Hotărârea nr. 462/2019

HOTARAREnr. 462 din 2019-08-27 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR- AEROCLUBUL ROMANIEI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI DECLARAREA DIN BUN DE INTERES PUBLIC NATIONAL IN BUN DE INTERES PUBLIC LOCAL A CONSTRUCTIEI DENUMITA "TURN DE PARASUTISM" SITUATA IN COMPLEXUL SPORTIV LIA MANOLIU, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" SALA MULTIFUNCTIONALA COMPLEX SPORTIV ,LIA MANOLIU"- B-DUL BASARABIA NR. 37- 39, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor-Aeroclubul României în domeniul public al Municipiului București, precum și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local a construcției denumită ”Turn de Parașutism” situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu, în vederea realizării obiectivului de investiții ” Sală Multifuncțională Complex Sportiv „Lia Manoliu”- B-dul Basarabia nr. 37- 39, sector 2”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții - Direcției Planificare Investiții nr. 1701/22.07.20119 și al Direcției Patrimoniu nr. 11884/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 153/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 555/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Aeroclubului României nr. 2318/27.02.2019 înregistrată la Direcția Generală Investiții nr. 760/01.03.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și art. 292 alin. (1), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;                                                             .            •

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor - Aeroclubul României în domeniul public al Municipiului București, precum și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local a construcției denumită "Turn de Parașutism” situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu, în vederea realizării obiectivului de investiții "Sală Multifuncțională Complex Sportiv „Lia Manoliu”- B-dul Basarabia nr. 37- 39, sector 2”.

Art.2 Construcția denumită Turn de Parașutism se identifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Municipiului București va identifica un teren și va construi în termen de 3 ani, un simulator pentru antrenamentul parașutiștilor, iar după finalizare, construcția va trece în proprietatea Statului Român și în administrarea Aeroclubului României.


Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată S grija Secretariatului General al Municipiului Bu

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.


București, 27.08.2019

Nr. 462’Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat in Loc. București Sectorul 5, Bdul Elisabeta, Nr. 47, Jud. București privind Intabulare sau înscriere provizorie in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.1117/20-11-2012 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

-Act Administrativ nr.PROTOCOL NR.3498/30-07-2013 emis de MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LIA MANOLIU SI MUNICIPIUL BUCUREȘTI;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.989523/27-07-2018 in suma de 60

pentru serviciul avand codul 231

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

  • - imobilul cu nr. cadastral 230632, înscris in cartea funciara 230632 UAT București Sectorul 2 avand proprietarii: STATUL ROMAN PRIN ADMINISTRATOR COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL „LIA MANOLIU" in cota de 1/1 de sub B.2, ;

  • - se intabulează dreptul de ADMINISTRARE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.l, Al.l in favoarea CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, sub B.7 din cartea funciara 230632 UAT București Sectorul 2;

  • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.l, Al.l in favoarea MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub B.6 din cartea funciara 230632 UAT București Sectorul 2;

Prezenta se va comunica părților:

STATUL ROMAN PRIN ADMINISTRATOR COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL „LIA MANOLIU"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


*) Cu drept de reexaminare in termen de 1 Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul către registratorul-sef

Data soluționării,


06-08-2018ile de la comunicare, care se,depț/ne la Biroul de se înscrie in


Cu excepția situațiilor prevăzute la Ațt. €l2 blinl (1) evidențele de cadastru și carte funciara, aprpbaț prț


Documentul conține date cu caracter personal, proteh. Hc T-?. IAdresa; Loc. București Sectorul 2, Bdul Basarabia, Nr. 37-39, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

230632

52.358


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

230632-C1

Loc. București Sectorul 2, Bdul Basarabia, Nr. 37-39, |ud. București

S. construita la sol:176 mp; Vestiar parasutlsti


B. Partea II. Proprietari și acte

C. Partea III. SARCINI .înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

48555 / 27/07/2018

Act Administrativ nr. 1117, din 20/11/2012 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. PROTOCOL NR.3498, din 30/07/2013 emis de MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LIA MANOLIU SI MUNICIPIUL BUCUREȘTI;

B6

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4267117

B7

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

52.358

-

-

s


Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

230632-C1

construcții anexa

176

Cu acte

S. construita la sol:176 mp; Vestiar parasutisti

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

10.052

4

5

1.404

7

8

10.451

10

11

10.741

13

14

10.848


Punct

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

2

3.

.           3.791

5

6

10.022

8

’ 9

9.842

13.699

1-073Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

5.544

6

7

2.205

9

10

K    T4.033

12

&3

\\     9.651

J5

\\ ^6.182K e G-M Z3 A*)

uncie; ■    .’.-i-.j.'         ?a/Ora- ' :.;cipiL:. - . ci!» Sec..

r

1   » cnct

î :nce put

sfâ- ■-

1 u •. c i m e s c g rr. e nt

16

: 2.268

19

2.406

22

23

2.477

25

26

0.642

28

29

3.49

31

3 z

13.342

34

35

18.842

37

38

21.394

40

41

8.44

43

44

8.175

46

47

36.747

49

50

17.811

52

53

24.553

55

56

54.829

58

59

0.897


:   ri.;îCt

1 ÎF.C.cpUt

Pune.:       Lu cme

sfâ rș i.         sec "■ c nt

17

- - 1               -     . 6 3 8

20

21

;            1.163

23

24

2.123

26

27

6.211

29

30

12.547

32

33

12.689

35

36

35.565

38

39

24.758

41

42

50.001

44

45

38.606

47

48

7.509

50

51

11.07

53

54

21.56

56

57

40.467

59

60

9.947


24

25

3.8

27

28

7.63

30

31

15.194

33

34

29.193

36

37

25.997

39

40

49.447

42

43

34.827

45

46

11.943

48

49

5.815

51

52

8.935

54

55

30.406

57

58

26.168

60

1

7.974


** Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pentru acest imo

bil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

49828

02-08-2018

07-08-2018

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna rfa.98£523/27-07-2018 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231.

Data soluționării, 06-08-2018

Data eliberării,


istfator,

SÂVâ\


Referent,Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.