Hotărârea nr. 474/2019

HOTARAREnr. 474 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) - STRADA MIRCEA ELIADE NR. 9-9A, NR. 9B, NR. 9C, NR. 9F, SECTOR 1


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 7398/18.06.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 778/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 559/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012:

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1934/1665333/29.11.2018; Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 18/14.03.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3277/11.02.2019;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 687/Z/17.04.2019;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 68754/21.02.2019;

 • -   Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 14265/28.02.2019;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 414.813/24.04.2019;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării; avizul nr. DT-825/14.02.2019;

 • -   Serviciul de Protecție și Pază: avizul nr. N 1228/22.04.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1720096/5127/22.03.2019;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Strada Mircea Eliade nr. 9 - 9A, nr. 9B, nr. 9C, nr. 9F, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 39/18.06.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 7399/18.06.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic de Detaliu ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.București, 27.08.2019

Nr. 474

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. București, România tei.: +4021 305 55 00
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

SERVICIUL URBANISM


romania2019.eu


Ca urmare a cererii adresate de SC KXL SRL /

elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București, Sector 1, Strada Maior Aviator Nicolae Capșa nr.6, reprezentant al inițiatorului, HAGAG DEVELOPMENT PALLADY 66 SRL, înregistrată nr.1734424 din 08.05.2019 / Registratura PMB și nr.5687 din 09.05.2019 - DGUAT / PMB, conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind__amienapFea-^ntnrtnîiji și urbanismul, modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


RUR - D,E în calitate de


cu în cuPUD - STRADA MIRCEA ELIADE NR.9-9A,9B,9C59F / SECTOR 1


PENTRU IMOBIL REZIDENȚIAL 2S+P+4 /5E

5


GENERAT DE IMOBILUL situat în BUCUREȘTI, STRADA MIRCEA ELIADE NR.9-9A, 9B, 9C, 9F / SECTOR 1, teren în suprafață de 2.201,OOmp, proprietate privată persoană juridică, conform regimului juridic consemnat în Certificatul de Urbanism nr. 1934 /1665333 din

29.11.2018 emis de Primăria Municipiului București / Act de alipire autentificat sub nr.2079 /

 • 14.12.2018 de Societatea Profesională Notarială                         ; IE 274334, conform

Extras de Carte Funciară de Informare nr. 114489/18.12.2018.


INIȚIATOR:

HAGAG DEVELOPMENT PALLADY 66 SRL,

PROIECTANT GENERAL:

SC KXL SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.               / RUR - D,E


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.


PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR: încadrare funcțională


Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G

H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr.224/15.12.201jTH^:G'

L2b - locuire individuală / cole^


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5. Bucure: 131010, H.C.G.M.B. nr.241/20.12.2011,


V

UKAS MANAGLMfNT SYTTtMS

ISO 9001 ■ 150 1*001        OO1


 • Conform PUZ - Zone Construite Protejate / HCGMB nr.279/2000, terenul este inclus în Zona Protejată nr.57 - PARCELARUL MONNET / cartier rezidențial de standard ridicat, cu grad de protecție maxim.

Indicatori urbanistici reglementați

Zona Protejată nr.57 - PARCELAR MONNET:

 • • *POT max = 40 %   / suprafața liberă - minim 30,00mp

 • • CUT max = 2,5 mp ADC/mp teren

 • • H maxim - 13,OOm / H minim - 10,OOm / se acceptă suplimentarea cu un nivel - 3,OOm

Pentru amplasamentul de referință a fost aprobat PUZ - STRADA MIRCEA ELIADE NR.9-9A, 9B, 9F / SECTOR 1, prin HCGMB nr. 111 / 28.05.2015, valabil până la data aprobării altor reglementări urbanistice în zonă.

Funcțiune:   imobil rezidențial

Indicatori urbanistici avizați:


 • • POT = 60%                                    0

 • • CUT = 2,9 mpADC/mp teren

 • • RH max = 2S+P+4 /5E

 • • H max= 19,20 rn

Retragere fată de aliniament - conform PARCELAR MONNET / ZP nr.57 - 4,OOm

Condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor / conform ZP nr. 57 - PARCELAR MONNET:

 • •  Funcțiuni predominante:    locuire de standard înalt, în acord cu ținuta arhitecturală a

clădirilor existente / se mențin neschimbate acele utilizări care corespund cerințelor actuale sau se admite reevaluarea profilului funcțional. La nivelul parterului pot fi prevăzute funcțiuni cu acces public / comerț, servicii de lux, restaurante și baruri de dimensiuni reduse (maxim 50 de locuri).

 • • Amplasarea clădirilor față de aliniament: retragere specifică - 4,OOm

 • •  Amplasarea clădirilor față de limitele laterale:    în cazul în care pe una din limitele

laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament, iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu 1/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,OOm.

