima tranșă în valoare de 750 lei: până pe 15 aprilie 2020, a doua tranșă în valoare de 750 lei; cursanții beneficiază de o reducere de 150 lei din fiecare tranșă în cazul achitării primei tranșe până la data de 1 decembrie 2019, respectiv a celei de-a doua tranșe până la 1 martie 2020.

 • >     Tarif pentru eliberarea diplomelor de absolvire:

 • - maxim 1 an de la data absolvirii cursului - 50 lei/pers;

 • - între 1-3 ani de la data absolvirii cursului - 100 lei/pers;

 • - între 3-10 ani de la data absolvirii cursului - 200 lei/pers;

 • - peste 10 ani de la data absolvirii cursului - 300lei/pers._______

Cursuri de limba germană pentru adulți (de la 16 ani) -începători

Curs Standard S1 - 11 săptămâni/58 unități didactice/4 ore/săptămână'.

 • - 5-7 cursanți/1.390 lei (etapa I: 970 lei, etapa II: 420 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.290 lei (etapa I: 870 lei, etapa II: 420 lei), -13-15 cursanți/1.220 lei (etapa I: 820 lei, etapa II: 400 lei) Reducere 48 lei pentru achitare integrală și 48 lei pentru fidelitate


Curs Standard S2 - 12,5 săptămâni/58 unități didactice/3,3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.390 lei (etapa I: 970 lei, etapa II: 420 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.290 lei (etapa I: 870 lei, etapa II: 420 lei), -13-15 cursanți/1.220 lei (etapa I: 820 lei, etapa II: 400 lei) Reducere 48 lei pentru achitare integrală și 48 lei pentru fidelitate


Curs Intensiv - 10 săptămâni/60 unități didactice/4,3 ore/săptămână:

- 5-7 cursanți/1,450 lei (etapa I: 980 lei, etapa II: 470 lei),


Solicitarea Școlii de Artă București nr.

428/26.06.2019


Hotărâre Consiliu Administrativ nr. 1/26.06.2019Solicitarea Casei de Cultură „Fr. Schiller” nr. 3178/22.07.2019- 8-12 cursanți/1.350 lei (etapa I: 900 lei, etapa II: 450 lei), -13-15 cursanți/1.270 lei (etapa I: 870 lei, etapa II: 400 lei) Reducere 55 lei pentru achitare integrală și 55 lei pentru fidelitate

Cursuri de limba germană pentru adulti (de la 16 anib-

Avansati       a       H         ’        CONîORM OU ORIGINALUL

didactice/4


Curs Standard S1 - 11 săptămâni/58 unități ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.370 lei (etapa I: 890 lei, etapa II: 480 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.270 lei (etapa I: 850 lei, etapa II: 420 lei) -13-15 cursanți/1.200 lei (etapa I: 800 lei, etapa II: 400/fei) Reducere 48 lei pentru achitare integrală și 48 lei fidelitate


Curs Standard S2 - 12,5 săptămâni/58 unități didactice/3,3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.370 lei (etapa I: 890 lei, etapa II: 480 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.270 lei (etapa I: 875 lei, etapa II: 420 lei), -13-15 cursanți/1.200 lei (etapa I: 800 lei, etapa II: 400 lei) Reducere 48 lei pentru achitare integrală și 48 lei pentru fidelitate

Curs Intensiv - 10 săptămâni/60 unități didactice/4,3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.390 lei (etapa I: 900 lei, etapa II: 490 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.290 lei (etapa I: 870 lei, etapa II: 420 lei), -13-15 cursanți/1.210 lei (etapa I: 810 lei, etapa II: 400 lei) Reducere 55 lei pentru achitare integrală și 55 lei pentru fidelitate
Cursuri de limba germană pentru copiii (6-14 ani) -începători

Curs Standard S1, 6-7 ani - 15 săptămâni/40 unități didactice/2,5 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/955 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 345 lei),

 • - 8-12 cursanți/930 lei (etapa I: 620 lei, etapa II: 310 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pentru fidelitate

Curs Standard S1, 8-11 ani - 10 săptămâni/40 unități didactice/3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/955 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 345 lei),

