Hotărârea nr. 476/2019

HOTARAREnr. 476 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - BD. EROII SANITARI NR. 8, SECTOR 5, BUCURESTI

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 6675/03.06.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 84/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 565/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 898/1622382/29.06.2018; Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 49/15.10.2015;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 23/18.07.2017;

Ministerul Culturii si Identității Naționale - Direcția Patrimoniu Cultural: avizul nr. 29/U/20.02.2017;

Ministerul Culturii - Direcția Patrimoniu Cultural: avizul nr. 31291/19.10.2016;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 110/29.11.2018;

Comisia de coordonare Municipiului București: avizul nr. 1678739/03.01.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1540850/12436/08.08.2017;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241 nr. 224/15.12.2015 și Hotă/;


'20

ree


1, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. b.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bd. Eroii Sanitari nr. 8, Sector 5, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 37/03.06.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 6676/03.06.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


HZ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULU DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cereri adresate de S.C. DESENATU

Arh.                                - RUR DE, în calitate e Proiectant de Urbanism, pentru

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Șl FARMACIE ”CAROL DAVILA" cu demieiliul/sediul social în


ATEUER DE PROIECTARE S.R.L -

București, Sector 5, Bd. Eroii Sanitari Nr.8, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1704559 din 01.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ


NR. 3^ / 03. OG .2019

PENTRU

PUZ - BD. EROII SANITARI, NR. 8, SECTOR 5

GENERAT DE IMOBILUL: situat în București, Bd. Eroii Sanitari Nr.8, Sector 5, în suprafață totală de 35.427,OOmp proprietate privată persoană juridică, în conformitate cu Certificatul de Urbanism Nr.898/1622382 din 29.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR:                                       UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Șl

FARMACIE ”CAROL DAVILA”

PROIECTANT:                                  S.C. DESENATURA ATELIER DE

PROIECTARE S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:        arh.

- RUR DE

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 5, teren intravilan. Imobilul este cuprins în Zona Protejată 91-Facultatea de Medicină, Cod LMI B-ll-a-A-18706.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. ’nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018), imobilul este situat parțial în unitatea teritorială de referință CB2 - subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate și parțial în unitatea teritorială de referință V1a -Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, caracterizate de următorii indicatori urbanistici:

CB2 - subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate

Regim de construire: izolat

Funcțiuni predominante: instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 50%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): pentru funcții blice din zona protejată, normele specifice sau tema beneficiarului se vor adapta la c


ețiiti^le


s

c ,

UKAS

Z~sowai. so 1«W1

001


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


CONFO

din zo          jate se va|{menține situația

i retragere minimă său ^fspunere față de


£&/v;


, , Retragerea minimă față de aliniament: pe străzile existentă de configurare a fronturilor stradale - cs aliniament;

Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat;

Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioare a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice

Regim de construire: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

Funcțiuni predominante: spațiu plantat public constând în : spații plantate, circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile premise, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț, adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere, parcaje.;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim 15 %;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): 0,2 mp. ADC/ mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: conform studiilor de specialitate avizate conform legii; Retrageri minime față de limitele laterale: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

• Conform Plan Urbanistic Zonal - Zone Protejate Construite, aprobat cu HCGMB nr.279/21.12.2000, Zona Protejată Nr.91 Zona Facultății de Medicină, parc și grup de incinte, subzona Cb4 si V1, având următorii indicatori urbanistici admiși:

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

Funcțiuni predominante: ansambluri clar definite spațial și funcțional: un complex medical și o unitate universitară compusă din construcții monumentale dipuse într-un amplu spațiu verde; înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): se menține situația existentă;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): se menține situația existentă (32,23%); Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): se menține situația existentă (0,778 mpADC/mp construiți);

Retragerea minimă față de aliniament: se păstrează dispunerea actuală;

Retrageri minime față de limitele laterale: se păstrează dispunerea actuală;

Retrageri minime față de limitele posterioare: se păstrează dispunerea actuală;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR : Cb2 - subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate, V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice;

