Hotărârea nr. 477/2019

HOTARAREnr. 477 din 2019-08-27 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 11979/21.08.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 186/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 570/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu a Municipiului București pe anul 2019 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București prin aparatul său de specialitate va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art 4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexelor 111 și 1 1 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 194/2019, rectificată prin prezenta hotărâre.


Claudiu Daniel Oa București. 27.08.20^9 j Nr. 477

CONFORM CU ORIGINALUL


I.
Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019


ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

11.02.06

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL ,

din care :

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

6.223.672,20

0,00

6.223.672,20

30.05.30

bugetelor locale

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instiutțiile publie

0,00

1.109.814,00

285.347,00

-285.347,00

285.347,00

824.467,00

Anexa 2.47

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care detaliere pe instituții:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

6.267.551,20

0,00

6.267.551,20

TOTAL CHELTUIELI din care :

4.933.184,00

-4.822.00

4.928.362.00

0,00

51.02

Autorități publice și acțuni externe

293.094.00

-8.910,00

284.184.00

51.02.01 93

Autoritati executive din care :

293.094,00

-8.910,00

284.184,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

71.972,00

-8.910,00

63.062.00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

53.541,00

-3.910.00

44.631.00

61.02

Ordine publică și siguranță națională

116.333,00

0,00

116.333,00

61.02.03.04

Poliție locală

61.555,00

0,00

61.555,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

58.542,00

7,00

58.549,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.013,00

-7.00

3.006,00

67.02

Cultură, recreere și religie

675.109,00

12.088.00

687.197.00

67 "'■ 03.03

Muzee

39.501,00

0.00

39.501,00

.01.01

Transferuri către instituții publice

38.374,00

150,00

38.524,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.126,00

-150,00

976.00

67.02.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

207.870,00

8.000,00

215.870.00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

196.074,00

8.000.00

204.074,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

55.873,00

-4,00

55.869,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

54.049,00

-21,00

54.028,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de

1.824,00

17,00

1.841,00

67.02.05.03 agrement

102.945,00

4.092,00

107.037,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Mașini, echipamente si mijloace de transport,la credite bugetare

14.152,00

4.092,00

18.244,00

C.b 71.01.02

și credite de angajament, din care:

0,00

1.238,00

1.238.00

Copertine, 2 buc, PU 42,5 mii lei

0,00

85.00

85,00

Grup electrogen fix 850 KVA, 1 buc                  —==»»

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de anaMjan^niyhiuf

0,00

1.153,00

1.153.00

C.e 71.01.30

care:

'1 • 0,00

2.854,00

2.854,00

Soft sistem control acces. 1 buc               /    /     ^

..... / / ;

\ 0.00

2.854,00

2.854.00

Protecția mediului

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Construcții

74.02

74.02.05.02

71

71.01.01

-366.502.00

’ 410,00 410,0(/ 288.00conform cu originalul i

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 20T9


HCGMB nrl^[yL.

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

10,00

-9,00


Studiu de fezabilitate privind stabilirea sistemelor de colectare a deșeurilor de ambalaje pentru marile bulevarde si arterele cu trafic S.T.B , creditele de angajament rămân nemodificate


1,00


71.01.30 Alte active fixe

Achiziția serviciilor de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectului "Instalație de tratare termica si valorificare energetica a deșeurilor municipale din Municipiul București", creditele de angajament rămân nemodificate

Achiziție serviciilor pentru Managementul Proiectului "Instalație de tratare termica si valorificare energetica a deșeurilor municipale din Municipiul București", creditele de angajament rămân nemodificate

81.02 Combustibili si energie

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferente'o' de preț si tarif

84.02 Transporturi

84.02.03.03 Străzi

71

71.01.01


71.01.30


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos Pantelimon HCGMB 195/2007 . ref. 413/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești si Supralargire Bd Ghencea si Str. Brașov si Terminal tramvai 41 HCGMB nr. 138/2015, 603/2018 (redenumirea poziției" Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești HCGMB 264 02.11.2006; HCGMB 122/2007, 138/2015") . creditele de angajament rămân nemodificate

