Hotărârea nr. 475/2019

HOTARAREnr. 475 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA JEAN - LOUIS CALDERON NR. 37, SECTOR 2, BUCURESTI


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Jean - Louis Calderon nr. 37, Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 6364/24.05.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 83/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 564/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Certificatul de urbanism nr.


 • -  Primăria Municipiului București 495/1720666/1720668/11.04.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 38/03.06.2016;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 33/05.10.2016;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 930/Z/12.07.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare 96/14.11.2016;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne 4.072.602/29.11.2016;


Direcția Generală Logistică: avizul


nr.


nr.


 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.685/31.05.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării:avizul nr. DT/5940/20.10.2016; Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 223976/21.10.2016;

  nr.


 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul 1479620/03.02.2017;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1464191/16553/18.01.2017;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare;                         XXTX

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobat^ ^egul^ng Urbanism, cu modificările și completările ulterioare; /

((fer

*1/ \     \\ I


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 3u535'/lQ; www.prr1b.ro / \ ’• î z XXzX'fe v x''// /■

CONFORM CU CRIglfc
n Hotărârea C.G.M.B.


 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București apro nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Jean - Louis Calderon nr. 37, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 31/23.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 6365/24.05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de SC KXL SRL /                         / RUR - D,E în calitate de

elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București, Sector 1, Strada Maior Aviator Nicolae Capșa, reprezentant al inițiatorului, SC ERH GRUP HOLDING SRL, cu sediul în București, Sector 1, Strada Grigore Alexandrescu nr.36, nr.1728868 din 16.04.2019 / Registratura PMB și nr. 4950 din 17.04. 2019 - DGUAT / PMB, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

PENTRUPUZ - STRADA JEAN-LOUIS CALDERON NR.37 I SECTOR 2


GENERAT DE IMOBILUL situat în București, Strada Jean-Louis Calderon nr.37 / sector 2, în suprafață de 764,00mp (765,00mp conform măsurătorilor cadastrale)/ proprietate privată persoană juridică - SC ERH GRUP HOLDING SRL / conform regimului juridic consemnat în Certificatul de Urbanism nr.495 / 1720666 / 1720668 din 11.04.2019, emis de Primăria Municipiului București.


INIȚIATOR:

PROIECTANT GENERAL:               SC KXL SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    urb.


SC ERH GRUP HOLDING SRL


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ

PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe terfițori


PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR: încadrare funcțională


• Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urb aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B.

341/14.06.2018 si prelungit prin HCGMB nr.877/12.12.2018),administrativ al Sism al Municipiului București,

. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr.

nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roL1b - subzona locuințelor individuale și colective mici, maxim P+2, situate în interiorul perimetrelor de protecție.

Sub impactul dezvoltării urbane recente, zona ce cuprinde traseul străzii Jean-Louis Calderon evoluează spontan spre structura specifică Unității Teritoriale de Referință CP4 - subzona nucleului central și de afaceri, cu atractivitate tradițională și potențială pentru funcțiuni de prim rang, reprezentative pentru capitală.

• Conform PUZ - Zone construite protejate, aprobat prin HCGMB nr.279/2000, imobilul face parte din Zona Protejată nr. 21 / JEAN-LOUIS CALDERON - stradă majoră de țesut tradițional / Cp1b, Cp1c.

Indicatori urbanistici reglementați ZP nr.21 - JEAN LOUIS CALDERON:

 • • POT max = 65% - suprafața de teren li

 • • CUT max = 3,25 mpADC/mp teren /

 • • RHmin = 13,00m / RH max=16,00m


Condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor / conform ZP nr. 21 - JEAN LOUIS CALDERON / Cp1b, Cp1c:

 • •  Funcțiuni predominante: funcțiuni reprezentative de tip central / locuire de lux / se mențin neschimbate acele utilizări care corespund cerințelor actuale sau se admite reeevaluarea profilului funcțional. La nivelul parterului vor fi prevăzute funcțiuni cu acces public.

 • •  Amplasarea clădirilor față de aliniament:    construire la aliniament / conform alinierii

specifice.

 • •  Amplasarea clădirilor față de limitele laterale:    în cazul în care pe una din limitele

laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament, iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu 1/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

 • • Amplasarea clădirilor față de limita posterioară a parcelei: 1/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m.

