Hotărârea nr. 478/2019

HOTARAREnr. 478 din 2019-08-27 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.


Consiliul General al MunicipiimrTBucurești

HOTĂRÂRE

privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 15130/13.08.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 79/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 571/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 9550/07.08.2019 prin care transmit Actul Adițional nr. 5 la contractul de delegare semnat cu Societatea de Transport STB - S.A.

în conformitate cu prevederile:

art. 8 alin. (3) lit. (dA2), art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 574/06.09.2018 încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.;

- Actelor Adiționale nr. 1 și nr. 2 la Contractul de Delegare avizate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 752/22.11.2018, Actul Adițional nr. 3 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 116/26.02.2019 și Actul Adițional nr. 4 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/26.06.2019;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Ijît^rcpip ghitară pentru Transport

Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului Bgcur^șțt ~ A   1 A J:i: 1


â

nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

PREȘEDINTE£E ȘEDINȚĂ,el GatanaBucurești, 27.08.2019

Nr. 478


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

AC T ADIȚIONAL 5 din..................2019

la CONI RAC IUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

Nr. 1 / 17.09.2018

PREZENTUL ACT ADIȚIONAL la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la data de................................, între:

 • (1) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI), persoană juridică, cu sediul în București, Clădirea Green Gate, B-dul.Tudor Vladimirescu, nr. 22, Et. 10, sector 5, București, având cod fiscal nr. 38474532, cont nr. RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat prin Gabricla FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în calitate de delegatul', pe de o parte, denumită în continuare Autoritatea Contractantă;

și

 • (2)  Operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB-SA (STB S.A.), cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu Nr. 1, Sector 1, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/46/1991, având contul R050BRDE410SV84247J94100, deschis la BRD, codul unic de înregistrare RO 1589886, reprezentat legal prin Andrei Georgc CRECI, având funcția de Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

în continuare denumiți în mod individual “Partea” și în mod colectiv---’ Pă r ți Ic”.

.ONFORM CU ORIGINALI

 • ♦ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. I / 17J)9?2j)l 8 a fost

atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 avâncPîn vedere Operatorului de operator regional conform hotărârilor de atribuire:            __

 • • Modificarea programului de transport:

  • HCGMB 271/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze/autobuzc școlare care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București pentru Școala nr. 195 (Hamburg), sector 3 - proiect pilot,


PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Act Adițional după cum urmează:

Art. 1 Se completează Anexa 2 - Programul de Transport al Societății de Transport București STB SA la Contract, după cum urmează:

 • •  Suspendarea liniei 41 în perioada 29.06-01.09.2019 și redistribuirea vagoanelor pe liniile 1 (3 vagoane în zi de lucru), 10(3 vagoane în zi de lucru) și 47(3 vagoane în zi de lucru, 2 vagoane în zi de sâmbâtă/duminică) pe perioada lucrărilor la obiectivul “Penetrație și Racord Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești”.

 • •  Suplimentarea numărului de tramvaie planificat pe liniile 16 și 36 cu câte 2 vehicule în zi de Linia 41 va funcționa începând cu data de 02.09.2019 cu un parc programat de 25 de vagoane pentru zi de lucru și 24 de vagoane pentru zi sâmbătă/duminică.

  lucru, începând cu data de 08.07.2019;

• Suspendarea liniei 34 începând cu data de 02.09.2019 și redistribuirea vagoanelor pe liniile 1 (5 vagoane în zi de lucru, 3 vagoane în zi de sâmbătă/duminică) și 10(5 vagoane în zi de lucru, 3 vagoane în zi de sâmbătă/duminică);

înființarea liniei de tramvai 3 și suspendarea liniei 42 începând cu data de 02.09.2019. Noua linie va funcționa între terminalele Piața Presei-Mczcș, pe Bd. Expoziției - Str. Puțul lui Crăciun Bd. Ion Mihalachc - Calea Grivițci - Șos. Chitilei - Mezeș, cu întoarcere pe Șos.Chitilei-Cal.Griviței-Bd.Ion Mihalache-Str.Clăbucet-Bd.Expozițici-Piața Presei cu un


parc programat de 5 vehicule pentru zi «de- lucru, iispcctii ’T sâmbătă/duminică;                     '       „.«.lAntriM

CONFORM CU ORIGIN

7


Lungimea totală a traseului dus-întors = 9.700 m

Suspendarea liniei 56 începând cu data de 02.09.2019 și redistribuiked vagoanelor pe linia 40 (3 vagoane în zi de lucru, 2 vagoane în zi de sâmbătă/duminică);

Suplimentarea numărului de tramvaie planificat pe linia 47 cu 3 vagoane în zi de lucru.

