Hotărârea nr. 470/2019

HOTARAREnr. 470 din 2019-08-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 142/11.04.2017 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M B nr. 142/11.04.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S A.

Având în vedere referatul de aprobare al consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 5672/26.08.2019 al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 22/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  • - Contractului de concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent și S.C Apa Nova S A . în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București:

  • -  art 8.5 din Contractul acționarilor încheiat la data de 10.11.2000 între Municipiul București și acționarul majoritar al S.C. Apa Nova S.A.;

  • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d), alin. (14) și ale art. 139 alin. (1). alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 142/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S A. se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 Se desemnează domnul Aurelian Bădulescu, reprezentant al Consiliului

General al Municipiului București, ca membru4oAdunarea Generală a Acționarilor a S.C Apa Nova București S.A.”       O Mi

Bd Regina Elisabeta nr.47. sector 5, București. Rorflânia;ftel./;

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C G M B. nr 142/11.04.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S C. Apa Nova București S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 595/2017, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoana desemnată la art. I și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

București. 27.08.2019

Nr. 470