Hotărârea nr. 479/2019

HOTARAREnr. 479 din 2019-08-27 PRIVIND PROTOCOLUL DINTRE SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SI ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI. IN VEDEREA FINALIZARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR DE DEZAFECTARE A PIETREI CUBICE DIN AMPRIZA LINIEI DE TRAMVAI (AFLATA IN ADMINISTRAREA STB) SI INLOCUIREA ACESTEIA CU ASFALT, PE B-DUL BASARABIA, INTRE PIATA EUDOXIU HURMUZACHI SI B-DUL CHISINAU SI PE B-DUL CHISINAU, INTRE B-DUL BASARABIA SI PIATA DELFINULUI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de utilități publice din Municipiul București,,Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 2516/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 17/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 497/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 41 - 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă inițierea și derularea Programului municipal de investiții „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”, program multianual de dezvoltare durabilă, conform programului cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Programul municipal de investiții „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”, jare ca obiectiv general finalizarea procesului de dotare cu utilități publice și de modernizare a

sistemului rutier pentru străzile nemodernizate din Municipiul București.

Art.3 Obiectivele specifice ale Programului municipal de investiții „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice” constau în dotarea străzilor nemodernizate din Municipiul București cu rețele publice de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială, acolo unde este posibil din punct de vedere al existenței unor emisari în zonă, iluminat public, precum și modernizarea sistemului rutier.

Art.4 Fondurile necesare finanțării programului multianual prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul local al Municipiului București.

includere în programul multianual prevăzut>rart. 1, sunrptevazute de asemenea în anexa la prezenta hotărâre.

Art.6 Evaluarea și selecția solicitărilor privind includerea în programul multianual prevăzut la art. 1 se realizează de către o comisie formată din reprezentanți ai Municipiului București și ai Sectoarelor Municipiului București numită prin Dispoziție de Primar General.

Art.7 Prezentul program nu se aplică străzilor nemodernizate pentru care au fost alocate fonduri bugetare sau au fost demarate deja lucrări de investiții de acest gen conform datelor furnizate de către Primăriile Sectoarelor Municipiului București/Administrația Străzilor.

Art.8 Pe perioada derulării investițiilor înscrise în Programul municipal de investiții ,,Nicio stradă neasfaltată fără utilități publice", străzile aflate în administrarea consililor locale ale sectoarelor municipiului București, se preiau în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

'j Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexai la H.C.G.M.B. nr.^^?/.^.^’^(ty.

PROTOCOL

Nr.______________/__________

I) Preambul:


Având in vedere:Organizarea in București, pe stadionul Arena Naționala a unor meciuri de fotbal


in cadrul Campionatului European de Fotbal in anul 2020;

 • -  Raportul UEFA privind condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească suprastructura urbana;

 • -  Soluția tehnica de realizare a amprizei liniei de tramvai pe B-dul Basarabia si B-dul. Chisinau.

II) Părțile:

Administrația Străzilor București, cu sediul în Str. Domnita Ancuta nr.1, București Sector 1, reprezentata prin Razvan Mihailescu, având funcția de director general pe de o parte , iar pe de alta parte Societatea de Transport București, cu sediul in B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1 , București, reprezentata prin Andrei George Creci avand funcția de director general,

Au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

III) Obiectul protocolului:

Obiectul prezentului protocol il constituie dezafectarea pietrei cubice din ampriza liniei de tramvai (aflata in administrarea STB) si înlocuirea acesteia cu asfalt pe B-dul Basarabia intre piața Eudoxiu Hurmuzachi si B-dul Chisinau si pe B-dul. Chisinau intre B-dul. Basarabia si Piața Delfinului.

IV) Durata protocolului:

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către parti si isi va produce efectele pentru o durata de un an de zile.

V) Drepturile si obligațiile pârtilor:

(1) Amenajarea amprizei liniilor de tramvai prin înlocuirea pietrei cubice cu asfalt, realizata in conformitate cu standardetele tehnice in vigoarea pentru categoria I de străzi (B-dul Basarabia si B-dul. Chisinau), care vor include in mod obligatoriu toate operațiunile, materialele, utilajele si transportul necesare pentru înlocuire a pietrei cubice cu asfalt precum si pentru a proteja infrastructura cailor de rulare.


(2) Data de începere a luc care aceste lucrări vor fi Transport Bucuresti/silarii acestora, precum si intervalul â^st^bili de comun acord intre Soci iter\Bucuresti.

CONFORM CU ORIGIN^W

(3) Societatea de Transport București va asigura"front d^ucruLpentru Administrația


Străzilor București, prin demontarea pietrei cubice de pe ampriza liniei de tramvai (piatra cubica este existenta intre dalele de tramvai de 6x2x0.2 m si de la marginea dalelor pana la limita amprizei de tramvai), transportul acesteia in magazia Societatea de Transport București si curatarea stratului de nisip de sub piatra cubica.

 • (4) Administrația Străzilor București va asigura realizarea stratului suport a asfaltului, precum si turnarea asfaltului.

 • (5) Atât STB, cat si Administrația Străzilor vor elabora un grafic comun de eșalonare a lucrărilor.

 • (6) Fiecare parte a prezentului protocol va susține din punct de vedere financiar operațiunile pe care le executa, fara pretenții de decontare intre parti.

 • (7) Societatea de Transport București va asigura accesul personalului si utilajelor implicate in procesul de asfaltare a unei porțiuni din ampriza liniilor de tramvai, in intervalul orar in care realizarea acestor lucrări a fost convenita.

VI) Clauze de incetare:

 • (8) Prezentul protocol inceteaza de drept in situația in care Societatea de Transport București nu va mai fi titularul dreptului de administrare asupra liniilor de tramvai de pe B-dul Basarabia si B-dul. Chisinau.

 • (9) In situația in care una dintre parti va fi in imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile ce ii revin in temeiul prezentului protocol, aceasta va transmite o notificare in care va indica motivele care o impiedica sa-si desfasoare activitatea si va efectua toate demersurile in vederea remedierii deficientelor aparute.

 • (10) Daca situația prevăzută la punctul anterior va continua pentru o perioada de cel mult 30 (treizeci) de zile, prezentul protocol va inceta de drept.

 • (11) Prezentul protocol poate inceta cu acordul pârtilor.

VII) Clauze finale:

 • (12) Persoanele care vor executa lucrările din partea Administrației Străzilor si STB SA vor respecta clauzele privind securitatea si sanatatea in munca (Anexa 1), precum si cele privind apararea împotriva incendiilor si protecție civila (Anexa 2), Anexe la prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost întocmit astazi ________I__________, in doua exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte.