Hotărârea nr. 473/2019

HOTARAREnr. 473 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN A OBIECTIVELOR DE INVESTITII "PASAJ PIETONAL SUPRATERAN PE SPLAIUL INDEPENDENTEI PENTRU LEGATURA INTRE CAMPUSUL UPB SI COMPLEX CAMINE REGIE" SI "BAZA SPORTIVA - NOUL LOCAL"Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului București cu Universitatea Politehnica din București în scopul realizării în comun a obiectivelor de investiții ” Pasaj pietonal suprateran pe Splaiul Independenței pentru legătura între Campusul UPB și Complex cămine Regie ” și ”Baza Sportivă - Noul Local”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2077/21.08.2019 al Direcției Investiții;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 37/2019, avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 15/2019, avizul Comisiei economice, buget , finanțe nr. 185/2019, și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 558/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • - adresa Universității Politehnica din București nr. 510/24.04.2019 înregistrată la Direcția Generală Investiții cu nr. 2031/09.08.2019;

  • - Hotărârea Universității Politehnica din București nr. 455/05.07.2019 privind punerea la dispoziție Primăriei Municipiului București, a suprafeței destinat realizării obiectivului de investiții ” Pasaj pietonal suprateran pe Splaiul Independenței pentru legătura între Campusul UPB și Complex cămine Regie ”;

- Hotărârea Universității Politehnica din București nr. 456/05.07.2019 privind punerea la dispoziție Primăriei Municipiului București, a unor amplasamente destinate reabilitării obiectivului de investiții "Amenajare baze sportive Noul Local, Regie, Leu”;

în conformitatea cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. k), alin. (9) lit. a) art. 139 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului București cu Universitatea Politehnica din București, în scopul realizării în comun a obiectivelor de investiții ” Pasaj pietonal suprateran pe Splaiul Independenței pentru legătura între Campusul UPB și Complex cămine Regie ” și ”Bază Sportivă- Noul Local”.

Art.2 Finanțarea investiției va fi asigurată de către Municipiul București.

Art.3 Universitatea Politehnica din București va asigura finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utili


Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului Bucufbs pentru și în numele Municipiului București.           *   -            # O

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.
București, 27.08.2019

Nr. 473’