Regim de construire: discontinuu;

funcțiuni predominante: EXTINDERE U.M.F. ’CAROL DAVILA" - CENTRU DE CERCETARE înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 13,00m (S+P+2E), 18,00m (2S+P+3E); Regimul maxim de înălțime (RH max): S+P+2E, 2S+P+3E;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 33,00% raportat la întreaga incintă UMF din care aferent UTR Cb2 = 42% si aferent UTR V1a = 12%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,93 mp. ACD/ mp.teren raportat la întreaga incintă UMF din care aferent UTR Cb2 = 1,18 mp ADC/mp teren și aferent UTR V1a = 0,00 mp ADC/ mp teren;

Retragerea minimă față de aliniame

de urbanism aferent, vizate spre nes


...uiqa

V

UKAS

ISO 9001 <0014001

001


Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare:

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 12436/1540850/ 08.08.2017 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum si respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1678739/03.01.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - BD. EROII SANITARI, NR. 8, SECTOR 5 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de

Urbanism Nr.898/1622382 din 29.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului București.ARHITECT ȘEF AL ARH. STEF

>


întocmit, Urb. Bogdan TODERAS

4ex./25.02.2019


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

(/ASM,

B REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PREZENTUL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM _ REFERITOR EXCLUSIV LA INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” _ ASOCIAT PLANULUI URBANISTIC ZONAL - BULEVARDUL EROII SANITARI NR. 8 (NR. CADASTRAL 209107) CONȚINE PREVEDERILE PENTRU SUBZONELE DE TIP V1a / RESPECTIV CB2 _ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI _ ADAPTATE LA CONDIȚIILE AMPLASAMENTULUI SI PROPUNERII: EXTINDERE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” _ CENTRU DE CERCETARE

Via

Parcuri, grădini, scuaruri si fasii plantate publice

PLECIND DE LA PREVEDERILE SUBZONEI V1a _ DESTINAȚIE IN CARE ESTE LOCALIZAT PARȚIAL AMPLASAMENTUL IN STUDIU _ PREZENTUL REGULAMENT DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL - BULEVARDUL EROII SANITARI NR. 8 (NR. CADASTRAL 209107) MENȚIONEAZĂ CA PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA _ CENTRU DE CERCETARE _ PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU _ INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” _ PASTRAZA NEALTERAT CARACTERUL INIȚIAL AL GRĂDINII DE INCINTA REINTEGRIND-0 SPECIFIC ATIT RELATIONARII EXISTENTE (CU SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA) SI PROPUSE (CU CENTRUL DE CERCETARE FUNDAMENTALA PRECLINICA SI CLINICA), CIT SI RELATIONARII POTENȚIALE CU SPAȚIUL PUBLIC URBAN DIN VECINĂTATE; PRECIZIND APLICABILITATEA PREVEDERILOR SUBZONEI V1a DIN R.L.U. AL P.U.G. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI IN CONDIȚIILE REGLEMENTARII ULTERIOARE PRINTR-UN P.U.D. A UNEI AMENAJARI PEISAGERE INTEGRATE; RESPECTIV:

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

 • - sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând in :

 • - spatii plantate;

 • - circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spatiilor plantate si oglinzilor de apa;

 • - mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna;

 • - construcții pentru expoziții, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), alimentație publica si comerț;

 • - adăposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si mtielixiere;


 • - parcaje.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE                  

 • - se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor în vigoare.

 • - se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spatiilor verzi publice si spețxâlizțtfe;

 • - se interzice conversia grupurilor sanitare în spatii comerciale;

 • - se interzice localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate adiacente trotuarelor.

 • - se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate

SECȚIUNEA II; CONDIȚII DE AMPLASARE, SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA

- conform studiilor de specialitate ^i^at^corifotml^gi ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELA.

 • - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

 • - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

 • - se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

 • - parcajele se vor dimensiona si dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice si proiectelor de specialitate legal aprobate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILAA XL AȘTRILOR

 • - cu excepția instalațiilor, înălțimea maxima a clădiri


ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL cf

 • - conform studiilor de specialitate avizate conform le

 • - se recomanda adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor c^tdgorii de spatii plantate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

 • - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

 • - se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spatiilor plantate.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;

 • - toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare si vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.

 • - se recomanda, din considerente ecologice si de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special.

