Hotărârea nr. 48/2019

HOTARAREnr. 48 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA EPISCOPIEI NR. 1-3, SECTOR 1, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ,

* i

! CONFORM CU ORIGINALUL

i


HOTĂRÂRE /

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Episcopiei nr. 1-3; Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 20/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 876/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 668/484684/02.06.2017; Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 79/19.09.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 14/25.01.2018;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 933/03.09.2018;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - avizul nr. DT/148/18.01.2018; Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 4.293.512/07.02.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 4592/17/SU-BIF-A/06.02.2018;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 48.496/04.01.2018;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 224744/28.12.2017;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 43/22.06.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1601926/02.03.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1594153/1778/26.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privin-CLagrobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureștraprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitaW prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/      ’ (ătărâreaX:G.M.B>|ir. 232/2012 și 224/15.12.2015;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5Cu respectarea prevederilor Legii nr. 5 administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 54/19.09.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Anca Daniela Raiciu


București, 31.01.2019

Nr. 48

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J


România

1918 2018 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de D-na Cristina ENACHE reprezentant al SC ARTTEK SRL în calitate de proiectant contractant al SC ANA HOTELS SA, cu sediul în Municipiul București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 9, sector 1, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1654968 din 28.08.2018; în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

NR. I


PENTRU


PUZ - STRADA EPISCOPIEI NR. 1-3 -ASISTENȚA

ȚEHNlCÂ șj

JURIDICĂ

* ...

* a '.


GENERAT DE IMOBILUL: cu adresa în Str. Episcopiei nr. 1-3, Sectari, nrjgg^UMft în suprafață de 7.500,00 mp proprietate privată a persoanelor juridice conform Certificatului de urbanism nr. 668/1484684 din 02.06.2017, eliberat de Primăria Municipiului București.


INiTiATOR:                                 SC ANA HOTELS SA

PROIECTANT:                             SC ARTTEK CB SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, și este delimitată astfel: Nord -strada George Enescu; Est - str. Nicolae Golescu; Sud - str. Benjamin Franklin; Vest - Calea Victoriei.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul se încadrează astfel:

1. Parțial (5.931 mp) în Zona Protejată nr. 16 - Calea Victoriei stradă simbol a orașului - subzona Cp1.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

POTmax.= 80%; CUTmax.= 5 mp.ADC/mpleren; Hmin.-max.= 19-22m.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 80%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 5 mp ADC/mp teren.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: min.19m - max.22m.

 • - Funcțiuni predominante: la nivelul parterului: comerț, alimentație publică, turism, cultură sau orice alte funcțiuni destinate publicului; la nivelurile peste parter: birouri, servicii, locuințe (într-o proporție de minimum 30%); se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: așezarea clădirilor se va face pe aliniament cu excepția situațiilor precizate în planșa de reglementări Zona Protejată nr. 16; așezarea clădirilor față de stradă: front închis sau discontinuu, grupat, izolat sau cuplat în funcție de situațiile locale precizate în planșa de reglementări Zona Protejată nr. 16.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri; în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcele-i. noua clădire se va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.0 metri; clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădiriimăsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.0 metri; în cazul în care pe limita posterioară a parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan.

2. Parțial (1.569 mp) în Zona Protejată nr. 28 - Amzei țesut tradițional difuz - subzona Cp1b, Cp1c.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 65'

50 mp.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 2, -înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: min.13n realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m fe construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult c admite realizarea unui element arhitectural care poate desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

  î

  ; suprafața rămasă liberă. tr

  I U0m"UtMn

  i

  mp ADC/mp teren..

  i - max.16m; peste

  ță de planul verti

  e 3 m înălțime                           ______,

  depăși cu 3 m înălțimea maximă vert'icală'Ț16m),V/ • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și semi colective; funcțiuni cu caracter comercial, servicii sau alte categorii destinate publicului la parter în zona Pieței Amzei; se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: așezarea clădirilor se va face pe aliniament cu excepția situajiilor precizate în planșa de reglementări Zona Protejată nr. 28; așezarea clădirilor față de stradă: regim discontinuu, preponderent izolat sau cuplat, posibil însă și grupat în funcție de situajia locală; la intersecțiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzile de categoria I și a ll-a și de 6,0 metri pe străzile de categoypaTi-htav^

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri; în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală_cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.0 metri; clădirile se ^Wfetrag^fală delimita ’posterioară Tă'o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.0 metri.

Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, imobilul este situat in subzona funcțională CP4 - nucleul central comercial și de afaceri pusă în evidență datorită importanței tradiționale și potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentative pentru Capitală.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax.=70%; CUTmax.=3,0 mp ADC/mp teren; Hmax.= distanța dintre aliniamente.

Imobilul figurează pe Lista monumentelor istorice actualizată 2015 la nr.980, cod LMI B-ll-m-B-18703 datat în 1914, cu adresa str. Episcopiei nr. 1, sector 1.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - FUNCȚIUNI : EXTINDERE CORP NOU HOTEL Șl RECONFIGURARE CORP BIROURI - ATHENEE PALACE HILTON pentru terenul inclus în Zona Protejată nr. 28 - Amzei.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI :

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 70%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3,0 mp.ADC/mp. teren, -înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maxim la cornișă = 13m și maxim = 22m.

 • - Regimul maxim de înălțime: 2S+P+5E.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioareevojț fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului lodal de urbanism aferent.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, prqfilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locfyri de parcare pentru noile construcții și

  l.


  amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucurestiși a prospectelor necesare unei corecte funcționări

  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucureșii/țțsimâniaJ                       x.

  Tel: 021.305.55.00 int. 4016                                 ’’ \\CvW

  http://www.pmb.ro

  cb.

  V

  UKAS

  MANACIMENT 5WEMS

  ISO 90018014001

  001

a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 1778/1594153/ 26.02.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

- Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1601926/02.03.2018.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

INDICI DE OCUPARE A TERENULUI pentru terenul din ZP 28 Amzei P.O.T. maxim = 70%

C.U.T. maxim = 3

H maxim cornișă = 13 m

H maxim = 22 m (2S+P+5E)

i_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


MONUMENTELOR

I

LMI

B-ll-m-A-18789

str.BeraăBHF&nktiî]

:e

B-ll-m-B-18703

str.Episcopiei 1-3.

IRTĂ

B-ll-m-A-19856

Calea Victoriei^nr^49-53

Lbâ”

B-ll-m-A-19861

Calea VictoneîjOP

L

B-ll-m-B-18435

str.GeorgeCleriWBu2 W

L.

B-ll-m-B-18436

str.George Cl^ncesâ& 5,7,911

kRE CORP BIROURI EXISTEN


REGLEMENTĂRI URBANISTICE ETAPA II scara 1:500
TOR

■Wheneu

INTR-0ORIENTATIV

SE VOR STABILI PECIFICE


SEF PROIECT: arh. Cristina Enache

PROIECTAT:     arh.urb.peis Andrada EftirpeL.

I                                                                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERIFICAT: arh. Simona Butnariu T? 'TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE. HOTEL | REABILITARE, SUPRAÎNĂLȚARE CORP BIROURI EXISTENT

STRADA EPISCOPIEI NR.1-3

____.____SECTQfi 1 BUCUREȘTI__

TITLUL PLANȘEI:

/< REGLEMENTĂRI URBANISTICE

-

IANUARIE 2018


SCARA

1/500SC ARTTEK C.B. SRL

STR LMU REBREANU NR 6 SECTOR 3 BUCUREȘTI - J 40/1323/2006 CU118329775

_____________________________ TEL 0723286167


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

EXTINDERE HOTEL ATHENEE PALACE

CONSTRUIRE CORP NOU HOTEL, REABILITARE / RECONFIGUR CORP BIROURI EXISTENT

STRADAEPISCOPIEI NR. 1-3


SECTOR 1

BUCUREȘTI

CONȚINUT:

 • 1. PRESCRIPȚII GENERALE

 • 2.  PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE Șl SUBZONE FUNCȚIONALE

 • 3. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ


AVIZ

VIZAT toE NESCHIMBATE;


 • 1. PRESCRIPȚII GENERALE

Prezentul regulament se aplică terenului delimitat în cadrul documentației - respectiv parcela care a general studiul - de pe strada Episcopiei 1-3.