 • • înălțimea maximă admisibilă a clădirilor:    înălțimea maximă - 16,Om / se permite

adecvarea regimului de înălțime cu cel al frontului opus, interbelic.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE:      MIXT / BIROURI, COMERȚ, REZIDENȚIAL DE LUX - 2S+P+5

INDICATORI URBANISTICI:

 • • POT max = 65%

 • • CUT max = 3,9 mpADC/mp teren

 • • RH max =  2S+P+2E/5E

 • • H max =    22,00m

Retragerile minime față de aliniament și fată de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

Retragere față de aliniament:    construire la aliniament - primele 3 niveluri / nivelurile

superioare (etajele 3, 4 și 5) retrase cu 5,00m față de aliniament.

Retragere față de limitele lat         limita sud - construire la calcan / limita nord -

retragere 5,00m               x

Retragere față de limita/^st^w


înălțimea la cornișă ( 7,00m) - minim 5,00m


db.

V

UKAS

MAXACiMEMT

5VSTIAA5

150 9001 • ISO 1-*CO1

001


• Regim de înălțime: la Strada Jean-Louis Calderon - preluarea înălțimii la cornișă specifică frontului istoric - 2S+P+2E / spre spatele parcelei - echilibru volumetric cu frontul opus amplasamentului, interbelic - 2S+P+5E / H maxim - 22.00m.

CIRCULAȚII / ACCESE:    Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al

circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente obiectivului propus se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STRADA JEAN-LOUIS CALDERON NR.37 / SECTOR 2, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a PUZ

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr.495 / 1720666 / 1720668 din 11.04.2019. emis de Primăria Municipiului București.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


V

UKAS

MANAGM4WT JYSnMS

ISO 9001 • ISO 14001         OUI


l<5
5


Carosabil rectificat conform ZCP 21


Acces pietonal propus


Acces carosabil propus


Limită orientativă clădire propusăZOfTrFUNC^^

CURS DE APROBARE

UTR

DOCUMENTAȚIE

J

HCGMB

POT

CUT

H max

H min

CP1B, CP1C

PUZ ZCP nr.32

279/2000

65%

2.50

16 m

13 m

CP1B.CP1C

PUZ ZCP nr. 20

279/2000

65%

2.50

13 m

10 m

CP1C

PUZ ZCP nr. 33

279/2000

65%

2.00

13 m

10 m

CP1B, CP1C

i----------------------------

PUZ ZCP nr. 21

279/2000

65%

3.25

16 m

13 m


BILANȚ TERITORIAL

s

2

SITUAȚIE EXISTENTĂ

REGLEMENTAT CONFORM PUG

REGLEMENTAT

CONFORM ZCP nr. 21

REGLEMENTĂRI PROPUSE - UTR

X

L1b

Cp1b,Cp1c

Cp1b 1   +<

POT max

X

45%

65%

65%

CUT max

X

0.9 -1.3

3.25

3.9

SCD max (mp)

X

994.5

2486.25

2983.50

Rh max

X

P+1 - P+2

-

2S+P+2E+3Er-5Er

H max (m)

•x

10 m

f------43-46-m

22m

Funcțiune

Teren liber de construcții

Locuințe individuale și colective mici

La nivelul parterul ui •    ,

hoteluri, cultură sau orice^

4ÂLUL

——

altă funcțiune destinată publicului, La nivelurile^ peste parte: locuințe /

'^Bi^uftf^omerț și

"3 locuințe colective
Suprafață maximă construită

0

0.00%

344.25

45.00%

497.25

—TT--73

497.25

65.00%

65.00%

Suprafață minimă spații verzi (mp)

J

0.00%

153

20.00%

‘   153

20.00%

153

20.00%

S minimă circulații pietonale, carosabile, parcări, spații publice amenajate (mp)

I

I

0

0.00%

267.75

35.00%

114.75

15.00%

114.75

15.00%

Suprafață Neamenajată

765;

100.00%

X

X

X

X

X

X

Suprafață teren / UTR (mp)

765

100.00%

765

100.00%

7Ș51

cxGrwbQ%

765

100.00%P.U.Z. - IMOBIL MIXT - BIROURI, COMERȚ Șl LOCUINȚE COLECTI

Amplasament: STR. JEAN LOUIS CALDERON NR. 37, SECTOR 2, B


Beneficiar. S.C. ERH GRUP HOLDING S.R.L.