respectiv 1 vagon în zi de sâmbătă/duminică, începând cu data de 02.09.2019,

• înființarea începând cu dala de 08.07.2019 a unei noi linii de autobuze și funcționarea acesteia cu indicativul 343 între terminalele Institutul Oncologic - Platforma Pipera, pe Șos.Fundcni -Șos.Colenlina - Str.Dna Ghica - Str.Petricani - Bd.Dimitrie Pompeiu - Platforma Pipera cu întoarcere pe Bd.Dimitrie Pompeiu - Str.Gara Herăstrău Sos.Pipera Pasajul Pipera -Bd.Pipera - Șos.București Nord - Str.Petricani - Str.Doamna Ghica Șos.Eundeni ~ Institutul Oncologic.

Lungimea totală a traseului dus-întors = 16.150 m

Linia va funcționa cu 5 autobuze în zi de lucru si cu 3 autobuze in zi de sainbala/duminica.. Numărul necesar de autobuze va fi asigurat prin redistribuire din liniile urbane existente, adică pentru programul de vacanță din liniile 104 (L-lab, SD-lab); 135 (L-lab. SD-lab); 300 (L-lab, SD-lab), 605 (L-2ab, SD-lab).

• înființarea începând cu dala de 05.08.2019 a unei linii naveta de autobuze cu 6 vehicule în zi de lucru, respectiv 4 vehicule în zi de sâmbătă/duminică și funcționarea acesteia cu indicativul 616 pe relația Platforma Pipera - Bucur Obor, pe traseul - Bd.Dimitrie Pompeiu - Sos.Petricani - Bd.Lacul Tei - Str.Maica Domnului - Str.Reînvierii -- Str.Turmelor - Șos.Colenlina cu întoarcere pe Sos.Ștefan cel Mare - Str.Lizeanu - Str.Maica Domnului, apoi traseul de ducere. Linia va funcționa, pe perioada lucrărilor la calea de rulare a tramvaielor de la intersecția cu Sos.Petricani.

Lungimea totală a traseului dus-întors = 11.400 m
r’

i

î CONFORM CU ORIGINALUL

I

înființarea începând cu data de 29,06.2019 a unei linii nțăvcta de Autobuze si funcționarea acesteia cu indicativul 641. care va circula pe un traseu de bază între terminalele Ghencca -Piața Presei. Lungimea totală a traseului dus-in tors-24.000 ni

naveta de


Linia va funcționa cu un parc programat de 30 autobuze pentru zi de lucru, respectiv 18 autobuze pentru zile de sâmbătă.duminică. începând cu data de 08.07.2019, linia va funcționa cu 38 autobuze în zi de lucru, respectiv 18 autobuze în zi de sâmbâtfv'duminică, urmând ca începând cu data de 02.09.2019, parcul de vehicule să fie diminuat la 20 autobuze în zi de lucru, 10 autobuze în zi de sâmbăkVduminieă.

• înființarea începând eu data de 29.06.2019 a unei linii naveta de autobuze și funcționarea acesteia cu indicativul 642, care va circula pe un traseu de bază între terminalele Valea Argeșului - Bd.Ceahlău. Lungimea totală a traseului dus-întors-13.500 m

Linia va funcționa cu un parc programat de 20 autobuze pentru zi de lucru, respectiv 12 autobuze pentru zile de sărbătoare, urmând ca începând cu dala de 02.09.2019, parcul de vehicule să fie diminuat la 10 autobuze în zi de lucru, respective 7 autobuze în zi de sâmbătă/duminică.

 • •  înființarea, începând cu data de 02.09.2019, a unei linii naveta de autobuze și funcționarea acesteia cu indicativul 643 care va circula pe un traseu de bază între terminalele Ghencea -Lujerului. Lungimea totală a traseului dus-întors-6.400 m

Liniă va funcționa cu un parc programat de 5 autobuze pentru zi de lucru, respectiv 3 autobuze pentru zile de sărbătoare.

