Hotărârea nr. 465/2019

HOTARAREnr. 465 din 2019-08-27 PRIVIND DECLANLSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATE SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA „REABILITARE, MODERNIZARE SISTEM RUTIER SI AMENAJARE SPATII URBANE IN ZONELE ADIACENTE SOSELEI GIURGIULUI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate private situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic nr. 13476/26.08.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 162/27.08.2019, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 84/27.08.2019 și avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 26/27.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 167/30.07.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „ Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”

  • -  Avizul Oficiului de Cadastru și Proprietate Imobiliară București nr. 1074/2019 privind recepția coridorului de expropriere în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (21), art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (51), art. 11 alin. (65) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 4 alin. (1), (2), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârera de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

CONFORM CU ORIGINALUL


rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”, conform planului'din anexa nr. 1 și a listei din anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafețele de teren și contrucțiile expropriate, parte din imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „ Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului” conform listei din anexa nr. 2, suma în valoare totală de 3.236.943,03 lei, reprezentând suma globală estimată a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate asupra suprafețelor de teren și a construcțiilor expropriate, parte din imobilele proprietate private sus - menționate, se aprobă transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea edificării lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”.

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului ethnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Primarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.


București, 27.08.2019

Nr. 465’


Ltj,13 Limita c


O

Limita propgeUte

o

U_319400


O

Limita culoar de expropriere si suprafețe propuse pentiTi^xpropiieie.

-------- â.n'c.p.i

iiicinl de Cadastru și Publicitate ntul documenUecepționat este valabil


Nr. Crt.


P/^£z5/V /£ jEdJvy.j


Construcții afectate


i Preze j însoțit d

nr.......W777/^7/

7ZZZ/

4///
Masura|7y

Desena^; s

Cp 9z

Verificată ■

-----------IX

K in^' 'j-’b v M Z/

MWun.'Bucâresti -*UAT Sector 4PLAN TOPOGRAFIC avand ca scop:

Proiectul de utilitate publica: "Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului"ANEXA 2 Z_A- "Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”

Tabel cu imobilele terenuri si construcții afectate de coridorul de expropriere

iulie 2019

7

Proprietar neidentifica

Sos. Giurgiului nr.

198

-

26

19.419,75 lei

19.419,75 lei

4.108,00 €

PRIVATA

8

SNP Petrom -Sucursala COMPETROL

Sos. Giurgiului nr.

172A

206025

4

2.987,65 lei

2.987,65 lei

632,00 €

PRIVATA

9

206872

5

3.829,11 lei

3.829,11 lei

810,00 €

PRIVATA

10

203194

8

6.126,58 lei

6.126,58 lei

1.296,00 €

PRIVATA

11

SC O.M.V. Petrom SA

Str. Toporași nr. 1B

-

52

52

29.006,71 lei

17.944,83 lei

48.331,91 lei

10.224,00 €

PRIVATA

4

1.380,37 lei

12

Statul Român prin Administrator Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4

Sos. Giurgiului nr. 94

212862

902

PUBLICA

13

202874

488

389.869,89 lei

389.869,89 lei

82.472,00 €

PRIVATA

14

SC Clinica Sânte S.R.L.

Sos. Giurgiului nr. 46

201637

■ B

< 7

> o

i

557,82 lei

557,82 lei

118,00 €

PRIVATA

15

229118

■ l

O X S

O r*

10.225,15 lei

10.225,15 lei

2.163,00 €

PRIVATA

16

204465

•ș

• [

ORIGINA

17.041,92 lei

17.041,92 lei

3.605,00 €

PRIVATA    //

17

SC Globalworth Asset Managers S.R.L.

Str. Olteniței, Sosea, nr. 2

218539

299         \

i— cz r~

713.798,66 lei

713.798,66 lei

150.995,00 €

PRIVATA

18

206615

3

7.161,86 lei

7.161,86 lei

1.515,00 €

PRIVATA,

19

GIDA PROD SERV SRL

Sos. Giurgiului nr. 27

219230

2

6.816,77 lei

■ ■AS- ■„„

6.816,77 lei.