Proiectant: S.C. KXL S.R.L.București, Str. Av. Nicolae Capșa Nr. 6, Tel. 021.224.52.82

J40/6965/2001 - RO 14102779


Ianuarie 2019

Numărjproiecț^ 127.07.17^/20^5


Planșa U.04.01. Reglementare Urbanistică -Zonificare Fucțională

------------- - ”----

Șef proiect

urbanis

| Proiectat

urbanist

f Proiectat

urbanist

Proiectat

urbanisl

Proiectat

urbanist

Proiectat

urbanist

£ Desenat

urbanist.
kxl


kxl


București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091. tel./ fax,: 021/224 52 82, ofTice@kxl.ro, www.kxl.ro

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

- IMOBIL MIXT - BIROURI, COMERȚ SI LOCUINȚE COLECTIVE -Iz


București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091. tel./ fax.. 021/224 52 82, office@kxl.ro, ww.kxi.ro


CUPR


NS

CONFORM CU ORIGINALUL


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM...........—

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE...........................

 • 1.1. Rolul RLU..................................................................

 • 1.2. Baza legală a documentației.......................................

 • 1.3. Domeniu de aplicare...................................................

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.......................................................................................................................................5


 • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:


2.3.2. Amplasarea față de aliniament:.......................................................................................


 • 2.3.3. Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei

 • 2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

2.4.1. Accesuri carosabile


2.4.2. Accesuri pietonale

 • 2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

 • 2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • 2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.......

 • 2.7.1. Spații verzi

 • 2.7.2. împrejmuiri

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ........'................... ’.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCTIONALE9

 • 4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI...........’...........’......................’.....................’

 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

4.2.1. Utilizări admise


4.2.2. Utilizări admise cu condiționări......................................................................................


10


4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI

 • 4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)

 • 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament


4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor....................11


 • 4.3.5. Circulații și accesuri............

 • 4.3.6. Staționarea autovehiculelor.

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibil^ ^cj^di^

 • 4.3.8. Aspectul exterior al clădirii^

 • 4.3.9. Condiții de echipare edilitară;.

 • 4.3.10. Spații libere și spații plantateS^Z/%-^

 • 4.3.11. împrejmuiri
7^ ulâment Local de Urbanism

Strada Jean Louis Calderon nr. 37, Sector 2, București


§>


4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • 4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

 • 4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului


  lCONFORWCUOWG'^LUL


  -T-

  z                /

  J

  Regulament Local de Urbanism

  Strada Jean Louis Calderon nr. 37, Sector 2, București

  Cod: KXL-F04 12

  S.C. KXLS.R.L.

  Ediția 1 / Revizia 0

  Pagina 3 din 13

  ISO 9001 cl. 7.3


  /<


: CONFORM CU ORIGINAL

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1. Rolul RLU

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezi

tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabiles aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții) a imobilului amplasat în Str. Jean Louis Calderon nr. 37, Sectorul 2, Municipiul București și de amplasare a viitorului imobil mixt - birouri, comerț și locuințe colective respectiv amenajările aferente acestuia.

Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

 • 1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor;

Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1;

HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;

HCGMB nn_66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim re pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. elor necesare unei coj^cte funcționări a arterelor de circulație;Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 4 din 13________

ISO 9001 d. 7.3

15
/O

fI

j         CU ORIGINALUL

București, sector 1, str. Av. Nicolag Capșa nr. 6, cod 012091. tei./Ja<^2^4 52^82 ~office@kxl.ro. www.kxi.ro

z:


Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

PUZ Zona Construită Protejată nr. 21 - Jean Louis Calderon - Polonă, aprobată prin HCGMB nr. 279/2000;

PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. .324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 si nr. 877/12.12.2018 și modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 341/14.06.2018.

 • 1.3. Domeniu de aplicare

Prevederile cuprinse în prezentul RLU se aplică la proiectarea și realizarea viitoarelor construcții ce vor fi amplasate pe terenurile delimitate și reglementate în PUZ, din Str. Jean Louis Calderon nr. 37, Sectorul 2, Municipiul București. Pentru aceasta sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului imobil de locuințe colective și birouri.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Viitoarea construcție se va realiza în intravilanul aprobat al municipiului București, mai exact al sectorului 2, direct în baza autorizației de construire ce se va elibera, conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

 • 2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Zone construite protejate

Terenurile reglementate fac parte din PUZ Zona Construită Protejată nr. 21 - Jean Louis Calderon - Polonă, aprobată prin HCGMB nr. 279/2000.