 • •  înființarea, începând cu data de începere a cursurilor școlare, a 4 trasee școlare cu un parc programat de 11 autobuze, din gama de 10 ni, cu următoarele trasee:
Traseu 1 -- Școala Gimnazială nr. 195-Str. Lunca Bradului-Bd. N. Grigorescu-Str. Constantin Brâncuși-Str. Baba Novac -Șos. M Bravu - Str. Rodul Pământului - Str. Gh. Petrescu - Str. Câmpia Libertății - Bd. Basarabia - Bd. N. Grigorescu - Str. L. Rcbreanu - Str. Lunca Bradului

 • - Școala Gimnazială nr. 195. Lungimea traseului - 7,9 km, cu un parc propus de 2 autobuze;

Traseu 2 - Școala Gimnazială nr. 195 - Str. Lunca Bradului - Bd. N.Grigorescu - Bd. Basarabia

 • - Bd. 1 Decembrie - Str. L.Rebreanu - Str. Lunca Bradului - Școala Gimnazială nr. 195. Lungimea traseulur-6,7 km, cu un parc propus de 3 autobuze;

Traseu 3 - Școala Gimnazială nr. 195 - Str. Lunca Bradului - Bd. N.Grigorescu - Bd. Basarabia

 • - Str.L.Rebreanu - Bd. 1 Decembrie - Str. Trapezului - Str. Prevederii - Bd. N.Grigorescu - Str. L.Rebreanu - Str. Lunca Bradului - Școala Gimnazială nr. 195. Lungimea traseului = 7 km, cu un parc propus de 3 autobuze;

Traseu 4 - Școala Gimnazială nr. 195 - Str.Lunca Bradului - Bd. N.Grigorescu - Bd. C.Ressu -Str. Fizicienilor - Bd. Energeticienilor-Bd. Râmnicu Sărat - Bd. C.Ressu - Str. L.Rebreanu -Str. Lunca Bradului - Școala Gimnazială nr. 195. Lungimea traseului - 7,3 km, cu un parc propus de 3 autobuze.

menținerea parcului actual de autobuze pe linia 131 și în cadrul Programului Normal de Transport,

asigurarea numărului de autobuze necesare funcționării liniilor nou înființate prin diminuarea corespunzătoare a numărului de autobuze atribuite pe liniile urbane pentru Programul Normal de Transport, după cum urmează: în zi de lucru - 101 1 ab, 122-2 ab, 123-1 ab, 133-lab, 135-2ab, 136^ab,CONFORM CU ORIGINALUL-)

lab. 178-2ab, 182-2ab, 202-lab, 205-1 ah, 220-lab. 226-lab. 2.}Xfab, 2ȘUÎb, 282-lab. 300-


2ab, 301-2ab, 304-lab, 311-2ab, 313-lab, 33O-2ab, 331-lab, £       J36-2ab, 381-lab, 385-

lab, 601-lab, 682-lab, 783-lab, în zi de sâmbătă/duminică- 105-lab, 122-lab, 123-lab, 133-


lab, 135-lab, 136-2ab, 143-lab, 182-2ab, 226-lab, 232-lab, 300-lab, 301-lab, 311-lab, 313-lab, 330-lab, 331-lab, 335-lab, 336-lab. 385-lab, 601-lab, 682-lab.

In urma modificărilor, numărul maxim zilnic dc vehicule programate pentru realizarea Programului de Transport al Societății dc Transport București STB SA va fi de:

280 tramvaie, 169 troleibuze, 955 autobuze în zi de lucru, respectiv 190 tramvaie, 103 troleibuze, 533 autobuze în zi de sâmbătă/duminică, în perioada 15.06-28.06.2019,

253 tramvaie, 169 troleibuze, 1005 autobuze în zi dc lucru, respectiv 167 tramvaie, 103 troleibuze, 563 autobuze în zi dc sâmbătă/duminică, în perioada 29.06-07.07.2019,

257 tramvaie, 169 troleibuze, 1013 autobuze în zi de lucru, respectiv 167 tramvaie, 103 troleibuze, 563 autobuze în zi de sâmbătă/duminică, în perioada 08.07-01.09.2019,

280 tramvaie, 169 troleibuze, 990 autobuze în zi de lucru, respectiv 190 tramvaie, 103 troleibuze, 553 autobuze în zi de sâmbătă/duminică, în perioada 02-08.09.2019,

-   280 tramvaie, 181 troleibuze, 1110 autobuze în zi de lucru, respectiv 190 tramvaie, 103

troleibuze, 620 autobuze în zi de sâmbătă/duminică, începând cu data dc 09.09.2019.

Art. 2 Toate modificările aduse Programului de Transport al Operatorului vor fi efectuate cu încadrarea în prevederile referitoare la valoarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori.


Art. 3 Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate si sunt asumate de toți semnatarii Actului Adițional.

Art. 4 Modificările aduse prezentului contract, precum și a anexelor, conduc la renumerotarea acestora în scopul facilitării, interpretării coerente și corecte a contractului, în integralitatea sa. Forma reeditată a contractului, cu modificările și completările generate de cele patru acte adiționale va fi însușită, acceptată și certificată de către părți, fiind folosită de aceștia în relația cu terții.