 • a. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile PUG Municipiul București și prevederile PUZ Zone Protejate și le detaliază pentru parcela studiată.

 • b. CONDIȚII DE APLICARE.

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le detaliază. Reglementările sunt detaliate specific pentru cele două subzone istorice protejate în care se încadrează parcela studiată, respectând indicii caracteristici fiecărei zone, conform regulamentului local de urbanism.

d. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Definirea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de cativa parametri:

 • (1) funcțiunile si activitatile dominante admise

 • (2) modul de ocupare al terenului

 • (3) înălțimea maximă admisă

 • 2. PRESCRIPȚII SPECIFICE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Având la bază prevederile articolului 32, alin. (9) și (10), al Legii nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare, (9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate în integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decât cele elaborate de către autoritățile publice locale, (10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), sunt admise documentații de urbanism elaborate în baza unui aviz de inițiere, inițiate de persoane fizice și juridice, care conțin modificări ale indicatorilor urbanistici în limita a maximum 20% și care nu modifică caracterul general

|

CONFORM CU ORIGINALUL j


al zonei", precum și propunerea de construire pe terenul din StFada-^^plâ'^' a amili nou corp de hotel, pentru amplasamentul studiat se propune următorul regulamd^â^ ccftistruftw

Ținând cont de concluziile enunțate, s-a conturat reglementarea zonei studiate, sub următoarele aspecte:

structurarea noului imobil conform reglementărilor zonei protejate 28 Amzei, în care se înscrie - raportată la suprafața de teren cuprinsă în această subzonă, cu suplimentarea coeficientului de utilizare a terenului cu un procent de 20%, în baza avizului de oportunitate nr.79 din 19.09.2017;

structurarea volumetrică prin preluarea elementelor existente - alinierea construcțiilor, cornișă, regim de înălțime, condiționări arhitecturale

La nivel volumetric, dispunerea imobilului se va realiza urmărind configurarea unui front către Intrarea Sibioara, păstrându-se corpul de birouri P+l existent, ce va fi reabilitat, reconfigurat și supraînălțat. Se vor prelua cornișele imobilelor învecinate -12 m, (față de maxim 13 m conform PUZ Zone Protejate), apoi volumul se va retrage cu minim 3 m față de limita maximă a edificabilului, cu o înălțime de maxim 2S+P+5 etaje.

Edificabilul nou propus va avea front la Intrarea Sibioara (existent menținut), se va alipi de calcan pe latura de est, parțial pe latura nordică, și se va retrage cu minim 5 m față de latura de proprietate de est. Va coborî apoi spre sud până la intersecția cu hotelul existent. în zona de sud - est - noul imobil se va cupla cu hotelul la nivelul parterului și etajului 1, pentru a asigura fluxurile și relaționările funcționale ale ansamblului. De la etajul 2 se va retrage, pentru a asigura iluminarea și ventilarea camerelor natural, printr-o curte interioara de tip atrium, amenajată ca terasă verde.

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia reglementările PUG și PUZ Zone Protejate zona 28 Amzei-astfel:

CP4 - subzona nucleului central comercial și de afaceri - pusă în evidență datorită importanței tradiționale și potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentative pentru Capitală, și

DIRECȚIA URBANISM regulament local de urbanism

AVIZ NIL

VIZATl^E MESCHIMBARE


Zona protejată 28 - Amzei.

Funcțiuni admise:

 • - constituind o zonă principală de polarizare a comerțului și serviciilor, în cazul conversiei funcțiunilor

din clădirile actuale și în cazul reconstrucției unor clădiri fără valoare, se vor dispune funcțiuni comerciale și servicii de primă categorie, compatibile cu prestigiul Capitalei - birouri, hoteluri, servicii publice și de interes general; - la parter spre stradă, cu excepția spațiilor\de acces la nivelurile superioare și a pasajelor spre curtea interioară, se vor dispune funcțiuni care permit accesul liber al locuitorilor și turiștilor, având preponderent caracter de comerț și servicii de standard ridicat: magazine de lux, magazine specializate, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, agenții, bănci și oficii bancare, anticariate, consignații, galerii de artă, reprezentanțe comerciale, birouri diverse, servicii colective și personale, distracții, servicii pentru recreere etc