1.442,00 € S

—SLjl

ftwțPP'' j.

20

208638

9

21.485,58 lei

21.485,58 lei

4.545,00 €

PRIVATA

21

'   225146

2

4.774,57 lei

4.774,57 lei

1.010,00 €

PRIVATA

22

I

201439

3

7.161,86 lei

7.161,86 lei

1.515,00 €

PRIVATA

23

200190

5

11.936,43 lei

11.936,43 lei

2.525,00 €

PRIVATA

24

Proprietar neidentificat

Sos. Giurgiului f.n.

-

146

122.853,07 lei

122.853,07 lei

25.988,00 €

PRIVATA

25

Proprietar neidentificat

Sos. Giurgiului f.n.

-

656

551.997,37 lei

551.997,37 lei

116.768,00 €

PRIVATA

26

Municipiul București

Sos. Giurgiului nr.

109A

230321

252

PUBLICA

27

SC Mega Image S.R.L.

Sos. Giurgiului nr.

115

200875

117

65.265,10 lei

65.265,10 lei

13.806,00 €

PRIVATA

28

219693

259

206.918,65 lei

206.918,65 lei

43.771,00 €

<   PRIVATA

c\ '

29

SC BASP Comercial Palace S.R.L.

Sos. Giulgiului nr.

149

219438

324

258.848,04 lei

258.848,04 lei

54.756,00 €

priGata \

30

206370

742

592.793,97 lei

592.793,97 lei

125.398,00 €

PRIVA^k

31

r      n

4

221101

3

36

1.574,19 lei

57.691,97 lei

59.266,16 lei

12.537,00 €

PRIVATA

32

202627

4

2.098,92 lei

2.098,92 lei

444,00 €

PRIVATA

33

A XS.

3

'I

1.574,19 lei

1.574,19 lei

333,00 €

PRIVATA

34

SC Rangriz S.R.L.

A   X'

Sos. Giurdiuhji 3f* (

■4     *

54

X'

40.333,32 lei

/-V          y

/" GCT--

40.333,32 lei

8.532,00 <//

J PRIVATA

L Z
<Suprafața totala TEREN si CONSTRUCȚII (mp)

4491

92

3.159.925,85 lei

77.017,17 lei

3.236.943,03 lei

684.734,00 €

Suprafața totala TEREN - PROPRIETATE PUBLICA ImD)

1154

Suprafața totala TEREN propusa spre expropriere - PROPRIETATE PRIVATA (mp)/ Valoare TEREN proprietate privata

3337

3.159.925,85 lei

•?

Suprafața totala CONSTRUCȚII - PROPRIETATE PUBLICA (mp)

Suprafața totala CONSTRUCȚII propusa spre expropriere -PROPRIETATE PRIVATA (mp) / Valoare CONSTRUCȚII proprietate privata

92

77.017,17 lei

Total valoare teren + construcții [Euro]

684.734,00 €

Total valoare teren + construcții [Lei]

3.236.943,03 lei

A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :

curs BNR euro 26 iulie 2019

4,7273 RON|

1

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri si construcții afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica -

"Reabilitare,

Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan curți construcții pentru proprietarii neidentificati si pentru cei care au categoria de folosința NEDETERMINATA.

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (numai extrase de Carte Funciara)

3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București intocmita de S.C. EURO EXPERT SRL.

5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL .

6.Categoriile de folosința pentru terenurile evaluate reies din extrasele puse la dispoziția evaluatorului

z

7. Deoarece evaluarea prezenta este una olobala. evaluatorul orecizeaza ca la data evaluărilor ounctuale pentru fiecare proprietate,.valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecărei

proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilitati, starea tehnica a fiecărei construcții, calitatea si tipul finisaielor-SLâlteleT/^ceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-4Q%r

-fa-functie de

caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale fiecărei proprietăți.

IO-'1: