Hotărârea nr. 461/2019

HOTARAREnr. 461 din 2019-08-27 PRIVIND TRANSMITEREA FARA PLATA IN PROPRIETATEA PAROHIEI SFANTUL SPIRIDON VECHI, A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 2.375 MP, SITUAT IN SPLAIULLNDEPENDENTEI INTERSECTIE CU STRADA VANATORI SI STRADA POENARU BORDEA, SECTOR 4

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfântul Spiridon Vechi, a imobilului în suprafață de 2.375 mp, situat în Splaiul Independenței intersecție cu strada Vânători și strada Poenaru Bordea, sector 4

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu si al Direcției Juridic nr. 1612/1808/4947/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 154/27.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 554/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Parohiei Sfântul Spiridon Vechi nr. 36/07.03.2019, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 1612/14.03.2019, la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1808/21.03.2019 și la Direcția Patrimoniu cu nr. 4947/26.03.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 53/2008, privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.-115/31.10.2002 privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia Sfântul Spiridon Vechi a terenului în suprafață de 2.375 mp, situat în Splaiul Independenței intersecție cu strada Vânători și Poenaru Bordea;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 2.375 mp, situat în Splaiul independenței intersecție cu strada Vânători și strada Poenaru Bordea, din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București.

Art.2 Se aprobă transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfântul Spiridon Vechi, a imobilului prevăzut la art. 1, ce se identifică pe planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate sc. 1:1000, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Terenul identificat conform art. 2, nu poate fi înstrăinat și nu se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândiri
Art.4 (1) Se împuternicește Primarul General aNVfaTficipiului București să semneze actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului menționat la art. 2.

(2) Actul de transmitere va fi încheiat prin grija Direcției Juridic, iar cheltuielile


aferente vor fi suportate de Parohia Sfântul Spiridon Vechi.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Parohia Sfântul Spiridon Vechi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Claudiu Daniel/Cajaha


București, 27.08.2019

Nr. 461 ’M

— * XA SECRETAR GENERAL TJȚ-X <al municipiului bucurești, ’i Georgiana Zamfir       ,