Pasaj rutier denivelat superior Basarab-HCGMB-160/2004; HCGMB-253/2005; HCGMB-121/2007.HCGMB-50/2009, 155/2010 , ref. 418/07.03.2019 , creditele de angajament rămân nemodificate

Supralargire Fabrica de Glucoza HCGMB 58/2010,311/2010,337/2010. 27/2015 , ref. 418/07.03.2019 . creditele de angajament rămân nemodificate

Alte active fixe

Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bucureștii Noi, creditele de angajament rămân nemodificate

Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bujoreni, creditele de angajament rămân nemodificate122,00

9,00

131,00

100,00

18,00

118,00

10.00

-9,00

1,00

605.231,00

-26.000,00

579.231.00

500.000,00

-26.000,00

474 000.00

1.947.579,00

18.000,00

1.965.579,00

214.292,00

0,00

214.292,00

214.286,00

0,00

214.286.00

210.591,00

-21,00

210.570,00

6.000.00

12.500.00

18.50C.C0

89.716.00

-12.500.00

77.216.00

100.00

96,00

196,00

40.000.00

-117,00

39.883.00

2.695,00

21,00

2.716,00

1.00

7,00

8,00

1.00

7,00

8.00

8.00


Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bercem, crej#el£rie\l angajament rămân nemodificate

84.02.03.02 Transport in comun

72.01 01 Participare la capitalul social al societăților comercial^
£ GL- V-CONFORM CU ORIGINALUL I

ANEXA


Rectificarea Bugetului MunicipîuîuTBu c U rești pe-anul 2&19

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+,-)

rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Anexa 2.43

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI , din care

506.188,00

4.822,00

511.010,00

20

Bunuri si servicii

125.769,00

1.026,00

126.795,00

20.02

Reparații curente

57.320,00

-2.236,00

55.084,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

541,00

1.059,00

1.600,00

20.04.01

Medicamente

330,00

436,00

766,00

20.04.02

Materiale sanitare

110,00

519,00

629,00

20.04.04 Dezinfectanti

81,00

104,00

185,00

20.30 Alte cheltuieli

30.014,00

2.203,00

32.217,00

20.30.01

Reclama si publicitate

3.002,00

2.203.00

5.205,00

51

51.01.46

Transferuri intre unitati ale administrației publice

Transferuri din bugetele loca'e pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanata! i

119.146,00

36.300,00

3.133,00

550.00

122.279,00

36.850,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

82.846,00

2.583,00

85.429,00

71

Active nefinanciare

113.718.00

663.00

114 381.00

71.01

Active fixe

113.718.00

163.00

113.881.00

71.01.01

Construcții, din care (modificările se fac atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

77.351.00

-1.529,20

75.821,80

Proiectare centrala term ca Panduri 22

0.00

100,00

100,00

Construire Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale

Dr. Victor Babes", HCGMB nr.601/26.09.2018, se diminuează valoarea bugetata atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare

11.432,13

-1.719,20

9.712,93

„Lucrări de intervenție si reabilitare secția de psihiatrie XI si neurologie pediatrica clădirea I si II si extindere neurologie pediatrica clădirea I si II pentru Spitaiul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" cu suma +90 mii lei

10,00

90,00

100,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

36.081.00

1.675.20

37.756,20

Container modular de mari dimensiuni (150 mp) .1 buc. preț unitar 509,00 mii lei

0,00

509,00

509,00

Controller sistem control acces, se adauga 1 buc preț 3,45 mii lei

0,00

3.45

3,45

Statie de lucru client, se adauga 1 buc preț 5,45 mii lei

0.00

5,45

5,45

Terminal secție cu touch, se adauga 1 buc preț 5.55 mu lei

0,00

5,55

5,55

Switch 24 porturi 10/100/1000 POE, se adauga 1 buc preț 8,00 mii lei

0.00

8,00

8,00


Consola cap pat pentru 1 post se adauga 2 buc preț 8.5 mii I^P--

Consola de perete se adauga 4 buc preț 5,30 mii lei

Consola cap pat pentru 2 posturi se adauga 2 buc pret/11.5


HCGMB nr..'.