 • • Amplasarea clădirilor față de limita posterioară a parcelei: 1/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,OOm.

 • • înălțimea maximă admisibilă a clădirilor:    înălțime minimă - 10,OOm / înălțimea

maximă - 13,OOm / se permite realizarea unui nivel suplimentar - 3,OOm, retras.

PREVEDERI PUD:

Vor fi respectate cu strictețe condițiile de proiecție față de obiectivul pe protocol, conform avizului SPP / Serviciul de Proiecție și Pază nr. N 1228 / 22.04.2019.

Se solicită intergrarea armonioasă a clădirii propuse în cadrul construit și ambiental valoros al Zonei Protejate nr.57 / MONNET

 • • Retragere față de limita laterală est - 3,OOm

 • • Retragere față de limita laterală vest - 3,OOm

 • • Retragere față de limita posterioară nord- 5,OOm

Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al asigurarea numărului minim de locuri de parcare ritoriul Municipiului București și a prospectelor GMB nr. 66/2006.

CIRCULAȚII/ACCESE:

circulațiilor propuse vor respecta Nor , r       pentru noile construcții și amenajăr^aifîbr&ttefp

'y//   / necesare une‘ corecte funcționăriBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sec^r^


V

UKAS

MAMACiMENT «WIMS   j

150 9001 • BO 14001        OO1


 • • Accesul carosabil pe lot se va asigura din Strada Mircea Eliade / conform planului de reglementări.

 • • Accesul secundar pe amplasament, prin aleea carosabilă de pe latura vest a lotului, este reglementat prin Certificatul de Urbanism nr.02 / 1654376 din 18.01.2019 emis de Primăria municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ:     Rețelele edilitare aferente obiectivului propus se vor

realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu STRADA MIRCEA ELIADE NR.9-9A, 9B, 9C, 9F / SECTOR 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUD și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 1934 /1665333 din 29.11.2018, emis de Primăria Municipiului București.
UTR FUNCȚIUNE

Subzonă mixtă - Comerț, Servicii

2,99 S+D+P+4E+6Er

4XSX4 Hn z


PROFILE EXISTENTE SI REGLEMENTATE MENȚINUTE

»                                                                      f

Profil C-C - Strada de categoria a IV Profil propus prin P.U.D.

B-dul Mircea Eliade nr. 7B,

. 295/28.11.2013

— 4,00 —

-20,50-


Profil A-A - Strada de categoria a Il-a (33 m)

Bulevardul Mircea Eliade


P.U.D. - Imobil locuințe colective

Amplasament: BULEVARDUL MIRCEA ELIADE


CT0RUL.1


UCURESTI


Beneficiar S.C. HAGAG DEVELOPMENT PALLÂDY 66S'.R.L.E

- _____________ ■   ______g

P.U.D.


București, Sector 1, Str. Av. Nicolae Capșa Nr.6, Tel. 021.224.52.82

i Aprilie 2019


proiect:


I 202.07.211/2017


Planșa U.04.01. Reglementare urbanistică - Zonificare funcțional^

Șef proiect

urbanist

Proiectat

urbanist

Proiectat

urbanist

Proiectat

urbanist '

Proiectat

urbanist pc gict

Proiectat

urbanist peisagistBdcireșt sec;or 1. sir, Av. ^Cq;5; :5Sș2 r„- 6 coc U209\ :e. -'ax 02' 224 52 82P.U.D. - Imobil locuințe colective -

Amplasament: B-dul Mircea Eliade nr. 9 și 9A, 9B-șt-9rr9C;TIC274334,

Municipiul București. cu ORiGIMAÎ-lîl

VOLUMUL I


MEMORIU JUSTIFICATIV
Proiect Nr.: 202.07.211/2017 Cod proiect: ELIADE9 Faza de proiectare: P.U.D. Contract Nr.: K8 / 07.08.2018Proiectant

___ S.C. KXL S.R.L.

Str. Av. Mr. Nicolae Capsa, Nr. 6, Sector 1, Mun. București


Cod: KXL-F04 09

Ediție 1 / Revizie 00

Pagină 1/15

Partea din proiect


Urbanism


Ridicare topografică


Arhitectură ■» studiu de soluțieCOLECTIV DE ELABORARE / FIȘĂ DE SEMNĂTURI


Titulatură / Specialitate / responsabil


Semnătura


Urb - Șef proiect Urb.

Urb.

Urb.

Urb. peis.

Urb. peis.


Ina.


Arh.


S.C. KXL S.R.L.

