Hotărârea nr. 472/2019

HOTARAREnr. 472 din 2019-08-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/01.08.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA LIVIU REBREANU NR. 2, BLOC N6, SCARA 1, ETAJ 8, AP. 227, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC


privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/01.08.2019, situat în București, strada Liviu Rebreanu nr. 2, bloc N6, scara 1, etaj 8, ap. 227, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 15530.2/07.08.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 151/27.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 557/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 11/01.08.2019;

în conformitate cu prevederile:

- art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din Certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 354 alin. (1) și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/01.08.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General


și


va


al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinete!        iale

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacant7

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00;

I

wb.ro      I       1 x*

f Ml

/ul


acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.București, 27.08.2019

Nr. 472’
DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/01.08.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Str. Li viu

Rebreanu nr. 2, bl. N6, sc. 1, et. 8, ap. 227, sector 3.

Apartament compus din 1 (una) cameră de locuit și dependințe cu o suprafață de 30,04 mp (inclusiv logie), împreună cu cota-parte de 0,231% din suprafața de folosință comună a imobilului-bloc și împreună cu aceeași cotă-parte, reprezentând suprafața indiviză de 3,74 mp aferentă apartamentului din terenul corespunzător imobilului-bloc, atribuită în folosință pe durata existenței construcției.