Utilizări interzise:

 • - activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura - inclusiv chioșcuri și panouri publicitare, de orice dimensiune și

./       •                                                                     .' V,                                                                                                             '

indiferent de modalitatea lor de montare; ' ' • - depozitare en-gros;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile

 • - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din_circulațjjlo publice sau instituțiile publice;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - staționarea și gararea autovehicolelorîn construcții multietajate;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice\și construcțiile de pe

parcelele adiacente;                                    ----------- —.........    ..... ....        \

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelelb vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

  i circulațiile publice satH

  DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

  AVIZ NI*

  VIZAT ÎE NESCHIMBARE


Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă :

 • -  noile construcții se vor alipi parțial de construcțiile existente cu regim mic de înălțime, în vederea fluidității compartimentării și rezolvării fluxurilor funcționale ale hotelului.

 • -  Noul corp se va retrage cu 10 m față de clădirea existentă a hotelului (corpul P+7 etaje) Aspectul exterior al clădirilor:

noile intervenții vor urmări creșterea gradului de coerență, vor respecta caracterul arhitecturii nucleului central din perioada interbelică și vor accentua prin arhitectura noilor clădiri, prin amenajările exterioare și prin elementele de mobilier urban, firme, reclame, iluminat nocturn, vegetație, importanța și atractivitatea zonei tradiționale de maximă polaritate comercială și de afaceri a Capitalei.

Circulații, accese si parcare:

accesele principale pietonale și carosabile se vor realiza în continuare din Strada Episcopiei. Accesele secundare se vor realiza, ca și până acum, din Intrarea N.Crețulescu și din Intrarea Sibioara.

Parcarea se va realiza parțial subteran, hotelul dispunând în regim de închiriere, în prezent, de parcarea supraterană din fața Atheneului și a hotelului Athenee Palace, cu un număr de 65 de locuri de parcare.

înălțimea clădirilor:

 • - noile construcții vor avea un regim de înălțime maxim de 2S+P+5 Etaje.

 • - înălțimea la cornișă - noile construcții vor prelua cornișele învecinate - în funcție de clădirile existente la care se raportează. Astfel - înălțimea maximă la conrișă va fi de maxim 13 m pe Strada Sibioara.

 • - peste înălțimea la cornișă, viitoarea construcție se va retrage cu minim 3 m de la limita maximă a edificabilului, și se va înălța până la înălțimea maximă propusă - P+5 etaje, respectiv 22 m.

Echipare edilitara:

este obligatorie racordarea noii clădiri la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare și electricitate;

racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții.

se.va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

- ~ toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

; -/sfe interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;


se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațade laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.Spații plantate:

spațiul rămas liber se va amenaja ca spațiu verde terasele corpurilor de clădire P/P+l/P+2 vor fi a

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)

POT maxim = 70%.


DIRECȚIA URBANISM


REObLAMENTLOCAL DE URBANIS,. ;

AVIZ NR

VIZAT (

......

ggg neschimbarh;

în cazul unor extinderi sau noi inserții se admite acoperirea restului curții împroporție de 80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H = 8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.; - în mod excepțional, în cazul construcțiilor care sunt delimitate pe toate laturile de

domeniul public, al celor care sunt înconjurate pe trei laturi de calcane ale unor construcții

existente valoroase sau al celor care refac o construcție valoroasă dispărută, POT poate ajunge până la 100%; - POT 100% poate fi admis și în cazul acoperirii integrale cu luminator a

curților închise sau în formă de U; - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele în vigoare sau tema specifică.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului:

în cazul unor extinderi sau noi inserții CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren

BILANȚ TERITORIAL PENTRU PARCELA REGLEMENTATĂ (PE CARE SE PROPUNE REALIZAREA EXTINDERII)

- AFLATĂ ÎN ZONA PROTEJATĂ ZP 28 - AMZEI:

MP

%

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL

1098

70%

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ SUPRATERAN

4 707

CIRCULAȚII, PLATFORME, PARCĂRI

235,50

15%

SPAȚII PLANTATE/AMENAJĂRI

235,50

15%

SUPRAFAȚĂ TEREN

' 1569 WiR

100%