BORDEROU GENERAL

• Piese scrise:                                   jUUL

Volumul I - Memoriu justificativ;         ;

• Piese desenate:

U.01.01. încadrarea în Municipiul București, scara 1/11^000^5

U.01.02. încadrare în raport cu P.U.G. București - U.T.R.-uri, scara 1/5.000;

U.01.03. încadrare în raport cu P.U.Z. Zone Construite Protejate Nr. 57 Parcelarea Monnet, scara 1/5.000;

U.01.04. încadrare în raport cu P.U.G. București - Deimitarea sitarilor arheologice, scara 1/5.000;

U.01.05. încadrare în raport P.U Z. B-dul Mircea Eliade 9-9A. 93, 9F (actual D), S1. București, scara 1/1.000;

U.01.06. încadrare în Geoportal A.N.C.P.i, scara 1/2.000;

U.01.07. încadrare în documentații de urbanism aprobate anterior sau în curs de aprobare, scara 1/5.000;

U.01.08. Istoric - Evoluția țesutului urban, scara 1/10.000:

U.02.01. Accesibilitate la nivelul Municipiului București, scara 1/115.000;

U.02.02. Accesibilitate la nivel zonal;

U 02.03. Accesibilitate la nivel zonal - transport public;

U.02.04. Repere funcționale la nivel local, scara 1/5.0C0;

U.02.05. Vedere planimetrică și evoluția țesutului urban;

U.02.06. Vedere aeriană;

U.02.07. Documentare fotografică - situația existentă;

U.02.08. Analiza morfologică;

U.03.01. Situația existentă - Disfuncții, scara 1/500;


U.04.01. Reglementări urbanistice - zonificare funcțională, scara 1/5^^%

U.04.02. Plan de situație;

U.04.03.01-03. Ilustrare de arhitectură 3D;

U.04.04. Desfășurări fronturi, scara 1/200;

U.04.05. Analiză comparativă de configurare a volumetriei PUZ -

MEMORIU JUSTIFICATIV

COLECTIV DE ELABORARE / FIȘĂ DE SEMNĂTURI

BORDEROU GENERAI................ .3

CUPRINS

MEMORIU JUSTIFICATIV

CAPITOLUL I - INTRODUCERE

 • 1.1.  Date de recunoaștere a documentației

 • 1.2.  Obiectul documentației P.U.D

CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1. Evoluția zonei

 • 2.2. încadrarea în localitate

 • 2.3. Elemente de cadru natural

 • 2.4. Circulația

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

 • 2.6. Echipare edilitară

  • 2.6.1. Rețea edilitară de alimentare cu apă potabilă și incediu exterior

  • 2.6.2. Rețea edilitară de canalizare apă uzată menajeră (rețea în sistem unitar de

canalizare)

 • 2.6.3. Rețea edilitara de alimentare cu gaze naturale pentru uz casnic

 • 2.6.5. Rețea publică de alimentarea cu energie electrică

 • 2.6.4. Rețele publice de distribuție a agentului termic - RADET

2.6.7. Rețele de telecomunicații

 • 2.6.6. Rețea de iluminat public

2 7. Probleme de mediu

2.8. Opțiuni ale populației

CAPITOLUL HI - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ........,............................ 10

 • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare.............;.....................

 • 3.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior

 • 3.2.1. P.U.G. București, aprobat prin H.C.G.M.B. 269/21.12.2000, prelungit prin

H.C.G.M.B. 324/2010, 241/2011,232/2012, 224/2015

 • 3.2.2. P.U.Z. Zone Construite Protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000,

București

 • 3.2.3. P.U.Z. B-dul Mircea Eliade nr. 9-9A, 9B, 9F (actual D), Sector 1, București,

aprobat prin H.C.G.M.B. 11/27.05.2017

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

 • 3.4. Modernizarea circulației

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

CAPITOLUL IV - CONCLUZIICod: KXL-F04 12

Ediție 1 / Revizie 00

Pagină 4/15


1.1c Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: P.U.D. - imobil locuințe colective;

Amplasament: B-dul Mircea Eliade 9 și 9A, 9B și 9F. 9C, Sectorul 1, Municipiul București;

Beneficiar: S.C. HAGAG DEVELOPMENT PALLADY 66 S.R.L.;

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.;

Data elaborării: 2019.

1.2. Obiectul documentației PJJ.D.

Prezenta documentație de urbanism se elaborează pentru reglementarea terenului în suprafață de 2.201 mp (conform PV OCPI nr. 330 / 2019), amplasat în B-dul Mircea Eliade Nr. 9 și 9A, 9B și 9F, 9C, sectorul 1, Municipiului București.

Număr cadastral

| Suprafață conform extrase de carte funciară

NC 266103 (9 și 9A, 98 și 9F)

2010,OOmp

NC 229732 (9C)

191,00 mp

Suprafață totală - NC 274334

2201,00 mp

Arealul studiat este delimitat la

Nord și Est de Lacul Floreasca, la sud de Bulevardul

Mircea Eliade și la vest de strada Ivan Sergheevici Turgheniev.

