Hotărârea nr. 480/2019

HOTARAREnr. 480 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE TEATRUL DE ANIMATIE TANDARICA, TEATRUL ION CREANGA, TEATRUL EXCELSIOR, TEATRUL STELA POPESCU, OPERA COMICA PENTRU COPII, INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3579/16.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 187/26.08.2019, avizul Comisiei cultură și culte nr. 41/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 573/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Teatrul de Animație Țăndărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Teatrul Stela Popescu, Opera Comică pentru Copii, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cuantumurile tarifelor aprobate la art. 1 sunt valabile pentru stagiunea 2019 - 2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Teatrul de Animație Țăndărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Teatrul Stela Popescu, Opera Comică pentru Copii, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


București din data de 27.08.2019
București, 27.08.2019

Nr. 480

Anexa la HCGMB nr.Cuantumul tarifelor practicate de către Teatrul de Animație ȚĂNDĂRICĂ, Teatrul ION CREANGĂ, Teatrul EXCELSIOR, Teatrul STELA POPESCU, Opera Comică pentru Copii


DENUMIRE

INSTITUȚIE


CUANTUM TARIFE PRACTICATE PENTRU STAGIUNEA

2019-2020 *


Modalitatea de aprobare a tarifelor la nivelul instituției publice de cultura de interes local


TEATRUL DE

ANIMAȚIE „ȚĂNDĂRICĂ"


Sala Lahovari


Tarif acces la spectacolele vândute prin Agenția de bilete, sâmbăta, duminica și tarif unic, astfel:


în sărbătorile legale,


- rândul 5-1 0= 30 lei


- rândul 11-15= 25 lei


- balcon, rândul 1 -3= 30 lei


Tarif acces la spectacolele prezentat grădinițe și școli (grupuri organizate); săptămânii = 20 lei


Sala Studio


Tarif acces la spectacole prezentate pentru grădinițe și școli (grupuri organizate) = 20 lei


Tarif acces la spectacolele vândute prin Agenția de bilete, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale = 30 lei


Decizie nr. 57/02.04.2019TEATRUL „ION CREANGĂ”


Tarif acces spectacole:


- pentru grupuri organizate= 10 lei


- la spectacolele pentru grupa de vârstă 0-5 ani= 16 lei (pentru adulți), 12 lei (pentru copii)


- la spectacolele pentru grupa de vârstă 5+ani= 30 lei (pentru adulți), 24 lei (pentru copii)


- la abonamente= 20 lei


Hotărârea Consiliului

Administrativ din

1 3.09.201 8directa

1 UK'SM—


TEATRUL "EXCELSIOR"


TEATRUL "STELA

POPESCU"


Tarif acces:


-La spectacolele pentru copii, grup organizat (matineu)= 1 2 lei


-La spectacolele de seară, tarif pentru grup organizat elevi, studenți sau pensionari= 20 lei.


OPERA COMICĂ

PENTRU COPII


Hotărârea Consiliului

Administrativ din data de

1 5.03.2019


-Tarif acces spectacole pentru grupuri organizate de elevi (spectacolele din timpul săptămânii de la matineu) sau pentru grupurile organizate în g (peste 20 persoane)= 10 lei/preț bilet valabil p'entru spectacolele de la Sala Mică a Palatului NațiopăPW^RM CU ORIGINALUL Copiilor


-Tarif acces spectacole din zilele de week-end pentru public de familie = 25 lei/ preț general pentru bilet valabil pentru spectacolele de la Sala Mică Palatului Național al Copiilor


-Tarif acces spectacole pentru adulți susținute la Sala

a


Mare


Palatului Național al Copiilor:


rând 01 -1 0 = .40 lei


rând


rând


11-16 = 30 lei


1 7-21 = 25 lei


-Tarif

Mică a Palatului Național al Copiilor = 50 lei


acces


spectacol "Satul Paralel", susținut la Sala-Tarif acces spectacole pentru adulți, la orele de seară, organizate la Sala Gloria = 35 lei, preț unic


Abonamente:


Sala Mare = 500 lei (Categoria VIP), 300 LEI (Categoria I), 250 lei (Categoria II), 200 lei (Balcon)


Tarif acces spectacole:


Sala Mare


(Avan)Premieră = 60 lei (VIP), 50 lei (I), 40 lei (II), 30 lei (balcon)


Hotărârea Consiliului Administrativ conform Notei de fundamentare nr. 682/14.05.2019
Tarif acces spectacole săli mici - Salonul Mozart și Sala Undergrant = 30 lei (avanpremieră, 35 lei (premieră), 25 lei (week-end), 25 lei (în timpul săptămânii).

CONFORM CU ORIGINALULTur în spatele cortinei= 20 lei cu insignă/magnet; 30 lei cu DVD; 40 lei cu cană; 50 lei cu puzzle

Escape room

Punguța cu doi bani= 1 00 lei

Harap Alb= 125 lei


Tarif Aventura parc= între 20-35 lei

Party OCC (clasic, escape, aventura)= între 50 lei și 100 lei

Bilet în așteptare= 25 lei

Atelierele creație evenimente= între 3-100 lei

Vouchere cadou= între 50-500 lei

Tabere= între 250-550 lei

Atelierele "Micul Artist" = 500 lei

Tichete obiective, festivaluri- între 3-1 5 lei


* Prețul unui bilet este compus din: preț și timbrul teatral/ muzical, timbrul de Cruce Roșie și timbrul pentru monumente istorice (după caz).


întocmit: Raluca ALEXANDRESCU - Ex

/