ARTICOLUL 14- ÎMPREJMUIRI

 • - conform normelor specifice existente; se recomanda în intravilan împrejmuiri transparente de 2,00 metri înălțime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu;

 • - spre deosebire de parcuri si grădini, scuarurile si fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm înălțime, fie prin borduri în lungul carora, pe o distanta de minim 0,5 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul pârtii superioare a bordurii pentru împiedica poluarea cu praf provocata de scurgerea pământului pe trotuare.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI DE OCUPARE SI UTILIZARE ALE TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT cu construcții, circulații, platforme = maxim 15 % cu excepția spatiilor plantate protejate care se mențin conform proiectului inițial.


UTU IZȚRE A TERENULUI (CUT) iljor plantate protejate care se mențin


ARTICOLUL 16 - COEFICIE - CUT maxim 0.2 mp. ADC/ conform proiectului inițial.

servicii publice dispersate existente în zone protejate

PLECIND DE LA PREVEDERILE SUBZONEI CB2 _ DESTINAȚIE IN CARE ESTE LOCALIZAT PARȚIAL AMPLASAMENTUL IN STUDIU _ PREZENTUL REGULAMENT DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL - BULEVARDUL EROII SANITARI NR. 8 (NR. CADASTRAL 209107) PRECIZEAZĂ:

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

- instituții si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

UTILIZAREA FUNCȚIONALA PROPUSA PRIN PREZENTA MOBILARE URBANISTICA ARE CARACTER COMPLEMENTAR UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA”; RESPECTIV CENTRU DE CERCETARE CE VA INTEGRA ACTIVITATI DE CERCETARE FUNDAMENTALA PRECLINICA SI CLINICA, LABORATOARE, EDITURA, SĂLI DE CONFERINȚE, BIBLIOTECA, SPATII ADMINISTRATIVE SI BINEÎNȚELES SPATII AUXILIARE.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- extinderile si schimbările de profil trebuie sa fie compatibile cu statutul zonei protejate;

ACTIVITATILE COMPLEMENTARE VOR AVEA UN CARACTER CONDIȚIONAT SPECIFIC INTEGRĂRII

IN CATEGORIA DOMINANTA : CENTRU DE CERCETARE _ EXT SI FARMACIE „CAROL DAVILA”.CONFORM CU ORI


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - se interzic funcțiunile incompatibile cu statutul de zona protejata;

 • - se interzic orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si pri îndepărtării investitorilor interesați;

 • - se interzic activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau inpdmode prin traficul generat;

 • - se interzic construcții provizorii de orice natura;fezinta riscul


 • - se interzic depozitare en gros;

 • - se interzic depozitari de materiale refolosibile;


 • - se interzic platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - se interzic lucrări de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor învecinate;


- se interzic orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

MOBILAREA URBANISTICA PROPUSA NU VA CONȚINE ACTIVITATI NECORESPUNZATOARE CARACTERULUI INCINTEI UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA”; RESPECTIV CARACTERULUI SPECIFIC CENTRULUI DE CERCETARE.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERIS

- se recomanda menținerea par

mp. si un front la strada de _.___„          v-

cumpere una sau mai multe |parcple|^$cepte tradițional;


CELELOR

eftetȘfc ș. zonei protejate, avand suprafața minima de 400 5Tîjetripcei_ji^eresati au posibilitatea sa concesioneze sau sa 'ndjfy'an sa se mențină amprenta parcelarului


, DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LC CAI DE URBANISM

AVIZ NR.. 3^. 03.     .....1

VIZAT SPRE NESCIjlMBARE

lr\


PARCELA _ AMPLASAMENT IN STUDIU _ INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA”, IN CADRUL CAREIA SE PROPUNE CENTRUL DE CERCETARE, ISI PASTREAZA NEALTERATE DIMENSIUNILE, FORMA I PERIMETRU ACTUALIZARE TOPO-CADASTRALA / O.C.P.I

PERIMETRU Șl SUPRAFAȚA (35.427mb CONFORM I. AVIZ TEHNIC IlfofaakWORIGINALUL
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALIN

 • - pe străzile din zonele protejate se va menține situația existenta de configurare#fronturilor stradale - ca retragere minima sau dispunere pe aliniament;

 • - serviciile publice vor fi amplasate pe aliniament în cazul în care în            ma la comise nu

depășește distanta dintre aliniamente

 • - daca înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește disfânta di e aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu p de înălțime al clădirii fata de distanta dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4.0 metri; fac excepție de la aceasta regula numai situațiile de marcare prin plus de înălțime a intersecțiilor si întoarcerile si racordările de înălțime a clădirilor pe străzile laterale ;

 • - clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime fata de aliniament care nu va depăși 20.0 metri (aliniament posterior)

FATA DE ALINIAMENT O COMPONENTA DIN CELE TREI ALE CENTRULUI DE CERCETARE _ CONSTRUCȚIA IN REGIM S+P+2 (Hmax=13m) _ PROPUSA LA ALINIAMENTUL STRĂZII DR. CAROL DAVILA VA RESPECTA REGLEMENTĂRILE CE IMPUN O ÎNĂLȚIME MAXIMA MAI MICA SAU EGALA CU DISTANTA DINTRE ALINIAMENTE.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE

 • - clădirile publice se vor amplasa de regula în regim izolat

 • - clădirile care vor alcatui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.0 la aliniament;

 • - în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latura se învecinează cu o clădire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fațada laterala ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumătate din înălțime dar nu mai puțin de 6.0 metri;

 • - clădirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii masurata la comise dar nu mai puțin de 6.0 metri;

 • - distanta dintre clădirea unei biserici si limitele laterale si posterioara ale parcelei este de minim 10.0 metri;

CONFORM PREZENTEI PROPUNERI CONSTRUCȚIA IN REGIM S+P+2 (Hmax=13m) _ PROPUSA LA ALINIAMENTUL STRĂZII DR. CAROL DAVILA _ SE VA RETRAGE FATA DE LIMITA NORDICA (LATERALA) MINIM 5m, IN TIMP CE CONSTRUCȚIA IN REGIM 2S+P+3 (Hmax=18m) SE VA RETRAGE FATA DE LIMITA NORDICA MINIM 9m / MAXIM 18m; RESPECTIV MINIM 12m FATA DE LIMITA ESTICA. A TREIA CONSTRUCȚIE VA COMPLETA NORD-ESTUL CLĂDIRII PRINCIPALE CLASATA MONUMENT RESPECTIND ALINIEREA FAȚADELOR ACESTEIA.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELA

 • - clădirile vor respecta între ele distante egale cu înălțimea la comise a celei mai înalte dintre ele;

 • - distanta se poate reduce la jumătate din înălțime dar nu mai puțin de 6.0 metri numai în cazul în

care fațadele prezintă cal                e care nu apjgura luminarea unor încăperi fie de locuit, fie

pentru alte activitati pe


buc's*<^-

’LG 'EDIFICABILUL PROPUS PENTRU CENTRU DE CERECTARE _ EXTINDERE UNIVERSITATE DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA" _ VIZEAZA TREI CORPURI DE CLĂDIRE : UNUL ASOCIAT


NORD-ESTULUI CLĂDIRII PRINCIPALE CLASATA MONUMENT, CELELALTE DOUA RETRASE IN NORDUL ACESTEI CLĂDIRI PRINCIPALE _ ALINIATE CU CLĂDIREA LABORATORULUI BIOLOGIC _ CU MINIM 18m; RESPECTIV MINIM 13m RETRAGERI LA EST SI LA VEST FATA DE CLĂDIREA


LABORATORULUI BIOLOGIC. CONSTRUCȚIA IN REGIM S+P+2 (Hmax=13m) _ PROPUSA LA

ALINIAMENTUL STRĂZII DR. CAROL DAVILA _ SE VA

CLĂDIRII PRINCIPALE CLASATA MONUMENT LA MINIM 1


ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil dire dintr-o circulație publica;\

- în cazul fronturilor continue la strada se va asigura un acces carosabi^m â posterioare printr-un pasaj dimensionat astfel încât sa permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor;


distanta dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.0 metri.

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.


IN CEEA CE PRIVEȘTE ACCESIBILITATEA INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” PASTREAZA ACCESELE EXISTENTE DIN BULEVARDUL EROII SANITARI RESPECTIV STRADA DR. LEONTE ANASTASIEVICI, REACTIVIND UN ACCES PIETONAL ANTERIOR _ DE TRADIȚIE _ PE STRADA DR. CAROL DAVILA SI PROPUNIND UN ACCES CAROSABIL PRINTR-UN GANG PRACTICAT IN CONSTRUCȚIA IN REGIM S+P+2 PROPUSA LA ALINIAMENTUL ACELEIAȘI STRĂZI DR. CAROL DAVILA.