Obiectivul este construirea unui imobil de locuințe colective cu respectarea parametrilor aprobați prin P.U.Z. cu H.C.G.M.B. nr.111/28.05.2015 (P.O.T. 60%, C.U.T. 2,9, RMH. S+P+4E+E tehnic retras, H. max. 19,20 m) și P.U.Z. "Zone Construite Protejate" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000 (P.O.T. 40%, C.U.T. 2,5, H.max. 13m). în limitele parametrilor aprobați menționați mai sus, se propune modificarea conformării volumetrice din planul de reglementări.


1.3. Surse documentare

• Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior:

P.U.G. - Municipiul București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 si nr. 877/12.12.2018 și modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 341/14.06.2018.Memoriu Justificativ - PUD


M.B. nr. 279/2000;

), aprobat prin H.C.G.M.B.


DIRECȚIA URBANISM

GUI..AMENT LOCAL DE URBANISM z NR.

VIJ.AT SPRE NESCHIMBARE


Cod: KXL - F 04 12

Ediție 1 / Revizie 00

Pagină 5/15


ISO 9001 ci. 7.3Documentația cadastrală a terenului reglementat;

Date culese de proiectant din teren;

Informații obținute de proiectant de la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului București - site-ul PMB: http://urbanism.pmb.ro/;

Date obținute de la beneficiar.

• Baza topografică:

Planul topografic a fost realizat în sistem de referință stereo 70 nivelment Marea Neagră.

• Metodologia utilizată și legislația aplicată:

Metodologia utilizată este în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al planului urbanistic de detaliu»- aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/08 august 2000.

Documentația are la bază următoarele legi modificate și completate ulterior:

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea 86/2017;

Legea nr. 50/1991 (completată, modificată și republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor:

Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare:

Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;

HCGMB nr. 347/2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București;

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației ;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor;

Ordinul nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

HCGMB nr. 136/2012 - Anexa nr. 1 - Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB;

Anexa Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006.

Codul Civil;


CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluția zonei

Zona din care face parte terenul reglementat este adiacentă Lacului Floreasca și Parcului Regele Mihai I (fost Herăstrău). Țesutul urban este reglementat prin înscrierea sa în zona construită protejată numărul 57, vechi                  ruit de calitate/ridica
rcețăițea Monnet, fiind un țesut urban preponderent u funcțiunea predominantă de locuire (atât


Memoriu Justificativ - PUD

Sulev^r/u! Mircea Eliade nr. 9 și 9A, 9B și 9F, 9C
DIRECȚIA URBANISM gULAMENT LOCAL D£ URBANlSf î NR........

AT SPRF MP.’tî'UlVD A nr


Cod: KXL-F04 12

Ediție 1 / Revizie 00

Pagină 6/ 15


ISC 9001 d. 7.3


v c * -li > A r~i r- 'Cea mai mare parte a construcțiilor au fost realizate între cele două războaie mondiale, fiind respectat regimul izolat al clădirilor, în timp ce înălțimile au crescut, în așa fel încât în anii ‘30 au fost edificate mici imobile, având cel mult parter și trei niveluri, care se înscriu însă în ambianța generală a zonei (conform R.L.U. Z.C.P. nr. 57).

Tendința de dezvoltare a acestei zonei reiese din apariția de ansambluri de locuințe individuale și colective, cu regimuri de înălțime mici și medii.

Disfuncțiile cauzate de trafic sunt mici, diferențierea spațială este medie, iar poluarea provine din surse urbane.

în zonă au fost aprobate numeroase documentații de urbanism1, observându-se o tendință de densificare a țesutului urban și de creștere a regimului de înălțime dar și de ocupare a terenului.

2.2. încadrarea în localitate

Terenui reglementat este intravilan și se află în Nordul Municipiului București, în Sectorul 1.

Bulevardul Mircea Eiiade, din care terenul are acces în zona de vest, se află în legătură cu Piața Charles de Gaulie, prin Bulevardul Aviatorilor.

Restul teritoriului se poate accesa, astfel:

 • - Zona centrală - prin B-dul Aviatorilor;

 • - Centura capitalei - prin B-dul Aviatorilor, B-dul Mareșal Constantin Prezan și Șos. București-Ploiești;

 • - Zona de nord - B-dul Beijing. Str. Nicoiae G. Caramfir și Șos. București-Ploiești.

2.3. Elemente de cadru natural

Unitatea de relief din care face parte zona studiată este reprezentată de Câmpul Colentinei, parte a Câmpiei Bucureștiului, care face parte la rândul său din Câmpia Vlăsiei, subunitate a Câmpiei Române.

