Hotărârea nr. 469/2019

HOTARAREnr. 469 din 2019-08-27 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

pentru modificarea anexei Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic nr. 18336/26.08.2019;

Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 794/22.08.2019 înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2966/6/21.08.2019 si la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 5591/23.08.2019;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a autorității teritoriale de ordine publică cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. d). alin. (7) lit. g), alin. (14) si art. 139 alin. (1), alin. (6) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTÂRĂȘTE:

Art.I Se validează domnul colonel Gheorghe Sebastian Cucoș, director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București în locul domnului Cazan Laurențiu Valentin, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Art.II Se înlocuiesc membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București consilieri generali ai Consiliului General al Municipiului București, domnul lliescu Lucian Cătălin cu domnul Militaru Cătălin Marian și domnul Culea Marian Orlando cu domnul Pavel Marius Adrian.

Art.III Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Ge al al Municipiului

București nr. 345/2016, cu modificările și completările ulterjf®, fânjâTbneschimbate.Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

București, 27.

Nr. 469'
SECRETAR GENERAL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana ZAMFIR

Z-