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • - locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun în construcții supra/subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini si vor fi înconjurate cu gard viu de 1.20 m înălțime;

 • - în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanta de maxim 150 metri.


PROPUNEREA DE MOBILARE URBANISTICA A AMPLASAMENTULUI IN STUDIU VA ASIGURA IN INCINTA, LA NIVELUL SOLULUI SI SUBSOLULUI, NECESARUL DE LOCURI DE PARCARE.


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - înălțimea maxima admisibila nu va depăși distanta dintre aliniamente (înălțimi maxime în planul aliniamentului de P+6 pe străzile cu 4 fire de circulație si P+3 pe străzile cu doua fire de);

 • - pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit, înălțimea clădirilor de pe o strada principala cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce si pe străzile secundare care debușează în aceasta pe o lungime de 50.0 metri pe străzile de 4 fire de circulație si pe o lungime de 25 metri pe străzile cu doua fire circulație sau mai puțin; în acest spațiu se recomanda

ițiior de pe strada considerata principala cu înălțimea diferența dintre acestea este mai mare de doua niveluri;


racordarea în trepte a înaltiipjfc clădirilor de pe strada secDIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LC-C/' i SE URBANISM AVlZNR. .,.27/ff5. <’f VIZAT SPRE NESgUIMBARE


- se admite ca la intersecții înălțimea maxima sa fie depășită cu cel mult doua niveluri, retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 6 metri pe o distanta de maxim 15.0 metri de la intersecția aliniamentelor.

EDIFICABILUL PROPUS PENTRU CENTRU DE CERECTARE _ EXTINDERE UNIVERSITATE DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” _ VIZEAZA TREI CORPURI DE CLĂDIRE : UNUL IN REGIM S+P+2 (Hmax=18m) ASOCIAT NORD-ESTULUI CLĂDIRII PRINCIPALE CLASATA MONUMENT, CELELALTE DOUA AMPLASATE IN NORDUL ACESTEI CLĂDIRI PRINCIPALE, LA ESTUL SI LA VESTUL CLĂDIRII LABORATORULUI BIOLOGIC: IN REGIM 2S+P+3 (Hmax=18m) LA EST; RESPECTIV

IN REGIM S+P+2 (Hmax=13m) LA VEST (LA ALINIAMENTUL STRANII DR. CAROL DAVILA)?

CONFORM CU ORIARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - conform P.U.Z cu următoarele recomandări în vederea elaboram acestuia;—

 • - aspectul exterior al clădirilor va tine seama de caracterul general al zonei si de„a clădirilor din vecinătate si a monumentelor de arhitectura cu care se afla îmrelațji

 • - în vederea autorizării vor fi cerute studii suplimentare de inserție sHnterventie asupra clădirilor

din zona protejata (justificări grafice, fotomontaj, macheta);       (

 • - se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

DIN PUNCT DE VEDERE AL ASPECTULUI EXTERIOR PROPUNEREA DE EXTINDERE A UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” _ CENTRU DE CERECTARE _ VA EXPRIMA CARACTERUL SI REPREZENTATIVITATEA FUNCȚIUNII CONDIȚIONAT DE VECINĂTATEA IMEDIATA A MONUMENTULUI ATIT PRIN FORMA SI PROPORȚIE CIT SI PRIN ELEMENTELE DE MODENATURA A FAȚADELOR, ELEMENTELE DE DECOR SI MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE FOLOSITE.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice si la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

 • - în cazul alimentarii cu apa din surse proprii se va obține acordul autoritatii competente

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV;

PLECIND DE LA CARACTERUL SPECIFIC AL AMPLASAMENTULUI _ INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” _ PROPUNEREA _ CENTRU DE CERCETARE _ SE VA INTEGRA URBAN SI PRIN RACORDAREA LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE.

