Hotărârea nr. 460/2019

HOTARAREnr. 460 din 2019-08-27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 209/2019 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT LA SUBSOLUL HALEI TERMINAL OBOR DIN STRADA ZIDURI MOSI NR. 4, SECTOR 2Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului

București nr. 209/2019 privind trecerea din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului situat la subsolul Halei Terminal Obor din strada Ziduri Moși nr. 4, sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 12624/12.08.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 156/27.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 552/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  Hotărârea nr. 198/2019 adoptată de Consiliului Local al Sectorului 2 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului -spațiu subsol - Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Moși nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență;

  • -  Adresa nr. 3157/23.07.2019 emisă de către Primăria Sectorului 2 și adresa nr. 4859/25.07.2019 a Direcției Asistență Juridică și Tehnică Legislativă;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 166 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa menționată la art. 1, alin. (2) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2019 se modifică în sensul că se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II După alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2019 se introduce un nou aliniat, alin. (3), cu următorul cuprins: "alin. (3) Accesul la spațiul menționat la art. 1, alin. (1) se                ra de acces însuprafață de 19,61 mp figurată în anexa la pr

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucur/ș

Art.lll Predarea - primirea spațiului precizat la art. I se face pe bază de protocol încheiat între Administrația Piețelor Sector 2 și Consiliul Local al Sectorului 2 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2019 rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH460_19.pdf