Imobilul beneficiază de amplasare în vecinătatea imediată a Lacului Floreasca și a Parcului Bordei ce se află la o distanță de 200 m spre nord si nord-vest. Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău) și Lacul Herăstrău se află la o distanță de aproximativ 800 m spre nord-vest și vest. Parcul Floreasca se află la o distanță de 550 m spre sud-est.

Terenul reglementat nu este încadrat în Registrul Spațiilor Verzi.2.4. Circulația

Terenul reglementat are o foarte bună accesibilitate.

Bulevardul Mircea Eiiade din care se realizează accesul are un profil de 33,00 m, ațiu verde de aliniament de 4,00 m pe r^e de aliniament de 6,00 m.având două benzi pe sens, cu trotuar de 5,00 m și partea sud-vestică și trotuar de 4,00 m cu spș4ijli v0n
ie urbanism aprobate anterior sau în curs de avizare


Bulevardul 4ircea Ej^RE^^feA,

REGULAMENT LOCAIJ DE URB.ANLȘM 'IR.


Cod: KXL - F 04 12

Ediție 1 / Revizie 00

Pagină 7/15


rV.


ISO 9001 ci. 7.3

Legătura cu restul orașului se realizează prin Bulevardul Aviatorilor prin Strada Barbu Văcărescu.

Bulevardul Mircea Eliade se intersectează cu Bulevardul Aviatorilor la o distanță de aproximativ 500 m spre vest de terenul reglementat.

Bulevardul Mircea Eliade se intersectează cu Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu la o distanță de aproximativ 1000 m respectiv 1500 m spre est de terenul reglementai.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

Din punct de vedere funcțional, în zonă predomină locuirea individuală și colectivă, dezvoltată recent la inițiativa investitorilor privați. Noile inserții sunt favorizate de proximitatea unor elementelor de cadru natural și accesibilitatea la nivel de oraș. Zona este bine deservită din punct de vederea al serviciilor și comerțului.

Din punct de vedere al gradului de ocupare, densitatea zonei este mică spre medie. Fondul construit existent este în stare bună, locuințele existente prezentând un confort sporit.

în zonă nu există riscuri naturale, care să defavorizeze viitorea construcție.

Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism, în mp este liber de construcții.

2.6. Echipare edilitară
Informațiile despre rețelele edilitare existente în zonă vor fi preluate din avizele ce se vor obține de la instituțiile furnizoare și deținătoare de utilități în zonă.

Pentru stabilirea soluțiilor de asigurare cu utilități a noului imobil ce urmează a se edifica, au fost solicitate și instituțiile în drept au emis avize de specialitate din care rezultă, atât existența infrastructurii edilitare din zonă, precum și condițiile pe care noua investiție trebuie să le respecte referitor la rețelele edilitare.


2.6.1. Rețea edilitară de alimentare cu apă potabilă și incediu exterior

Conform avizului S.C. APA NOVA București S.A. nr. 918178562 / 24.12.2018 există rețele de alimentare cu apă potabilă (DN 300 mm și DN 200 mm) pe Bulevardul Mircea Eliade, a


artea sudică a Bulevardului Mircea Eliade, în trotuar.Cod: KXL - F 04 12

Ediție 1 / Revizi2.6.2. Rețea edilitară de canalizare apă uzată menajeră (rețea în sistem unitar de canalizare)

Din avizul S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. nr. nr. 918178562 / 24.12.2018 pe Bulevardul Mircea Eliade este o conductă de canalizare (Dn 40 mm).

2.6.3. Rețea edilitara de alimentare cu gaze naturale pentru uz casnic

Din Avizul Distrigaz Sud Rețele nr. 313.415.924 / 07.01.2019 se observă următoarele: Bulevardul Mircea Eliade este echipat cu rețea de distribuție a gazelor naturale de presiune redusă.

2.6.5. Rețea publică de alimentarea cu energie electrică

Conform Avizului ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA nr. 249638793 / 20.12.2018 pe Bulevardul Mircea Eliade există o rețea alcătuită din mai multe cabluri electrice subterane.

De asemenea adiacent terenului reglementat se regăsește postul de transformare: T518. Avizul a fost condiționat de păstrarea distanțelor minime și măsurilor de protecție pe tot parcursul execuției lucrărilor.

2.6.4. Rețele publice de distribuție a agentului termic - RADET

Conform Avizului RADET S.A. nr. 88218 / 25.01.2019 nu există instalații de termoficare urbană în interiorul limitelor terenului ce a generat PUD-ul.

2.6.7. Rețele de telecomunicații

Conform Avizului Telekom România Communications S.A. nr. 100/05/03/01/5843 / 12.02.2019 există rețele de intalații de telecomunicații în dreptul terenului reglementat.

