Hotărârea nr. 464/2019

HOTARAREnr. 464 din 2019-08-27 PRIVIND ABROGAREA PREVEDERILOR ART. 2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 407/31.07.2019 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București


privind abrogarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului

București nr. 407/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S A

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1138/21.08.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 189/26.08.2019 și avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 25/27 08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin (3) lit. d), alin. (7) lit i) și art 139 alin (3) lit h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se abrogă prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 407/31 07.2019.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.


București. 27 08.2019

Nr. 464SECRETAR GENERAL

L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Geor9ianazaa^^