co^mcUor/G)nalulJ anexa

i-pe^muL20l9__ __N<mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+--)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Consola cap pat pentru 3 posturi se adauga 2 buc preț 19,20 lei

0,00

38,40

38,40

Consola cap pat ATI pentru 1 post se adauga 7 buc preț 26,58 mii lei

0,00

186,06

186,06

Consola cap pat ATI pentru 2 posturi se adauga 2 buc preț 51,86 mii lei

0,00

103,72

103,72

Consola cap pat ATI pentru 3 posturi se adauga 2 buc preț 78,69 mii lei

0,00

157,38

157,38

Afișa] text se adauga 1 buc preț 3,81 mii lei

0,00

3,81

3,81

TV 32" cm se adauga 2 buc preț 5,00 mii lei

0,00

10,00

10,00

TV 26" cm se adauga 1 buc preț 4,35 mii lei

0,00

4,35

4,35

Pompa submersibila Q=25.6mc/h; H=9,8 mcA se adauga 3 buc preț 3,57 mii lei

0.00

10,71

10,71

Lavoar aseptic - 1 post se adauga 4 buc preț 11,98 mii lei

0.00

47.92

47,92

Centrala termica Pandurii 22 se adauga 6 buc preț 86.70 mii lei

0.00

520.20

520,20

71.01.30

Alte active fixe

207.00

17,00

224,00

Software se adauga 1 buc preț 6.50 mii lei

0,00

6.50

6,50

Computer se adauga 2 buc preț 5.25 mii lei

0,00

10,50

10,50

71.03

Reparații capitale

0.00

500.00

500.00

Reparații capitale statie pompare apa. preț 500.00 mii 'ei

0.00

500.00

500,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care :

TOTAL VENITURI,din care

3.077.010.00

11.752,00

3.088.762.00

33.10

33.10.30

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

1.246.452.00

121.459.00

300,00

265,00

1.246.752,00

121.724.00

33.10.31

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

2.428,00

-265,00

2.163,00

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

138.644,00

300,00

138.944,00

40.15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

172.242,00

323,00

172.565,00

40.15.02

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

22.167,00

323,00

22.490.00

43.10 Subvenții de la alte administrații

1.638.352,00

11.129,00

1.649.481,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

809.012,00

8.136,00

817.148,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

36.300,00

550,00

36.850,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii


43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de .țjezyo.lt'ar TOTAL CHELTUIELI . din c j

«r - OiRtc r!A

Pagina 4 / 2?.C)8.2,O19>.5°          5 _ Yc5NTA3!LITATE

\ * euGET

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Anexa 2.3 MUZEUL LITERATURII ROMÂNE

Total venituri , din care :

13.500,00

300,00

13.800.00

10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

500,00

300,00

800,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

13.000.00

0,00

13.000,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

12.742,00

150,00

12.892,00

43 10 19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

258.00

-150,00

108,00

Total cheltuieli, din care :

13.500.00

300,00

13.800,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.012.00

-244,00

5.768,00

10.01.01 Salarii de baza

4.679,00

-129,00

4.550,00

10.01.05 Sporuri pentru condițiile de munca

651,00

-51,00

600.00

10.01.06 Alte sporuri

19.00

-2.00

17,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100.00

-42,00

58,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

310.00

-20,00

290,00

20 Bunuri si servicii

7 140,00

694,00

7.834,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

350,00

50,00

400,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.762.00

644.00

4.406,00

70 Cheltuieli de capital, din care

258.00

-150,00

108,00

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de angajament, d n

71.01.30 care:

150.00

-150,00

0,00

Achiziții muzeale

150.00

-150,00

0.00

Anexa 2.19 OPERA COMICA PENTRU COPII

Total venituri . din care :

23.743.00

8.000,00

31.743,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

19.959,00

8.000.00

27.959.00

Total cheltuieli , din care :

23.743.00

8.000,00

31.743,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

14.621.00

8.000,00

22.621,00

Anexa 2.23 CASA ARTELOR DINU LIPATTI

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

3.640,00

3.494,00


-4,00      3.636,00

-21,00      3.473,00


43 10 19 Subvenții Pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare


20.06.01


Total cheltuieli , din care :

