Hotărârea nr. 47/2019

HOTARAREnr. 47 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ALEXANDRIEI NR. 152C (FOST SOS. ALEXANDRIEI NR. 152), SECTOR 5, BUCURESTI

CONSIUUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


I

I


TEHNICĂ-Șl


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Alexandriei nr. 152C (fost Șos. Alexandriei nr. 152), Sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 18/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 879/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 5 - Certificatul de urbanism nr. 1505-A/03.09.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 109/30.10.2017;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT/1747/02.04.2018; Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 412738/16.03.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 83/18/SU-BIF-A/29.01.2018;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.141/01.02.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 24/30.03.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1612954/20.04.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1593968/1783/09.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completări Iterioare;

Planului Urbanistic General al

nr. 269/21.12.2000, cu valabiiOe

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/

Cu respectarea prevederile^ administrația publică, republicată


urești aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.

$^©riri Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015; privind transparența decizională înB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Alexandriei nr. 152C (fost Șos. Alexandriei nr. 152), Sector 5, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 41/25.06.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Municipiului București din data de 31.01.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


București, 31.01.2019

Nr. 47INALULI


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J


•.• ••••

România

1918 2018I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de SC ORO DESIGN PROIECT SRL/«MaMM|Mr(RUReFți în calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului SC MANAGER INFO TOUR SRL înregistrată cu nr. 1629049 din 30.05.2018 la Registratura PMB și intern la DU cu nr. 6534 din data de 31.05.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea terrteri           nismul, cu modificările și

completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR.^7 iJZȘ.CtZ .2018


PENTRU


PUZ-SOS. ALEXANDRIEI NR. 152C, SECTOR 5, BUCUREȘTIGENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Sos. Alexandriei nr. 152C, nr. cadastral 228682, teren în suprafață de 7612,00 mp din acte și din măsurători, conform Certificatului de Urbanism nr. 796/ A din 03.08.2016, eliberat de Primăria Sectorului 5;


INIȚIATOR:   SC MANAGER INFO TOUR SRL

PROIECTANT: SC ORO DESIGN PROIECT SRL SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (cu completările ulterioare), imobilele sunt încadrate în subzona funcțională:

G1 - Subzona construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodăria comunală;

Indicatori urbanistici:

  • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 50%;

  • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim = 1,8mp ADC/mp.teren.


AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 109 din 30.10.2017;


PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI:LOCUINȚE COLECTIVE;

INDICATORI URBANISTICI:

Procent de ocupare a terenului POTmax = 50%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 2,16 mp ADC/mp.teren;

Regim de înălțime RHmax - S+P+9E;

Se va asigura drum de acces de minim 6',00m din Șos. Alexandriei.contra incendiilor prin asigurarea accesului pompierilor, asigurarea protecției împotriva zgomotelor și nocivităților).

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul carosabil va fi asigurat din Sos. Alexandriei prin drumul de acces din partea de sud a imobilului.

Echipare tehnico"- edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

ACORDURI/AVlZE specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru ETAPA DE APROBARE A PUZ: avizul MApN, SRI, MAI, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, aviz ISU, Certificat de Urbanism în termen de valabilitate, Extras de Carte Funciară la zi pentru terenul care a generat PUZ, alte avize conform legislației în vigoare și dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnătură RUR.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 796/ A din 03.08.2016, eliberat de Primăria Sectorului 5.                ș

: CONFORM CU ORIGINALUL f

/ /

I f‘

l'


ot.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Y [m]

583370.332

35.677

583352.701

55.218

583325.478

8.025

583321.422

15.564

583314.799

5.030

583312.796

9.943

583321.807

53.146

583368.262

118.033

1583425.971

64.054

?=364.690m

/-/ f”r/ -S •


PROPUS " o

• ' ' ' ■ -

0,0%

50%

0,0

2.16

S+P+9E+Et (35m)

fvi ÎL/         , 3


ORO DESIGN PROIECT STRADA TUDOR ARGHEZI, NR. 21, SECTOR 2 - BUCUREȘTI TEL / FAX 031 805 46 47 J40/2851/2007, CIF RO 21069560 Ș^ONFORMCU ORIGINALUL


PLAN URBANISTIC ZONAL


IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE - SOS. ALEXAND


BUCUREȘTI

rP.U.Z.-364/2017]DENUMIRE PROIECT


IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

Sos. Alexandriei, nr 152C, SECTOR 5, BUCUREȘTI

PROIECT NR.


BENEFICIARIPROIECTANT


ORO DESIGN PROIECT

STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 21, SECTOR 2, BUCUREȘTI

TEL/FAX 031 805 46 47

J40/2851/2007, CIF RO 21069560

SPECIALITATE


URBANISM


FAZA DE PROIECTAREDATA


MAI 2018I    |DIRECȚIA URBANISM

I REGULAMENT local de urbanism

VIZAT SPRE NESCHhVIBARc
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

Terenurile care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal se afla incadrate confo^W^arwkff Urbanistic General al Municipiului București in Unitatea Teritoriala de Referința: G1- subzona constru amenajărilor pentru gospodărie comunala.