întocmirea PUD este condiționată de îndeplinirea măsurilor de protejare a rețelelor telefonice.

întrucât vor fi afectate instalațiile telefonice, se va comanda un proiect de deviere a tuturor instalațiilor de telecomunicații care vor fi afectate, iar instalațiile de telecomuncații vechi vor fi desființate după darea în funcțiune a instalațiilor de telecomunicații noi.

2.6.6. Rețea de iluminat public

în conformitate cu Avizul Luxten nr. 1776 / 20.12.2018 iluminatul public pe Bulevardul Mircea Eliade este asigurat prin intermediul corpurilor de iluminat alimentate de la cablurile electrice montate subteran.


2.7. Probleme de mediu

Amplasamentul studiat nu ridică probleme de mediu.

2.8. Opțiuni ale populației

Opțiunile populației vor fi prezentate public în urma procedurii de implicare a publicului în elaborarea P.U.D.- ului, procedură care în prezent este în curs de desfășurare.

Regulamentul prin care se va desfășura această procedură a fost aprobat de


Cod: KXL- F04 12

Ediție 1 / Revizie 00


Studiul topografic s-a realizat pe amplasamentul situat în Municipiu București, Sector 1, Bulevardul Mircea Eliade, Nr. 9 și 9A, 9B și 9F. 9C cu numărul cadastral 274334, având suprafața de 2 201,01 mp, conform PV GCPI nr. 330 / 2019.

Studiul topografic s-a realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo '70. a'ctualizat pe baza măsurătorilor din teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de O.C.P.I..

Studiul de soluție

Concomitent cu documentația P.U.D. s-a întocmit și studiul de arhitectură pentru amplasamentul studiat.


3.2, Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior

3.2.1. P.U.G. București, aprobat prin H.C.G.M.B. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015.

Conform PUG București, terenul este reglementat ca subzona CB2 - subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate2, cu următoarele prevederi:

Utilizări admise

- instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;


Utilizări admise cu condiționări

 • - extinderile și schimbările de profil trebuie să fie compatibile cu statutul zonei protejate;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor • - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;


Lățimea străzii între aliniamente(metri) / profite standard

înălțimea maximă admisă (metri)

Număr niveluri convenționale (3.0 metri)

Număr niveluri suplimentare admise *):

(A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și

București - UTR-uriMemoriu Justificativ - PUD

I Mircea Cliede- *


WPOism REGULAMENTLOCAl. DE URBANISM - ,.....^ .<7/

SPRE NEESgHIMBAR^


Cod: KXL-F04 12

Ediție 1 / Revizie 00

Pagină 10 / 15

ISO 9001 cl. 7.3J

actuale

tangenta la 45 cla acesta

(B) în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

27,01 -30,0

30

P+9

(A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

*/ în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.


- în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.

Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru P.O.T. maxim = 50%:

Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

 • - pentru funcțiunile publice din zona protejată, normele specifice sau tema beneficiarului se vor adapta la caracteristicile acesteia;

3,2.2. P.U.Z. Zone Construite Protejate, aprobat prin H.C.G.M B. nr. 279/2000, București

Conform P.U.Z. Zone Construite Protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000, București, terenul este reglementat ca 57 - Parcelarea Monnet subzona L2b3. cu următoarele prevederi:

Utilizări admise

 • - locuințe cu standard ridicat, compatibile cu ținuta arhitecturală a clădirilor existente;

 • - se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea;

Utilizări admise cu condiționări


 • - funcțiuni cu caracter comercial de lux sau servicii specializate: anticariat, galerie de artă, reprezentant comercial, birou pentru profesiuni liberale și consultați, cu următoarele condiții:

 • - funcțiunea să nu stânjească vecinătățile;

 • - funcțiunea să nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului / elementelor valoroase ale interiorului;

  • - să nu afecteze vegetația existentă (cyfți dgJațadă și arbori);

  • - să nu implice amenajarea unor Io

  parcelei sau pe domeniul public;
  limentare de parcare în interiorul


  e Protdj6ie București Nr.57 Parcelarea Monnet


  Cod: KXL- F 04 12

  Ediție 1 / Revizie 00

  Pagină 11/15


  ISO 9001 cl. 7.3
 • - se admite amenajarea unor mici baruri / restaurante la parterul clădirilor cu o capacitate maximă de 50 de locuri (interior + exterior), cu respectarea condițiilor de mai sus.

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • - maximum 13 m, minimum 10 m;

 • - peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (13 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei;

 • - în cazul clădirilor de colț, înălțimea permisă pentru bulevard poate fi continuată și pe strada secundară pe o lungime de ce! mult 15 m, după care se racordează la înălțimea corespunzătoare străzii respective:

 • - atunci când o clădire nouă este alăturată la calcan unei construcții existente cu acoperiș, este recomandată preluarea pantei acoperișului, fără însă a depăși coama acoperișului existent.