Deplasări interne, detasari, transferuri


6,00


17,00         23,00

-4,00       3.636,00

-21,00           4,00


Mașini echipamente și mijloace de transport.la credite bugetare credite de angajament, din care:

Cabină din plastic, cu podea antialunecare, cu spațiu pentru persoană în scaun cu rotile și însoțitor, echipată cu lavoar de sprijin" x cantitate 1 bucată, preț unitar 18 mii lei
i CONFORM cu ORIGINALUL         / 1 l/- z'n

| ’ ■;       ________ fțCGMB             '■>

ANEXA Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

Anexa 2.43

33.10


CENTRALIZATOR SPITALE
mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

85.01.02

Rampă mobila de acces telescopică confecționată din aluminiu cu 2-3 tronsoane, sarcină maximă de 275 kg". Cantitate 1 bucată, preț unitar 3 mii lei

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în

0,00

3,00

3,00

secțiunea de dezvoltare a bugetului local

0,00

-4,00

-4,00

Anexa 2.36 DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Total venituri , din care :

11.180.00

0,00

11.180,00

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

140,00

0,00

140,00

Total cheltuieli, din care :

11.180.00

0,00

11.180,00

70 Cheltuieli de capital, din care

140,00

0,00

140.00

Mașini echipamente și mijloace de transport,la credite bugetare și

71.01 02

credite de angajament, din care:

Se introduce poziția "Router Cisco", cantitate 1 buc., preț unitar 6

20,00

14,00

34.00

mii lei

0,00

6,00

6,00

Se introduce poziția "Module memorie", cantitate 2 buc., preț unitar 4 mii lei

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de angajament, din

0,00

8.00

8,00

71.01.30 care:

120,00

-14,00

106,00

Licențe software pachet, cantitatea rămâne nemodif.cată, prețui unitar se diminiează de la 120 mii lei la 106 mu lei

120,00

-14.00

106.00

Anexa 2.37 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ Șl CONTROL

Total venituri , din care :

65.968.00

0.00

65.968,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

61.555,00

0,00

61.555.00

43/0.09 Subvenții pentru instituții publice

58.542,00

7.00

58.549,00

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

3.013,00

-7,00

3.006,00

Total cheltuieli, din care :

65.968,00

0,00

65.968,00

20

Bunuri și servicii

4.298,00

7,00

4.305,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

102,00

7,00

109,00

70

Cheltuieli de capital, din care

Mașini echipamente și mijloace de transport,la credite bugetare și

3.013,00

-7,00

3.006.00

71.01.02

credite de angajament, din care:

1.958,00

-7,00

1.951,00

Monito wide de 27 inch

7,00

-7,00

0,00

Cod clasif icație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influențe

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+.-)

rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

2.428.00

-265,00

2.163.00

40.15

j. 15.02

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

172.143,00

22.167,00

323,00

323,00

172.466,00

22.490.00

43.10

682.490,00

3.133,00

685.623,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

36.300.00

550,00

36.850.00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

37.020,00

2.583,00

39.603.00

TOTAL CHELTUIELI , din care

2.004.813,00

3.456,00

2.008.269,00

10 Cheltuieli de personal

1.019.657,00

0,00

1 019.657,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

981.935,00

5.00

981.940,00

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unita! i

1.833,00

5.00

1.838.00

10.02 Cheltuieli salariale in natura

12.862,00

-5.00

12.857.00

10.02.06 Vouchere de vacanta

12.862,00

-5.00

12.857,00

20 Bunuri si servicii

855.146.00

550,00

855 696,00

20.01

Bunuri si servicii

186.558,00

879.00

187.437,00

20.01.03 încălzit.iluminat si fona motrica

23.760.GC

502,00

24.262.00

20.01.04

Apa,canal salubritate

7.012.00

227,00

7.239.00

n0.01.06 Piese de schimb

6.803,00

50,00

6 853,00

j.01.08

Posta, telecomunicații, radio tv, internet

1.794.00

100.00

1.894.00

20 02 Reparații curente

12.705,00

550,00

13.255.00

20.03 Hrana

23.124,00

314.00

23.438.00

20.03.01

Hrana pentru oameni

23.124,00

314,00

23.438.00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

595.244.00

-1.985,00

593.259,00

20.04.01

Medicamente

423,704,00

-1.985,00

421.719.00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

17.005,00

500,00

17.505.00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.618,00

50,00

2.668.00

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

1.698,00

20,00

1.718.00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

12.689,00

430,00

13.119,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări

1.555,00

87,00

1.642,00

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

1.105,00

87,00

1.192.00

20.13 Pregătire profesionala

1.677,00

60,00

1.737,00

20.14

Protecția muncii

1.140,00

45.00

1.185,00

20.30

Alte cheltuieli

9.702.00

100.00

9.802,00

20.30.04

Chirii

891,00

50,00

941,00

20.30.30

71

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Active nefinanciare (modificările se fac atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

