Hotărârea nr. 468/2019

HOTARAREnr. 468 din 2019-08-27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare a consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 5677/27.08.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 124, art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 se modifică și se completează după cum urmează:

  • a) Comisia juridică și de disciplină:

1.Domnul Culea Marian Orlando se înlocuiește cu domnul Artimon Marian

  • b) Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali:

1.Domnul Artimon Marian se înlocuiește cu domnul Ciudomirov Mihai Anton

  • c) Comisia economică, buget, finanțe se completează cu:

1.Domnul Podar Marian Vasile

  • d) Comisia cultură și culte se completează cu:

1.Domnul Podar Marian Vasile

  • e) Comisia sănătate și protecție socială se completează cu:

1.Domnul Smighelschi Cosmin Victor

  • f) Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali:se completează cu:

1.Domnul Smighelschi Cosmin Victor

  • g) Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană se completează cu:

1. Domnul Chircu Valeriu

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.lll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu prevederile din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.


București, 27.08.2019

Nr. 468