ARTICOLUL 13 - SPATII PLANTATE

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

 • - se vor identifica, păstră si proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4.0 metri înălțime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori în perimetrul spatiilor publice plantate din proximitate;

 • -  pentru îmbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;


 • - parcajele amenajate la sol vo            k minim un arbore la 4 mașini si vor fi înconjuratre cu

un gard viu de minim 1.20

ev^ speciile care prin tipul de rădăcină pot mari ar/în zonele de versanti ale comiselor Colentinei rădăcini


 • - în zona cu terenuri co sensibilitatea la umiditate si Dambovitei se recoman

PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU CE VIZEAZA ZONA NORDICA A INCINTEI UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” PRECIZEAZĂ O SUPRAFAȚA ALOCATA SPAȚIULUI VERDE DE MINIM 25%.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea înălțimea de 1.80 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.40 m., partea superioara fiind realizata din fier foijat sau plasa metalica si vor putea fi dublate de gard viu;

IN CEEA CE PRIVEȘTE ÎMPREJMUIREA INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” VA PĂSTRĂ NEALTERATA CALITATEA EXISTENTA LA BULEVARDUL EROII SANITARI, CALITATE VIZATA PRIN PROPUNERE ATIT LA VEST, LA STRADA DR. CAROL DAVILA, CIT SI LA EST IN RELAȚIE CU SPAȚIUL VERDE AMENAJAT PUBLIC DIN VECINĂTATEA ACCESELOR IN STAȚIILE DE METROU «EROILOR» (SPAȚIU VERDE AFECTAT IN PREZENT DE ȘANTIERUL NOII MAGISTRALE DE METROU).

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI DE OCUPARE-S1UIIUZARKALE TERENULUI


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE AC?^

- POT maxim = 50%                          ---

PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA _ CENTRU DE CERCETARE _ P

STUDIU _ INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CMOL DAVILA” _ IN CARE SE VOR PĂSTRĂ CONSTRUCȚIILE CU VALOARE DE PATRIMONIU, PRECINECESARA OCUPARE DE

MAXIM 33% RAPORTAT LA INCINTA (35.427mp); RESPECTIV MAXIM 42% RAPORTAT LA SUPRAFAȚA CU DESTINAȚIE CB2 (cca. 28.050mp).

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- pentru funcțiunile publice normele specifice sau tema beneficiarului se vor adapta la caracteristicile zonei protejate

PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA _ CENTRU DE CERCETARE _ PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU _ INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” _ IN CARE SE VOR PĂSTRĂ CONSTRUCȚIILE CU VALOARE DE PATRIMONIU, PRECIZEAZĂ O NECESARA UTILIZARE DE MAXIM 0,93 mp ADC / mp TEREN RAPORTAT LA INCINTA (35.427mp); RESPECTIV MAXIM 1,17 mp ADCI mp TEREN RAPORTAT LA SUPRAFAȚA CU DESTINAȚIE CB2 (cca. 28.050mp)..

PREZENTUL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM _ REFERITOR EXCLUSIV LA INCINTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” _ ASOCI


................ I URBANISTIC

ZONAL - BULEVARDUL EROII SANITARI NR. 8 (NR. CADASTRAL 20j^)QoMlN£>REVEDERILE PENTRU SUBZONELE DE TIP V1a / RESPECTIV CB2 _ IN CONF

LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENE

ADAPTATE LA CONDIȚIILE AMPLASAM   ULUI SI PROPUNERII

MEDICINA SI FARMACIEI       VILA” _ CENTîntocmit, arh.

GULAMENTUL

AL J0IU toftlMl &JCURESTI _

ATEA DEAVIZ NR. ..

VIZAT SPRE^NESpHIMBAREPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

1.     Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General ai Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 19.11.2015 - 03.12.2015

 • •  etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 09.05.2017-23.05.2017;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 06.02.2019 - 21.02.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2.     Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.


/< Z

mai uuiiiciiauuic și icvuiiiaiiuaine peisuatieiui imeiesaie cai și răspunsurile eiaDoraioruiui documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.


â ocupa de

•fi O \\

-ml oj?//


Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

\                    r          I r

4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

5.     Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolv problemele, observațiile și rezervele exprimat©: de poMicil ORI

Nu este cazul.                         ______________

6.     Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul pi a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împ

Nu este cazul.

rv iv/x urbanism sau amenajare tivatia acestui lucru.

'SS?-’ f 17 A i <


7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PME Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la configurarea spațial volumetrică, datorită statutului de ansamblu monument (COD LMI B-ll-a-A-18706), s-au respectat prevederile Avizului Ministerului Culturii si Identității Naționale Nr.29/U/2017.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 12436/1540850/08.08.2017 emis Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.110/29.UKAS

KOtOOl .150 14S1

001iC


Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - BD. EROII SANITARI, NR. , SECTOR 5”.


Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.


.Mz