Active fixe


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.027,00

398,00

1.425,00

71.01.30 Alte active fixe

4.519,00

125,00

4.644,00

Anexa

2.43.3

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA

TOTAL VENITURI, din care

63.128,00

511,00

63.639,00

43.10

Subvenții de la alte administrații

29.836,00

511,00

30.347,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.288,00

511,00

5.799,00

TOTAL CHELTUIELI

63.128,00

511,00

63.639,00

71

Active nefinanciare

7.700,00

511,00

8.211,00

71.01

Active fixe

7.700,00

511,00

8.211,00

-buget local-

5.288,00

511,00

5.799,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

50,00

398.00

448.00

Server, 4 buc. preț unitar 35,50 m lei

0,00

142,00

142.00

Sistem stocare date. 1 buc. pr= i. litar 204,00 mii lei

0,00

204,00

204,00

Echipament securizare transfer date,1 buc. preț unitar 52,00 mii lei

0.00

52.00

52.00

71.01.30 Alte active fixe

3.015,00

113,00

3.123,00

Licențe sistem gestiune baza de date ,SGBD). 2 buc. preț unitar 56.50 mii lei

0,00

113,00

113.00

Ane*a

2.4


SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

TOTAL VENITURI, din care

43.10 Subvenții de la alte administrat!

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

Bunuri si servicii

Reparații curente

-buget local-


43.10.10


20

20.02


Anexa

2.43.10


SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU


33.10


33.10.30


TOTAL VENITURI

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


1

88.207,00

550.00

88.757,00

20.369,00

550.00

20.919.00

171,00

550.00

721,00

88.207.00

550,00

88.757,00

35.927,00

550,00

36.477.00

500,00

550,00

1.050,00

0,00

550,00

550,00

15.460.00

0,00

115.460,00

56.544.00

0,00

56.544,00

1.868,00

265,00

2.133,00


33.10.31


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii36.801.0


115.460.00

36.801,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.01

Bunuri si servicii

6.550,00

550,00

7.100.00

20.01.03 Incalzit.iluminat si forța motrica

966,00

350,00

1.316,00

-alte surse-

300,00

350.00

650,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

306,00

100,00

406,00

-alte surse-

140,00

100,00

240,00

01.08 Posta, telecomunicații, radio tv, internet

90,00

100,00

190,00

-alte surse-

50,00

100,00

150,00

20.03

Hrana

949,00

50,00

999,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

949,00

50,00

999,00

-alte surse-

800,00

50,00

850.00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

27.257,00

-1.170,00

26.087,00

20.04.01

Medicamente

22.875.00

-1.170.00

21.705,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

10.00

75,00

85,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari. transferări

10,00

75.00

85,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1 265.00

350,00

1.615,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

1.055.00

350.00

1.405,00

20.14 Protecția muncii

30.00

45,00

75,00

20.30 Alte cheltuieli

280.00

100.00

380.00

20.30.04 Chirii

130.00

50.00

180,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri s: sen/cii

150.00

50.00

200,00

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL CHELTUIELI

45.634,00

0,00

45.634,00

10

TITLUL I Cheltuieli de personal

30.298,00

0,00

30.298,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

29.167,00

5,00

29.172.00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

11,00

5,00

16,00

-alte surse-

5,00

5,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

497,00

-5,00

492,00

iU.02.06

Vouchere de vacanta

497,00

-5,00

492.00

20

Bunuri si servicii, din care

13.867,00

0,00

13.867,00

20.01

Bunuri si servicii, din care

3.292,00

329,00

3.621,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

440.00

152,00

592,00

-alte surse-

140,00

152,00

292.00

20.01.04

Apa, canal, salubritate

188,00

127,00

315.00

alte surse

80.00

127,00

207.00

20.01.06

Piese de schimb

100,00

50,00

150.00

-alte surse-

100,00

50,00

150.00

20.03

Hrana

897,00

264,00

1.161.00

20.03.01

Hrana pentru oameni

897,00

264,00

1.161,00

-alte surse-

600,00

264,00

864.00

20.C4

Medicamente si materiale sanitare

8.900.00

-815,00

8.085,00

20.04.01

Medicamente

7.150,00

-815,00

6.335.00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

302.00

150,00

452,00

20.05.01

Uniforme si echipament

0,00

50,00

50,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

30,00

20,00

50.00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

272.00

80,00

352.00

20.06

Deplasări, detasari. transferări

10,00

12,00

22.00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

10,00

12,00

22.00

20.13

Pregătire profesionala

40,00

60,00

100.00

SPITALUL CLINIC PROF.DR. THEODOR BURGHELE

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea ndicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+r)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Anexa 2.44 ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

Total cheltuieli , din care :

100.167,00

0,00

100.167,00

57 Asistență socială

30.00

9,00

39,00

*02.01 Ajutoare sociale în numerar

30,00

9,00

39,00

85 Plăți efectuate în anii precedenți si recuperate în anul curent

-458,00

-9,00

-467.00

Plăți efectuate în anii precedenți si recuperate în anul curent în

85.01.01 secțiunea de funcționare a bugetului local

-458,00

-9,00

-467,00

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezenta anexa

ANEXA


Anexa

2.4? 12


SPITALUL CLINIC COLTEA


TOTAL VENITURI, din care

43.10 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru f nantarea cheltuielilor de capital din domeniu! sanatatii

TOTAL CHELTUIELI . din care

Active nefinanciare

Active fixe


43.10.14


71

71.01

71.01.02 Mașini.echipamente si mijloace de transport

-buget local

Sistem de chirurgie endoscopica HD.1 buc, preț unitar 369,00 mii lei

Sistem complet de diagnostic video fibroscopie ORL, 2 buc. preț unitar 161.00 mii lei

Sistem de neuronavigatie chirurgicala, 1 buc, preț unitar 393,00 mii lei


Sistem chirurgical Laser CO2 .1 buc. preț unitar 438,00 mii lei

Microscop chirurgical. 1 buc, preț unitar 550.00 mii lei


204.089.00

2.072.00

206.161,00

3.397.00

2.072,00

5.469,00

5.417.00

2.072.00

7.489,00

204.089.00

2.072.00

206.161,00

7.164,00

2.072.00

9.236,00

5.445,00

2.072,00

7.517,00

5.236,00

2.072,00

7.308.00

3.492,00

2.072,00

5.564,00

0,00

369,00

369,00

0,00

322.00

322,00

0,00

393,00

393,00

0,00

438.00

438,00

M JX

q.oor

1 \ 550,00

550,00


Anexa

2.43.14


ANEXA


Anexa

2.43.15


TOTAL VENITURI, din care

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli


40 15 02 Sume uti,izate d*n excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

TOTAL CHELTUIELI , din care

71 Active nefinanciare


71.01 Active fixe


82.857,00

7.150,00

0,00

82.857,00

7.459,00

7.459,00


71.01.02


71.01.30


Mașini,echipamente si mijloace de transport

-alte surse-

Aparat de anestezie de inalta performanta cu monitor. 2 buc/pret unitar 155.50 mii lei

Alte active fixe

-alte surse-

Licenta antivirus. 120 buc. preț unitar 0.10 mu lei
323,00     83.180,00

323,00      7.473,00

323,00        323,00

323,00     83.180,00

323,00      7.782,00

323,00      7.782,00

311,00      7.740,00

311,00        311.00