De asemenea, terenurile se află în zona de protecție a unor monumente istorice din vecinătate.

Prin noua investiție se urmărește a nu se deprecia valoarea zonei protejate, prin formularea în cadrul prezentului RLU

Reg I e me n tă ri Ia riist

valoarea imaginii urpafte,

goluri, raport plin-gtfl, m^fte

Auto riza rea țț execut construit, de intere^lȘ^ subordonat ministerul^p)^


e amplasare, funcțiune, volumetrie, aspect arhitectural.

/țuîit formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze ^rfe,\olumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare elitoare, paletă cromatică).

stri^cțiildr în zonele care cuprind_yalorl-de patrimoniu' cultural avizul Ministerului Culturii prin serviciul public descentralizat,

construcțiilor și la aparamarlntlresului public ---------------------

Amplasamentul estâ'texpus la riscuri naturale:

terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inun


2.2. Reguli cu privire la siU
/I

CONFORM OKyRîGîNALUL

Funcțiunea propusă nu generează conflicte cu cele învecinate, prin urmare, compatibilitatea dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei este asigurată.

Viitorul imobil va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare din zonă, prin grija investitorului.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul regulament.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului1 (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului2 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

Amplasarea executării viitoarei construcții .se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • - asigurarea însoririi;

 • - asigurarea iluminatului natural3;

 • - asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic4); Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a

construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind eladpr^re^și^ * țtarea RLU", Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie fă^yisi


ăkp^i ^tru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă nim 1 și 1/2h la solstițiul de iarnă".


/ i,.....

î


Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

 • - pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

 • - se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare;

 • 2.3.2. Amplasarea față de aliniament:

Prin prezentul PUZ se preia alinierea reglementată în PUZ Zona Construită Protejată nr. 21 -Jean Louis Calderon - Polonă, aprobată prin HCGMB nr. 279/2000.

 • 2.3.3. Distante minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei Edificabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

 • - distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

 • - distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de

  proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta. Retragerile sunt în conformitate cu:RGU

Codul Civil

Condițiile de însorire

Reglementările de protecție la incendiu........

Circulația carosabilă și parcarea în interiorul incintei Necesitatea separațiilor funcționale


 • • Reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului

 • • Necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice

 • 2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

în cazul construirii mai multor corpuri de clădire pe parcelă poziția lor este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

 • 2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

 • 2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice5, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.


surilor carosabile pentru viitorul imobil la rețeaua de circulație și transport id nțajc>^ de configurare, amplașare și autorizare a acestuia.

e în permanență^-fără- a- fi -obsțrucționate de

uiri, mobil riur


3 Accesu (conform R

• din' druffiunte publice lă~pârceîă

S.C. KXLS.R.L.

Regulament Local de Urbanism

Strada Jean Louis Calderon nr. 37, Sector 2, București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 7 din 13

IV

I»»

Organizarea circulației se va face în urbanistică PUZ.


 • 2.4.2. Accesuri pietonale                         __________________________________Lyy

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă^s^/ă^gurâaccesuri pietonale6. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația p^oaptelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.                     / /

Adiacent terenului reglementat este un trotuar pentru circulația-durentă, dispus în paralel cu carosabilul străzii, aflat în domeniul public.

 • 2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizul organelor administrației publice competente.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel, conform RGU.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

Branșarea viitoarei clădiri la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu pentru branșament și racord, care se vor obține la faza de autorizație de construire.

 • 2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Prin prezentul PUZ terenul din strada Jean Louis Calderon nr. 37 își va păstra forma actuală.

 • 2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

  • 2.7.1. Spatii verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului. Corelarea se va face ținând seama de mărimea, funcțiunea și zona geografică în care terenul este amplasat, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.


6 Accesurile pietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un drum publiclși poVfirtrotuare, ’străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice altă cale de acces public pe terenurile proprietate privată (conform RGU, Art. 26).

Cod: KXL-F 04 12

S.C. KXL S.R.L.


