Hotărârea nr. 463/2019

HOTARAREnr. 463 din 2019-08-27 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CATRE OPERATORUL "SC REGIO SERV TRANSPORT SRL"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind acordarea de mandate special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov pentru delegarea serviciului de transport public de călători către operatorul ”SC Regio Serv Transport SRL”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 15688/22.08.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 83/27.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 9902/22.08.2019 prin care solicită acordarea de mandate speciale:

în conformitate cu prevederile:

  • -   Art. 8, alin. (3) lit. dA2), lit. i), lit. k), art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii de transport public de călători în regiunea București - Ilfov, cu operatorul regional SC Regio Serv Transport SRL, care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la m desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de del


care include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii.

(2) Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, se supune avizării Consiliului General al Municipiului București și se aprobă de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.

Art.2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe Regulamentul Serviciului de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov, Caietul de sarcini, contractul de prestare a serviciului, pe baza regulamentului - cadru, a caietului de sarcini - cadru și a contractului - cadru de prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.4 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, ca, în numele și pe seama Municipiului București, să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operatori.

Art.5 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, ca, în numele și pe seama Municipiului București, să exercite delegarea gestiunii și atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov către SC Regio Serv Transport SRL.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.