Hotărârea nr. 471/2019

HOTARAREnr. 471 din 2019-08-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 49/26.07.2019, SITUAT IN BUCURESTI, SOS. CHITILEI NR. 79, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 49/26.07.2019, situat în București, Șos.Chitilei nr.79, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 8487.2/07.08.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 152/27.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 556/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 49/26.07.2019;

în conformitate cu prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 354 alin. (1) și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 49/26.07.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului BucureștiDATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 49/26.07.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Șoseaua

Chiti lei nr. 79, sector 1.

Cota de % din imobilul compus din teren în suprafață de 200 mp și construcția existentă pe teren, din cărămidă, cu o suprafață de 71 mp.