 • - 8-12 cursanți/930 lei (etapa I: 620 lei, etapa II: 310 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pentru fidelitate

Curs Standard S1, 12-14 ani - 7,5 săptămâni/40 unități didactice/4 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/955 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 345 lei),

 • - 8-12 cursanți/930 lei (etapa I: 620 lei, etapa II: 310 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pentru fidelitate

Cursuri de limba germană pentru copiii (6-14 ani) -Avansati

Curs Standard S1, 6-7 ani - 15 săptămâni/40 unități ~cțidqctice/2,5 ore/săptămână:

ursanți/960 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 345 lei), ursanți/890 lei (etapa I: 590 lei, etapa II: 310 lei)


oștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roUNIVERSITATEA POPULARĂ’TOAN I. DALLES”


centru

CONFORM CU ORIGINALUL


Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pent.ru fidelitate                                             — -


Curs Standard S1, 8-11 ani - 10 săptămâni/40 unități didactice/3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/960 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 345 lei),

 • - 8-12 cursanți/890 lei (etapa I: 590 lei, etapa II: 310 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pen fidelitate

Curs Standard S1, 12-14 ani - 7,5 săptămâni/40 unități didactice/4 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/960 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 310 lei),

 • - 8-12 cursanți/890 lei (etapa I: 590 lei, etapa II: 300 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pentru fidelitate

Pentru cursanții înscriși concomitent la 2 cursuri sau membrii unei familii se acordă o reducere de 55 lei.______

Cursuri profesionale

Curs Fotografie - 1.200 lei/64 ore didactice/16 ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Croitorie-Tehnologie Modă - 1.400 lei/64 ore didactice/16 ședințe/ curs acreditat ANC;

Curs Design vestimentar - Modă și Costum - 1.200 lei/60 ore didactice/10 ședințe;

Curs Serigrafie (Arta imprimării pe material textil) - 800 lei/40 ore didactice/10 ședințe;

Curs Design ambiental - 1.200 lei/64 ore didactice/16 ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Peisagistică -  1.400 lei/64 ore didactice/16

ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Aranjamente florale și Ikebana - 1.300 didactice/16 ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Etichetă, protocol și ceremonial - 1.000 didactice/10 ședințe;

Curs Comunicare și relații publice - 1.000

didactice/10 ședințe;

Curs Public speaking - 1.000 lei/40 ore didactice/10 ședințe;

Curs Actorie și dezvoltare personală - 1.200 lei/4 luni, ședințe săptămânale;

Curs Grafologie - 800 lei/40 ore didactice/10 ședințe;

Curs Nutriție și educație alimentară - 800 lei/40 ore didactice/10 ședințe;

Curs Astrologie - 800 lei/40 ore didactice/10 ședințe.

Solicitarea Universității Populare „loan I. Dalles” nr. 2993/22.07.2019


lei/64


lei/60

ore

didactice/10

lei/60

ore

didactice/10

lei/60

ore

didactice/10Cursuri de limbi străine

Curs limba engleză -  800

săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba germană - 800 săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba franceză - 800

săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba turcă - 800 lei/60 ore didactice/10 săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba arabă - 800 lei/60 ore didactice/10 săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba japoneză - 1.400 lei/cursul se derulează pe parcursul întregului an universitar, cu frecvența a 2 ședințe pe săptămână; • a

Curs  limba  chineză  - 800 lei/60  ore  didactice/10

săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs  limba  daneză  - 800 lei/60  ore  didactice/10

săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba română pentru străini- 1.000 lei/60 ore

didactice/10 săptămâni/2 ședințe pe săptămână.

Cursuri pentru copii

Curs pictură/desen/modelaj - 550 lei/10 săptămâni/30 ore didactice/10 ședințe a 1 ședință pe săptămână;

-Curs fotografie pentru elevi - 600 lei/10 săptămâni/30 ore didactice/10 ședințe a 1 ședință pe săptămână;

-Curs actorie și dezvoltare personală pentru copii - 300 lei/lună/3 ore didactice/1 ședință/săptămână

-Curs limbi străine pentru copii (engleză, germană, franceză) - 300 lei/lună/3 ore didactice/1 ședință/săptămână