Procent maxim de ocupare a terenului CP.O.T.)

 • - P.O.T. maxim admis = 40%;

 • - Suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 30 mp.

Coeficient maxim de utilizare a terenului fC.U.T.j

 • - C.U.T. maxim admis = 2,5.

3.2.3. P.U.Z. B-dul Mircea Eliade nr. 9-9A, 9B, 9F (actual D), Sector î, București, aprobat prin H.C.G.M.B. 11/27.05.2017

Conform P.U.Z. B-dul Mircea Eliade nr. 9-9A, 9B, 9F (actual D), terenul este reglementat prin păstrarea reglementarilor prevăzute conform P.U.G. București și P.U.Z. Zone Construite Protejate Nr. 57 Parcelarea Monnet cu modificări aduse la nivel de P.O.T., C.U.T., alinieri și regim de înălțime.


Utilizări admise

 • - locuințe cu standard ridicat, compatibile cu ținuta arhitecturală a clădirilor existente;

 • - se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea;

Utilizări admise cu condiționări

- funcțiuni cu caracter comercial de lux sau servicii specializate: anticariat, galerie de artă, reprezentant comercial, birou pentru profesiuni liberale și consultații, cu următoarele condiții:
- să nu implice amenajarea unor locuiri suplimentare de parcare în interiorul parcelei sau pe domeniul public;

- se admite amenajarea unor mici baruri / restaurante la parterul clădirilor cu o capacitate maximă de 50 de locuri (interior + exterior), cu respectarea condițiilor de mai sus.

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

- Conform P.U.Z. înălțimea maximă admisă nu va depăși 19,2 m, iar regimul de înălțime va fi S+P+4 Etaje+E tehnic retras. Nivelul tehnic va fi retras conform PA.54.

Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

- POT maxim = 60%

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

- CUT maxim = 2,9 mp ADC / mp teren

3.3. Valorificarea cadrului natural

Conform P.U.Z. B-dul Mircea Eliade nr. 9-9A, 9B, 9F (actual D), aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 111/27.05.2015, spațiu! verde plantat nu va fi mai mic de 30% din suprafața totală a terenului studiat.

Terenul rămas liber în afara circulațiilor și parcajelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp.

Se va urmări integrarea în peisaj a construcției.

3.4. Modernizarea circulației

Bulevardul Mircea Eliade din care terenul reglementat are o deschidere de 90 m, va rămâne la profilul actual.

Aleea din nord-vestul terenului a forst reglementată prin P.U.D. B-dul Mircea Eliade nr. 7B, la un profil de 10,40 m..

3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici

Prin Planul Urbanistic de Detaliu se propune construirea unei imobil de locuințe colective cu respectarea parametrilor aprobați prin P.U.Z. B-dul Mircea Eliade nr. 9-9A, 9B. 9F (actual D), aprobat prin H.C.G.M.B. nr.111/27.05.2015 și P.U.Z. "Zone Construite Protejate" nr. 57 aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000, cu următorii indicatori urbanistici:

Număr cadastral

: Suprafață teren

Documentație care se aplică        C.U.T.

P.O.T.

RH rrax.             H max.

NC 258103’

P.UZ B-dul Mircea Eliade nr 9-9A. 95 9r

201Cmp

făc.*ua.>C>;’. S1. aprobat prin H C.G I.’.S         2.9

60%

S-rP+-E+Etn          19 20m

11 V27.05.2015 -Valah::

NC 22973241

P.U.Z Zone Construite Protejate nr. 57

191mp

.Parcelarea Monne!"". aproba! pnn        2.5

40%

X          13 m + 3m teta; retras

H.C.G.M.E. nr. 279'23 12 2 CCC - 'slab;:

Teren după alipire

MC 274334

2201 mp

Prezenta documentație PUD         2.S7

53%

2S+Ds+F+4E+Eth       19.20 m

în limitele parametrilor aprobați menționați mai

sus,

se propune modificarea

conformării

volumetrice reglementate prin P.U.Z. - B-dul

Mircea

Eliade nr. 9-9A, 9B, 9F

(actuala D) pe terenul identificat cu NC 274334, rezultat din alipirea fostului NC 266103 în suprafață de 2010 mp cu fostul NC 229732 în suprafață de 191 mp.

Bilanț teritorial existent și propus:

ITUAȚIE EXISTENTĂ


REGLEMENTAT

CONFORM P.U.Z

Z.C.P. Nr. 57


REGLEMENTAT

CONFORM P.U.Z

HCGMB 111/

27.05.2015


REGLEMENTĂRI FROFUSE


Zonă! Subzonă / U.T.R.