Suprafața de teren reglementata de prezentul Plan Urbanistic Zonal are 7612 mp si reprezintă imobilul de sos. Alexandriei nr 152C, nr cadastral 228682.

Suprafața reglementata este localizat in zona de sud-vest a orașului si are următoarele vecinătăți: Terenul are următoarele vecinătăți:


La nord:         Unitate militară - zone cu destinație speciala

La est:          Unitate militară - zone cu destinație speciala

La sud:          Proprietate privata - in construcție hypermarket Kaufland

La vest:         RATB (Depoul Alexandriei)

Având in vedere faptul ca arealul studiat este supus unui proces intens de transformare, si ca incadrarea terenului in prevederile Planului Urbanistic General nu mai corespunde realitatii din teren si a viziunii actuale de dezvoltare a zonei, modificarea UNITATII TERITORIALE DE REFERINȚA careia aparține terenul este una fireasca.

Prezentul studiu Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe:

  • • Integrarea ansamblului propus in contextul zonei si in tendințele de dezvoltare ale acesteia;

  • • Asigurarea coerentei și calitatii imaginii urbane;

  • • Asigurarea cerințelor funcționale, a celor de gestionare a calitatii aerului prin vegetația propusa, a acceselor carosabile și pietonale către funcțiunea principala.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

  • •   Parter: garare, aparat de primire in imobil compus din hol ac construcției

  • •   Nivelele superioare: locuințe si spatii tehnice

    e necesare funcționarii


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.


Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectivelor (ptSȘTtrâfo, etc) sau pentru amenajarea peisagera a curții.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic funcțiunile care pot deranja funcțiunea principala de locuire cum ar fi, dar fara a se limita la:

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; depozitare en-gros;

statii de intretinere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

DiRECȚtA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZNR.                         2

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

-ORM CU CigigLKAUwV"'

-—

'gAcurățătorii chimice;                                     I CONFORM CU Qg

depozitari de materiale refolosibile;                            |              _____

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabite^autox activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau dîn instituțiile publice;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Steren = 7612 mp

Deschidere către zona de acces: 8.40m (zona de Sud-Est), respectiv 50 m (zona de Nord)

Parcela are o forma regulata asimilabila unui dreptunghi. Soluția de trafic a prevăzut pentru viitor trecerea in domeniul public a unui triunghi dreptunghic pe coltul de nord al terenului, triunghi avand catetele de cca 45m, respectiv cca 20m. Deschiderea către aliniamentul de nord generat de dezvoltarea tramei stradale va fi de 50m pe ipotenuza triunghiului, respectiv cca 20m din actuala limita de nord-vest a terenului.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Clădirea va fi retrasa de la viitorul aliniament de pe latura de nord cu minim 5m

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirea se va amplasa in regim izolat .retragerea fata de limitele laterale nord-est si sud-vest si fata de cea posterioare de sud-est va fi de minim 18,Om.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELESe va realiza un singur volum care, după caz, poate fi compus dinlronșpanacu rost seismic intre ele.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.                       1

t          *

Pana la materializarea tramei stradale majore propusele ____________________r_____________________________

Ttriistratia local/pentru a face legătura intre Inelul


Prelungirea Străzii Brașov si Șoseaua Antiaeriana, catid accesul prinicpal se va face pe latura de nord a terenului, accesul auto se va realiza prin intermediul drumului de acces din Sud- Est, determinat juridic si cadastral si avand o lățime de 8,40m.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.


Staționarea autovehicolelor va fi reajizata exclusiv in interiorul incintei, deci in afara domeniului public.

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URSAMISM J AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCH1MBARE


ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR. Ș

IRegimul maxim de inaltime al construcțiilor va fi de S+P+9 niveluri Se accepta depășirea cu un nivel suplimentar pentru realizare sa fie retras in interiorul unui arc de cerc si a tangentei la acesta, la 45 grade. Inaltimea clădirii va fi de maxim 35m la comisa in planul fațadei

Invelitoarea va fi realizata in sistem terasa

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se va realiza un ansamblu compozițional care va tine seama de particularitățile sitului si de nevoia realizării unui ansamblu reprezentativ.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice preluate din Sos. Alexandriei prin cadrul drumului de acces din Sud-Est.

Se va asigura in mod special evacuarea rapida și captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate ingropat;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Suprafața de spatii verzi va fi stabilita respectând Legea 135/2014 care a modificat Legea 24/2007 a mediului si in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 347/2008 - privind aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de minim 2.00m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale și posterioare a proprietății, vor fi o

/>

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI jgtLI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TEREftutU

P.O.T. maxim = 50%


ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim = 2,16 mp. ADC / mp. teren

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LQCAL DE URBANISM

AVIZ

VIZAT SPRE NESCHIMBAREj