Art. 5 Prezentul act adițional a fost semnal astăzi,............................... în 4 exemplare originale,

din care unul pentru Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucurcști-Ilfov și unul pentru Societatea de Transport București STB-SA.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

OPERATOR,


Asociația de Dezvoltare Interconiunitara pentru Transport Public București-Ilfov

Gabriela FIREA,

Președinte

Adrian Sorin MIHA1L, Director Executiv


Societatea dc Transport București STB-SA

Andrei George CRECI,

Director Generai

Geani Oprică DABU,

Director General Adjunct Direcția Generală de Transport și Mentenanță
Ștefan STROE,

Director Autoritatea Metropolitană de Transport

Ionica ONC1OIL,

Director Economic

Irina GOGOV,

Sef Serviciu Juridic și Achiziții

Mihai RĂDOI,

Șef Serviciu Planificare și Reglementare

Sorin Lenus NEGREA,

Șef Serviciu Monitorizare Transport Public


Mihaela STOICA,

Director Direcția Comercială


Marian M1TROI,

Director Direcția Economică

Daniel DOMAN,

Director Divizia Transport Electric, Producție, Reparații si Infrastructura

Liviu CĂLIN,

Director Divizia Transport Autobuze

Valentin CULEA,

Inginer Șef D.T.I.


Geanina SUDITU,

Florin Ivanciu NICOLAU,

DirectGr Direcția Juridică

CONFORM CU


Șef Serviciu Coordonare PMUD-BI


Mihai BIVOLARI ,

Viză CEP

UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBR CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIU PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Gabricla FIREA, Primar General

JUDEȚUL ILFOV, reprezentat prin Marian PETRACHE, Președinte Consiliul Județean Ilfov

3. ORAȘUL BRAGADIRU, reprezentat prin Vasile CIMPOERU, Primar

4. ORAȘUL BUFTEA, reprezentat prin Gheorghe PISTOL, Primar

ORAȘUL CHITILA, reprezentat pryi~EuiiJian OPREA, Primar ! J -«Z r-


7

7. ORAȘUL OTOPENI, reprezentat prin Constantin Silviu GHEORGHE, Primar

8. ORAȘUL PANTEL1MON, reprezentat prin Marian 1VAN, Primar

0. ORAȘUL POPESTLLEORDENI, reprezentat prin Petre IACOB, Primar

10.


ORAȘUL VOLUNTARI, reprezentat prin Florentin-Costel lȚANDkLE, Primar

CONFORM CU ORIGINALUL


COMUNA 1 DECEMBRIE, reprezentata prin Gheorghe PETRE, Primar

COMUNA AFUMAȚI, reprezentata prin Gabriel DUMAN1CA, primar

COMUNA BALOTESTI, reprezentata prin Cristian Ștefan PRETORIAN, Primar

 • 14. COMUNA BERCENI, reprezentata prin Gheorghe COVRIGEA, Primar

 • 15.   COMUNA BRANESTI, reprezentata prin Niculae C1SMARU, Primar

 • 16. COMUNA CERNICA, reprezentata prin Gelu APOSTOL, Primar

 • 17.   COMUNA CHIAJNA, reprezentata prin Mircea MINEA, PrimarCOMUNA CLINCENI, reprezentata prin Adrian BUDEANU, Primar

COMUNA COPACEN1, reprezentata prin lonut MARIN, Primar

COMUNA CORBEANCA, reprezentata prin Valcriu ANTON, Primar

I              ~            ~            1

COMUNA CORNETU, reprezentata prin Adrian Eduard STOICA, P^^gp^ gj QR|Q|^^g


COMUNA DASCALU, reprezentata prin Doina MANAILA, Primar

COMUNA DARASTI, reprezentata prin Sorin TICU, Prinyfr

COMUNA DOBROESTI, reprezentata prin Ștefan CONDU, Primar

COMUNA DOMNEȘTI, reprezentata prin loan-Adrian GHITA, Primar

COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, reprezentata prin Gheorghe SOC’OL, Primar

COMUNA GANEASA, reprezentata prin Tudor MARIN, Primar
COMUNA MOGOSOAIA, reprezentata prin Paul-Mihai-Nicu PRECUP, Primar

COMUNA NUCI, reprezentata prin Georgel VASILE, Primar

COMUNA PERIS, reprezentata prin Angliei ALBI), Primar

COMUNA PETRACHIOAIA, reprezentata prin Mihai DOBRE, Primar

COMUNA SNAGOV, reprezentata prin Marian OANC'EA, Primar

COMUNA STEFANESTII DE JOS, reprezentata prin Ionel-Robert ȘTEFAN, Primar