L2b


F.O.T. max.

C.U.T.max.


5.C.D. max (mp)

i

i

i

i


Rhmax


Funcțiune


Teren liber de construcții


2.5 :77.50


so%

2.9

5829.00


S+P+4E+Eth


+

f

f

Locuințe cu standard j Locuințe/Locumte cu ridicat         î standard ridicat

i


I9 2m


Suprafață maxsnă construită


Suprafață minimă spații ___verzi pe sol (mol____ Suprafață minimă Spații verzi pe placă (mp) Suprafață minimă circulații pietonale, carosabile, spații publice764

40%

1165.8

60%

382

20%

402

20%

19.1

10%

201

10%

..

- .......

- •- - ------

57 3

.30%

241 2

12%

X

X

x

X

191

100%

2010

100%


L2b

58%

Z87

6316.37


2S+Ds+P+4E-f-Eth


I9.2mNotă: terenul reglementat este rezultatul alipirii a doua terenuri: fostul NC 266103 în suprafață de 2010 mp și fostul NC 229732 în suprafață de 191 mptfvtfRBANISM

M DE URBANtȘM

SPRE NESCHIMBATE
Retrageri față de limiteie de proprietate:

 • - Față de limita nord-estică (posterioară) - minim 5,00 m;

 • - Față de limita nord-vestică (laterală) - minim 3,00 m, respectiv 4,40 m:

 • - Față de limita sud-estică (laterală) - minim 3,00 m;

 • - Față de limita sud-vestică (aliniamentul Bulebardului Mircea Eliade) - minim 4,00m.

Studiul de soluție prevede o curte interioară serni acoperită de aproximativ 14,00 m x 14,50 m conform planșei de reglementări, în care se propune nodul vertical al imobilului. Prin intermediul unor pasarele se va realiza accesul către spațile comune ale locuințelor colective. Curtea interioară va fi amenajată și acoperită parțial, având o parte mobilă ce va permite aerului și luminii să pătrundă în spațiul interior ce deservește imobilul propus de pe terenul reglementat.

Accesuri și parcaje

Accesul carosabil și pietonal va fi păstrat din Bulevardul Mircea Eliade, conform P.U.Z B-dul Mircea Eliade nr. 9-9A, 9B, 9F (actual D), aprobat prin H.C.G.M.B. nr.111/27.05.2015.

Locurile de parcare se vor asigura doar în interiorul parcelei iar numărul acestora se va calcula conform HCGMB 66/2006.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Branșarea viitorului imobil la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu pentru branșament și racord, care se vor obține ia faza de autorizație de construire.

CAPITOLUL IV - CONCLUZII                               XZ

Soluția urbanistică a viitorului imobil va urmări integrarea coerentă a acestuia în țesutul constituit protejat, în care predomină funcțiunea de locuire și regimul de înălțime mediu. Implementarea prevederilor formulate în prezenta documentație de urbanism se va face cu respectarea limitei edificabilului și a retragerilor avizate prin P.U.Z.-urile anterioare.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


romania20l9.eu


SERVICIUL URBANISM tT


SERVICIUL URBANISM

Nr. .^?..?../..^?.£â2019


RAPORTUL INFORMĂRII ȘlPUD - STRADA MIRCEA ELIADE NR.9-9A, NR.9B, NR.9C, NR.9F / SECTOR 1

1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • • etapa anunț de intenție -            15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a

materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:        07.12.2018 - 21.12.2018

 • • etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:        27.12.2018 - 10.01.2019

 • • etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:        15.04.2019 - 30.04.2019

• etapa de aprobare a PUD - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului. /

— Nu au fost organizate întâlniri —

3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de proceâura specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, dup^f  comunic^e^â^ăsjpnsjjrilor prin Direcția Relații Publice șhttp://www.de de


UÎRECȚLWRBÂNISM ij^ștal ^50013||sector 5, București R< nSfiCULAMENT LOC AL OE URBANISM
4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise. /

 • — Nu este cazul —


Numărul persoanelor care au participat la acest proces

 • — Nu este cazul —

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate d^ procesului de informare si consultare. /

 • — Nu este cazul —

5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezq problemele, observațiile și rezervele exprimate de public. /

 • — Nu au fost formulate observații —

6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

 • — Nu este cazul. —

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Referitor la soluția tehnică de configurare a edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Elementele concretizate în planul urbanistic / propunerea edificabilelor, a circulațiilor, cât și modui de intervenție asupra cadrului existent și a spațiului public adiacent obiectivului / au fost elaborate și definitivate pe parcursul procedurii de avizare a PUD.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București art.13. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUD - STRADA MIRCEA ELIADE NR.9-9A, NR.9B, NR.9C, NR.9F /SECTOR 1

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.