Ediția 1 / Revizia 0


Pagina 8 din 13


kxl

f î

București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr.

ofiice@kxl.ro. vvw.kxi.roCAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Pe terenul reglementat prin prezentul PUZ, în suprafață de 765 m

OCPI) se propune funcțiunea de locuire colectivă, birouri și come

Subzona funcțională propusă se va intitula |"Cp1B_1"|.        a detaliază utilizarea

funcțională reglementată în PUZ Zona Protejată nr. 21 - Jean Louis Calderon, propunându-se modificări asupra Rh-ului, în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Bilanț teritorial și indicatri urmabistici:

SITUAȚIE EXISTENTĂ

REGLEMENTAT CONFORM PUG

REGLEMENTAT

CONFORM ZCP nr. 21

REGLEMENTĂRI PROPUSE -UTR

X

L1b

Cp1b, CpIc

CP1B 1

POT max

X

45%

65%

65%

CUT max

X

0.9-1.3

3.25

3.9

SCD max (mp)

X

994.5

2486.25

2983.50

Rh max

X

P+1 - P+2

-

2S+P+2E+3Er-5Er

H max (m)

X

10m

13-16 m

22 m

Funcțiune

Teren liber de construcții

Locuințe individuale și colective mici

La nivelul parterului: comerț, alimentație publică, hoteluri, cultură sau orice altă funcțiune destinată publicului, La nivelurile peste parte: locuințe

Birouri, comerț și locuințe colective

Suprafață maximă construită

0

0.00%

344.25

45.00%

497.25

F----------------------------------

65.00%

497.25

65.00%

Suprafață m inimă spații verzi (mp)

0

0.00%

153

20.00%

153

20.00%

153

20.00%

S minimă circulații pietonale, carosabile, parcări, spații publice amenajate (mp)

0

0.00%

267.75

35.00%

114.75

15.00%

114.75

15.00%

Suprafață Neamenajatâ

765

100.00%

X

X

X

X

X

X

Suprafață teren / UTR (mp)

7S5

100.00%

765

100.00%

765

100.00%

765

100.00%

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

>

 • 4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Pe Strada Jean Louis Calderon nr. nr. 37, sectorul 2, este propus un imobil mixt de birouri, comerț si locuințe colective.

Pe planșa U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională este reprezentată ^viitoarea (instrucție.

suprafața maximă edificabilă în care ș • - Locuințe în regim colectiv

 • - Spații de birouri;

 • - Spații comerciale;

 • - Hotel / hostel;

 • - Boutique hotel;


 • - Aparthotel;

 • - Spații verzi amenajate;

 • - Circulații pietonale și alei de acces;

 • - Rampe și parcaje la sol și subsol;

 • - Plantații, mobilier urban, pavaje, etc

 • - Anexe (foișoare, pergole, cabină de pază etc)

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări- se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru


categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică


profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore


pe zi (între orele 8:00 și 20:00), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

 • - se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul imobilului pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar, etc. cu condiția asigurării unui acces din windvang sau holul comun;

 • - se va ține cont de condițiile geotehnice și de zonare seismică.


4.2.3. Utilizări interzise

 • - Activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

 • - Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - Depozitare en-gros;

 • - Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - Activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - Depozitări de materiale refolosibile;

 • - Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - Staționarea și gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

 • - Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI

4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiunii

Prezentul PUZ păstrează forma ir$             lui în s^ralțajță de 765 mp, conform

Procesului Verbal de recepție OCPI nr. 3Q77€$.O4.3.2. Amplasarea clădirilor față Ide aUni.

Retragerea față

Zonificare funcțională:
. Reglementări Urbanistice
 • - Construcția se propune a se amplasa pe aliniamentul străzii Jean Louis Calderon la nivelul parterului și al etajelor 1 și 2. Parterul poate avea zone retrase pentru accentuarea accesului în imobil.

 • - Retragerea față de aliniament la nivelul etajelor 3, 4 și 5 va fi între 3,80 m și 5,00 m, preluând linia de retragere a fațadei imobilului de la numărul poștal 39.

 • 4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Viitorul imobil se va înscrie în edificabilul propus (a se vedea planșa U.04.01. Reglementări Urbanistice -Zonificare funcțională), astfel:

 • - Construcția se va alipi la calcanul existent pe limita laterală sudică la nivelul parterului și

al etajelor 1 și 2, și se va retrage de la limita laterală sudică minim 2,00 m la nivelul etajelor 3, 4 și 5. Nu se condiționează o lungime maximă a calcanului propus în vederea acoperii unei suprafețe cât mai mari a celui existent pe proprietatea din vecinătatea sudică. Se permit retrageri punctuale de-a lungul acestuia pentru realizarea unor curți de lumină. r__________

 • - Față de limita laterală nordică, de proprietate, construcția se va retrage~mînîrfrS,00m.

 • - Față de limita posterioară, viitoarea construcție se                              conform

planșei de reglementări;                                        !


 • 4.3.4. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edifica^iltn ^rp să se respecte principiile de confort și normele de însorire și de ilumina

 • 4,3.5. Circulații $i accesuri

Accesul carosabil în parcarea subterană se va realiza din Str. Jean Louis Calderon7, perpendicular pe stradă.

Acesta se va realiza printr-o rampa cu un fir sau cu două fire de circulație, în funcție de numărul necesar de locuri de parcare.

4.3.6. Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

La nivelul subsolului se vor amenaja locuri de parcare. Numărul minim al acestora se va asigura în raport cu numărul apartamentelor, a suprafeței utile de spații de birouri rezultate și/sau în raport cu suprafața construită de spații comerciale în conformitate cu Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006.isibilă a clădirilor

Regimi/f rfoa/l

va fi de 22,00 de reglementări orb’anîsti


me ^dmis este de 2S+P+2E+3Er-5Er, iar înălțimea maximă la ati se vor retrage de la strada Jean Louis Calderon conform planșe xr/i/articoluIui 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament


Peste înălțimea maximă de 22,00 m se permite ieșirea cu corpuri pentru casa scării în vederea accesării unor terase circulabile, cu condiția ca aceastea să se retragă minim 3,00m de la linia de retragere față de aliniament a etajului 5. Balustradele teraselor circulabile de peste ultimul etaj, care vor depăși înălțimea maximă de 22,00 m, se vor retrage de la atic astfel încât să nu fie vizibile din Strada Jean Louis Calderon.

în cazul în care va fi necesar, la faza DTAC, se vor putea realiza mai multe subsoluri.

 • 4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Se interzice utilizarea improprie a materialelor și utilizarea culorilor stridente, întrucât aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține

spațiului public (conform RGU, Art. 32), se va urmări integrarea viitorului specificului zonei istorice protejate. • 4.3.9. Condiții de echipare edilitară


Viitoarele construcții vor fi racordate la toate utilitățile exișt^nte în zțpnă, respectiv la rețelele de alimentare cu apă potabilă, canalizare, electrice, gaze, telefonia

La faza de obținere Autorizație de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare aviz amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități, în conformitate cu Legea 50/1991 actualizată și modificată;

Se vor prevedea gospodării de apă menajeră și incendiu, conform normativelor în vigoare; debitul mediu total de apă necesar estimat de 14,28 mc/zi ce va fi asigurat din gospodărie proprie alimentat din rețeaua publica de apa;

La faza de Autorizare de Construire se va prezenta un studiu de impact privind interacțiunea dintre elementele mediului urban și construirea unui imobil mixt: birouri, comerț‘/locuire colectiva S+ P + 5E pe Str. Jean Louis Calderon nr. 37, sector 2, București”, la structura hidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului existent. Acest studiu va putea fi utilizat de către municipalitate in vederea constituirii unei baze de date specializate.” (conform avizului comisiei de coordonare rețele nr. 1479620 / 03.02.2017)

Se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București” aprobat cu HCGMB nr. 82/28.04.2015 stipulate in Cap. III 3.C Activitatea de salubrizare menajera” si cap. III.3.D. Managementul Integrat al Deșeurilor in conformitate cu activitatile desfășurate.

Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prevederile art. 13 al HG 525/1996 cu modificările si completările ulterioare;

 • 4,3.10. Spatii libere și spații plantatelor

Spațiile neconstruite și neocupate

Se recomandă ca pentru îmbunățâțire evite impermeabilizarea terei

Se va asigura un pr< verzi din suprafața terenului.
arâ ^e gardă vor fi înierbate. pentru protecția construcției sâ se accese.

I sa i,j pe placă si4erase}-de spații—•.


de Urbanism--,

ector 2, București • 4.3.11. împrejmuiri

Pentru terenul reglementat se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioară, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Acestea vor fi opace, cu înălțime maximă de 2,00 m.

Pe aliniament împrejmuirile vor avea soclu opac de maixim 60 cm înălțime după care vor fi transparente cu posibilitatea de a fi dublate de gard viu.

1

urbanismuTTmod^c^tă a completată prin Legea 190/201:

2

J Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească (independent de latitudine, anotimp sau

3

amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare directe (RGU, Art. 17).

4

Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. 17).

S.C. KXLS.R.L.