Hotărârea nr. 466/2019

HOTARAREnr. 466 din 2019-08-27 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A SPATIILOR VERZI AFERENTE PASAJULUI BASARAB MODIFICA HCGMB NR. 139/2015


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură nr. 2090/1/26.08.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 13493/26.08.2019 și al Direcției de Mediu nr. 9578/26.08.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 161/27.08.2019, avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 24/27.08.2019 și avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 82/27.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • -  Adresa Primăriei Sectorului 6 nr. 44729/29.11.2018;

 • -  adresa Direcției Patrimoniu nr. 24429/05.12.2018;

 • -  adresa Direcției de Mediu nr. 11536/05.12.2018;

 • -  adresa Administrației Domeniului Public si Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 10815/03.07.2019;’

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 273/29.11.2018 privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local a Sectorului 6, de către Consiliului General al Municipiului București, a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Municipiul București și Consiliul Local al Sectorului 6.


Art.4 Schimbarea destinației bunurilor prevăzute la art. 1 duce la abrogarea prezentei hotărâri.

Art.5 Hotărârea nr. 139/30.06.2015 a Consiliului General al Municipiului București se modifică în mod corespunzător.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Claudiu Daniel QatanaSECRETAR GENERAL

.•Wa AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


\ A ^.7 Georgiana Zamfir


București, 27.08.2019

Nr. 466’

Asța\:.-r Cu

Gb eciJi 2 3 - S ?t;: >.•-. ki

CANThAT.' DE LLCr.A'si

SV1 -Degsjs'ea tere^uir

SV2 -Fisntăres spstiHcr cu gazon

 • 1     SPirB-Flr£           s'Zona zid sprijin Giufesti

25 25x8,5 -37,00x0," =

 • 2     Scuar verde Cafea Giulesti (35 SOx 5.SO !'/ 2 =

 • 3     Scuar verde Cafea Giulesti (49,50 x 12 SC}/2

 • 4     Scuar verde Calea Giulesti lS,ivXÎ2,i0 -

 • 5     Scua- ve-de Calea G:u!esti

(16,2073,3072

 • 6     Scuar verde Calea Giu'esti

(11,85x13,3O(.z2

 • 7     Scuar verde Calea Giulest'

(23 21x3 42)/28 Trotuar Calea Giulesti ( Briccsto-e)

152,Sux 1,00


£• £os.Orhid<==:or(intes.G!ulest

 • - Bricostcre- B-dul Pegic

 • - Scuar Regie

 • - P-ca ce paine-Splai

 • - Scuar Luc-ici!

 • - ~rcUar parcare

 • - Scuar rampa cot PS2'ăutofii


i-Sp’oi)

128 63>2.00

■ 19, 2Oxlo. EC../2

235,80 x 1 00

85,60 x3.5

55,60x3 5

A                (72,80 x22,50)/2


10 PS2 - P9 fir fi.

(27,6576 26*36.23x2+35 00+36,67)xiO,50


 • 11    FS1-P3A

(30,25+3 5. S0>.6,50

 • 12     P3A-i'.tre linii de tra.T.v.

 • 13     Scuar verde VJv'.i'ea (32,20x9.S;/2

 • 14    Trotuar Grozăvești Locala 1

226,60x1,00

 • 15    Grozăvești zona mediana 129,50x 4,20

 • 16     P2 - PS1 fir 6 (35,00-36,80+30,25)x8,50

 • 17     PS2 - FIO fir A (26,65+36,00x5)x9,50


152,63 mp

128,60 rrp

142,08 rt

 • 239.5 mp

 • 299.6 mp

235 15 mp

= 22.54 pw

2195 57 mp

435,83 mp


72,2v mp

226,00 mp

543,S mp


875,93 mp


1963,18 mp


18 ’

Trotuar bretea Carrefour

285,60x1,00+42,80x4,50

19

Scuar Pievnei (78,50x32,50J/2

20

P18-P1S fir B

36,00x15,50

21

Titulescu Locala 1 + Locala 2

1235,00+215,00-xl. 3


478,2 mp


1279,55 mp


558,00


rr.pX*

Z !     ,

l

CCNSUAAATA^^RA
585 00 mc X

*»rr,   /